<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="https://golfedit.com/short-game/1500-ky-thuat-short-game-cuc-ky-don-gian-cua-adam-scott.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Kỹ thuật short-game cực kỳ đơn giản của Adam Scott</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Kỹ thuật short-game cực kỳ đơn giản của Adam Scott</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="https://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2017/adamShortgame-630x360.jpg"> <figcaption>Kỹ thuật short-game cực kỳ đơn giản của Adam Scott</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>"T&ocirc;i c&ograve;n nhớ pha&nbsp;chipshot trong trận playoff với Angel Cabrera tại The Masters 2013 l&agrave; một c&uacute; chip c&ocirc;ng bằng m&agrave; n&oacute;i l&agrave; c&uacute; chip v&ocirc; c&ugrave;ng đơn giản.</p></h3> </header> <p><span style="font-size: 12.16px; line-height: 1.3em;">C&aacute;c bạn c&oacute; thể kh&ocirc;ng tin chứ th&uacute; thật t&ocirc;i đều gặp những kh&oacute; khăn ở hầu hết những c&uacute; chip của m&igrave;nh. V&agrave; thật may cho t&ocirc;i tại the Master khi t&ocirc;i đ&atilde; chip th&agrave;nh c&ocirc;ng để cứu PAR để sau đ&oacute; ghi điểm birdie ở hố tiếp theo v&agrave; kho&aacute;c l&ecirc;n m&igrave;nh chiếc &aacute;o Green Jacket danh gi&aacute;.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 12.16px; line-height: 1.3em;"><img src="http://resources1.news.com.au/images/2013/04/15/1226620/478841-us-masters-final-round.jpg" border="0" /><br /></span></p> <p>B&iacute; k&iacute;p short-game của t&ocirc;i l&agrave; những kỹ thuật đơn giản nhất c&oacute; thể, điều n&agrave;y gi&uacute;p t&ocirc;i cảm thấy tự tin v&agrave; t&aacute;o bạo hơn. Dưới đ&acirc;y l&agrave; những m&aacute;ch gi&uacute;p của t&ocirc;i ở những c&uacute; chipping, pitching v&agrave; sand play, v&agrave; c&aacute;c bạn sẽ cảm thấy n&oacute; l&agrave; kỹ thuật tr&ocirc;ng v&ocirc; c&ugrave;ng đơn giản"</p> <p><strong>1, CHIPPING:</strong></p> <p><strong><em>H&igrave;nh ảnh dưới l&agrave; những g&igrave; t&ocirc;i thường hay l&agrave;m trước đ&acirc;y:</em></strong></p> <p style="text-align: center;"><img src="http://media.golfdigest.com/photos/55ad9866add713143b436e26/master/w_806/instruction-2013-07-inar02-adam-scott-shortgame.jpg" alt="instruction-2013-07-inar02-adam-scott-shortgame.jpg" border="0" /></p> <p><em><strong>C&ograve;n đ&acirc;y l&agrave; những những c&uacute; Chipping hiện tại của t&ocirc;i</strong></em></p> <p>+ Đừng qu&aacute; lạm dụng những c&uacute; đ&aacute;nh xuống:<br />- Khi bạn chuẩn bị chip bạn sẽ set up v&agrave; để thực hiện một c&uacute; swing sao cho b&oacute;ng được đưa v&agrave;o thế thuận lợi nhất. Bạn h&atilde;y suy nghĩ tưởng tượng như thế n&agrave;o đ&oacute; khiến bạn tự tin hơn khi chuẩn bị chip, điều n&agrave;y quan trọng hơn l&agrave; cứ phải cố c&oacute; hẳn một đường b&oacute;ng ho&agrave;n hảo, phải c&oacute; một được chip "kh&aacute; khẩm".<br />- Khi chip t&ocirc;i để b&oacute;ng ở giữa trung t&acirc;m, giữa 2 ch&acirc;n của t&ocirc;i v&agrave; giữ sao cho trọng lượng cơ thể ph&acirc;n bổ đều. Trục dọc cơ thể hơi nghi&ecirc;ng nhẹ về ph&iacute;a trước. Tư thế set up n&agrave;y sẽ gi&uacute;p bạn c&oacute; một c&uacute; swing gọn g&agrave;ng qu&eacute;t qua b&oacute;ng v&agrave; gi&uacute;p mặt sau đầu gậy trượt dọc theo mặt cỏ một c&aacute;ch nhẹ nh&agrave;ng. <br />- Khi thực hiện c&uacute; Chip n&oacute; như l&agrave; một c&uacute; Mini-swing của phần cơ thể, v&agrave; h&agrave;nh động li&ecirc;n quan đến tay rất &iacute;t.</p> <p style="text-align: center;"><img src="http://media.golfdigest.com/photos/55ad9866add713143b436e24/master/w_806/instruction-2013-07-inar03-adam-scott-shortgame.jpg" alt="instruction-2013-07-inar03-adam-scott-shortgame.jpg" border="0" /></p> <p><strong>2, PITCHING:</strong></p> <p><em><strong>H&igrave;nh ảnh dưới l&agrave; những g&igrave; t&ocirc;i thường hay l&agrave;m trước đ&acirc;y:</strong></em></p> <p style="text-align: center;"><img src="http://media.golfdigest.com/photos/55ad9866b01eefe207f7b524/master/w_806/instruction-2013-07-inar04-adam-scott-shortgame.jpg" alt="instruction-2013-07-inar04-adam-scott-shortgame.jpg" border="0" /></p> <p><strong><em><span style="font-size: 12.16px; line-height: 1.3em;">C&ograve;n đ&acirc;y l&agrave; những những c&uacute; Pitching hiện tại của t&ocirc;i:</span></em></strong></p> <p>+ Kiểm so&aacute;t khoảng c&aacute;ch l&agrave; điều quan trọng nhất của bất kỳ c&uacute; Pitching n&agrave;o của t&ocirc;i. V&agrave; để c&oacute; sự nhất qu&aacute;n hơn trong những c&uacute; đ&aacute;nh của m&igrave;nh t&ocirc;i đ&atilde; phải r&egrave;n luyện sao cho b&agrave;n tay v&agrave; cổ tay t&ocirc;i thật "tĩnh lặng". Nghe c&oacute; vẻ buồn cười nhưng điều n&agrave;y như khiến t&ocirc;i cảm nhận được 1/1000 gi&acirc;y l&uacute;c quả b&oacute;ng nằm tr&ecirc;n mặt gậy, v&agrave; gi&uacute;p t&ocirc;i dễ d&agrave;ng đưa b&oacute;ng đến đ&uacute;ng mục ti&ecirc;u.&nbsp;</p> <p>- Điểm nhấn trong c&uacute; pitching của t&ocirc;i l&agrave; ở l&uacute;c xoay cơ thể xung quanh ch&acirc;n tr&aacute;i. T&ocirc;i bắt đầu bằng tư thế đứng đ&aacute;nh hơi mở, với phần trọng lượng cơ thể v&agrave; b&oacute;ng được đặt ở giữa trung t&acirc;m. B&agrave;n tay v&agrave; c&aacute;nh tay của t&ocirc;i gần như thực hiện rất khi t&ocirc;i turn back. Sau đ&oacute; t&ocirc;i xoay ngực để cho n&oacute; tự k&eacute;o c&aacute;nh tay v&agrave; gậy golf hướng về mục ti&ecirc;u. Nếu t&ocirc;i muốn thay đổi loft hoặc spin th&igrave; t&ocirc;i chỉ cần điều chỉnh mặt gậy hoặc vị tr&iacute; b&oacute;ng l&agrave; xong, rất hiếm khi t&ocirc;i sự dụng cổ tay ở những c&uacute; đ&aacute;nh n&agrave;y.</p> <p style="text-align: center;"><img src="http://media.golfdigest.com/photos/55ad9867b01eefe207f7b52d/master/w_806/instruction-2013-07-inar05-adam-scott-shortgame.jpg" alt="instruction-2013-07-inar05-adam-scott-shortgame.jpg" border="0" /></p> <p><strong>3, SAND PLAY:</strong></p> <p><em><strong>H&igrave;nh ảnh dưới l&agrave; những g&igrave; t&ocirc;i thường hay l&agrave;m trước đ&acirc;y:</strong></em></p> <p>Trước đ&acirc;y c&uacute; Sand shot của t&ocirc;i gần giống như một c&uacute; full swing. T&ocirc;i để mặt gậy vu&ocirc;ng g&oacute;c với hướng b&oacute;ng, v&agrave; ở c&uacute; impact của t&ocirc;i mặt gậy như được "đ&agrave;o thật s&acirc;u" v&agrave;o ph&iacute;a dưới b&oacute;ng v&agrave; mặt gậy thường đi vượt qua trước tay t&ocirc;i.</p> <p style="text-align: center;"><img src="http://media.golfdigest.com/photos/55ad9867add713143b436e2f/master/w_806/instruction-2013-07-inar06-adam-scott-shortgame.jpg" alt="instruction-2013-07-inar06-adam-scott-shortgame.jpg" border="0" /></p> <p>&nbsp;</p> <p><strong><em>C&ograve;n đ&acirc;y l&agrave; những những c&uacute; Pitching hiện tại của t&ocirc;i:</em></strong></p> <p><strong><em><br /></em></strong>+ Mở mặt gậy v&agrave; thực hiện c&uacute; full swing.&nbsp;</p> <p>Khi ở trong hố c&aacute;t cạnh gần green, t&ocirc;i thực hiện c&uacute; swing m&agrave; cảm gi&aacute;c kh&ocirc;ng giữ bất cứ t&iacute; lực n&agrave;o ở lại, bung v&agrave; tho&aacute;t. Kh&aacute;c với những c&uacute; chip v&agrave; pitch l&agrave; cổ tay b&agrave;n tay t&ocirc;i gần như thụ động th&igrave; ở c&uacute; sand shot chắc chắn t&ocirc;i c&oacute; sử dụng cổ tay.&nbsp;</p> <p>- T&ocirc;i set up với tư thế đứng kh&aacute; rộng, mặt gậy mở, v&agrave; b&oacute;ng đặt gần s&aacute;t l&ecirc;n ch&acirc;n trước của t&ocirc;i. Điều n&agrave;y gi&uacute;p t&ocirc;i tự tin trong c&uacute; full backswing v&agrave; sẵn s&agrave;ng cho một c&uacute; downswing mạnh mẽ m&agrave; kh&ocirc;ng sợ b&oacute;ng đi qu&aacute; xa. Kh&ocirc;ng giống như c&aacute;c c&uacute; full swing th&ocirc;ng thường, khi m&agrave; c&aacute;nh tay dẫn dắt đầu gậy through impact, th&igrave; ở c&uacute; sand shot t&ocirc;i sử dụng cổ tay linh động hơn để cảm nhận được đầu gậy đi qua tay t&ocirc;i. Động t&aacute;c n&agrave;y gi&uacute;p t&ocirc;i tối đa qu&aacute; Loft, b&oacute;ng đưa l&ecirc;n cao v&agrave; c&oacute; một c&uacute; đ&aacute;nh rất mềm mại.</p> <p><strong>Golfedit.com&nbsp;</strong></p> </article> </body></html>

Kỹ thuật short-game cực kỳ đơn giản của Adam Scott

By GolfEdit.com - 07/03/2016

"Tôi còn nhớ pha chipshot trong trận playoff với Angel Cabrera tại The Masters 2013 là một cú chip công bằng mà nói là cú chip vô cùng đơn giản.

Các bạn có thể không tin chứ thú thật tôi đều gặp những khó khăn ở hầu hết những cú chip của mình. Và thật may cho tôi tại the Master khi tôi đã chip thành công để cứu PAR để sau đó ghi điểm birdie ở hố tiếp theo và khoác lên mình chiếc áo Green Jacket danh giá.


Bí kíp short-game của tôi là những kỹ thuật đơn giản nhất có thể, điều này giúp tôi cảm thấy tự tin và táo bạo hơn. Dưới đây là những mách giúp của tôi ở những cú chipping, pitching và sand play, và các bạn sẽ cảm thấy nó là kỹ thuật trông vô cùng đơn giản"

1, CHIPPING:

Hình ảnh dưới là những gì tôi thường hay làm trước đây:

instruction-2013-07-inar02-adam-scott-shortgame.jpg

Còn đây là những những cú Chipping hiện tại của tôi

+ Đừng quá lạm dụng những cú đánh xuống:
- Khi bạn chuẩn bị chip bạn sẽ set up và để thực hiện một cú swing sao cho bóng được đưa vào thế thuận lợi nhất. Bạn hãy suy nghĩ tưởng tượng như thế nào đó khiến bạn tự tin hơn khi chuẩn bị chip, điều này quan trọng hơn là cứ phải cố có hẳn một đường bóng hoàn hảo, phải có một được chip "khá khẩm".
- Khi chip tôi để bóng ở giữa trung tâm, giữa 2 chân của tôi và giữ sao cho trọng lượng cơ thể phân bổ đều. Trục dọc cơ thể hơi nghiêng nhẹ về phía trước. Tư thế set up này sẽ giúp bạn có một cú swing gọn gàng quét qua bóng và giúp mặt sau đầu gậy trượt dọc theo mặt cỏ một cách nhẹ nhàng.
- Khi thực hiện cú Chip nó như là một cú Mini-swing của phần cơ thể, và hành động liên quan đến tay rất ít.

instruction-2013-07-inar03-adam-scott-shortgame.jpg

2, PITCHING:

Hình ảnh dưới là những gì tôi thường hay làm trước đây:

instruction-2013-07-inar04-adam-scott-shortgame.jpg

Còn đây là những những cú Pitching hiện tại của tôi:

+ Kiểm soát khoảng cách là điều quan trọng nhất của bất kỳ cú Pitching nào của tôi. Và để có sự nhất quán hơn trong những cú đánh của mình tôi đã phải rèn luyện sao cho bàn tay và cổ tay tôi thật "tĩnh lặng". Nghe có vẻ buồn cười nhưng điều này như khiến tôi cảm nhận được 1/1000 giây lúc quả bóng nằm trên mặt gậy, và giúp tôi dễ dàng đưa bóng đến đúng mục tiêu. 

- Điểm nhấn trong cú pitching của tôi là ở lúc xoay cơ thể xung quanh chân trái. Tôi bắt đầu bằng tư thế đứng đánh hơi mở, với phần trọng lượng cơ thể và bóng được đặt ở giữa trung tâm. Bàn tay và cánh tay của tôi gần như thực hiện rất khi tôi turn back. Sau đó tôi xoay ngực để cho nó tự kéo cánh tay và gậy golf hướng về mục tiêu. Nếu tôi muốn thay đổi loft hoặc spin thì tôi chỉ cần điều chỉnh mặt gậy hoặc vị trí bóng là xong, rất hiếm khi tôi sự dụng cổ tay ở những cú đánh này.

instruction-2013-07-inar05-adam-scott-shortgame.jpg

3, SAND PLAY:

Hình ảnh dưới là những gì tôi thường hay làm trước đây:

Trước đây cú Sand shot của tôi gần giống như một cú full swing. Tôi để mặt gậy vuông góc với hướng bóng, và ở cú impact của tôi mặt gậy như được "đào thật sâu" vào phía dưới bóng và mặt gậy thường đi vượt qua trước tay tôi.

instruction-2013-07-inar06-adam-scott-shortgame.jpg

 

Còn đây là những những cú Pitching hiện tại của tôi:


+ Mở mặt gậy và thực hiện cú full swing. 

Khi ở trong hố cát cạnh gần green, tôi thực hiện cú swing mà cảm giác không giữ bất cứ tí lực nào ở lại, bung và thoát. Khác với những cú chip và pitch là cổ tay bàn tay tôi gần như thụ động thì ở cú sand shot chắc chắn tôi có sử dụng cổ tay. 

- Tôi set up với tư thế đứng khá rộng, mặt gậy mở, và bóng đặt gần sát lên chân trước của tôi. Điều này giúp tôi tự tin trong cú full backswing và sẵn sàng cho một cú downswing mạnh mẽ mà không sợ bóng đi quá xa. Không giống như các cú full swing thông thường, khi mà cánh tay dẫn dắt đầu gậy through impact, thì ở cú sand shot tôi sử dụng cổ tay linh động hơn để cảm nhận được đầu gậy đi qua tay tôi. Động tác này giúp tôi tối đa quá Loft, bóng đưa lên cao và có một cú đánh rất mềm mại.

Golfedit.com 

Tin tức cập nhật
Short Game

Không còn ngại shortgame nữa

By GolfEdit.com
Vấn đề của Shortgame đơn giản là ở tư thế đứng chuẩn bị thực hiện cú đánh ...
Short Game

Đừng để mắc lỗi chip do lạm dụng gậy kỹ thuật

By GolfEdit.com
Bạn đã biết cách chính xác để chip những quả bóng rơi trước cờ chưa? ...
Short Game

Kỹ thuật chip cực kỳ cơ bản và hữu ích của Phil Mickelson

By GolfEdit.com
Phil Mickelson được coi là thần shortgame với những cú chip đầy ảo diệu.  ...
Short Game

Cải thiện shortgame ngay lập tức

By GolfEdit.com
Kinh nghiệm của người chơi lâu năm chỉ ra rằng, càng thực hiện đơn giản và tránh suy nghĩ phức tạp về kỹ thuật thì người chơi có những cú...
Short Game

Kỹ thuật chip bóng cơ bản và nâng cao

By GolfEdit.com
Chip bóng là một trong những kỹ thuật đánh golf cơ bản. Trong một vòng, tối thiểu golf thủ phải đánh 10 shot chip. Có được kỹ năng chip bóng...
Short Game

Dustin Johnson là bậc thầy về gậy Wedge

By GolfEdit.com
Dustin Johnson không có một Major nào trong năm 2014 nhưng anh cũng có danh hiệu PGA TOUR thứ 4 trong mùa sau chiến thắng ở Northern Trust để cạnh...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi