Thứ 2, 22 Tháng 7 2024

“Tôi chưa bao giờ chơi một vòng mà không học được điều gì đó mới về bộ môn này cả.” – Ben Hogan

July 01, 2016, 3:04 am

Bóng đang di chuyển bị đổi hướng hoặc bị dừng thì xử lý như thế nào?

Bóng đang di chuyển bị đổi hướng hoặc bị dừng thì xử lý như thế nào?

Bóng đang di chuyển bị đổi hướng hoặc bị dừng (Rule 19):

- Nếu bóng bạn đánh bị đổi hướng hoặc dừng bởi chính bạn, bởi bạn cùng nhóm hoặc caddie hay dụng cụ của chính bạn, bạn sẽ bị phạt 1 gậy trong trận đấu gậy và phải đánh bóng ở vị trí bóng nằm (Luật 19-2).

Nếu bóng bạn đánh bị đổi hướng hoặc dừng bởi bóng khác đang nằm yên, bạn không bị phạt và phải đánh bóng ở vị trí bóng nằm. Ngoại trừ, khi cả hai bóng đều nằm trên green trước khi bạn đánh, bạn sẽ bị phạt 2 gậy (Luật 19-5a).

- Nếu người chơi đánh bóng bị đổi hướng hoặc dừng bởi ngoại vật người chơi không bị phạt và tiếp tục đánh bóng ở vị trí bóng nằm (Luật 19-1)
Nếu người chơi đánh bóng bị đổi hướng hoặc dừng bởi đối thủ, caddie hay dụng cụ của đối thủ trong đấu đối kháng người chơi không bị phạt và có thể đánh tiếp ở vị trí bóng nằm hoặc đánh lại từ vị trí cũ.

Golfedit.com (st)