<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="https://golfedit.com/putting/1979-alignment-ky-nang-quan-trong-khi-putt.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Alignment: kỹ năng quan trọng khi putt</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Alignment: kỹ năng quan trọng khi putt</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="https://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2017/Jasonputting-630x360.jpg"> <figcaption>Alignment: kỹ năng quan trọng khi putt</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>C&oacute; c&acirc;u n&oacute;i: "Driving is funny but putting is money" quả l&agrave; kh&ocirc;ng sai, bởi 1 c&uacute; putt trượt trong khoảng c&aacute;ch chục cm đắng l&ograve;ng hơn một c&uacute; drive sấm s&eacute;t 300 yard v&agrave;o rừng.&nbsp;</p></h3> </header> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/Jason-Guss-putting-alignment-drill.jpg" alt="alt" border="0" />&nbsp;</p> <p>Putt c&oacute; qu&aacute; nhiều kỹ năng, v&agrave; một trong những kỹ năng h&agrave;ng đầu l&agrave; phải căn chỉnh mặt gậy chuẩn khi v&agrave;o b&oacute;ng (Alignment). Đ&acirc;y được coi l&agrave; một trong những b&agrave;i học đầu ti&ecirc;n quan trọng khi học putt (gạt) b&oacute;ng. Nếu bạn tự tin với b&oacute;ng v&agrave; mặt gậy đ&atilde; căn chỉnh thẳng với đường line, bạn sẽ c&oacute; cơ hội ghi điểm lớn.</p> <p>Luyện tập kỹ năng Alignment(căn chỉnh) như sau: H&atilde;y đặt một chiếc card (thẻ ng&acirc;n h&agrave;ng, hay thẻ ID g&igrave; đ&oacute;) l&ecirc;n green, v&agrave; để sao cho card n&agrave;y hướng theo đ&uacute;ng đường line đ&atilde; ngắm. Đặt b&oacute;ng l&ecirc;n tr&ecirc;n card sao cho b&oacute;ng cũng nằm đ&uacute;ng hướng đi. Sau đ&oacute; đặt putter sao cho nằm s&aacute;t thẳng v&agrave;o cạnh r&igrave;a của card để tạo ra hướng vu&ocirc;ng g&oacute;c giữa mặt gậy v&agrave; b&oacute;ng. Khi đặt chuẩn rồi h&atilde;y thực hiện c&uacute; đ&aacute;nh của m&igrave;nh.&nbsp;</p> <p>Bạn c&oacute; thể đọc được line tốt, nhưng bạn c&oacute; d&aacute;m chắc putter của m&igrave;nh đ&atilde; vu&ocirc;ng gốc với đường line chưa? H&atilde;y tập luyện kỹ năng n&agrave;y.</p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

Alignment: kỹ năng quan trọng khi putt

By GolfEdit.com - 05/05/2017

Có câu nói: "Driving is funny but putting is money" quả là không sai, bởi 1 cú putt trượt trong khoảng cách chục cm đắng lòng hơn một cú drive sấm sét 300 yard vào rừng. 

alt 

Putt có quá nhiều kỹ năng, và một trong những kỹ năng hàng đầu là phải căn chỉnh mặt gậy chuẩn khi vào bóng (Alignment). Đây được coi là một trong những bài học đầu tiên quan trọng khi học putt (gạt) bóng. Nếu bạn tự tin với bóng và mặt gậy đã căn chỉnh thẳng với đường line, bạn sẽ có cơ hội ghi điểm lớn.

Luyện tập kỹ năng Alignment(căn chỉnh) như sau: Hãy đặt một chiếc card (thẻ ngân hàng, hay thẻ ID gì đó) lên green, và để sao cho card này hướng theo đúng đường line đã ngắm. Đặt bóng lên trên card sao cho bóng cũng nằm đúng hướng đi. Sau đó đặt putter sao cho nằm sát thẳng vào cạnh rìa của card để tạo ra hướng vuông góc giữa mặt gậy và bóng. Khi đặt chuẩn rồi hãy thực hiện cú đánh của mình. 

Bạn có thể đọc được line tốt, nhưng bạn có dám chắc putter của mình đã vuông gốc với đường line chưa? Hãy tập luyện kỹ năng này.

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Putting

Alignment: kỹ năng quan trọng khi putt

By GolfEdit.com
Có câu nói: "Driving is funny but putting is money" quả là không sai, bởi 1 cú putt trượt trong khoảng cách chục cm đắng lòng hơn một cú drive...
Putting

Có chắc bạn luôn thành công với cú putt trong khoảng cách 1 mét

By GolfEdit.com
Dễ dàng có thể nói mọi cú gạt trong khoảng cách 1 mét đều giống như nhau nếu không xét đến tâm lý và kết quả trận đấu khi đó....
Putting

Tại sao Rory McIlroy đốt quá nhiều putt ở Royal Troon?

By GolfEdit.com
Trong 4 ngày qua tại The Open, Rory McIlroy đã có những thời điểm thi đấu cực tốt nhưng sau đó là màn bể những cú putt vô cùng đáng...
Putting

Tư thế đứng khi gió mạnh trên green

By GolfEdit.com
Khi mà hầu hết các golfer đều nghĩ về gió trong thi đấu, họ thường quan tâm đến việc gió sẽ ảnh hưởng đến đường bay của bóng như thế...
Putting

Vẫn trượt đẹp những cú putt từ khoảng cách 1,2m

By GolfEdit.com
Trung bình 92% golfer PGA TOUR không bỏ lỡ những cú putt từ khoảng cách 4 feet (hơn 1,2m), vậy đó sẽ là cơ hội tốt khi đưa bóng trong...
Putting

4 mẹo nhỏ giúp xác định độ dốc green

By GolfEdit.com
Một trong những khó khăn của các golfer khi thực hiện putt bóng là kỹ năng đọc địa hình green. ...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi