<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="https://golfedit.com/putting/1670-4-meo-nho-giup-xac-dinh-do-doc-green.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>4 mẹo nhỏ giúp xác định độ dốc green</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>4 mẹo nhỏ giúp xác định độ dốc green</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="https://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2017/DustinGreen01-425x243.jpg"> <figcaption>4 mẹo nhỏ giúp xác định độ dốc green</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Một trong những kh&oacute; khăn của c&aacute;c golfer khi thực hiện putt b&oacute;ng l&agrave; kỹ năng đọc địa h&igrave;nh green.</p></h3> </header> <p>Đ&acirc;y thực sự l&agrave; một kỹ năng kh&oacute; khăn kh&ocirc;ng chỉ với c&aacute;c golfer mới &#039;tập sự&#039; m&agrave; c&ograve;n c&aacute;c golfer c&oacute; kinh nghiệm l&acirc;u năm. C&oacute; một c&aacute;i nh&igrave;n to&agrave;n cảnh, x&aacute;c định độ dốc, khu vực trũng, tốc độ green...lu&ocirc;n l&agrave; điều cần thiết khi thực hiện putt b&oacute;ng, bởi n&oacute; ảnh hưởng đến hướng v&agrave; cả lực của đường b&oacute;ng. V&agrave; x&aacute;c định độ dốc của green lu&ocirc;n l&agrave; một trong những yếu tố quan trọng gi&uacute;p bạn &#039;tưởng tượng&#039; ra một c&uacute; putt như thế n&agrave;o. Dưới d&acirc;y l&agrave; 4 mẹo nhỏ:</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/PGA2014/DustinJohnson_wgchsbc2013.jpg" alt="" border="0" /></p> <p><strong>1, D&ugrave;ng cờ:</strong></p> <p>Khi r&uacute;t cờ ra để putt bạn c&oacute; thể đặt cờ sang ph&iacute;a đối diện với so với đường từ b&oacute;ng đến hố, n&oacute;i c&aacute;ch kh&aacute;c l&agrave; c&aacute;n cờ song song với đường từ hố đến b&oacute;ng. Bạn c&oacute; thể quan s&aacute;t được bằng mắt những gợn s&oacute;ng, đường dốc nhấp nh&ocirc;, mẹo n&agrave;y sẽ gi&uacute;p bạn dễ nhận ra độ dốc của green hơn.</p> <p><strong>2, Hướng nước:</strong></p> <p>H&atilde;y tưởng tượng bạn cầm một chai nước đổ l&ecirc;n mặt green v&agrave; xem đường nước chảy bạn sẽ thấy được độ dốc, nhưng chắc chắn l&agrave; bạn kh&ocirc;ng thể l&agrave;m việc n&agrave;y rồi. Vậy c&oacute; c&aacute;ch n&agrave;o, thực ra đ&acirc;y chỉ l&agrave; c&aacute;ch quan s&aacute;t c&aacute;c nh&acirc;n vi&ecirc;n chăm s&oacute;c cỏ phun nước tr&ecirc;n green, hay sau cơn mưa nước đọng,... bạn sẽ nhận ra dễ được độ dốc, chỗ trũng v&agrave; từ đ&oacute; dễ h&igrave;nh dung độ dốc.&nbsp;</p> <p><strong>3, Độ &#039;đậm nhạt&#039; của mặt cỏ:</strong></p> <p>Nếu quan s&aacute;t tinh &yacute;, &nbsp;thường sau trận mưa hay b&igrave;nh minh nắng ấm, cỏ nảy mầm v&agrave; vươn cao, do đ&oacute; cỏ mọc cao hơn điều n&agrave;y kh&ocirc;ng chỉ ảnh hưởng đến tốc độ green m&agrave; khu vực cỏ cao thấp kh&aacute;c nhau cũng ảnh hưởng đến độ dốc. Khu vực cỏ m&agrave;u đậm thường rậm v&agrave; d&agrave;y cỏ mọc cao, khu vực cỏ m&agrave;u nhạt cỏ thường mọc thấp v&agrave; mịn hơn.&nbsp;Quan s&aacute;t kỹ cỏ l&agrave; c&aacute;ch bạn c&oacute; c&uacute; putt tốt.</p> <p><strong>4, Quan s&aacute;t bạn chơi:</strong></p> <p>Chẳng c&oacute; c&aacute;ch n&agrave;o hay hơn l&agrave; xem bạn chơi putt trước m&igrave;nh. V&agrave; nếu c&ugrave;ng hướng đ&aacute;nh với m&igrave;nh th&igrave; c&agrave;ng l&agrave; cơ hội tốt để bạn quan s&aacute;t độ dốc của green.&nbsp;</p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> <p>&nbsp;</p> </article> </body></html>

4 mẹo nhỏ giúp xác định độ dốc green

By GolfEdit.com - 12/06/2016

Một trong những khó khăn của các golfer khi thực hiện putt bóng là kỹ năng đọc địa hình green.

Đây thực sự là một kỹ năng khó khăn không chỉ với các golfer mới 'tập sự' mà còn các golfer có kinh nghiệm lâu năm. Có một cái nhìn toàn cảnh, xác định độ dốc, khu vực trũng, tốc độ green...luôn là điều cần thiết khi thực hiện putt bóng, bởi nó ảnh hưởng đến hướng và cả lực của đường bóng. Và xác định độ dốc của green luôn là một trong những yếu tố quan trọng giúp bạn 'tưởng tượng' ra một cú putt như thế nào. Dưới dây là 4 mẹo nhỏ:

1, Dùng cờ:

Khi rút cờ ra để putt bạn có thể đặt cờ sang phía đối diện với so với đường từ bóng đến hố, nói cách khác là cán cờ song song với đường từ hố đến bóng. Bạn có thể quan sát được bằng mắt những gợn sóng, đường dốc nhấp nhô, mẹo này sẽ giúp bạn dễ nhận ra độ dốc của green hơn.

2, Hướng nước:

Hãy tưởng tượng bạn cầm một chai nước đổ lên mặt green và xem đường nước chảy bạn sẽ thấy được độ dốc, nhưng chắc chắn là bạn không thể làm việc này rồi. Vậy có cách nào, thực ra đây chỉ là cách quan sát các nhân viên chăm sóc cỏ phun nước trên green, hay sau cơn mưa nước đọng,... bạn sẽ nhận ra dễ được độ dốc, chỗ trũng và từ đó dễ hình dung độ dốc. 

3, Độ 'đậm nhạt' của mặt cỏ:

Nếu quan sát tinh ý,  thường sau trận mưa hay bình minh nắng ấm, cỏ nảy mầm và vươn cao, do đó cỏ mọc cao hơn điều này không chỉ ảnh hưởng đến tốc độ green mà khu vực cỏ cao thấp khác nhau cũng ảnh hưởng đến độ dốc. Khu vực cỏ màu đậm thường rậm và dày cỏ mọc cao, khu vực cỏ màu nhạt cỏ thường mọc thấp và mịn hơn. Quan sát kỹ cỏ là cách bạn có cú putt tốt.

4, Quan sát bạn chơi:

Chẳng có cách nào hay hơn là xem bạn chơi putt trước mình. Và nếu cùng hướng đánh với mình thì càng là cơ hội tốt để bạn quan sát độ dốc của green. 

Golfedit.com

 

Tin tức cập nhật
Putting

Alignment: kỹ năng quan trọng khi putt

By GolfEdit.com
Có câu nói: "Driving is funny but putting is money" quả là không sai, bởi 1 cú putt trượt trong khoảng cách chục cm đắng lòng hơn một cú drive...
Putting

Có chắc bạn luôn thành công với cú putt trong khoảng cách 1 mét

By GolfEdit.com
Dễ dàng có thể nói mọi cú gạt trong khoảng cách 1 mét đều giống như nhau nếu không xét đến tâm lý và kết quả trận đấu khi đó....
Putting

Tại sao Rory McIlroy đốt quá nhiều putt ở Royal Troon?

By GolfEdit.com
Trong 4 ngày qua tại The Open, Rory McIlroy đã có những thời điểm thi đấu cực tốt nhưng sau đó là màn bể những cú putt vô cùng đáng...
Putting

Tư thế đứng khi gió mạnh trên green

By GolfEdit.com
Khi mà hầu hết các golfer đều nghĩ về gió trong thi đấu, họ thường quan tâm đến việc gió sẽ ảnh hưởng đến đường bay của bóng như thế...
Putting

Vẫn trượt đẹp những cú putt từ khoảng cách 1,2m

By GolfEdit.com
Trung bình 92% golfer PGA TOUR không bỏ lỡ những cú putt từ khoảng cách 4 feet (hơn 1,2m), vậy đó sẽ là cơ hội tốt khi đưa bóng trong...
Putting

4 mẹo nhỏ giúp xác định độ dốc green

By GolfEdit.com
Một trong những khó khăn của các golfer khi thực hiện putt bóng là kỹ năng đọc địa hình green. ...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi