Kỹ thuật chơi

Bài tập hiệu quả cho kỹ thuật pitch bóng

Việc điều hướng bóng tại rough quanh green yêu cầu golfer có sự tinh tế và độ hiểu biết sâu trong việc điều khiển mặt gậy cũng như cách tiếp bóng.