<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="https://golfedit.com/putting/1715-tai-sao-rory-mcilroy-dot-qua-nhieu-putt-o-royal-troon.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Tại sao Rory McIlroy đốt quá nhiều putt ở Royal Troon?</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Tại sao Rory McIlroy đốt quá nhiều putt ở Royal Troon?</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="https://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2017/RoryPuttTroon-630x360.jpg"> <figcaption>Tại sao Rory McIlroy đốt quá nhiều putt ở Royal Troon?</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Trong 4 ng&agrave;y qua tại The Open, Rory McIlroy đ&atilde; c&oacute; những thời điểm thi đấu cực tốt nhưng sau đ&oacute; l&agrave; m&agrave;n bể những c&uacute; putt v&ocirc; c&ugrave;ng đ&aacute;ng tiếc m&agrave; trước đ&acirc;y &iacute;t thấy ở golfer n&agrave;y. Ch&uacute;ng ta c&ugrave;ng xem những g&igrave; đ&atilde; xảy ra trong năm 2016 đối với Rory McIlroy.</p></h3> </header> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2016/RoryPuttTroon.jpg" alt="" border="0" /></p> <p>Từ Tee đến green - Rory Mcilroy l&agrave; một trong những golfer chơi hay nhất tại Open Championship. Trung b&igrave;nh v&ograve;ng anh c&oacute; tới 65% tỷ lệ b&oacute;ng đưa đến tr&uacute;ng fairways v&agrave; greens, driving b&oacute;ng &#039;nhẹ nh&agrave;ng&#039; cũng tr&ecirc;n 300 yard v&agrave; lu&ocirc;n dễ d&agrave;ng tạo cho m&igrave;nh những khoảng c&aacute;ch ghi birdie kh&ocirc;ng thể tốt hơn, cơ hội lớn để đăng quang tại The Open. Nhưng mọi tham vọng cho chức v&ocirc; địch The Open năm nay đ&atilde; tan t&agrave;nh m&acirc;y kh&oacute;i cho golfer người Bắc Ailen, khi anh lỡ qu&aacute; nhiều putt. C&acirc;u hỏi đặt ra tại sao Rory McIlroy lại bị &#039;mất cảm gi&aacute;c&#039; putt đến như vậy?</p> <p>Quan s&aacute;t thấy những chuyển động tay khi putt của Rory kh&ocirc;ng tự chủ đ&ocirc;i l&uacute;c hơi bị &#039;non tay&#039;, khiến b&oacute;ng của anh li&ecirc;n tục đi sai hướng v&agrave; ảnh hướng đến th&agrave;nh t&iacute;ch thi đấu của anh trong nhiều năm nay. Nhưng đ&acirc;y dường như kh&ocirc;ng phải vấn đề ch&iacute;nh của Rory.</p> <p>Hầu hết Rory McIlroy lỡ tất cả những c&uacute; putt ngắn về hướng phải, điều n&agrave;y nằm ở 2 vấn đề. Đầu ti&ecirc;n l&agrave; anh đ&atilde; &#039;quan s&aacute;t về hướng b&oacute;ng qu&aacute; sớm&#039;, khiến cho anh phải k&eacute;o đầu l&ecirc;n theo sớm, vai mở v&agrave; putter cắt ngang qua b&oacute;ng. Trong trường hợp của Rory, điều n&agrave;y cũng vẫn chưa hẳn l&agrave; vấn đề. Bởi l<span style="font-size: 12.16px; line-height: 1.3em;">&yacute; do thứ 2 khiến Rory thường lỡ c&uacute; putt sang phải, l&agrave; do anh &#039;hỏng&#039; trong việc những c&uacute; bung (release) đầu gậy putter khi impact. Chỉ cần một tư thế swing chuẩn, putt &nbsp;như &#039;xuy&ecirc;n qua b&oacute;ng&#039; v&agrave; đảm bảo nhịp độ (tempo) chuẩn từ khi đưa gậy về sau cho đến l&uacute;c đẩy b&oacute;ng đi. Nhưng nếu &#039;mất&#039; từ thế flow chuẩn v&agrave; kh&ocirc;ng bung gậy putter đ&uacute;ng đường, bạn sẽ đưa b&oacute;ng lệch sang phải theo so với đường line. Trong nỗ lực của m&igrave;nh, Rory dường như vẫn &#039;mất cảm gi&aacute;c&#039; khi &#039;bung&#039; gậy putt.</span></p> <p>Khi PGA Championship cũng sắp cận kề, chắc chắn Rory McIlroy phải nỗ lực rất nhiều để giải quyết vấn đề n&agrave;y. Anh cần phải tỉ mỉ ch&iacute;nh x&aacute;c v&agrave; thực hiện Flow tr&ocirc;i chảy hơn để sẵn s&agrave;ng kiếm những birdie ghi điểm. Nếu anh kh&ocirc;ng thể khắc phục được điều n&agrave;y, việc lỡ nhiều c&uacute; putt ghi birdies sẽ c&ograve;n tiếp diễn.</p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

Tại sao Rory McIlroy đốt quá nhiều putt ở Royal Troon?

By GolfEdit.com - 17/07/2016

Trong 4 ngày qua tại The Open, Rory McIlroy đã có những thời điểm thi đấu cực tốt nhưng sau đó là màn bể những cú putt vô cùng đáng tiếc mà trước đây ít thấy ở golfer này. Chúng ta cùng xem những gì đã xảy ra trong năm 2016 đối với Rory McIlroy.

Từ Tee đến green - Rory Mcilroy là một trong những golfer chơi hay nhất tại Open Championship. Trung bình vòng anh có tới 65% tỷ lệ bóng đưa đến trúng fairways và greens, driving bóng 'nhẹ nhàng' cũng trên 300 yard và luôn dễ dàng tạo cho mình những khoảng cách ghi birdie không thể tốt hơn, cơ hội lớn để đăng quang tại The Open. Nhưng mọi tham vọng cho chức vô địch The Open năm nay đã tan tành mây khói cho golfer người Bắc Ailen, khi anh lỡ quá nhiều putt. Câu hỏi đặt ra tại sao Rory McIlroy lại bị 'mất cảm giác' putt đến như vậy?

Quan sát thấy những chuyển động tay khi putt của Rory không tự chủ đôi lúc hơi bị 'non tay', khiến bóng của anh liên tục đi sai hướng và ảnh hướng đến thành tích thi đấu của anh trong nhiều năm nay. Nhưng đây dường như không phải vấn đề chính của Rory.

Hầu hết Rory McIlroy lỡ tất cả những cú putt ngắn về hướng phải, điều này nằm ở 2 vấn đề. Đầu tiên là anh đã 'quan sát về hướng bóng quá sớm', khiến cho anh phải kéo đầu lên theo sớm, vai mở và putter cắt ngang qua bóng. Trong trường hợp của Rory, điều này cũng vẫn chưa hẳn là vấn đề. Bởi lý do thứ 2 khiến Rory thường lỡ cú putt sang phải, là do anh 'hỏng' trong việc những cú bung (release) đầu gậy putter khi impact. Chỉ cần một tư thế swing chuẩn, putt  như 'xuyên qua bóng' và đảm bảo nhịp độ (tempo) chuẩn từ khi đưa gậy về sau cho đến lúc đẩy bóng đi. Nhưng nếu 'mất' từ thế flow chuẩn và không bung gậy putter đúng đường, bạn sẽ đưa bóng lệch sang phải theo so với đường line. Trong nỗ lực của mình, Rory dường như vẫn 'mất cảm giác' khi 'bung' gậy putt.

Khi PGA Championship cũng sắp cận kề, chắc chắn Rory McIlroy phải nỗ lực rất nhiều để giải quyết vấn đề này. Anh cần phải tỉ mỉ chính xác và thực hiện Flow trôi chảy hơn để sẵn sàng kiếm những birdie ghi điểm. Nếu anh không thể khắc phục được điều này, việc lỡ nhiều cú putt ghi birdies sẽ còn tiếp diễn.

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Putting

Alignment: kỹ năng quan trọng khi putt

By GolfEdit.com
Có câu nói: "Driving is funny but putting is money" quả là không sai, bởi 1 cú putt trượt trong khoảng cách chục cm đắng lòng hơn một cú drive...
Putting

Có chắc bạn luôn thành công với cú putt trong khoảng cách 1 mét

By GolfEdit.com
Dễ dàng có thể nói mọi cú gạt trong khoảng cách 1 mét đều giống như nhau nếu không xét đến tâm lý và kết quả trận đấu khi đó....
Putting

Tại sao Rory McIlroy đốt quá nhiều putt ở Royal Troon?

By GolfEdit.com
Trong 4 ngày qua tại The Open, Rory McIlroy đã có những thời điểm thi đấu cực tốt nhưng sau đó là màn bể những cú putt vô cùng đáng...
Putting

Tư thế đứng khi gió mạnh trên green

By GolfEdit.com
Khi mà hầu hết các golfer đều nghĩ về gió trong thi đấu, họ thường quan tâm đến việc gió sẽ ảnh hưởng đến đường bay của bóng như thế...
Putting

Vẫn trượt đẹp những cú putt từ khoảng cách 1,2m

By GolfEdit.com
Trung bình 92% golfer PGA TOUR không bỏ lỡ những cú putt từ khoảng cách 4 feet (hơn 1,2m), vậy đó sẽ là cơ hội tốt khi đưa bóng trong...
Putting

4 mẹo nhỏ giúp xác định độ dốc green

By GolfEdit.com
Một trong những khó khăn của các golfer khi thực hiện putt bóng là kỹ năng đọc địa hình green. ...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi