<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="https://golfedit.com/luat-choi-golf/2198-jon-rahm-lai-thoat-phat-2-gay-tai-vong-1-the-open.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Jon Rahm lại thoát phạt 2 gậy tại vòng 1 The Open</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Jon Rahm lại thoát phạt 2 gậy tại vòng 1 The Open</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="https://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2017/RahmTheOpen2017Rules-630x360.jpg"> <figcaption>Jon Rahm lại thoát phạt 2 gậy tại vòng 1 The Open</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Golfer người T&acirc;y Ban Nha Jon Rahm từng đ&atilde; tr&aacute;nh được một t&igrave;nh huống phạt 2 gậy do lỗi đặt b&oacute;ng lại kh&ocirc;ng đ&uacute;ng vị tr&iacute; ban đầu ở green số 6 giải Irish Open gần 3 tuần trước, một khiếu nại từ email v&agrave; cuộc gọi từ người xem truyền h&igrave;nh.</p></h3> </header> <p>Một t&igrave;nh huống kh&aacute;c ở v&ograve;ng 1 The Open về luật một lần nữa xảy ra với Jon Rahm&nbsp;v&agrave; anh cũng tho&aacute;t khỏi việc bị phạt gậy.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/RahmTheOpen2017Rules.jpg?1500604889890" alt="RahmTheOpen2017Rules" /></p> <p style="text-align: center;"><em>Jon Rahm ở v&ograve;ng 1 The Open 2017 - (Ảnh:&nbsp;Ross Kinnaird/R&amp;A/R&amp;A via Getty Images)</em></p> <p><strong><span style="color: #008000;"><em>B&oacute;ng của Rahm nằm ở ph&iacute;a b&ecirc;n tr&aacute;i của khu cỏ dầy tr&ecirc;n đường hố 17. Anh đang cố gắng di chuyển những thứ được coi l&agrave; chướng ngại rời (&nbsp;loose impediment) khỏi vị tr&iacute; b&oacute;ng của anh. Trong đ&oacute; anh c&oacute; gỡ ra một cảnh nho dại d&agrave;i 3 foot (92 cm), người chơi c&ugrave;ng anh l&uacute;c đ&oacute; l&agrave; Lee Westwood, v&agrave; Rahm cần th&ocirc;ng b&aacute;o cho&nbsp;trọng t&agrave;i.</em></span></strong></p> <p>Rahm n&oacute;i rằng c&agrave;nh nho n&agrave;y kh&ocirc;ng hề ảnh hưởng đến đường swing của m&igrave;nh, v&agrave; trọng t&agrave;i cũng kh&ocirc;ng phạt anh 2 gậy do lỗi cải thiện&nbsp;vị tr&iacute; b&oacute;ng nằm.</p> <p>Rahm chia sẻ: "T&ocirc;i đ&atilde; giải th&iacute;ch những g&igrave; xảy ra với t&igrave;nh huống của m&igrave;nh. Thật kh&ocirc;ng may l&agrave; chỉ m&igrave;nh t&ocirc;i nh&igrave;n thấy v&agrave; kh&ocirc;ng truyền h&igrave;nh n&agrave;o ghi lại được. C&agrave;nh nho đ&oacute; kh&ocirc;ng nằm tr&ecirc;n đường line hay vướng đường swing của t&ocirc;i. T&ocirc;i kh&ocirc;ng ngần ngại nhắt v&agrave; vứt n&oacute; đi".&nbsp;</p> <p>Trong v&ograve;ng đấu đ&oacute;, Rahm đ&atilde; nghĩ rằng anh sẽ phải đối mặt với &aacute;n phạt 2 gậy ở c&uacute; đ&aacute;nh thứ 2 hố 17 PAR5, b&oacute;ng sau đ&oacute; đưa l&ecirc;n green v&agrave; anh mất 2 putt để ghi điểm birdie.</p> <p>Kh&ocirc;ng bị phạt gậy, golfer người T&acirc;y Ban Nha kết th&uacute;c v&ograve;ng đấu với 69 gậy, &acirc;m 1 điểm, xếp sau nh&oacute;m dẫn đầu với k&eacute;m hơn 4 điểm gậy.</p> <p>Jon Rahm cũng c&oacute; t&igrave;nh huống g&acirc;y tranh c&atilde;i ở Irish Open gần 3 tuần trước về t&igrave;nh huống kh&aacute; giống với Lexi Thompson khi anh bị khiếu nại rằng đặt b&oacute;ng kh&ocirc;ng đ&uacute;ng vị tr&iacute; sau khi mark.&nbsp;</p> <p>Rahm cũng n&oacute;i sau v&ograve;ng đấu: "T&ocirc;i c&oacute; thể m&ocirc; tả ho&agrave;n to&agrave;n th&agrave;nh thật v&agrave; trung thực nhất c&oacute; thể những g&igrave; đ&atilde; xảy. Mọi ph&aacute;n quyết thuộc về trọng t&agrave;i, điều đ&oacute; t&ugrave;y thuộc v&agrave;o họ. Trọng t&agrave;i hiểu quy tắc tốt hơn bất cứ ai. T&ocirc;i cũng hỏi l&agrave; t&igrave;nh huống đ&oacute; t&ocirc;i c&oacute; bị phạt hay kh&ocirc;ng, nếu phạt t&ocirc;i ho&agrave;n to&agrave;n tu&acirc;n thủ."</p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

Jon Rahm lại thoát phạt 2 gậy tại vòng 1 The Open

By GolfEdit.com - 21/07/2017

Golfer người Tây Ban Nha Jon Rahm từng đã tránh được một tình huống phạt 2 gậy do lỗi đặt bóng lại không đúng vị trí ban đầu ở green số 6 giải Irish Open gần 3 tuần trước, một khiếu nại từ email và cuộc gọi từ người xem truyền hình.

Một tình huống khác ở vòng 1 The Open về luật một lần nữa xảy ra với Jon Rahm và anh cũng thoát khỏi việc bị phạt gậy.

RahmTheOpen2017Rules

Jon Rahm ở vòng 1 The Open 2017 - (Ảnh: Ross Kinnaird/R&A/R&A via Getty Images)

Bóng của Rahm nằm ở phía bên trái của khu cỏ dầy trên đường hố 17. Anh đang cố gắng di chuyển những thứ được coi là chướng ngại rời ( loose impediment) khỏi vị trí bóng của anh. Trong đó anh có gỡ ra một cảnh nho dại dài 3 foot (92 cm), người chơi cùng anh lúc đó là Lee Westwood, và Rahm cần thông báo cho trọng tài.

Rahm nói rằng cành nho này không hề ảnh hưởng đến đường swing của mình, và trọng tài cũng không phạt anh 2 gậy do lỗi cải thiện vị trí bóng nằm.

Rahm chia sẻ: "Tôi đã giải thích những gì xảy ra với tình huống của mình. Thật không may là chỉ mình tôi nhìn thấy và không truyền hình nào ghi lại được. Cành nho đó không nằm trên đường line hay vướng đường swing của tôi. Tôi không ngần ngại nhắt và vứt nó đi". 

Trong vòng đấu đó, Rahm đã nghĩ rằng anh sẽ phải đối mặt với án phạt 2 gậy ở cú đánh thứ 2 hố 17 PAR5, bóng sau đó đưa lên green và anh mất 2 putt để ghi điểm birdie.

Không bị phạt gậy, golfer người Tây Ban Nha kết thúc vòng đấu với 69 gậy, âm 1 điểm, xếp sau nhóm dẫn đầu với kém hơn 4 điểm gậy.

Jon Rahm cũng có tình huống gây tranh cãi ở Irish Open gần 3 tuần trước về tình huống khá giống với Lexi Thompson khi anh bị khiếu nại rằng đặt bóng không đúng vị trí sau khi mark. 

Rahm cũng nói sau vòng đấu: "Tôi có thể mô tả hoàn toàn thành thật và trung thực nhất có thể những gì đã xảy. Mọi phán quyết thuộc về trọng tài, điều đó tùy thuộc vào họ. Trọng tài hiểu quy tắc tốt hơn bất cứ ai. Tôi cũng hỏi là tình huống đó tôi có bị phạt hay không, nếu phạt tôi hoàn toàn tuân thủ."

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Giải trí - Khám phá

Nguyễn Ngọc Khôi và Golf Etiquette

By GolfEdit.com
Văn hóa thi đấu trong golf luôn được đề cao tôn trọng trong môn thể thao quý tộc.  ...
Tin tức

Ghi 8 điểm birdie, Rory McIlroy đăng quang Arnold Palmer Invitational đầy thuyết phục

By GolfEdit.com
Golfer người Bắc Ai Len đã xuất sắc lên ngôi giải đấu mang tên huyền thoại đã khuất Arnold Palmer Invitational 2018 ...
Tin tức

Tiger Woods khởi đầu xếp T7(-4) vòng 1 Arnold Palmer Invitational 2018

By GolfEdit.com
Vòng 1 giải Arnold Palmer Invitational đã chính thức khởi tranh và mọi sự chú ý đều được đổ dồn về phía huyền thoại từng 14 lần vô địch Major...
Kỹ thuật chơi

Hiểu về góc phóng và lực swing giúp tối đa hóa khoảng cách bóng bay

By GolfEdit.com
Nếu người chơi nắm được mối tương quan giữa góc phóng bóng lên (launch angle) và lực thì sẽ hiểu rằng: không cần phải mắm môi mắm lợi khi swing...
Luật chơi golf

Tin hot: quá nhiều thay đổi có lợi cho người chơi trong Luật Golf 2019 của USGA và R&A

By GolfEdit.com
Sau hơn 6 năm xây dựng và 12 tháng nhận các ý kiến đóng góp cho bản dự thảo luật mới, hai tổ chức Luật Golf hàng đầu là USGA...
Kỹ thuật chơi

4 đúc kết sâu sắc của HLV Phạm Minh Đức dành cho người đang tập golf

By GolfEdit.com
Giám đốc Pure Performance - HLV Phạm Minh Đức với kinh nghiệm đào tạo và giảng dạy lâu năm của mình anh đã đưa ra 4 đúc kết cơ bản...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi