<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="https://golfedit.com/putting/1838-co-chac-ban-luon-thanh-cong-voi-cu-putt-trong-khoang-cach-1-met.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Có chắc bạn luôn thành công với cú putt trong khoảng cách 1 mét</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Có chắc bạn luôn thành công với cú putt trong khoảng cách 1 mét</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="https://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2017/golfputt01-425x243.jpg"> <figcaption>Có chắc bạn luôn thành công với cú putt trong khoảng cách 1 mét</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Dễ d&agrave;ng c&oacute; thể n&oacute;i mọi c&uacute; gạt trong khoảng c&aacute;ch 1 m&eacute;t đều giống như nhau nếu kh&ocirc;ng x&eacute;t đến t&acirc;m l&yacute; v&agrave; kết quả trận đấu khi đ&oacute;.</p></h3> </header> <p>H&atilde;y xem điều g&igrave; sẽ xảy ra khi bạn đứng trước c&uacute; gạt c&oacute; thể lập n&ecirc;n kỷ lục c&aacute; nh&acirc;n mới. Hầu hết người chơi trong trường hợp n&agrave;y đều nghĩ tới kết quả nếu họ gạt th&agrave;nh c&ocirc;ng. Họ bắt đầu bị &aacute;p lực v&agrave; lo sợ bị gạt hỏng.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/golf-put.jpg" alt="" border="0" /></p> <p>Để thực hiện c&uacute; gạt ở khoảng c&aacute;ch 1 m&eacute;t th&agrave;nh c&ocirc;ng, cần thiết phải tập trung v&agrave;o kỹ thuật v&agrave; gạt b&oacute;ng với sự tự tin. Dưới đ&acirc;y l&agrave; một số c&aacute;ch để l&agrave;m điều đ&oacute;:</p> <p>1.D&agrave;nh một &iacute;t thời gian ngắm đường đi của b&oacute;ng, cẩn thận với cảm gi&aacute;c của m&igrave;nh l&uacute;c đ&oacute;.</p> <p>2.Thực hiện động t&aacute;c chậm, h&iacute;t thở s&acirc;u sẽ gi&uacute;p bạn b&igrave;nh tĩnh.</p> <p>3.Hiểu rằng c&uacute; gạt n&agrave;y sẽ tạo lập n&ecirc;n kỷ lục c&aacute; nh&acirc;n mới của bạn rồi chuyển sự tập trung sang kỹ thuật gạt b&oacute;ng. H&atilde;y sử dụng một c&acirc;u hỏi để tăng t&iacute;nh tập trung khi gạt l&agrave;: &ldquo;B&oacute;ng sẽ lọt v&agrave;o lỗ ở ph&iacute;a n&agrave;o?&rdquo;</p> <p>4.Tưởng tượng đường b&oacute;ng lăn nhiều lần.</p> <p>5.Cuối c&ugrave;ng, h&atilde;y thực hiện v&agrave;i c&uacute; đ&aacute;nh nh&aacute;p sao cho giống như c&uacute; gạt m&agrave; bạn muốn</p> <p>6.Trong lần tiếp theo, nếu đứng trước một c&uacute; gạt quan trọng, h&atilde;y nhớ rằng chuyển sự ch&uacute; &yacute; của bạn từ kết quả th&agrave;nh c&ocirc;ng hay thất bại sang bạn sẽ thực hiện c&uacute; gạt như thế n&agrave;o.</p> <p><strong>Golfedit.com (ST)</strong></p> </article> </body></html>

Có chắc bạn luôn thành công với cú putt trong khoảng cách 1 mét

By GolfEdit.com - 26/10/2016

Dễ dàng có thể nói mọi cú gạt trong khoảng cách 1 mét đều giống như nhau nếu không xét đến tâm lý và kết quả trận đấu khi đó.

Hãy xem điều gì sẽ xảy ra khi bạn đứng trước cú gạt có thể lập nên kỷ lục cá nhân mới. Hầu hết người chơi trong trường hợp này đều nghĩ tới kết quả nếu họ gạt thành công. Họ bắt đầu bị áp lực và lo sợ bị gạt hỏng.

Để thực hiện cú gạt ở khoảng cách 1 mét thành công, cần thiết phải tập trung vào kỹ thuật và gạt bóng với sự tự tin. Dưới đây là một số cách để làm điều đó:

1.Dành một ít thời gian ngắm đường đi của bóng, cẩn thận với cảm giác của mình lúc đó.

2.Thực hiện động tác chậm, hít thở sâu sẽ giúp bạn bình tĩnh.

3.Hiểu rằng cú gạt này sẽ tạo lập nên kỷ lục cá nhân mới của bạn rồi chuyển sự tập trung sang kỹ thuật gạt bóng. Hãy sử dụng một câu hỏi để tăng tính tập trung khi gạt là: “Bóng sẽ lọt vào lỗ ở phía nào?”

4.Tưởng tượng đường bóng lăn nhiều lần.

5.Cuối cùng, hãy thực hiện vài cú đánh nháp sao cho giống như cú gạt mà bạn muốn

6.Trong lần tiếp theo, nếu đứng trước một cú gạt quan trọng, hãy nhớ rằng chuyển sự chú ý của bạn từ kết quả thành công hay thất bại sang bạn sẽ thực hiện cú gạt như thế nào.

Golfedit.com (ST)

Tin tức cập nhật
Putting

Alignment: kỹ năng quan trọng khi putt

By GolfEdit.com
Có câu nói: "Driving is funny but putting is money" quả là không sai, bởi 1 cú putt trượt trong khoảng cách chục cm đắng lòng hơn một cú drive...
Putting

Có chắc bạn luôn thành công với cú putt trong khoảng cách 1 mét

By GolfEdit.com
Dễ dàng có thể nói mọi cú gạt trong khoảng cách 1 mét đều giống như nhau nếu không xét đến tâm lý và kết quả trận đấu khi đó....
Putting

Tại sao Rory McIlroy đốt quá nhiều putt ở Royal Troon?

By GolfEdit.com
Trong 4 ngày qua tại The Open, Rory McIlroy đã có những thời điểm thi đấu cực tốt nhưng sau đó là màn bể những cú putt vô cùng đáng...
Putting

Tư thế đứng khi gió mạnh trên green

By GolfEdit.com
Khi mà hầu hết các golfer đều nghĩ về gió trong thi đấu, họ thường quan tâm đến việc gió sẽ ảnh hưởng đến đường bay của bóng như thế...
Putting

Vẫn trượt đẹp những cú putt từ khoảng cách 1,2m

By GolfEdit.com
Trung bình 92% golfer PGA TOUR không bỏ lỡ những cú putt từ khoảng cách 4 feet (hơn 1,2m), vậy đó sẽ là cơ hội tốt khi đưa bóng trong...
Putting

4 mẹo nhỏ giúp xác định độ dốc green

By GolfEdit.com
Một trong những khó khăn của các golfer khi thực hiện putt bóng là kỹ năng đọc địa hình green. ...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi