<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="https://golfedit.com/putting/1703-tu-the-dung-khi-gio-manh-tren-green.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Tư thế đứng khi gió mạnh trên green</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Tư thế đứng khi gió mạnh trên green</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="https://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2017/windyputting01-425x243.jpg"> <figcaption>Tư thế đứng khi gió mạnh trên green</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Khi m&agrave; hầu hết c&aacute;c golfer đều nghĩ về gi&oacute; trong thi đấu, họ thường quan t&acirc;m đến việc gi&oacute; sẽ ảnh hưởng đến đường bay của b&oacute;ng như thế n&agrave;o.</p></h3> </header> <p>Nhưng tại giải The Open năm ngo&aacute;i tr&ecirc;n s&acirc;n St Andrew, giải đ&atilde; phải tạm dừng do gi&oacute; thổi 40 dặm/h v&agrave; l&agrave; nguy&ecirc;n nh&acirc;n khiến b&oacute;ng tự lăn khi l&ecirc;n green, c&aacute;c golfer đ&atilde; phải đ&aacute;nh dấu vị tr&iacute; b&oacute;ng của m&igrave;nh.&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2016/windyputting.jpg" alt="" border="0" /></p> <p>Nhưng trong trường hợp trận đấu kh&ocirc;ng dừng v&agrave; vẫn phải putt b&oacute;ng trong điều kiện thời tiết gi&oacute;, điều n&agrave;y thường g&acirc;y mất tập trung khiến c&aacute;c golfer dễ bị dao động khi putt - kh&ocirc;ng đề cấp đến sự thăng bằng của bạn. Ch&igrave;a kh&oacute;a gi&uacute;p bạn như c&oacute; thế &#039;đ&iacute;nh chặt&#039; ch&acirc;n xuống đất v&agrave; đứng ổn định thăng bằng khi putt l&agrave; h&atilde;y mở rộng 2 ch&acirc;n, 2 g&oacute;t ch&acirc;n ra ngo&agrave;i hẳn so với vị tr&iacute; của 2 vai tức l&agrave; ngo&agrave;i c&ugrave;ng của vai v&agrave; ph&iacute;a mặt trong b&agrave;n ch&acirc;n theo hướng thẳng vu&ocirc;ng gốc với mặt đất, cầm gậy putter s&acirc;u xuống sao cho ng&oacute;n tay bạn gần như chạm v&agrave;o phần kim loại của c&aacute;n. Những sự điều chỉnh n&agrave;y sẽ gi&uacute;p bạn hạ thấp hơn trọng t&acirc;m cơ thể, bạn cảm thấy như m&igrave;nh được &#039;neo&#039; lại với mặt đất v&agrave; bạn sẽ dễ d&agrave;ng thực hiện c&uacute; putt chuẩn mực với sự ổn định v&agrave; tự tin vốn c&oacute; của m&igrave;nh.</p> <h1>Golfedit.com</h1> </article> </body></html>

Tư thế đứng khi gió mạnh trên green

By GolfEdit.com - 07/07/2016

Khi mà hầu hết các golfer đều nghĩ về gió trong thi đấu, họ thường quan tâm đến việc gió sẽ ảnh hưởng đến đường bay của bóng như thế nào.

Nhưng tại giải The Open năm ngoái trên sân St Andrew, giải đã phải tạm dừng do gió thổi 40 dặm/h và là nguyên nhân khiến bóng tự lăn khi lên green, các golfer đã phải đánh dấu vị trí bóng của mình. 

Nhưng trong trường hợp trận đấu không dừng và vẫn phải putt bóng trong điều kiện thời tiết gió, điều này thường gây mất tập trung khiến các golfer dễ bị dao động khi putt - không đề cấp đến sự thăng bằng của bạn. Chìa khóa giúp bạn như có thế 'đính chặt' chân xuống đất và đứng ổn định thăng bằng khi putt là hãy mở rộng 2 chân, 2 gót chân ra ngoài hẳn so với vị trí của 2 vai tức là ngoài cùng của vai và phía mặt trong bàn chân theo hướng thẳng vuông gốc với mặt đất, cầm gậy putter sâu xuống sao cho ngón tay bạn gần như chạm vào phần kim loại của cán. Những sự điều chỉnh này sẽ giúp bạn hạ thấp hơn trọng tâm cơ thể, bạn cảm thấy như mình được 'neo' lại với mặt đất và bạn sẽ dễ dàng thực hiện cú putt chuẩn mực với sự ổn định và tự tin vốn có của mình.

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Putting

Alignment: kỹ năng quan trọng khi putt

By GolfEdit.com
Có câu nói: "Driving is funny but putting is money" quả là không sai, bởi 1 cú putt trượt trong khoảng cách chục cm đắng lòng hơn một cú drive...
Putting

Có chắc bạn luôn thành công với cú putt trong khoảng cách 1 mét

By GolfEdit.com
Dễ dàng có thể nói mọi cú gạt trong khoảng cách 1 mét đều giống như nhau nếu không xét đến tâm lý và kết quả trận đấu khi đó....
Putting

Tại sao Rory McIlroy đốt quá nhiều putt ở Royal Troon?

By GolfEdit.com
Trong 4 ngày qua tại The Open, Rory McIlroy đã có những thời điểm thi đấu cực tốt nhưng sau đó là màn bể những cú putt vô cùng đáng...
Putting

Tư thế đứng khi gió mạnh trên green

By GolfEdit.com
Khi mà hầu hết các golfer đều nghĩ về gió trong thi đấu, họ thường quan tâm đến việc gió sẽ ảnh hưởng đến đường bay của bóng như thế...
Putting

Vẫn trượt đẹp những cú putt từ khoảng cách 1,2m

By GolfEdit.com
Trung bình 92% golfer PGA TOUR không bỏ lỡ những cú putt từ khoảng cách 4 feet (hơn 1,2m), vậy đó sẽ là cơ hội tốt khi đưa bóng trong...
Putting

4 mẹo nhỏ giúp xác định độ dốc green

By GolfEdit.com
Một trong những khó khăn của các golfer khi thực hiện putt bóng là kỹ năng đọc địa hình green. ...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi