<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="https://golfedit.com/luat-choi-golf/2209-the-open-2017-co-nen-quy-dinh-driving-range-la-khu-vuc-ob.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>The Open 2017: Có nên quy định driving range là khu vực OB?</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>The Open 2017: Có nên quy định driving range là khu vực OB?</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="https://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2017/TheOpen2017SpiethRule01-630x360.jpg"> <figcaption>The Open 2017: Có nên quy định driving range là khu vực OB?</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Jordan Spieth đ&atilde; biết tận dụng lợi thế nằm vững luật của m&igrave;nh để c&oacute; m&agrave;n giải tho&aacute;t b&oacute;ng kh&ocirc;ng tưởng ở hố 13 PAR4 v&ograve;ng chung kết The Open.</p></h3> </header> <p>C&aacute;c fan về golf tr&ecirc;n thế giới ng&agrave;y Chủ Nhật 23/7 đ&atilde; được theo d&otilde;i chiến thắng tuyệt vời của Jordan Spieth. Nhưng t&igrave;nh huống&nbsp;đ&aacute;ng nhớ nhất l&agrave; ở&nbsp;hố 13 khi Spieth đưa b&oacute;ng v&agrave;o vị tr&iacute; ch&acirc;n một mỏm đất cao v&agrave; rất kh&oacute; đưa b&oacute;ng tiếp cận green. Anh đ&atilde; chọn tuy&ecirc;n bố b&oacute;ng kh&ocirc;ng đ&aacute;nh được (unplayable) chịu phạt 1 gậy v&agrave; thả b&oacute;ng l&ugrave;i v&ocirc; tận. Điều đ&aacute;ng n&oacute;i ở đ&acirc;y vị tr&iacute; anh thả b&oacute;ng lại l&agrave; nằm tr&ecirc;n Driving Range. V&agrave; rất nhiều người đặt c&acirc;u hỏi rằng tại sao R&amp;A kh&ocirc;ng quy định Driving Range l&agrave; khu vực OB (out of bound)? C&oacute; n&ecirc;n l&agrave;m việc n&agrave;y hay kh&ocirc;ng?</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/TheOpen07JSRule.jpg?1500910602056" alt="TheOpen07JSRule" /></p> <p>Một c&acirc;u hỏi thực tế giải th&iacute;ch cho t&igrave;nh huống n&agrave;y l&agrave; c&oacute; bao nhi&ecirc;u s&acirc;n tập golf tr&ecirc;n thế giới nằm trong bi&ecirc;n giới s&acirc;n golf (In Bound)?&nbsp;Liệu khu đ&aacute;nh tập (Driving Range) n&ecirc;n quy định l&agrave; khu vực OB?</p> <p>Jordan Spieth đ&aacute;nh dương 3 gậy cho đến hố 12 v&agrave; đang c&acirc;n bằng số điểm gậy tổng &acirc;m 8 c&ugrave;ng với Matt Kuchar. Spieth tiếp tục gặp rắc rối lớn khi đưa b&oacute;ng v&agrave;o khu vực cỏ nằm dưới ch&acirc;n một ngọn đồi thấp sau c&uacute; tee shot ở hố 13 PAR4. Vị tr&iacute; b&oacute;ng nằm được cho l&agrave; rất "khoai" để thực hiện một c&uacute; đ&aacute;nh đưa b&oacute;ng về green. Jordan Spieth đ&atilde; tuy&ecirc;n bố b&oacute;ng kh&ocirc;ng đ&aacute;nh được theo luật 28, v&agrave; anh thả b&oacute;ng d&agrave;i v&ocirc; tận về ph&iacute;a sau t&ugrave;y &yacute; anh muốn miễn l&agrave; tr&ecirc;n đường thẳng với cờ cắt qua vị tr&iacute; nơi b&oacute;ng nằm. V&agrave; khi l&ugrave;i về ph&iacute;a sau thoải m&aacute;i như vậy th&igrave; sẽ l&agrave; khu vực Driving Range. L&uacute;c n&agrave;y Spieth đ&atilde; hỏi trọng t&agrave;i v&agrave; biết khu vực Driving Range kh&ocirc;ng được coi l&agrave; OB. Golfer 23 tuổi người Mỹ đ&atilde; t&igrave;m ra được c&acirc;u trả lời khi anh sẽ đ&aacute;nh từ Driving Range, bởi ở vị tr&iacute; n&agrave;y gi&uacute;p anh dễ tiếp cận green hơn v&agrave; cứu được t&igrave;nh huống n&agrave;y v&agrave; ghi điểm PAR cho hố n&agrave;y, cộng th&ecirc;m 1 gậy phạt th&agrave;nh bogey, anh k&eacute;m Matt Kuchar đ&uacute;ng 1 gậy &iacute;t hơn v&agrave; trở lại cuộc đua khi m&agrave; v&ograve;ng đấu vẫn c&ograve;n tới 5 hố.</p> <p><strong>Jordan Spieth c&oacute; thả b&oacute;ng đ&uacute;ng luật?</strong></p> <p>C&acirc;u trả lời: Ho&agrave;n to&agrave;n hợp lệ. Spieth kh&ocirc;ng l&agrave;m g&igrave; sai. Thực tế cho thấy việc nắm vững kiến thức về luật đ&atilde; gi&uacute;p anh c&oacute; lợi thế trong t&igrave;nh huống n&agrave;y. Spieth&nbsp;mất rất nhiều thời gian cho việc xử l&yacute; t&igrave;nh huống n&agrave;y cũng kh&ocirc;ng phải lỗi của anh. Jordan Spieth đ&atilde; phải nhờ sự trợ gi&uacute;p từ trọng t&agrave;i khi li&ecirc;n quan đến rất nhiều t&igrave;nh huống luật kh&aacute;c nhau. B&ecirc;n cạnh đ&oacute; việc thi đấu tr&ecirc;n khu vực s&acirc;n với địa h&igrave;nh v&agrave; cấu tr&uacute;c thiết kế ho&agrave;n to&agrave;n tự nhi&ecirc;n như ở Royal Birkdale sẽ kh&ocirc;ng thể tr&aacute;nh khỏi những trường hợp&nbsp;bất ngờ. Jordan Spieth đ&atilde; ho&agrave;n to&agrave;n thực hiện theo luật v&agrave; hướng dẫn cụ thể từ trọng t&agrave;i, tất cả đều r&otilde; r&agrave;ng tr&ecirc;n truyền h&igrave;nh trực tiếp, kh&ocirc;ng c&oacute; một sự cố t&igrave;nh n&agrave;o để tr&igrave; ho&atilde;n t&igrave;nh huống n&agrave;y. Ở lễ nhận giải, Spieth cũng đ&atilde; gửi lời xin lỗi tới Matt Kuchar v&igrave; t&igrave;nh huống của anh đ&atilde; khiến Kuchar chờ đợi l&acirc;u, v&agrave; anh ấy cũng kh&ocirc;ng ph&agrave;n n&agrave;n ch&uacute;t n&agrave;o với Spieth ở t&igrave;nh huống đ&oacute;. Golf l&agrave; một m&ocirc;n thể thao cao thượng.</p> <p><strong>Vậy Driving Range c&oacute; n&ecirc;n thiết lập l&agrave; khu vực OB kh&ocirc;ng?</strong></p> <p>C&acirc;u trả lời ngắn gọn l&agrave; nếu R &amp; A đ&atilde; dự đo&aacute;n được một kịch bản như vậy c&oacute; lẽ n&oacute; sẽ xảy ra. Khu Driving Range s&acirc;n Royal Birkdale nằm b&ecirc;n phải đường số 13. Sẽ kh&oacute; c&oacute; thể tin được l&agrave; c&aacute;c Pro h&agrave;ng đầu thế giới sẽ đ&aacute;nh b&oacute;ng lệch xa khu vực fairway đến như vậy v&agrave; rơi v&agrave;o khu s&acirc;n tập. Sẽ l&agrave; h&agrave;i hước đ&ocirc;i ch&uacute;t&nbsp;nếu quy định&nbsp;Driving Range l&agrave; OB trước khi The Open khởi tranh. Nhưng nếu tất cả khu vực Driving Range n&agrave;y l&agrave; khu vực OB th&igrave; c&oacute; R&amp;A hơi&nbsp;qu&aacute; khắc nghiệt cho cuộc chơi tại The Open.&nbsp;Do vậy ban đầu Driving Range đ&atilde; kh&ocirc;ng được R&amp;A quy định l&agrave; khu vực OB.&nbsp;</p> <p><strong>Liệu Jordan Spieth nhận được sự thi&ecirc;n vị v&agrave; kh&ocirc;ng c&ocirc;ng bằng với Matt Kuchar?</strong></p> <p>Sẽ c&oacute; nhiều người n&oacute;i rằng thật kh&ocirc;ng bằng cho Matt Kuchar khi Jordan Spieth nhận được qu&aacute; nhiều lợi thế ở t&igrave;nh huống n&agrave;y, như k&eacute;o d&agrave;i thời gian, hay được đặt b&oacute;ng ở vị tr&iacute; qu&aacute; thuận lợi. Nhưng đ&acirc;y l&agrave; t&igrave;nh huống m&agrave; ch&uacute;ng ta sẽ chỉ thấy ở golf chuy&ecirc;n nghiệp đỉnh cao. Bởi nếu l&agrave; một golfer mới chơi, th&igrave; nếu rơi v&agrave;o t&igrave;nh huống n&agrave;y c&oacute; lẽ họ sẽ kh&ocirc;ng thể t&igrave;m nổi b&oacute;ng. Ở đ&acirc;y Spieth được sự trợ gi&uacute;p từ đội ngũ t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n v&agrave; đ&ocirc;ng đảo kh&aacute;n giả để&nbsp;biết vị tr&iacute; b&oacute;ng của m&igrave;nh. Điều thứ hai l&agrave; c&oacute; bao nhi&ecirc;u golfer nghiệp dư sẵn s&agrave;ng&nbsp;tr&igrave; ho&atilde;n để cần sự trợ gi&uacute;p từ trọng t&agrave;i v&agrave; đủ tỉnh t&aacute;o như Spieth khi đưa ra quyền lựa chọn thả b&oacute;ng ch&iacute;nh x&aacute;c như vậy sau khi tuy&ecirc;n bố Unplayable. V&agrave; cuối c&ugrave;ng những chiếc xe truyền h&igrave;nh được quy định l&agrave; vật tạm thời kh&ocirc;ng thể di chuyển đ&atilde; cho ph&eacute;p Spieth thả b&oacute;ng ở vị tr&iacute; qu&aacute; ho&agrave;n hảo để đưa b&oacute;ng l&ecirc;n Green. Đối với nhiều người xem sẽ cảm thấy kh&ocirc;ng thoải m&aacute;i. Nhưng Jordan Spieth kh&ocirc;ng phải chịu tr&aacute;ch nhiệm cho những điều khoản về luật cụ thể l&agrave; khu vực Driving Range theo quy định kh&ocirc;ng phải l&agrave; OB. Đ&acirc;y l&agrave; v&ograve;ng chung kết của một giải Major, l&agrave; người hiểu luật v&agrave; khi c&oacute; lợi thế chắc chắn l&agrave; ai đi nữa cũng phải biết tận dụng n&oacute;. Do vậy kh&ocirc;ng thể đổ lỗi cho Jordan Spieth ở điều n&agrave;y.</p> <p>Jordan Spieth c&oacute; vẻ được hưởng lợi kh&aacute; đ&aacute;ng kể ở hố&nbsp;13 của v&ograve;ng chung kết. Đ&acirc;y như l&agrave; một chuỗi ho&agrave;n hảo c&aacute;c sự kiện&nbsp;hợp lại. V&agrave; ch&iacute;nh Spieth cũng lần đầu ti&ecirc;n bị rơi v&agrave;o một t&igrave;nh huống lạ l&ugrave;ng nhưng c&aacute;ch xử l&yacute; nhận được nhận nhiều lời t&aacute;n thưởng của mọi người, thật sự&nbsp;ngoạn mục!. Trong khi Spieth hưởng lợi, Kuchar ch&iacute;nh l&agrave; nạn nh&acirc;n của n&oacute; v&agrave; bản th&acirc;n Kuchar cũng kh&ocirc;ng n&oacute;i g&igrave; v&agrave; ho&agrave;n to&agrave;n thấy hợp l&yacute; về t&igrave;nh huống n&agrave;y kể cả khi trả lời phỏng vấn sau giải đấu. Đối thủ của anh&nbsp;đ&atilde; được cứu khi kh&ocirc;ng phải đ&aacute;nh lại từ tee với c&uacute; đ&aacute;nh&nbsp;thứ ba.&nbsp;Matt Kuchar kh&ocirc;ng hề thi đấu tệ đi m&agrave; c&oacute; lẽ Jordan Spieth sau đ&oacute; đ&atilde; qu&aacute; xuất thần. Nhưng t&igrave;nh huống ở hố 13 n&agrave;y ch&iacute;nh l&agrave; bước ngoặt gi&uacute;p Spieth trở lại v&agrave; c&oacute; m&agrave;n tr&igrave;nh diễn&nbsp;đỉnh cao ở 5 hố sau đ&oacute; v&agrave;&nbsp;đăng quang The Open với tổng điểm -12, duy tr&igrave; khoảng c&aacute;ch 3 gậy với Matt Kuchar.</p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

The Open 2017: Có nên quy định driving range là khu vực OB?

By GolfEdit.com - 24/07/2017

Jordan Spieth đã biết tận dụng lợi thế nằm vững luật của mình để có màn giải thoát bóng không tưởng ở hố 13 PAR4 vòng chung kết The Open.

Các fan về golf trên thế giới ngày Chủ Nhật 23/7 đã được theo dõi chiến thắng tuyệt vời của Jordan Spieth. Nhưng tình huống đáng nhớ nhất là ở hố 13 khi Spieth đưa bóng vào vị trí chân một mỏm đất cao và rất khó đưa bóng tiếp cận green. Anh đã chọn tuyên bố bóng không đánh được (unplayable) chịu phạt 1 gậy và thả bóng lùi vô tận. Điều đáng nói ở đây vị trí anh thả bóng lại là nằm trên Driving Range. Và rất nhiều người đặt câu hỏi rằng tại sao R&A không quy định Driving Range là khu vực OB (out of bound)? Có nên làm việc này hay không?

TheOpen07JSRule

Một câu hỏi thực tế giải thích cho tình huống này là có bao nhiêu sân tập golf trên thế giới nằm trong biên giới sân golf (In Bound)? Liệu khu đánh tập (Driving Range) nên quy định là khu vực OB?

Jordan Spieth đánh dương 3 gậy cho đến hố 12 và đang cân bằng số điểm gậy tổng âm 8 cùng với Matt Kuchar. Spieth tiếp tục gặp rắc rối lớn khi đưa bóng vào khu vực cỏ nằm dưới chân một ngọn đồi thấp sau cú tee shot ở hố 13 PAR4. Vị trí bóng nằm được cho là rất "khoai" để thực hiện một cú đánh đưa bóng về green. Jordan Spieth đã tuyên bố bóng không đánh được theo luật 28, và anh thả bóng dài vô tận về phía sau tùy ý anh muốn miễn là trên đường thẳng với cờ cắt qua vị trí nơi bóng nằm. Và khi lùi về phía sau thoải mái như vậy thì sẽ là khu vực Driving Range. Lúc này Spieth đã hỏi trọng tài và biết khu vực Driving Range không được coi là OB. Golfer 23 tuổi người Mỹ đã tìm ra được câu trả lời khi anh sẽ đánh từ Driving Range, bởi ở vị trí này giúp anh dễ tiếp cận green hơn và cứu được tình huống này và ghi điểm PAR cho hố này, cộng thêm 1 gậy phạt thành bogey, anh kém Matt Kuchar đúng 1 gậy ít hơn và trở lại cuộc đua khi mà vòng đấu vẫn còn tới 5 hố.

Jordan Spieth có thả bóng đúng luật?

Câu trả lời: Hoàn toàn hợp lệ. Spieth không làm gì sai. Thực tế cho thấy việc nắm vững kiến thức về luật đã giúp anh có lợi thế trong tình huống này. Spieth mất rất nhiều thời gian cho việc xử lý tình huống này cũng không phải lỗi của anh. Jordan Spieth đã phải nhờ sự trợ giúp từ trọng tài khi liên quan đến rất nhiều tình huống luật khác nhau. Bên cạnh đó việc thi đấu trên khu vực sân với địa hình và cấu trúc thiết kế hoàn toàn tự nhiên như ở Royal Birkdale sẽ không thể tránh khỏi những trường hợp bất ngờ. Jordan Spieth đã hoàn toàn thực hiện theo luật và hướng dẫn cụ thể từ trọng tài, tất cả đều rõ ràng trên truyền hình trực tiếp, không có một sự cố tình nào để trì hoãn tình huống này. Ở lễ nhận giải, Spieth cũng đã gửi lời xin lỗi tới Matt Kuchar vì tình huống của anh đã khiến Kuchar chờ đợi lâu, và anh ấy cũng không phàn nàn chút nào với Spieth ở tình huống đó. Golf là một môn thể thao cao thượng.

Vậy Driving Range có nên thiết lập là khu vực OB không?

Câu trả lời ngắn gọn là nếu R & A đã dự đoán được một kịch bản như vậy có lẽ nó sẽ xảy ra. Khu Driving Range sân Royal Birkdale nằm bên phải đường số 13. Sẽ khó có thể tin được là các Pro hàng đầu thế giới sẽ đánh bóng lệch xa khu vực fairway đến như vậy và rơi vào khu sân tập. Sẽ là hài hước đôi chút nếu quy định Driving Range là OB trước khi The Open khởi tranh. Nhưng nếu tất cả khu vực Driving Range này là khu vực OB thì có R&A hơi quá khắc nghiệt cho cuộc chơi tại The Open. Do vậy ban đầu Driving Range đã không được R&A quy định là khu vực OB. 

Liệu Jordan Spieth nhận được sự thiên vị và không công bằng với Matt Kuchar?

Sẽ có nhiều người nói rằng thật không bằng cho Matt Kuchar khi Jordan Spieth nhận được quá nhiều lợi thế ở tình huống này, như kéo dài thời gian, hay được đặt bóng ở vị trí quá thuận lợi. Nhưng đây là tình huống mà chúng ta sẽ chỉ thấy ở golf chuyên nghiệp đỉnh cao. Bởi nếu là một golfer mới chơi, thì nếu rơi vào tình huống này có lẽ họ sẽ không thể tìm nổi bóng. Ở đây Spieth được sự trợ giúp từ đội ngũ tình nguyện viên và đông đảo khán giả để biết vị trí bóng của mình. Điều thứ hai là có bao nhiêu golfer nghiệp dư sẵn sàng trì hoãn để cần sự trợ giúp từ trọng tài và đủ tỉnh táo như Spieth khi đưa ra quyền lựa chọn thả bóng chính xác như vậy sau khi tuyên bố Unplayable. Và cuối cùng những chiếc xe truyền hình được quy định là vật tạm thời không thể di chuyển đã cho phép Spieth thả bóng ở vị trí quá hoàn hảo để đưa bóng lên Green. Đối với nhiều người xem sẽ cảm thấy không thoải mái. Nhưng Jordan Spieth không phải chịu trách nhiệm cho những điều khoản về luật cụ thể là khu vực Driving Range theo quy định không phải là OB. Đây là vòng chung kết của một giải Major, là người hiểu luật và khi có lợi thế chắc chắn là ai đi nữa cũng phải biết tận dụng nó. Do vậy không thể đổ lỗi cho Jordan Spieth ở điều này.

Jordan Spieth có vẻ được hưởng lợi khá đáng kể ở hố 13 của vòng chung kết. Đây như là một chuỗi hoàn hảo các sự kiện hợp lại. Và chính Spieth cũng lần đầu tiên bị rơi vào một tình huống lạ lùng nhưng cách xử lý nhận được nhận nhiều lời tán thưởng của mọi người, thật sự ngoạn mục!. Trong khi Spieth hưởng lợi, Kuchar chính là nạn nhân của nó và bản thân Kuchar cũng không nói gì và hoàn toàn thấy hợp lý về tình huống này kể cả khi trả lời phỏng vấn sau giải đấu. Đối thủ của anh đã được cứu khi không phải đánh lại từ tee với cú đánh thứ ba. Matt Kuchar không hề thi đấu tệ đi mà có lẽ Jordan Spieth sau đó đã quá xuất thần. Nhưng tình huống ở hố 13 này chính là bước ngoặt giúp Spieth trở lại và có màn trình diễn đỉnh cao ở 5 hố sau đó và đăng quang The Open với tổng điểm -12, duy trì khoảng cách 3 gậy với Matt Kuchar.

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Giải trí - Khám phá

Nguyễn Ngọc Khôi và Golf Etiquette

By GolfEdit.com
Văn hóa thi đấu trong golf luôn được đề cao tôn trọng trong môn thể thao quý tộc.  ...
Tin tức

Ghi 8 điểm birdie, Rory McIlroy đăng quang Arnold Palmer Invitational đầy thuyết phục

By GolfEdit.com
Golfer người Bắc Ai Len đã xuất sắc lên ngôi giải đấu mang tên huyền thoại đã khuất Arnold Palmer Invitational 2018 ...
Tin tức

Tiger Woods khởi đầu xếp T7(-4) vòng 1 Arnold Palmer Invitational 2018

By GolfEdit.com
Vòng 1 giải Arnold Palmer Invitational đã chính thức khởi tranh và mọi sự chú ý đều được đổ dồn về phía huyền thoại từng 14 lần vô địch Major...
Kỹ thuật chơi

Hiểu về góc phóng và lực swing giúp tối đa hóa khoảng cách bóng bay

By GolfEdit.com
Nếu người chơi nắm được mối tương quan giữa góc phóng bóng lên (launch angle) và lực thì sẽ hiểu rằng: không cần phải mắm môi mắm lợi khi swing...
Luật chơi golf

Tin hot: quá nhiều thay đổi có lợi cho người chơi trong Luật Golf 2019 của USGA và R&A

By GolfEdit.com
Sau hơn 6 năm xây dựng và 12 tháng nhận các ý kiến đóng góp cho bản dự thảo luật mới, hai tổ chức Luật Golf hàng đầu là USGA...
Kỹ thuật chơi

4 đúc kết sâu sắc của HLV Phạm Minh Đức dành cho người đang tập golf

By GolfEdit.com
Giám đốc Pure Performance - HLV Phạm Minh Đức với kinh nghiệm đào tạo và giảng dạy lâu năm của mình anh đã đưa ra 4 đúc kết cơ bản...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi