“Một người có thể gạt bóng tốt luôn là một đối thủ xứng tầm với bất cứ ai.” – Willie Park

Truyền thông