<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="https://golfedit.com/putting/1476-ky-thuat-putting-don-gian-cho-nguoi-moi-choi.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Kỹ thuật putting đơn giản cho người mới chơi</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Kỹ thuật putting đơn giản cho người mới chơi</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="https://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2017/PuttingSkill01-425x243.jpg"> <figcaption>Kỹ thuật putting đơn giản cho người mới chơi</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Chủ đề do th&agrave;nh vi&ecirc;n c&oacute; nickname OB của Golfvn.net đưa ra về kỹ thuật putting cho người mới chơi golf</p></h3> </header> <p style="text-align: left;">C&aacute;c golfer cần đi t&igrave;m đ&aacute;p &aacute;n cho những c&acirc;u hỏi sau:</p> <p>Chọn putter như thế n&agrave;o?</p> <p>Grip ra sao?</p> <p>Kinh nghiệm đọc green?</p> <p>T&iacute;nh to&aacute;n break point?</p> <p>Tư thế setup? Nh&aacute;p? Chỉnh lực putt?</p> <p><strong>Chia sẻ từ th&agrave;nh vi&ecirc;n OB như sau:</strong></p> <p><em><strong>1- Chọn putter</strong></em></p> <p>Hiện nay c&oacute; rất nhiều loại putter dễ g&acirc;y sự cho&aacute;ng ngợp cho c&aacute;c golfer mới v&agrave;o nghề khi lựa chọn. Putter c&oacute; thể chia l&agrave;m 2 d&ograve;ng ch&iacute;nh: Loại bản dẹt (kiểu phổ biến của S. Cameron) v&agrave; loại c&oacute; target line (Odissey two balls). Nếu kh&ocirc;ng loại trừ c&aacute;n gậy (shaft) d&agrave;i hay ngắn th&igrave; 2 lọai putter tr&ecirc;n chiếm đa số trong c&aacute;c cửa h&agrave;ng Proshop hiện nay.</p> <p>Đối với người mới chơi, dường như những c&acirc;y putter c&oacute; phần đu&ocirc;i d&agrave;i (loại c&oacute; target line) lu&ocirc;n hữu dụng khi đứng trước một c&uacute; short putt. Nhưng ngược lại, với c&acirc;y putter c&oacute; sẵn line, người chơi thường ỷ lại, xem nhẹ chuyện nh&aacute;p hướng putt trước khi thực hiện. Điều n&agrave;y thường dẫn đến kết quả kh&ocirc;ng tốt trong khoảng c&aacute;ch 4 - 8 feet của những golfer mới v&agrave;o nghề.</p> <p>C&acirc;y putter bản dẹt được đa số c&aacute;c Pro ưa chuộng v&igrave; sự giản đơn, v&agrave; cho ph&eacute;p người chơi tự do đẩy b&oacute;ng theo cảm gi&aacute;c tại thời điểm quyết định. Tất nhi&ecirc;n, hậu quả sẽ do golfer g&aacute;nh chịu khi cảm gi&aacute;c kh&ocirc;ng đ&uacute;ng như thực tế tr&ecirc;n mặt green.</p> <p>Nếu bạn l&agrave; người mới chơi, n&ecirc;n chon loại putter c&oacute; sẵn c&aacute;c đường line sau mặt tiếp x&uacute;c để bạn dễ h&igrave;nh dung quỹ đạo đầu gậy putt khi thực hiện c&uacute; putt. Sau một thời gian, khi cảm gi&aacute;c của bạn tốt, bạn c&oacute; thể chọn một c&acirc;y bản dẹt để tăng th&ecirc;m phần hưng phấn khi thực hiện n&oacute;. Tất nhi&ecirc;n, kh&ocirc;ng c&oacute; gậy putter n&agrave;o gi&uacute;p bạn thực hiện c&uacute; putt tốt hơn ch&iacute;nh bản th&acirc;n bạn (Pelz).</p> <p>V&agrave; n&ecirc;n nhớ rằng: với khoảng c&aacute;ch 5 yard x&aacute;c suất đẩy b&oacute;ng v&agrave;o lỗ của bạn v&agrave; Tiger Woods l&agrave; bằng nhau</p> <p><em><strong>2- C&aacute;ch cầm putter (Grip)</strong></em></p> <p>Grip của putter ho&agrave;n to&agrave;n kh&ocirc;ng c&oacute; một quy định cụ thể như thế n&agrave;o l&agrave; tốt. Theo khảo s&aacute;t, đa phần c&aacute;c golfer thường cầm grip tương tự như cầm c&aacute;c gậy kh&aacute;c c&oacute; nghĩa l&agrave; tay phải &uacute;p l&ecirc;n tay tr&aacute;i, c&aacute;c vị tr&iacute; ng&oacute;n tay trỏ thường kẹp thẳng theo 2 b&ecirc;n của th&acirc;n putter. Kiểu cầm n&agrave;y c&oacute; ưu điểm chắc chắn đảm bảo hai b&agrave;n tay sẽ đi c&ugrave;ng nhau khi chuyển động putt, tuy nhi&ecirc;n nếu kh&ocirc;ng tập trung, sẽ dễ g&acirc;y chuyện động cổ tay l&agrave;m ảnh hưởng tới hướng mặt gậy khi tiếp x&uacute;c v&agrave; đặc biệt dễ bị đ&oacute;ng mặt putter v&agrave;o b&ecirc;n tr&aacute;i (với người thuận tay phải) khi impact v&agrave; kết quả l&agrave;m hỏng ho&agrave;n to&agrave;n line của c&uacute; putt.</p> <p>Một số golfer kh&aacute;c lại th&iacute;ch cầm putter theo kiểu b&oacute;ng chầy, hai b&agrave;n tay nối tiếp v&agrave; c&aacute;ch nhau hơi xa, kiểu n&agrave;y sẽ đảm bảo bạn cảm nhận putter tốt hơn v&agrave; giữ putter vững hơn. Kiểu cầm n&agrave;y c&oacute; khả năng hạn chế c&aacute;c chuyển động của cổ tay, tạo n&ecirc;n chuyển động mặt gậy chuẩn x&aacute;c, nhưng kiểu cầm n&agrave;y lại g&acirc;y cản trở cho việc thực hiện đồng bộ chuyển động swing của 2 c&aacute;nh tay do tam gi&aacute;c tạo ra bởi 2 đầu vai v&agrave; b&agrave;n tay bị vẹo. Thiếu đồng bộ cũng sẽ l&agrave;m quỹ đạo đầu putter kh&ocirc;ng chuẩn, ảnh hưởng tới kết quả putt.</p> <p>Ngo&agrave;i ra c&ograve;n rất, rất nhiều kiểu cầm putter kh&aacute;c nữa m&agrave; kh&ocirc;ng thể giải th&iacute;ch được ưu v&agrave; nhược điểm của mỗi c&aacute;ch.</p> <p>T&oacute;m lại, bạn h&atilde;y tự chọn cho m&igrave;nh một kiểu cầm putter m&agrave; bạn cảm thấy thoải m&aacute;i nhất, tất nhi&ecirc;n trong đ&oacute; c&oacute; một số nguy&ecirc;n tắc cốt tử để c&oacute; một c&uacute; putt tốt, đ&oacute; l&agrave;: <br />1. Putter phải được cầm chặt, kh&ocirc;ng để cổ tay chuyển động khi putt.<br />2. Tam gi&aacute;c được tạo th&agrave;nh bởi 2 đầu vai v&agrave; b&agrave;n tay kh&ocirc;ng bị biến dạng trong suốt qu&aacute; tr&igrave;nh thực hiện c&uacute; putt.<br />3. Bạn phải cảm nhận được sức nặng của gậy putt trước khi putt trong l&ograve;ng b&agrave;n tay trước khi quyết định ra một lực bao nhi&ecirc;u cho một c&uacute; putt.</p> <p><strong>Chia sẻ của th&agrave;nh vi&ecirc;n Lastmanstanding:</strong></p> <p>Chọn putter :</p> <p>- D&acirc;n mới tập n&ecirc;n chọn loại của OB n&oacute;i, ngo&agrave;i ra n&ecirc;n chọn center shaft - điểm tiếp nối của th&acirc;n gậy v&agrave;o ngay ch&iacute;nh giữa của mặt putt.<br />- C&oacute; một kiểu grip putt rất tốt cho người mới tập gọi l&agrave; crossed hand grip. Đối với người thuận tay phải - l&uacute;c nắm putt th&igrave; tay tr&aacute;i nằm dưới, tay phải &ocirc;m grip v&agrave; lu&ocirc;n cả cổ tay tr&aacute;i. Cầm th&igrave; hơi kh&oacute; chịu nhưng c&aacute;c b&aacute;c cứ putt như con lắc đồng hồ l&agrave; được.</p> <p><em><strong>Theo Golfvn.net</strong></em></p> </article> </body></html>

Kỹ thuật putting đơn giản cho người mới chơi

By GolfEdit.com - 23/02/2016

Chủ đề do thành viên có nickname OB của Golfvn.net đưa ra về kỹ thuật putting cho người mới chơi golf

Các golfer cần đi tìm đáp án cho những câu hỏi sau:

Chọn putter như thế nào?

Grip ra sao?

Kinh nghiệm đọc green?

Tính toán break point?

Tư thế setup? Nháp? Chỉnh lực putt?

Chia sẻ từ thành viên OB như sau:

1- Chọn putter

Hiện nay có rất nhiều loại putter dễ gây sự choáng ngợp cho các golfer mới vào nghề khi lựa chọn. Putter có thể chia làm 2 dòng chính: Loại bản dẹt (kiểu phổ biến của S. Cameron) và loại có target line (Odissey two balls). Nếu không loại trừ cán gậy (shaft) dài hay ngắn thì 2 lọai putter trên chiếm đa số trong các cửa hàng Proshop hiện nay.

Đối với người mới chơi, dường như những cây putter có phần đuôi dài (loại có target line) luôn hữu dụng khi đứng trước một cú short putt. Nhưng ngược lại, với cây putter có sẵn line, người chơi thường ỷ lại, xem nhẹ chuyện nháp hướng putt trước khi thực hiện. Điều này thường dẫn đến kết quả không tốt trong khoảng cách 4 - 8 feet của những golfer mới vào nghề.

Cây putter bản dẹt được đa số các Pro ưa chuộng vì sự giản đơn, và cho phép người chơi tự do đẩy bóng theo cảm giác tại thời điểm quyết định. Tất nhiên, hậu quả sẽ do golfer gánh chịu khi cảm giác không đúng như thực tế trên mặt green.

Nếu bạn là người mới chơi, nên chon loại putter có sẵn các đường line sau mặt tiếp xúc để bạn dễ hình dung quỹ đạo đầu gậy putt khi thực hiện cú putt. Sau một thời gian, khi cảm giác của bạn tốt, bạn có thể chọn một cây bản dẹt để tăng thêm phần hưng phấn khi thực hiện nó. Tất nhiên, không có gậy putter nào giúp bạn thực hiện cú putt tốt hơn chính bản thân bạn (Pelz).

Và nên nhớ rằng: với khoảng cách 5 yard xác suất đẩy bóng vào lỗ của bạn và Tiger Woods là bằng nhau

2- Cách cầm putter (Grip)

Grip của putter hoàn toàn không có một quy định cụ thể như thế nào là tốt. Theo khảo sát, đa phần các golfer thường cầm grip tương tự như cầm các gậy khác có nghĩa là tay phải úp lên tay trái, các vị trí ngón tay trỏ thường kẹp thẳng theo 2 bên của thân putter. Kiểu cầm này có ưu điểm chắc chắn đảm bảo hai bàn tay sẽ đi cùng nhau khi chuyển động putt, tuy nhiên nếu không tập trung, sẽ dễ gây chuyện động cổ tay làm ảnh hưởng tới hướng mặt gậy khi tiếp xúc và đặc biệt dễ bị đóng mặt putter vào bên trái (với người thuận tay phải) khi impact và kết quả làm hỏng hoàn toàn line của cú putt.

Một số golfer khác lại thích cầm putter theo kiểu bóng chầy, hai bàn tay nối tiếp và cách nhau hơi xa, kiểu này sẽ đảm bảo bạn cảm nhận putter tốt hơn và giữ putter vững hơn. Kiểu cầm này có khả năng hạn chế các chuyển động của cổ tay, tạo nên chuyển động mặt gậy chuẩn xác, nhưng kiểu cầm này lại gây cản trở cho việc thực hiện đồng bộ chuyển động swing của 2 cánh tay do tam giác tạo ra bởi 2 đầu vai và bàn tay bị vẹo. Thiếu đồng bộ cũng sẽ làm quỹ đạo đầu putter không chuẩn, ảnh hưởng tới kết quả putt.

Ngoài ra còn rất, rất nhiều kiểu cầm putter khác nữa mà không thể giải thích được ưu và nhược điểm của mỗi cách.

Tóm lại, bạn hãy tự chọn cho mình một kiểu cầm putter mà bạn cảm thấy thoải mái nhất, tất nhiên trong đó có một số nguyên tắc cốt tử để có một cú putt tốt, đó là:
1. Putter phải được cầm chặt, không để cổ tay chuyển động khi putt.
2. Tam giác được tạo thành bởi 2 đầu vai và bàn tay không bị biến dạng trong suốt quá trình thực hiện cú putt.
3. Bạn phải cảm nhận được sức nặng của gậy putt trước khi putt trong lòng bàn tay trước khi quyết định ra một lực bao nhiêu cho một cú putt.

Chia sẻ của thành viên Lastmanstanding:

Chọn putter :

- Dân mới tập nên chọn loại của OB nói, ngoài ra nên chọn center shaft - điểm tiếp nối của thân gậy vào ngay chính giữa của mặt putt.
- Có một kiểu grip putt rất tốt cho người mới tập gọi là crossed hand grip. Đối với người thuận tay phải - lúc nắm putt thì tay trái nằm dưới, tay phải ôm grip và luôn cả cổ tay trái. Cầm thì hơi khó chịu nhưng các bác cứ putt như con lắc đồng hồ là được.

Theo Golfvn.net

Tin tức cập nhật
Putting

Alignment: kỹ năng quan trọng khi putt

By GolfEdit.com
Có câu nói: "Driving is funny but putting is money" quả là không sai, bởi 1 cú putt trượt trong khoảng cách chục cm đắng lòng hơn một cú drive...
Putting

Có chắc bạn luôn thành công với cú putt trong khoảng cách 1 mét

By GolfEdit.com
Dễ dàng có thể nói mọi cú gạt trong khoảng cách 1 mét đều giống như nhau nếu không xét đến tâm lý và kết quả trận đấu khi đó....
Putting

Tại sao Rory McIlroy đốt quá nhiều putt ở Royal Troon?

By GolfEdit.com
Trong 4 ngày qua tại The Open, Rory McIlroy đã có những thời điểm thi đấu cực tốt nhưng sau đó là màn bể những cú putt vô cùng đáng...
Putting

Tư thế đứng khi gió mạnh trên green

By GolfEdit.com
Khi mà hầu hết các golfer đều nghĩ về gió trong thi đấu, họ thường quan tâm đến việc gió sẽ ảnh hưởng đến đường bay của bóng như thế...
Putting

Vẫn trượt đẹp những cú putt từ khoảng cách 1,2m

By GolfEdit.com
Trung bình 92% golfer PGA TOUR không bỏ lỡ những cú putt từ khoảng cách 4 feet (hơn 1,2m), vậy đó sẽ là cơ hội tốt khi đưa bóng trong...
Putting

4 mẹo nhỏ giúp xác định độ dốc green

By GolfEdit.com
Một trong những khó khăn của các golfer khi thực hiện putt bóng là kỹ năng đọc địa hình green. ...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi