“Nếu bạn muốn che dấu tính cách của mình thì đừng chơi golf” - Percey Boomer