<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="https://golfedit.com/luat-choi-golf/2207-jordan-spieth-su-dung-luat-qua-thong-minh-o-ho-13-vong-chung-ket-the-open.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Jordan Spieth sử dụng luật quá thông minh ở hố 13 vòng chung kết The Open</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Jordan Spieth sử dụng luật quá thông minh ở hố 13 vòng chung kết The Open</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="https://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2017/TheOpen2017SpiethRule-630x360.jpg"> <figcaption>Jordan Spieth sử dụng luật quá thông minh ở hố 13 vòng chung kết The Open</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>M&agrave;n lội ngược d&ograve;ng đầy ngoạn mục của Jordan Spieth gi&uacute;p anh đăng quang The Open 2017 kh&ocirc;ng thể kh&ocirc;ng nhắc tới t&igrave;nh huống sử dụng luật th&ocirc;ng minh ở hố 13&nbsp;v&ograve;ng 4 của giải đấu.</p></h3> </header> <p>Pha cứu b&oacute;ng ở hố 13 ở v&ograve;ng chung kết The Open của Jordan Spieth được mạng x&atilde; hội twitter chia sẻ l&agrave; một pha cứu b&oacute;ng "đi&ecirc;n rồ nhất" m&agrave; họ được thấy. Jordan Spieth đ&atilde; xuất sắc ở t&igrave;nh huống n&agrave;y.</p> <p>Jordan Spieth đ&aacute;nh dương 3 gậy cho đến hố 12 v&agrave; đang c&acirc;n bằng số điểm gậy tổng &acirc;m 8 c&ugrave;ng với Matt Kuchar. Spieth tiếp tục gặp rắc rối lớn khi đưa b&oacute;ng v&agrave;o khu vực cỏ nằm dưới ch&acirc;n một ngọn đồi thấp sau c&uacute; tee shot ở hố 13 PAR4. Vị tr&iacute; b&oacute;ng nằm được cho l&agrave; rất "khoai" để thực hiện một c&uacute; đ&aacute;nh đưa b&oacute;ng về green. Jordan Spieth đ&atilde; tuy&ecirc;n bố b&oacute;ng kh&ocirc;ng đ&aacute;nh được theo luật 28, v&agrave; gi&uacute;p anh được 3 quyền lựa chọn giải tho&aacute;t.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/TheOpen2017SpiethRule01.jpg?1500856556457" alt="TheOpen2017SpiethRule01" /></p> <p><strong><em>Lựa chọn 1:</em></strong> Quay trở lại tee v&agrave; thực hiện c&uacute; đ&aacute;nh. Tr&ecirc;n đ&agrave;i truyền h&igrave;nh NBC, Johnny Miller n&oacute;i đ&acirc;y l&agrave; c&aacute;ch tốt nhất cho Spieth. Nhưng Spieth l&uacute;c sau đ&atilde; chứng minh kh&ocirc;ng phải vậy, v&agrave; anh l&uacute;c n&agrave;y đ&atilde; nhiều Major hơn Miller.</p> <p><em><strong>Lựa chọn 2:</strong> </em>Thả b&oacute;ng trong v&ograve;ng 2 gậy từ nơi b&oacute;ng nằm nhưng kh&ocirc;ng được gần cờ hơn. Nhưng c&aacute;ch n&agrave;y c&oacute; vẻ kh&ocirc;ng hợp l&yacute; bởi theo như vị tr&iacute; b&oacute;ng nằm nếu c&oacute; thực hiện điều n&agrave;y th&igrave; vẫn kh&aacute; kh&oacute; cho Spieth gi&uacute;p b&oacute;ng đi xa v&agrave; c&oacute; thể khiến anh tốn nhiều gậy hơn từ vị tr&iacute; n&agrave;y.</p> <p><em><strong>Lựa chọn 3:</strong></em> Đ&acirc;y l&agrave; lựa chọn m&agrave; Spieth đ&atilde; sử dụng. Anh thả b&oacute;ng d&agrave;i v&ocirc; tận về ph&iacute;a sau t&ugrave;y &yacute; anh muốn miễn l&agrave; tr&ecirc;n đường thẳng với cờ cắt qua vị tr&iacute; nơi b&oacute;ng nằm.</p> <p>V&agrave; khi l&ugrave;i về ph&iacute;a sau thoải m&aacute;i như vậy th&igrave; sẽ l&agrave; khu vực Driving Range. L&uacute;c n&agrave;y Spieth đ&atilde; hỏi trọng t&agrave;i v&agrave; biết khu vực Driving Range kh&ocirc;ng được coi l&agrave; OB. Golfer 23 tuổi người Mỹ đ&atilde; t&igrave;m ra được c&acirc;u trả lời khi anh sẽ đ&aacute;nh từ Driving Range, bởi ở vị tr&iacute; n&agrave;y gi&uacute;p anh dễ tiếp cận green hơn v&agrave; cứu được t&igrave;nh huống n&agrave;y v&agrave; ghi điểm PAR cho hố n&agrave;y, cộng th&ecirc;m 1 gậy phạt l&agrave; bogey, anh sẽ chỉ k&eacute;m Matt Kuchar đ&uacute;ng 1 gậy &iacute;t hơn v&agrave; vẫn sẽ trở lại được cuộc đua khi m&agrave; c&oacute; tới 5 hố c&ograve;n lại.&nbsp;</p> <p>Khi l&ugrave;i ra ph&iacute;a sau v&ocirc; tận v&agrave; b&oacute;ng được nằm tr&ecirc;n driving range th&igrave; tr&ecirc;n đường cắt n&agrave;y lại bị vướng bởi hai chiếc xe ph&aacute;t s&oacute;ng của truyền h&igrave;nh. Tin tốt cho Spieth l&agrave; hai thiết bị n&agrave;y được coi l&agrave; vật cản tạm thời kh&ocirc;ng thể&nbsp;di chuyển được theo luật 24-2. N&oacute;i c&aacute;ch kh&aacute;c, anh được thả ra ngo&agrave;i tr&aacute;nh khỏi khu vực chiếc xe truyền h&igrave;nh hơn 1 gậy nhưng kh&ocirc;ng vượt qu&aacute; 2 gậy. V&agrave; khi b&oacute;ng được nằm tr&ecirc;n khu vực đất bằng phẳng của Driving Range, cơ hội để Jordan Spieth cứu b&oacute;ng l&agrave; rất tốt.</p> <p>Ở t&igrave;nh huống n&agrave;y, caddie của Spieth l&agrave; Michael Greller đ&atilde; c&oacute; một gợi &yacute; s&aacute;ng suốt cho anh khi n&oacute;i rằng kh&ocirc;ng sử dụng gậy 3 gỗ nữa&nbsp;m&agrave; h&atilde;y sử dụng gậy sắt 3. Bởi nếu theo d&otilde;i trong 13 hố đầu c&oacute; thể thấy Jordan Spieth đang gặp c&aacute;c vấn đề về swing v&agrave; mắc nhiều lỗi từ c&acirc;y gậy 3 gỗ n&agrave;y. Sử dụng gậy 3 sắt l&agrave; một lựa chọn an to&agrave;n v&agrave; hợp l&yacute;. B&oacute;ng đ&atilde; được đưa l&ecirc;n tiếp cận gần Green. Jordan Spieth ho&agrave;n th&agrave;nh ghi điểm PAR v&agrave; t&iacute;nh cả gậy phạt l&agrave; đ&aacute;nh tổng 5 gậy cho hố 13 PAR4 n&agrave;y. C&aacute;c b&igrave;nh luận vi&ecirc;n đ&atilde; cho phải thốt l&ecirc;n: Incredible Five: "số 5 kh&ocirc;ng tưởng". V&agrave; lịch sử ph&iacute;a sau đ&atilde; n&oacute;i hết.</p> <p>Việc sử dụng luật th&ocirc;ng minh v&agrave; ở một giải đấu đỉnh cao cho thấy Jordan Spieth thực sự l&agrave; một thi&ecirc;n t&agrave;i. Anh đ&atilde; c&oacute; 3 danh hiệu Major kh&aacute;c nhau v&agrave; chỉ thiếu danh hiệu ở PGA Championship để ho&agrave;n th&agrave;nh trọn bộ Grand Slam giải thưởng golf cho m&igrave;nh.&nbsp;</p> <blockquote class="twitter-tweet tw-align-center" data-lang="en"> <p dir="ltr" lang="en">Remarkable recovery from <a href="https://twitter.com/JordanSpieth">@jordanspieth</a>. <a href="https://twitter.com/hashtag/TheOpen?src=hash">#TheOpen</a> <a href="https://t.co/VAR5J3lsgp">pic.twitter.com/VAR5J3lsgp</a></p> &mdash; The Open (@TheOpen) <a href="https://twitter.com/TheOpen/status/889160935285370880">Ng&agrave;y 23 th&aacute;ng 07 năm 2017</a></blockquote> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

Jordan Spieth sử dụng luật quá thông minh ở hố 13 vòng chung kết The Open

By GolfEdit.com - 24/07/2017

Màn lội ngược dòng đầy ngoạn mục của Jordan Spieth giúp anh đăng quang The Open 2017 không thể không nhắc tới tình huống sử dụng luật thông minh ở hố 13 vòng 4 của giải đấu.

Pha cứu bóng ở hố 13 ở vòng chung kết The Open của Jordan Spieth được mạng xã hội twitter chia sẻ là một pha cứu bóng "điên rồ nhất" mà họ được thấy. Jordan Spieth đã xuất sắc ở tình huống này.

Jordan Spieth đánh dương 3 gậy cho đến hố 12 và đang cân bằng số điểm gậy tổng âm 8 cùng với Matt Kuchar. Spieth tiếp tục gặp rắc rối lớn khi đưa bóng vào khu vực cỏ nằm dưới chân một ngọn đồi thấp sau cú tee shot ở hố 13 PAR4. Vị trí bóng nằm được cho là rất "khoai" để thực hiện một cú đánh đưa bóng về green. Jordan Spieth đã tuyên bố bóng không đánh được theo luật 28, và giúp anh được 3 quyền lựa chọn giải thoát.

TheOpen2017SpiethRule01

Lựa chọn 1: Quay trở lại tee và thực hiện cú đánh. Trên đài truyền hình NBC, Johnny Miller nói đây là cách tốt nhất cho Spieth. Nhưng Spieth lúc sau đã chứng minh không phải vậy, và anh lúc này đã nhiều Major hơn Miller.

Lựa chọn 2: Thả bóng trong vòng 2 gậy từ nơi bóng nằm nhưng không được gần cờ hơn. Nhưng cách này có vẻ không hợp lý bởi theo như vị trí bóng nằm nếu có thực hiện điều này thì vẫn khá khó cho Spieth giúp bóng đi xa và có thể khiến anh tốn nhiều gậy hơn từ vị trí này.

Lựa chọn 3: Đây là lựa chọn mà Spieth đã sử dụng. Anh thả bóng dài vô tận về phía sau tùy ý anh muốn miễn là trên đường thẳng với cờ cắt qua vị trí nơi bóng nằm.

Và khi lùi về phía sau thoải mái như vậy thì sẽ là khu vực Driving Range. Lúc này Spieth đã hỏi trọng tài và biết khu vực Driving Range không được coi là OB. Golfer 23 tuổi người Mỹ đã tìm ra được câu trả lời khi anh sẽ đánh từ Driving Range, bởi ở vị trí này giúp anh dễ tiếp cận green hơn và cứu được tình huống này và ghi điểm PAR cho hố này, cộng thêm 1 gậy phạt là bogey, anh sẽ chỉ kém Matt Kuchar đúng 1 gậy ít hơn và vẫn sẽ trở lại được cuộc đua khi mà có tới 5 hố còn lại. 

Khi lùi ra phía sau vô tận và bóng được nằm trên driving range thì trên đường cắt này lại bị vướng bởi hai chiếc xe phát sóng của truyền hình. Tin tốt cho Spieth là hai thiết bị này được coi là vật cản tạm thời không thể di chuyển được theo luật 24-2. Nói cách khác, anh được thả ra ngoài tránh khỏi khu vực chiếc xe truyền hình hơn 1 gậy nhưng không vượt quá 2 gậy. Và khi bóng được nằm trên khu vực đất bằng phẳng của Driving Range, cơ hội để Jordan Spieth cứu bóng là rất tốt.

Ở tình huống này, caddie của Spieth là Michael Greller đã có một gợi ý sáng suốt cho anh khi nói rằng không sử dụng gậy 3 gỗ nữa mà hãy sử dụng gậy sắt 3. Bởi nếu theo dõi trong 13 hố đầu có thể thấy Jordan Spieth đang gặp các vấn đề về swing và mắc nhiều lỗi từ cây gậy 3 gỗ này. Sử dụng gậy 3 sắt là một lựa chọn an toàn và hợp lý. Bóng đã được đưa lên tiếp cận gần Green. Jordan Spieth hoàn thành ghi điểm PAR và tính cả gậy phạt là đánh tổng 5 gậy cho hố 13 PAR4 này. Các bình luận viên đã cho phải thốt lên: Incredible Five: "số 5 không tưởng". Và lịch sử phía sau đã nói hết.

Việc sử dụng luật thông minh và ở một giải đấu đỉnh cao cho thấy Jordan Spieth thực sự là một thiên tài. Anh đã có 3 danh hiệu Major khác nhau và chỉ thiếu danh hiệu ở PGA Championship để hoàn thành trọn bộ Grand Slam giải thưởng golf cho mình. 

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Giải trí - Khám phá

Nguyễn Ngọc Khôi và Golf Etiquette

By GolfEdit.com
Văn hóa thi đấu trong golf luôn được đề cao tôn trọng trong môn thể thao quý tộc.  ...
Tin tức

Ghi 8 điểm birdie, Rory McIlroy đăng quang Arnold Palmer Invitational đầy thuyết phục

By GolfEdit.com
Golfer người Bắc Ai Len đã xuất sắc lên ngôi giải đấu mang tên huyền thoại đã khuất Arnold Palmer Invitational 2018 ...
Tin tức

Tiger Woods khởi đầu xếp T7(-4) vòng 1 Arnold Palmer Invitational 2018

By GolfEdit.com
Vòng 1 giải Arnold Palmer Invitational đã chính thức khởi tranh và mọi sự chú ý đều được đổ dồn về phía huyền thoại từng 14 lần vô địch Major...
Kỹ thuật chơi

Hiểu về góc phóng và lực swing giúp tối đa hóa khoảng cách bóng bay

By GolfEdit.com
Nếu người chơi nắm được mối tương quan giữa góc phóng bóng lên (launch angle) và lực thì sẽ hiểu rằng: không cần phải mắm môi mắm lợi khi swing...
Luật chơi golf

Tin hot: quá nhiều thay đổi có lợi cho người chơi trong Luật Golf 2019 của USGA và R&A

By GolfEdit.com
Sau hơn 6 năm xây dựng và 12 tháng nhận các ý kiến đóng góp cho bản dự thảo luật mới, hai tổ chức Luật Golf hàng đầu là USGA...
Kỹ thuật chơi

4 đúc kết sâu sắc của HLV Phạm Minh Đức dành cho người đang tập golf

By GolfEdit.com
Giám đốc Pure Performance - HLV Phạm Minh Đức với kinh nghiệm đào tạo và giảng dạy lâu năm của mình anh đã đưa ra 4 đúc kết cơ bản...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi