<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="https://golfedit.com/putting/1366-putt-tam-quan-trong-cua-tay-trai.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Putt: tầm quan trọng của tay trái</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Putt: tầm quan trọng của tay trái</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="https://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2015/jordanputting-567x319.jpg"> <figcaption>Putt: tầm quan trọng của tay trái</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Dave Stockton nhấn mạnh tầm quan trọng của tay tr&aacute;i khi putt b&oacute;ng.</p></h3> </header> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2015/jordanputting.jpg" alt="" border="0" /></p> <p><strong>Vấn đề đặt ra:</strong> C&aacute;ch sử dụng tay t&aacute;i khi putt b&oacute;ng.</p> <p><strong>Dave Stockton:</strong> Khi set up v&agrave; chuẩn bị thực hiện c&uacute; putt b&oacute;ng, cổ tay tr&aacute;i gần như bị kh&oacute;a lại, kh&ocirc;ng bị gập hay bung bật ra trong qu&aacute; tr&igrave;nh putt. V&agrave; khi putt b&oacute;ng c&oacute; cảm gi&aacute;c đưa xuy&ecirc;n qua b&oacute;ng. M&aacute;ch gi&uacute;p của Dave l&agrave; bạn nhờ một người bạn đặt đầu gậy v&agrave;o sau cổ tay l&agrave;m sao khi putt tay tr&aacute;i di chuyển tầm 4 inches, khi finish tay tr&aacute;i kh&ocirc;ng bị vung qu&aacute; xa người. Người ta gọi tay tr&aacute;i l&agrave; tay định hướng.&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2015/lefthand01.jpg" alt="" border="0" /></p> <p>V&agrave; khi thực hiện c&uacute; Putt- mặt dưới gậy putt phải đặt song song v&agrave; chạm mặt cỏ, giữ nguy&ecirc;n như vậy khi putt, bạn chẳng c&oacute; l&yacute; do g&igrave; m&agrave; phải đ&aacute;nh v&otilde;ng n&oacute; l&ecirc;n cả, từ từ đẩy trượt xuy&ecirc;n tr&ecirc;n mặt cỏ,kể cả l&agrave; một c&uacute; putt b&oacute;ng xa th&igrave; bạn vẫn thực hiện chuẩn mực động t&aacute;c như vậy.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2015/lefthand02.jpg" alt="" border="0" /></p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

Putt: tầm quan trọng của tay trái

By GolfEdit.com - 29/12/2015

Dave Stockton nhấn mạnh tầm quan trọng của tay trái khi putt bóng.

Vấn đề đặt ra: Cách sử dụng tay tái khi putt bóng.

Dave Stockton: Khi set up và chuẩn bị thực hiện cú putt bóng, cổ tay trái gần như bị khóa lại, không bị gập hay bung bật ra trong quá trình putt. Và khi putt bóng có cảm giác đưa xuyên qua bóng. Mách giúp của Dave là bạn nhờ một người bạn đặt đầu gậy vào sau cổ tay làm sao khi putt tay trái di chuyển tầm 4 inches, khi finish tay trái không bị vung quá xa người. Người ta gọi tay trái là tay định hướng. 

Và khi thực hiện cú Putt- mặt dưới gậy putt phải đặt song song và chạm mặt cỏ, giữ nguyên như vậy khi putt, bạn chẳng có lý do gì mà phải đánh võng nó lên cả, từ từ đẩy trượt xuyên trên mặt cỏ,kể cả là một cú putt bóng xa thì bạn vẫn thực hiện chuẩn mực động tác như vậy.

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Putting

Alignment: kỹ năng quan trọng khi putt

By GolfEdit.com
Có câu nói: "Driving is funny but putting is money" quả là không sai, bởi 1 cú putt trượt trong khoảng cách chục cm đắng lòng hơn một cú drive...
Putting

Có chắc bạn luôn thành công với cú putt trong khoảng cách 1 mét

By GolfEdit.com
Dễ dàng có thể nói mọi cú gạt trong khoảng cách 1 mét đều giống như nhau nếu không xét đến tâm lý và kết quả trận đấu khi đó....
Putting

Tại sao Rory McIlroy đốt quá nhiều putt ở Royal Troon?

By GolfEdit.com
Trong 4 ngày qua tại The Open, Rory McIlroy đã có những thời điểm thi đấu cực tốt nhưng sau đó là màn bể những cú putt vô cùng đáng...
Putting

Tư thế đứng khi gió mạnh trên green

By GolfEdit.com
Khi mà hầu hết các golfer đều nghĩ về gió trong thi đấu, họ thường quan tâm đến việc gió sẽ ảnh hưởng đến đường bay của bóng như thế...
Putting

Vẫn trượt đẹp những cú putt từ khoảng cách 1,2m

By GolfEdit.com
Trung bình 92% golfer PGA TOUR không bỏ lỡ những cú putt từ khoảng cách 4 feet (hơn 1,2m), vậy đó sẽ là cơ hội tốt khi đưa bóng trong...
Putting

4 mẹo nhỏ giúp xác định độ dốc green

By GolfEdit.com
Một trong những khó khăn của các golfer khi thực hiện putt bóng là kỹ năng đọc địa hình green. ...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi