<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="https://golfedit.com/putting/1518-5-loi-putt-nghiem-trong-can-tranh.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>5 lỗi putt nghiêm trọng cần tránh</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>5 lỗi putt nghiêm trọng cần tránh</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="https://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2017/JustinPutt01-425x243.jpg"> <figcaption>5 lỗi putt nghiêm trọng cần tránh</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Chắc ch&uacute;ng ta được xem ở đ&acirc;u đ&oacute; c&acirc;u: "putting is money", điều n&agrave;y v&ocirc; c&ugrave;ng đ&uacute;ng trong những cuộc chơi golf c&oacute; t&iacute;nh cạnh tranh hay sống c&ograve;n.</p></h3> </header> <p>Đ&atilde; c&oacute; rất nhiều golfer được đi v&agrave;o lịch sử với 1 c&uacute; putt ho&agrave;n hảo v&agrave; ngược lại một sai lầm khiến họ gục ng&atilde; trước ngưỡng cửa của thi&ecirc;n đường. Nhưng đ&oacute; kh&ocirc;ng phải do kỹ thuật m&agrave; rất nhiều yếu tố trong đ&oacute; c&oacute; cả t&acirc;m l&yacute;, v&agrave; trả gi&aacute; cho một sai lầm c&oacute; thể l&agrave; cả đời sẽ chẳng bao giờ c&oacute; lại. Golfstateofmind&nbsp;xin chia sẻ 5 lỗi "putt" dễ mắc phải của golfer:</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/Anhtrongtuan/ApiJustinRoseN18R1.jpg" alt="" border="0" /></p> <p><strong>1, Lỗi số 1:</strong> Kh&ocirc;ng hiểu m&igrave;nh sử dụng gậy putt n&agrave;o th&igrave; ph&ugrave; hợp</p> <p>Điều n&agrave;y rất ảnh hưởng rất lớn đến kết quả. C&oacute; nhiều golfer quen sử dụng gậy putt c&aacute;n d&agrave;i, hoặc face-ballanced hay heel weighted. Việc c&acirc;n bằng trong khi putt l&agrave; rất quan trọng, do đ&oacute; việc t&igrave;m gậy ph&ugrave; hợp với m&igrave;nh l&agrave; điều rất trọng yếu.</p> <p><strong>2, Lỗi thứ 2:</strong> Qu&aacute; m&aacute;y m&oacute;c</p> <p>Putting cần c&aacute;c chuyển động phải rất tự nhi&ecirc;n kh&ocirc;ng bị g&ograve; b&oacute; co cứng. Khi bạn đ&atilde; c&oacute; một tư thế set-up ho&agrave;n hảo ph&ugrave; hợp v&agrave; bạn c&oacute; thể thực hiện c&uacute; putt sẽ r&acirc;t dễ d&agrave;ng. C&oacute; qu&aacute; nhiều golfer m&aacute;y m&oacute;c với c&aacute;c kỹ thuật, họ nghĩ nhiều về việc "n&agrave;o th&igrave; cơ thể phải chuyển động ra sao nhỉ..?" C&aacute;c bạn đừng cố tưởng tượng ra việc h&igrave;nh ảnh quả b&oacute;ng sẽ đi v&agrave;o lỗ, việc duy nhất l&agrave; kiểm so&aacute;t tốc độ v&agrave; ngắm đ&uacute;ng line của m&igrave;nh.</p> <p><strong>3, Lỗi thứ 3:</strong> Vị tr&iacute; đặt b&oacute;ng khi putt b&oacute;ng kh&ocirc;ng nhất qu&aacute;n</p> <p>Nếu vị tr&iacute; b&oacute;ng kh&ocirc;ng đặt ổn định điều n&agrave;y sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến spin, roll v&agrave; bạn kh&oacute; c&oacute; thể kiểm so&aacute;t được khoảng c&aacute;ch, b&oacute;ng đi lệch đường line. Vị tr&iacute; b&oacute;ng được c&aacute;c golfer ưa th&iacute;ch đặt ở vị tr&iacute; c&aacute;ch tầm 3 qu&aacute; b&oacute;ng so với g&oacute;t ch&acirc;n tr&aacute;i (golfer thuận tay phải), b&oacute;ng nằm giữa tầm mắt nh&igrave;n xuống.</p> <p><strong>4, Lỗi thứ 4:</strong> Putt b&oacute;ng bằng "cổ tay"</p> <p>C&aacute;ch cầm gậy của bạn thực sự kh&ocirc;ng qu&aacute; trầm trọng miễn l&agrave; bạn t&igrave;m được sự thoải m&aacute;i v&agrave; gi&uacute;p bạn kiểm so&aacute;t được những c&uacute; đ&aacute;nh. Một c&uacute; putt ổn định phụ thuộc nhiều v&agrave;o vai v&agrave; cẳng tay (cơ lớn).&nbsp;Một c&uacute; putt thiếu ổn định c&oacute; lỗi nhiều từ "cổ tay" điều khiến bạn kiểm so&aacute;t đầu gậy xuy&ecirc;n qua b&oacute;ng khi putt sẽ rất kh&oacute; khăn nhất l&agrave; khi thi đấu căng thẳng dưới &aacute;p lực. Việc của bạn l&agrave; tối thiểu h&oacute;a t&aacute;c động từ "cổ tay"</p> <p><strong>5, Lỗi thứ 5:</strong> căn chỉnh kh&ocirc;ng thẳng về hướng mục ti&ecirc;u</p> <p>Nếu đầu gậy putt chỉ cần lệch g&oacute;c một ch&uacute;t th&ocirc;i khi impact cũng khiến bạn lỡ hố. Điều đầu ti&ecirc;n trong b&agrave;i tập của bạn l&agrave; đảm bảo gậy phương hướng đ&aacute;nh thẳng đến mục ti&ecirc;u. Điều quan trọng nhất khi thực hiện căn chỉnh l&agrave; ở mặt gậy khi putt, vai v&agrave; cẳng tay cũng phải hướng chuẩn đến mục ti&ecirc;u. Việc d&oacute;ng thắng phần dưới cơ thể kh&ocirc;ng phải l&agrave; vấn đề cốt l&otilde;i (bởi Jack Nicklaus lu&ocirc;n mở khi putt). Điều bạn cần l&agrave;m l&agrave; l&agrave;m sao thật sự thoải m&aacute;i khi putt</p> <h1>Golfedit.com</h1> </article> </body></html>

5 lỗi putt nghiêm trọng cần tránh

By GolfEdit.com - 19/03/2016

Chắc chúng ta được xem ở đâu đó câu: "putting is money", điều này vô cùng đúng trong những cuộc chơi golf có tính cạnh tranh hay sống còn.

Đã có rất nhiều golfer được đi vào lịch sử với 1 cú putt hoàn hảo và ngược lại một sai lầm khiến họ gục ngã trước ngưỡng cửa của thiên đường. Nhưng đó không phải do kỹ thuật mà rất nhiều yếu tố trong đó có cả tâm lý, và trả giá cho một sai lầm có thể là cả đời sẽ chẳng bao giờ có lại. Golfstateofmind xin chia sẻ 5 lỗi "putt" dễ mắc phải của golfer:

1, Lỗi số 1: Không hiểu mình sử dụng gậy putt nào thì phù hợp

Điều này rất ảnh hưởng rất lớn đến kết quả. Có nhiều golfer quen sử dụng gậy putt cán dài, hoặc face-ballanced hay heel weighted. Việc cân bằng trong khi putt là rất quan trọng, do đó việc tìm gậy phù hợp với mình là điều rất trọng yếu.

2, Lỗi thứ 2: Quá máy móc

Putting cần các chuyển động phải rất tự nhiên không bị gò bó co cứng. Khi bạn đã có một tư thế set-up hoàn hảo phù hợp và bạn có thể thực hiện cú putt sẽ rât dễ dàng. Có quá nhiều golfer máy móc với các kỹ thuật, họ nghĩ nhiều về việc "nào thì cơ thể phải chuyển động ra sao nhỉ..?" Các bạn đừng cố tưởng tượng ra việc hình ảnh quả bóng sẽ đi vào lỗ, việc duy nhất là kiểm soát tốc độ và ngắm đúng line của mình.

3, Lỗi thứ 3: Vị trí đặt bóng khi putt bóng không nhất quán

Nếu vị trí bóng không đặt ổn định điều này sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến spin, roll và bạn khó có thể kiểm soát được khoảng cách, bóng đi lệch đường line. Vị trí bóng được các golfer ưa thích đặt ở vị trí cách tầm 3 quá bóng so với gót chân trái (golfer thuận tay phải), bóng nằm giữa tầm mắt nhìn xuống.

4, Lỗi thứ 4: Putt bóng bằng "cổ tay"

Cách cầm gậy của bạn thực sự không quá trầm trọng miễn là bạn tìm được sự thoải mái và giúp bạn kiểm soát được những cú đánh. Một cú putt ổn định phụ thuộc nhiều vào vai và cẳng tay (cơ lớn). Một cú putt thiếu ổn định có lỗi nhiều từ "cổ tay" điều khiến bạn kiểm soát đầu gậy xuyên qua bóng khi putt sẽ rất khó khăn nhất là khi thi đấu căng thẳng dưới áp lực. Việc của bạn là tối thiểu hóa tác động từ "cổ tay"

5, Lỗi thứ 5: căn chỉnh không thẳng về hướng mục tiêu

Nếu đầu gậy putt chỉ cần lệch góc một chút thôi khi impact cũng khiến bạn lỡ hố. Điều đầu tiên trong bài tập của bạn là đảm bảo gậy phương hướng đánh thẳng đến mục tiêu. Điều quan trọng nhất khi thực hiện căn chỉnh là ở mặt gậy khi putt, vai và cẳng tay cũng phải hướng chuẩn đến mục tiêu. Việc dóng thắng phần dưới cơ thể không phải là vấn đề cốt lõi (bởi Jack Nicklaus luôn mở khi putt). Điều bạn cần làm là làm sao thật sự thoải mái khi putt

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Putting

Alignment: kỹ năng quan trọng khi putt

By GolfEdit.com
Có câu nói: "Driving is funny but putting is money" quả là không sai, bởi 1 cú putt trượt trong khoảng cách chục cm đắng lòng hơn một cú drive...
Putting

Có chắc bạn luôn thành công với cú putt trong khoảng cách 1 mét

By GolfEdit.com
Dễ dàng có thể nói mọi cú gạt trong khoảng cách 1 mét đều giống như nhau nếu không xét đến tâm lý và kết quả trận đấu khi đó....
Putting

Tại sao Rory McIlroy đốt quá nhiều putt ở Royal Troon?

By GolfEdit.com
Trong 4 ngày qua tại The Open, Rory McIlroy đã có những thời điểm thi đấu cực tốt nhưng sau đó là màn bể những cú putt vô cùng đáng...
Putting

Tư thế đứng khi gió mạnh trên green

By GolfEdit.com
Khi mà hầu hết các golfer đều nghĩ về gió trong thi đấu, họ thường quan tâm đến việc gió sẽ ảnh hưởng đến đường bay của bóng như thế...
Putting

Vẫn trượt đẹp những cú putt từ khoảng cách 1,2m

By GolfEdit.com
Trung bình 92% golfer PGA TOUR không bỏ lỡ những cú putt từ khoảng cách 4 feet (hơn 1,2m), vậy đó sẽ là cơ hội tốt khi đưa bóng trong...
Putting

4 mẹo nhỏ giúp xác định độ dốc green

By GolfEdit.com
Một trong những khó khăn của các golfer khi thực hiện putt bóng là kỹ năng đọc địa hình green. ...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi