“Golf là bộ môn được chơi trên sân 5-inch – khoảng cách giữa hai tai của bạn.” - Bobby Jones