<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="https://golfedit.com/putting/1463-8-ky-nang-putt-bong-hoan-hao.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>8 kỹ năng putt bóng hoàn hảo</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>8 kỹ năng putt bóng hoàn hảo</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="https://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2017/PuttingSkill02-425x243.jpg"> <figcaption>8 kỹ năng putt bóng hoàn hảo</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Nếu muốn trở th&agrave;nh một golfer ho&agrave;n hảo, bạn phải trở th&agrave;nh một người l&agrave;m chủ được kỹ thuật gạt b&oacute;ng.</p></h3> </header> <p style="text-align: center;"><img src="/images/Anhtrongtuan/RBCBrian-Davis.jpg" alt="" border="0" /></p> <p>Theo golfer nổi tiếng Ben Hogan, golf l&agrave; sự kết hợp của 2 yếu tố: swing v&agrave; gạt b&oacute;ng. Với những người b&igrave;nh thường họ cho rằng gạt b&oacute;ng l&agrave; kh&acirc;u dễ nhất.</p> <p>Tuy nhi&ecirc;n với những người chơi golf thường xuy&ecirc;n th&igrave; gạt b&oacute;ng kh&ocirc;ng hề dễ. C&uacute; gạt b&oacute;ng tr&ocirc;ng rất đơn giản nhưng c&oacute; rất nhiều người thực hiện kh&ocirc;ng hiệu quả. Những người gạt b&oacute;ng giỏi nhất trong m&ocirc;n golf thường c&oacute; c&aacute;c phong c&aacute;ch kh&aacute;c nhau. Bobby Locke thường putt hơi chết tr&aacute;i, Jack Nicklaus tr&ocirc;ng như &ldquo;&eacute;p&rdquo; b&oacute;ng v&agrave;o lỗ với tư thế c&uacute;i người nổi tiếng của &ocirc;ng, Ben Crenshaw th&igrave; đứng rất cao để thể hiện phong c&aacute;ch nhẹ nh&agrave;ng của m&igrave;nh, Adam Scott sử dụng gậy putt d&agrave;i. T&ocirc;i đ&atilde; tổng hợp 8 c&aacute;ch thức sẽ gi&uacute;p bạn ph&acirc;n biệt được những g&igrave; n&ecirc;n v&agrave; kh&ocirc;ng n&ecirc;n l&agrave;m trong khi putt b&oacute;ng.</p> <p><strong>1. ĐỌC GREEN</strong></p> <p>Kh&ocirc;ng thể n&agrave;o thực hiện c&uacute; putt nếu bạn biết những g&igrave; sẽ t&aacute;c động đến c&uacute; đ&aacute;nh. Để thực hiện c&aacute;c c&uacute; putt tốt nhất, bạn phải học được c&aacute;ch &ldquo;đọc&rdquo; green. T&ocirc;i l&agrave;m điều n&agrave;y theo hai c&aacute;ch. Đầu ti&ecirc;n, t&ocirc;i ngắm kỹ đường đi b&oacute;ng của putt. Lỗ gạt b&oacute;ng c&oacute; phải đang nghi&ecirc;ng? Khoảng c&aacute;ch giữa lỗ golf v&agrave; b&oacute;ng c&oacute; độ dốc n&agrave;o kh&ocirc;ng? Khoảng c&aacute;ch của c&uacute; putt bao nhi&ecirc;u? Trả lời được những c&acirc;u hỏi n&agrave;y sẽ mang đến nhiều th&ocirc;ng tin bạn cần. Đồng thời, phải xem x&eacute;t tổng qu&aacute;t khu vực xung quanh khu green. Gần đ&oacute; c&oacute; đồi nhấp nh&ocirc; c&oacute; thể ảnh hưởng đến t&igrave;nh trạng gạt b&oacute;ng hay kh&ocirc;ng? C&oacute; s&ocirc;ng hồ hay mương chảy qua? Những điều đ&oacute; chắc chắn ảnh hưởng nhiều đến c&uacute; putt. Sau đ&oacute; bạn n&ecirc;n liếc nhanh vị tr&iacute; b&oacute;ng v&agrave; lỗ golf để cho chắc chắn, đồng thời nh&igrave;n quanh để cảm nhận vị tr&iacute; tổng qu&aacute;t của khu đất. Sử dụng tốt những th&ocirc;ng tin n&agrave;y sẽ gi&uacute;p putt tốt hơn.</p> <p><strong>2. C&Aacute;C VỊ TR&Iacute; GẠT B&Oacute;NG</strong></p> <p>Những người gạt b&oacute;ng giỏi nắm khoảng c&aacute;ch tốt v&agrave; biến mọi thứ về c&uacute; putt trong khoảng c&aacute;ch 5 foot (1,5m). Trong khoảng c&aacute;ch 1,5m t&ocirc;i c&oacute; c&aacute;ch đọc green rất đặc biệt, sau đ&oacute; thực hiện c&uacute; putt đ&uacute;ng đường đẩy b&oacute;ng với tốc độ vừa phải. T&ocirc;i tập trung nhiều v&agrave;o đường đẩy b&oacute;ng, với việc kiểm so&aacute;t tốc độ (v&igrave; tốc độ lu&ocirc;n quyết định c&aacute;ch thức bạn thực hiện c&uacute; putt).</p> <p>Trong khoảng c&aacute;ch 4,5m t&ocirc;i muốn c&uacute; putt vừa c&oacute; độ ho&agrave;n hảo v&agrave; đảm bảo đọc green tốt. T&ocirc;i tập trung cả v&agrave;o đường đẩy b&oacute;ng v&agrave; chiều d&agrave;i c&uacute; đ&aacute;nh sao cho th&iacute;ch hợp. Tuy nhi&ecirc;n, nếu b&oacute;ng kh&ocirc;ng v&agrave;o lỗ, t&ocirc;i muốn c&uacute; putt tiếp theo được dễ d&agrave;ng hơn, v&igrave; vậy chắc chắn phải đ&aacute;nh b&oacute;ng với tốc độ ch&iacute;nh x&aacute;c.</p> <p>Từ khoảng c&aacute;ch 9m trở l&ecirc;n, t&ocirc;i vẫn muốn gạt b&oacute;ng v&agrave;o lỗ, nhưng đầu ti&ecirc;n n&ecirc;n tập trung v&agrave;o việc điều khiển tốc độ v&agrave; sau đ&oacute; mới đến đường đẩy b&oacute;ng. Nắm khoảng c&aacute;ch l&agrave; yếu tố quan trọng nhất cho những c&uacute; putt trong khoảng c&aacute;ch n&agrave;y.</p> <p><strong>3. MẮT NH&Igrave;N TR&Ecirc;N B&Oacute;NG</strong></p> <p>Việc m&agrave; nhiều golfer thường thực hiện tr&ecirc;n green l&agrave; kiểm tra &aacute;nh mắt nh&igrave;n khi chuẩn bị gạt b&oacute;ng. T&ugrave;y theo phong c&aacute;ch gạt b&oacute;ng của mỗi người, việc sắp xếp hướng nh&igrave;n đ&oacute;ng vai tr&ograve; then chốt gi&uacute;p thực hiện c&uacute; đ&aacute;nh theo &yacute; muốn. Để kiểm tra điểm nh&igrave;n của mắt, đứng ở tư thế chuẩn bị th&ocirc;ng thường v&agrave; thả một quả b&oacute;ng từ mắt xuống. Ch&uacute; &yacute; sự giao nhau giữa mắt v&agrave; b&oacute;ng. Nếu mắt trực tiếp nh&igrave;n thẳng b&oacute;ng th&igrave; bạn đang ở vị tr&iacute; tuyệt vời để thực hiện c&uacute; đ&aacute;nh kiểu &ldquo;straight-back v&agrave; straight-through&rdquo; (đưa gậy về ph&iacute;a sau v&agrave; đưa gậy tới trước theo đường thẳng).</p> <p><strong>4. C&Uacute; GẠT B&Oacute;NG C&Acirc;N BẰNG</strong></p> <p>D&ugrave; bạn c&oacute; tư thế gạt b&oacute;ng đứng thẳng hay v&ograve;ng cung, th&igrave; những c&uacute; gạt phải c&oacute; độ d&agrave;i c&acirc;n bằng giữa việc vung gậy v&agrave; gậy theo b&oacute;ng. C&uacute; gạt b&oacute;ng được xem l&agrave; &ldquo;c&acirc;n bằng&rdquo; về độ d&agrave;i khi backstroke (đưa gậy về sau) v&agrave; forwardswing (gậy về trước) gi&uacute;p người chơi kiểm so&aacute;t được gậy. Với việc sử dụng một thước đo, t&ocirc;i c&oacute; thể khiến c&uacute; gạt l&uacute;c đưa gậy về sau đến khi gậy theo b&oacute;ng c&oacute; độ d&agrave;i như nhau v&agrave; đều đặn. Chiều d&agrave;i c&uacute; đ&aacute;nh bị t&aacute;c động bởi tốc độ tr&ecirc;n green, độ dốc&hellip; Tất cả yếu tố đ&oacute; c&oacute; ảnh hưởng nhất định đến độ d&agrave;i c&uacute; đ&aacute;nh, nhưng t&ocirc;i tin rằng việc học c&aacute;ch kiểm so&aacute;t độ d&agrave;i c&uacute; đ&aacute;nh trước &ndash; sau của c&uacute; đ&aacute;nh ổn định l&agrave; ch&igrave;a kh&oacute;a quan trọng để trở th&agrave;nh người gạt b&oacute;ng giỏi.</p> <p><strong>5. KH&Ocirc;NG GẠT B&Oacute;NG BẰNG CỔ TAY</strong></p> <p>C&uacute; đ&aacute;nh bằng cổ tay l&agrave; &ldquo;kẻ th&ugrave;&rdquo;, ảnh hưởng đến c&uacute; gạt b&oacute;ng. Để giữ cổ tay kh&ocirc;ng t&aacute;c động đến c&uacute; gạt b&oacute;ng, tay cầm v&agrave; bước chuẩn bị l&agrave; quan trọng. Sau đ&acirc;y l&agrave; c&aacute;ch thực hiện: tay cầm gậy đặt trong l&ograve;ng hai b&agrave;n tay, ng&oacute;n tay c&aacute;i đặt trực tiếp ở giữa tay cầm. Ngo&agrave;i ra, khi v&agrave;o b&oacute;ng, để tay hơi &ldquo;về trước&rdquo; b&oacute;ng. Ở vị tr&iacute; n&agrave;y, với việc hơi &eacute;p lực về ph&iacute;a trước sẽ tạo cho bạn cảm gi&aacute;c cổ tay tr&aacute;i thẳng v&agrave; cổ tay phải hơi cong. Trong qu&aacute; tr&igrave;nh đ&aacute;nh, cố gắng giữ vị tr&iacute; n&agrave;y từ đầu đến cuối. Vai bạn c&oacute; thể cử động về trước &ndash; sau, nhưng vị tr&iacute; cổ tay m&agrave; bạn thiết lập l&uacute;c v&agrave;o b&oacute;ng n&ecirc;n giữ như cũ. Việc &ldquo;c&aacute;ch ly&rdquo; cổ tay trong qu&aacute; tr&igrave;nh đ&aacute;nh kh&ocirc;ng chỉ gi&uacute;p bạn kiểm so&aacute;t mặt gậy m&agrave; c&ograve;n kiểm so&aacute;t chiều d&agrave;i v&agrave; nhịp độ của c&uacute; gạt.</p> <p><strong>6. NĂM QUẢ B&Oacute;NG MỘT H&Agrave;NG</strong></p> <p>Nếu vấn đề nắm khoảng c&aacute;ch của bạn tốt khi thực hiện lag putts (2 putt v&agrave;o lỗ) bạn n&ecirc;n thực hiện th&ecirc;m nhiều c&uacute; putt thứ hai trong khoảng c&aacute;ch ngắn. V&agrave; nếu bạn tự tin với c&aacute;c c&uacute; putt trong khoảng c&aacute;ch 3 - 5 foot (0,9 &ndash; 1,5m), bạn chắc chắn c&oacute; thể r&uacute;t ngắn gậy đ&aacute;nh của m&igrave;nh v&agrave; n&acirc;ng cao th&agrave;nh t&iacute;ch hơn.</p> <p>Để thực hiện c&aacute;c c&uacute; putt ngắn nhiều hơn, n&acirc;ng cao kết quả v&agrave; củng cố l&ograve;ng tự tin, h&atilde;y thử b&agrave;i tập đơn giản sau: Lấy 5 quả b&oacute;ng v&agrave; thử thực hiện gạt 5 quả b&oacute;ng n&agrave;y theo một h&agrave;ng từ 4 điểm kh&aacute;c nhau xung quanh lỗ golf. Việc n&agrave;y c&oacute; thể l&agrave;m mất một t&iacute; thời gian của bạn trong lần đầu, nhưng nếu thường xuy&ecirc;n tập b&agrave;i n&agrave;y, bạn sẽ c&oacute; sự tự tin thực hiện những c&uacute; đ&aacute;nh kh&oacute;.</p> <p>Mỗi khi luyện tập b&agrave;i n&agrave;y tốt, bạn l&ugrave;i lại một hoặc hai bước ch&acirc;n để thử th&aacute;ch m&igrave;nh hơn. Một trong những l&yacute; do m&agrave; c&aacute;c tay golf chuy&ecirc;n nghiệp hiếm khi sai lầm trong khoảng c&aacute;ch đ&oacute; l&agrave; v&igrave; họ tập những c&uacute; putt n&agrave;y nhiều lần.</p> <p><strong>7. NẮM ĐƯỢC KHOẢNG C&Aacute;CH</strong></p> <p>T&ocirc;i nghĩ kh&iacute;a cạnh quan trọng nhất của việc gạt b&oacute;ng tốt l&agrave; nắm khoảng c&aacute;ch. Học c&aacute;ch đ&aacute;nh b&oacute;ng với tốc độ th&iacute;ch hợp sẽ mang đến cơ hội dễ d&agrave;ng để gạt b&oacute;ng m&agrave; c&ograve;n tr&aacute;nh lỗi putt 3 lần. Sau đ&acirc;y l&agrave; b&agrave;i tập hay để kiểm so&aacute;t tốc độ b&oacute;ng: T&igrave;m một khu vực bằng phẳng tr&ecirc;n green tập v&agrave; từ lỗ golf đi ra khoảng 10 bước ch&acirc;n. Khi dừng lại, bạn sẽ c&aacute;ch lỗ golf khoảng 9m. B&acirc;y giờ lấy 5 quả b&oacute;ng v&agrave; thực hiện c&uacute; gạt, chỉ tập trung v&agrave;o việc gạt b&oacute;ng đ&uacute;ng chiều d&agrave;i. Sau đ&oacute; tập đi tập lại nhiều lần. Sau v&agrave;i b&agrave;i tập, bạn sẽ c&oacute; được cảm gi&aacute;c tốt. Để kiểm tra lại, h&atilde;y gạt v&agrave;i lần trong l&uacute;c nhắm mắt để xem m&igrave;nh c&oacute; thực sự cảm gi&aacute;c tốt khi gạt b&oacute;ng kh&ocirc;ng. R&otilde; r&agrave;ng l&agrave; tốc độ tr&ecirc;n green tại c&aacute;c c&acirc;u lạc bộ kh&aacute;c nhau sẽ thay đổi v&agrave; kh&ocirc;ng phải l&uacute;c n&agrave;o cũng c&oacute; một c&uacute; gạt b&oacute;ng chuẩn, nhưng b&agrave;i tập n&agrave;y sẽ gi&uacute;p bạn kiểm so&aacute;t được những c&uacute; gạt b&oacute;ng trong khoảng c&aacute;ch d&agrave;i hơn.</p> <p><strong>8. B&Agrave;I TẬP MỘT TAY</strong></p> <p>Nếu như bạn cảm thấy một c&aacute;nh tay c&oacute; vẻ trội hơn trong c&uacute; đ&aacute;nh hoặc nếu cảm thấy c&uacute; đ&aacute;nh bằng cổ tay, th&igrave; b&agrave;i tập sau đ&acirc;y sẽ gi&uacute;p bạn giải quyết vấn đề n&agrave;y. Trong khoảng c&aacute;ch từ 6 &ndash; 9m, thực hiện gạt b&oacute;ng chỉ bằng một tay. Với dạng b&agrave;i tập n&agrave;y, bạn sẽ c&oacute; thể điều khiển c&uacute; ra b&oacute;ng kh&aacute; tốt cũng như học c&aacute;ch l&agrave;m cho cổ tay &ldquo;đứng im&rdquo; trong suốt c&uacute; đ&aacute;nh, bởi v&igrave; rất kh&oacute; kiểm so&aacute;t khoảng c&aacute;ch chỉ bằng một tay gạt b&oacute;ng, nhất l&agrave; nếu c&oacute; cử động cổ tay.</p> <p>Sau khi bạn đ&atilde; kiểm so&aacute;t tốt c&uacute; đ&aacute;nh bằng một tay, h&atilde;y cầm theo 2 gậy golf v&agrave; giữ mỗi tay một gậy. Thiết lập tư thế đứng gạt b&oacute;ng v&agrave; ch&uacute; &yacute; khoảng c&aacute;ch giữa hai th&acirc;n gậy. Thử l&agrave;m v&agrave;i c&uacute; gạt v&agrave; cố gắng giữ khoảng c&aacute;ch trong suốt qu&aacute; tr&igrave;nh gạt. Nếu một tay vượt trội hơn (hoặc đ&aacute;nh bằng cổ tay) so với tay kia, khoảng c&aacute;ch giữa hai gậy golf sẽ thay đổi. Mục đ&iacute;ch của b&agrave;i tập n&agrave;y l&agrave; phải gạt hai gậy golf sao cho kh&ocirc;ng c&oacute; sự thay đổi khoảng c&aacute;ch. Nếu như bạn l&agrave;m được điều n&agrave;y, c&uacute; gạt b&oacute;ng sẽ &ldquo;c&acirc;n bằng&rdquo; v&agrave; tư thế sắp xếp ph&ugrave; hợp với nhiều c&uacute; gạt b&oacute;ng.</p> <p><em><strong>MẸO NHỎ: CHƠI 1 V&Ograve;NG ĐẤU</strong></em></p> <p>Nhiều golfer trẻ th&iacute;ch l&agrave;m l&agrave; tranh t&agrave;i c&ugrave;ng nhau tr&ecirc;n green gạt b&oacute;ng. H&atilde;y học hỏi từ những người chơi trẻ hơn v&agrave; thi đấu một v&agrave;i trận tranh t&agrave;i với bạn b&egrave; hoặc một m&igrave;nh. Tập luyện theo c&aacute;ch bạn chơi golf rất quan trọng. T&ocirc;i đề nghị chơi &ldquo;một v&ograve;ng&rdquo; golf tr&ecirc;n green tập v&agrave; ghi lại th&agrave;nh t&iacute;ch của m&igrave;nh. Một lỗ golf chỉ t&iacute;nh l&agrave; par-2, đọc kỹ từng c&uacute; putt v&agrave; thực hiện đầy đủ những việc thường l&agrave;m như bạn đang thi đấu thực tế. Một c&aacute;ch hay kh&aacute;c để cải thiện khả năng gạt b&oacute;ng l&agrave; tranh thủ l&uacute;c s&acirc;n golf kh&ocirc;ng qu&aacute; đ&ocirc;ng người để thực hiện nhiều c&uacute; gạt b&oacute;ng hơn. Đ&aacute;nh dấu b&oacute;ng, đọc green v&agrave; l&agrave;m mọi thứ như bạn thường l&agrave;m khi chơi một v&ograve;ng đấu. Tập luyện nhiều sẽ gi&uacute;p bạn gạt b&oacute;ng tốt hơn!</p> <p><em>(Theo Golf entertainment số 11 &ndash; th&aacute;ng 08.2011) - GolfTourViet</em></p> </article> </body></html>

8 kỹ năng putt bóng hoàn hảo

By GolfEdit.com - 22/02/2016

Nếu muốn trở thành một golfer hoàn hảo, bạn phải trở thành một người làm chủ được kỹ thuật gạt bóng.

Theo golfer nổi tiếng Ben Hogan, golf là sự kết hợp của 2 yếu tố: swing và gạt bóng. Với những người bình thường họ cho rằng gạt bóng là khâu dễ nhất.

Tuy nhiên với những người chơi golf thường xuyên thì gạt bóng không hề dễ. Cú gạt bóng trông rất đơn giản nhưng có rất nhiều người thực hiện không hiệu quả. Những người gạt bóng giỏi nhất trong môn golf thường có các phong cách khác nhau. Bobby Locke thường putt hơi chết trái, Jack Nicklaus trông như “ép” bóng vào lỗ với tư thế cúi người nổi tiếng của ông, Ben Crenshaw thì đứng rất cao để thể hiện phong cách nhẹ nhàng của mình, Adam Scott sử dụng gậy putt dài. Tôi đã tổng hợp 8 cách thức sẽ giúp bạn phân biệt được những gì nên và không nên làm trong khi putt bóng.

1. ĐỌC GREEN

Không thể nào thực hiện cú putt nếu bạn biết những gì sẽ tác động đến cú đánh. Để thực hiện các cú putt tốt nhất, bạn phải học được cách “đọc” green. Tôi làm điều này theo hai cách. Đầu tiên, tôi ngắm kỹ đường đi bóng của putt. Lỗ gạt bóng có phải đang nghiêng? Khoảng cách giữa lỗ golf và bóng có độ dốc nào không? Khoảng cách của cú putt bao nhiêu? Trả lời được những câu hỏi này sẽ mang đến nhiều thông tin bạn cần. Đồng thời, phải xem xét tổng quát khu vực xung quanh khu green. Gần đó có đồi nhấp nhô có thể ảnh hưởng đến tình trạng gạt bóng hay không? Có sông hồ hay mương chảy qua? Những điều đó chắc chắn ảnh hưởng nhiều đến cú putt. Sau đó bạn nên liếc nhanh vị trí bóng và lỗ golf để cho chắc chắn, đồng thời nhìn quanh để cảm nhận vị trí tổng quát của khu đất. Sử dụng tốt những thông tin này sẽ giúp putt tốt hơn.

2. CÁC VỊ TRÍ GẠT BÓNG

Những người gạt bóng giỏi nắm khoảng cách tốt và biến mọi thứ về cú putt trong khoảng cách 5 foot (1,5m). Trong khoảng cách 1,5m tôi có cách đọc green rất đặc biệt, sau đó thực hiện cú putt đúng đường đẩy bóng với tốc độ vừa phải. Tôi tập trung nhiều vào đường đẩy bóng, với việc kiểm soát tốc độ (vì tốc độ luôn quyết định cách thức bạn thực hiện cú putt).

Trong khoảng cách 4,5m tôi muốn cú putt vừa có độ hoàn hảo và đảm bảo đọc green tốt. Tôi tập trung cả vào đường đẩy bóng và chiều dài cú đánh sao cho thích hợp. Tuy nhiên, nếu bóng không vào lỗ, tôi muốn cú putt tiếp theo được dễ dàng hơn, vì vậy chắc chắn phải đánh bóng với tốc độ chính xác.

Từ khoảng cách 9m trở lên, tôi vẫn muốn gạt bóng vào lỗ, nhưng đầu tiên nên tập trung vào việc điều khiển tốc độ và sau đó mới đến đường đẩy bóng. Nắm khoảng cách là yếu tố quan trọng nhất cho những cú putt trong khoảng cách này.

3. MẮT NHÌN TRÊN BÓNG

Việc mà nhiều golfer thường thực hiện trên green là kiểm tra ánh mắt nhìn khi chuẩn bị gạt bóng. Tùy theo phong cách gạt bóng của mỗi người, việc sắp xếp hướng nhìn đóng vai trò then chốt giúp thực hiện cú đánh theo ý muốn. Để kiểm tra điểm nhìn của mắt, đứng ở tư thế chuẩn bị thông thường và thả một quả bóng từ mắt xuống. Chú ý sự giao nhau giữa mắt và bóng. Nếu mắt trực tiếp nhìn thẳng bóng thì bạn đang ở vị trí tuyệt vời để thực hiện cú đánh kiểu “straight-back và straight-through” (đưa gậy về phía sau và đưa gậy tới trước theo đường thẳng).

4. CÚ GẠT BÓNG CÂN BẰNG

Dù bạn có tư thế gạt bóng đứng thẳng hay vòng cung, thì những cú gạt phải có độ dài cân bằng giữa việc vung gậy và gậy theo bóng. Cú gạt bóng được xem là “cân bằng” về độ dài khi backstroke (đưa gậy về sau) và forwardswing (gậy về trước) giúp người chơi kiểm soát được gậy. Với việc sử dụng một thước đo, tôi có thể khiến cú gạt lúc đưa gậy về sau đến khi gậy theo bóng có độ dài như nhau và đều đặn. Chiều dài cú đánh bị tác động bởi tốc độ trên green, độ dốc… Tất cả yếu tố đó có ảnh hưởng nhất định đến độ dài cú đánh, nhưng tôi tin rằng việc học cách kiểm soát độ dài cú đánh trước – sau của cú đánh ổn định là chìa khóa quan trọng để trở thành người gạt bóng giỏi.

5. KHÔNG GẠT BÓNG BẰNG CỔ TAY

Cú đánh bằng cổ tay là “kẻ thù”, ảnh hưởng đến cú gạt bóng. Để giữ cổ tay không tác động đến cú gạt bóng, tay cầm và bước chuẩn bị là quan trọng. Sau đây là cách thực hiện: tay cầm gậy đặt trong lòng hai bàn tay, ngón tay cái đặt trực tiếp ở giữa tay cầm. Ngoài ra, khi vào bóng, để tay hơi “về trước” bóng. Ở vị trí này, với việc hơi ép lực về phía trước sẽ tạo cho bạn cảm giác cổ tay trái thẳng và cổ tay phải hơi cong. Trong quá trình đánh, cố gắng giữ vị trí này từ đầu đến cuối. Vai bạn có thể cử động về trước – sau, nhưng vị trí cổ tay mà bạn thiết lập lúc vào bóng nên giữ như cũ. Việc “cách ly” cổ tay trong quá trình đánh không chỉ giúp bạn kiểm soát mặt gậy mà còn kiểm soát chiều dài và nhịp độ của cú gạt.

6. NĂM QUẢ BÓNG MỘT HÀNG

Nếu vấn đề nắm khoảng cách của bạn tốt khi thực hiện lag putts (2 putt vào lỗ) bạn nên thực hiện thêm nhiều cú putt thứ hai trong khoảng cách ngắn. Và nếu bạn tự tin với các cú putt trong khoảng cách 3 - 5 foot (0,9 – 1,5m), bạn chắc chắn có thể rút ngắn gậy đánh của mình và nâng cao thành tích hơn.

Để thực hiện các cú putt ngắn nhiều hơn, nâng cao kết quả và củng cố lòng tự tin, hãy thử bài tập đơn giản sau: Lấy 5 quả bóng và thử thực hiện gạt 5 quả bóng này theo một hàng từ 4 điểm khác nhau xung quanh lỗ golf. Việc này có thể làm mất một tí thời gian của bạn trong lần đầu, nhưng nếu thường xuyên tập bài này, bạn sẽ có sự tự tin thực hiện những cú đánh khó.

Mỗi khi luyện tập bài này tốt, bạn lùi lại một hoặc hai bước chân để thử thách mình hơn. Một trong những lý do mà các tay golf chuyên nghiệp hiếm khi sai lầm trong khoảng cách đó là vì họ tập những cú putt này nhiều lần.

7. NẮM ĐƯỢC KHOẢNG CÁCH

Tôi nghĩ khía cạnh quan trọng nhất của việc gạt bóng tốt là nắm khoảng cách. Học cách đánh bóng với tốc độ thích hợp sẽ mang đến cơ hội dễ dàng để gạt bóng mà còn tránh lỗi putt 3 lần. Sau đây là bài tập hay để kiểm soát tốc độ bóng: Tìm một khu vực bằng phẳng trên green tập và từ lỗ golf đi ra khoảng 10 bước chân. Khi dừng lại, bạn sẽ cách lỗ golf khoảng 9m. Bây giờ lấy 5 quả bóng và thực hiện cú gạt, chỉ tập trung vào việc gạt bóng đúng chiều dài. Sau đó tập đi tập lại nhiều lần. Sau vài bài tập, bạn sẽ có được cảm giác tốt. Để kiểm tra lại, hãy gạt vài lần trong lúc nhắm mắt để xem mình có thực sự cảm giác tốt khi gạt bóng không. Rõ ràng là tốc độ trên green tại các câu lạc bộ khác nhau sẽ thay đổi và không phải lúc nào cũng có một cú gạt bóng chuẩn, nhưng bài tập này sẽ giúp bạn kiểm soát được những cú gạt bóng trong khoảng cách dài hơn.

8. BÀI TẬP MỘT TAY

Nếu như bạn cảm thấy một cánh tay có vẻ trội hơn trong cú đánh hoặc nếu cảm thấy cú đánh bằng cổ tay, thì bài tập sau đây sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề này. Trong khoảng cách từ 6 – 9m, thực hiện gạt bóng chỉ bằng một tay. Với dạng bài tập này, bạn sẽ có thể điều khiển cú ra bóng khá tốt cũng như học cách làm cho cổ tay “đứng im” trong suốt cú đánh, bởi vì rất khó kiểm soát khoảng cách chỉ bằng một tay gạt bóng, nhất là nếu có cử động cổ tay.

Sau khi bạn đã kiểm soát tốt cú đánh bằng một tay, hãy cầm theo 2 gậy golf và giữ mỗi tay một gậy. Thiết lập tư thế đứng gạt bóng và chú ý khoảng cách giữa hai thân gậy. Thử làm vài cú gạt và cố gắng giữ khoảng cách trong suốt quá trình gạt. Nếu một tay vượt trội hơn (hoặc đánh bằng cổ tay) so với tay kia, khoảng cách giữa hai gậy golf sẽ thay đổi. Mục đích của bài tập này là phải gạt hai gậy golf sao cho không có sự thay đổi khoảng cách. Nếu như bạn làm được điều này, cú gạt bóng sẽ “cân bằng” và tư thế sắp xếp phù hợp với nhiều cú gạt bóng.

MẸO NHỎ: CHƠI 1 VÒNG ĐẤU

Nhiều golfer trẻ thích làm là tranh tài cùng nhau trên green gạt bóng. Hãy học hỏi từ những người chơi trẻ hơn và thi đấu một vài trận tranh tài với bạn bè hoặc một mình. Tập luyện theo cách bạn chơi golf rất quan trọng. Tôi đề nghị chơi “một vòng” golf trên green tập và ghi lại thành tích của mình. Một lỗ golf chỉ tính là par-2, đọc kỹ từng cú putt và thực hiện đầy đủ những việc thường làm như bạn đang thi đấu thực tế. Một cách hay khác để cải thiện khả năng gạt bóng là tranh thủ lúc sân golf không quá đông người để thực hiện nhiều cú gạt bóng hơn. Đánh dấu bóng, đọc green và làm mọi thứ như bạn thường làm khi chơi một vòng đấu. Tập luyện nhiều sẽ giúp bạn gạt bóng tốt hơn!

(Theo Golf entertainment số 11 – tháng 08.2011) - GolfTourViet

Tin tức cập nhật
Putting

Alignment: kỹ năng quan trọng khi putt

By GolfEdit.com
Có câu nói: "Driving is funny but putting is money" quả là không sai, bởi 1 cú putt trượt trong khoảng cách chục cm đắng lòng hơn một cú drive...
Putting

Có chắc bạn luôn thành công với cú putt trong khoảng cách 1 mét

By GolfEdit.com
Dễ dàng có thể nói mọi cú gạt trong khoảng cách 1 mét đều giống như nhau nếu không xét đến tâm lý và kết quả trận đấu khi đó....
Putting

Tại sao Rory McIlroy đốt quá nhiều putt ở Royal Troon?

By GolfEdit.com
Trong 4 ngày qua tại The Open, Rory McIlroy đã có những thời điểm thi đấu cực tốt nhưng sau đó là màn bể những cú putt vô cùng đáng...
Putting

Tư thế đứng khi gió mạnh trên green

By GolfEdit.com
Khi mà hầu hết các golfer đều nghĩ về gió trong thi đấu, họ thường quan tâm đến việc gió sẽ ảnh hưởng đến đường bay của bóng như thế...
Putting

Vẫn trượt đẹp những cú putt từ khoảng cách 1,2m

By GolfEdit.com
Trung bình 92% golfer PGA TOUR không bỏ lỡ những cú putt từ khoảng cách 4 feet (hơn 1,2m), vậy đó sẽ là cơ hội tốt khi đưa bóng trong...
Putting

4 mẹo nhỏ giúp xác định độ dốc green

By GolfEdit.com
Một trong những khó khăn của các golfer khi thực hiện putt bóng là kỹ năng đọc địa hình green. ...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi