Luật chơi golf

[Luật 19-1b] Bóng lăn trên green rơi vào lỗ, trong lỗ lại có một con ếch

[Luật 19-1b] Bóng lăn trên green rơi vào lỗ, trong lỗ lại có một con ếch


Trà lời: Bóng ở trường hợp này chưa được tính là đã vào hố. Theo luật 19-1b, nếu bóng của người chơi đang chuyển động sau một cú đánh được thực hiện trên putting green và trái bóng dừng lại nằm trong hoặc trên bất kỳ một yếu tố bên ngoài là sinh vật chuyển động, ngoại trừ côn trùng, giun hoặc tương tự, thì cú đánh bị hủy và bóng phải đặt lại và chơi lại.

Nguồn: Golfedit.com

Bóng đang di chuyển bị đổi hướng hoặc bị dừng thì xử lý như thế nào?

Tin trước

Cá cược trong golf

Tin sau

Tin gợi ý

Tin liên quan: Luật chơi golf

Phát triển bởi