<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="https://golfedit.com/putting/1365-lag-putt-kiem-soat-nhu-the-nao-.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Lag Putt: kiểm soát như thế nào?</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Lag Putt: kiểm soát như thế nào?</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="https://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2015/lagputt-560x340.jpg"> <figcaption>Lag Putt: kiểm soát như thế nào?</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Chuy&ecirc;n gia Dave Stockton đưa ra những m&aacute;ch gi&uacute;p cho bạn trong việc kiểm so&aacute;t khoảng c&aacute;ch trong những c&uacute; lag putt.</p></h3> </header> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2015/lagputt.jpg" alt="" border="0" /></p> <p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Vấn đề đặt ra:</strong></span> Power - Force - Hit đến từ đ&acirc;u trong những c&uacute; Putt của bạn? V&agrave; khi thực hiện những c&uacute; Putt: đường line hay kiểm so&aacute;t tốc độ (Speed control) quan trọng hơn?</p> <p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Dave Stockton: </strong></span></p> <p>Trong những c&uacute; putt từ khoảng c&aacute;ch xa, ch&uacute;ng ta đều được hướng dẫn tạo tư thế putt thoải m&aacute;i hơn khi ch&acirc;n mở rộng hơn ch&uacute;t, v&agrave; đứng thẳng hơn. Nhưng lỗi phổ biến khi putt l&agrave; đa số ch&uacute;ng ta <strong>d&ugrave;ng lực đ&aacute;nh (hit) v&agrave;o b&oacute;ng</strong> thay v&igrave; <strong>đưa tay về sau ra xa một c&aacute;ch cần thiết</strong> để putt b&oacute;ng.</p> <p>Một điều th&uacute; vị nữa l&agrave; rất nhiều golfer <strong>chỉ ch&uacute; trọng đường line</strong> m&agrave;<strong> qu&ecirc;n đi việc kiểm so&aacute;t tốc độ</strong>. Với Dave Stockton, &ocirc;ng trả lời rằng đối với &ocirc;ng<em><strong> tốc độ l&agrave; tất cả trong việc thực hiện c&aacute;c c&uacute; putt</strong></em>. V&agrave; trong những c&uacute; putt ngắn, th&igrave; đừng bao giờ để b&oacute;ng vượt qua hố 16 inches. Với địa h&igrave;nh xuống dốc bạn đẩy b&oacute;ng sẽ rất dễ đưa b&oacute;ng vượt qua, c&ograve;n ở địa h&igrave;nh l&ecirc;n dốc nếu t&ocirc;i thực hiện một pha putt kh&ocirc;ng đủ lực coi như t&ocirc;i đ&atilde; c&oacute; một pha b&oacute;ng kh&ocirc;ng tốt.&nbsp;</p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

Lag Putt: kiểm soát như thế nào?

By GolfEdit.com - 29/12/2015

Chuyên gia Dave Stockton đưa ra những mách giúp cho bạn trong việc kiểm soát khoảng cách trong những cú lag putt.

Vấn đề đặt ra: Power - Force - Hit đến từ đâu trong những cú Putt của bạn? Và khi thực hiện những cú Putt: đường line hay kiểm soát tốc độ (Speed control) quan trọng hơn?

Dave Stockton:

Trong những cú putt từ khoảng cách xa, chúng ta đều được hướng dẫn tạo tư thế putt thoải mái hơn khi chân mở rộng hơn chút, và đứng thẳng hơn. Nhưng lỗi phổ biến khi putt là đa số chúng ta dùng lực đánh (hit) vào bóng thay vì đưa tay về sau ra xa một cách cần thiết để putt bóng.

Một điều thú vị nữa là rất nhiều golfer chỉ chú trọng đường line quên đi việc kiểm soát tốc độ. Với Dave Stockton, ông trả lời rằng đối với ông tốc độ là tất cả trong việc thực hiện các cú putt. Và trong những cú putt ngắn, thì đừng bao giờ để bóng vượt qua hố 16 inches. Với địa hình xuống dốc bạn đẩy bóng sẽ rất dễ đưa bóng vượt qua, còn ở địa hình lên dốc nếu tôi thực hiện một pha putt không đủ lực coi như tôi đã có một pha bóng không tốt. 

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Putting

Alignment: kỹ năng quan trọng khi putt

By GolfEdit.com
Có câu nói: "Driving is funny but putting is money" quả là không sai, bởi 1 cú putt trượt trong khoảng cách chục cm đắng lòng hơn một cú drive...
Putting

Có chắc bạn luôn thành công với cú putt trong khoảng cách 1 mét

By GolfEdit.com
Dễ dàng có thể nói mọi cú gạt trong khoảng cách 1 mét đều giống như nhau nếu không xét đến tâm lý và kết quả trận đấu khi đó....
Putting

Tại sao Rory McIlroy đốt quá nhiều putt ở Royal Troon?

By GolfEdit.com
Trong 4 ngày qua tại The Open, Rory McIlroy đã có những thời điểm thi đấu cực tốt nhưng sau đó là màn bể những cú putt vô cùng đáng...
Putting

Tư thế đứng khi gió mạnh trên green

By GolfEdit.com
Khi mà hầu hết các golfer đều nghĩ về gió trong thi đấu, họ thường quan tâm đến việc gió sẽ ảnh hưởng đến đường bay của bóng như thế...
Putting

Vẫn trượt đẹp những cú putt từ khoảng cách 1,2m

By GolfEdit.com
Trung bình 92% golfer PGA TOUR không bỏ lỡ những cú putt từ khoảng cách 4 feet (hơn 1,2m), vậy đó sẽ là cơ hội tốt khi đưa bóng trong...
Putting

4 mẹo nhỏ giúp xác định độ dốc green

By GolfEdit.com
Một trong những khó khăn của các golfer khi thực hiện putt bóng là kỹ năng đọc địa hình green. ...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi