<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="https://golfedit.com/short-game/1465-chipping-la-gi-ky-thuat-ra-sao.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Chipping là gì? Kỹ thuật ra sao</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Chipping là gì? Kỹ thuật ra sao</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src=""> <figcaption>Chipping là gì? Kỹ thuật ra sao</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker">Chipping là gì? Cú đánh xung quanh green bay vừa qua mép và chủ yếu lăn đến lỗ.</h3> </header> <p style="text-align: center;"><img src="http://theaposition.com/robertfagan/wp-content/uploads/sites/33/2011/10/chip-shots.jpg" border="0"></p> <p>T&#7847;m quan tr&#7885;ng c&#7911;a chipping : Trong m&#7897;t v&ograve;ng, t&#7889;i thi&#7875;u ch&uacute;ng ta ph&#7843;i &#273;&aacute;nh 10 shot chip. N&#7871;u &#273;&aacute;nh chip &#273;&#432;&#7907;c &ocirc;m c&#7901; th&igrave; sau &#273;&oacute; ch&#7881; t&#7889;n th&ecirc;m 1 putt m&agrave; th&ocirc;i. Ch&uacute;ng ta hay xem TV th&#7845;y c&aacute;c tay golf chuy&ecirc;n nghi&#7879;p &#273;&aacute;nh flop b&oacute;ng b&#7893;ng r&#417;i s&aacute;t c&#7901; nh&igrave;n r&#7845;t &#273;&#7865;p nh&#432;ng &#273;&#7889;i v&#7899;i d&acirc;n amateur th&igrave; x&aacute;c su&#7845;t &#273;&aacute;nh h&#7887;ng r&#7845;t l&#7899;n m&agrave; m&#7895;i l&#7847;n &#273;&aacute;nh h&#7887;ng th&igrave; m&#7845;t th&ecirc;m 2-3 shot l&agrave; chuy&#7879;n th&#432;&#7901;ng.</p> <p>Cho d&ugrave; ch&uacute;ng ta chip kh&ocirc;ng g&#7847;n c&#7901;, nh&#432;ng n&#7871;u &#273;&atilde; l&ecirc;n &#273;&#432;&#7907;c green th&igrave; ch&#7881; m&#7845;t 2-3 putt n&#7919;a l&agrave; c&ugrave;ng. N&#7871;u k&#7871;t h&#7907;p t&#7889;t v&#7899;i putt, ta s&#7869; ti&#7871;t ki&#7879;m 10-20 g&#7853;y m&#7895;i v&ograve;ng m&#7897;t c&aacute;ch d&#7877; d&agrave;ng.</p> <p><em><strong>&ndash; K&#7929; thu&#7853;t chip:</strong></em> b&oacute;ng &#273;&#7875; g&#7847;n ch&acirc;n ph&#7843;i, tr&#7885;ng t&acirc;m d&#7891;n ch&acirc;n tr&aacute;i, tay lu&ocirc;n &#273;i tr&#432;&#7899;c g&#7853;y,g&oacute;c c&#7893; tay kh&ocirc;ng &#273;&#7893;i, k&#7871;t th&uacute;c c&uacute; chip th&igrave; m&#7863;t g&#7853;y ng&#7917;a l&ecirc;n tr&#7901;i ch&#7913; kh&ocirc;ng &#273;&oacute;ng, nh&#7855;m m&#7909;c ti&ecirc;u l&agrave; &#273;i&#7875;m r&#417;i c&#7911;a b&oacute;ng. &#272;&acirc;y l&agrave; 5 &#273;i&#7875;m ch&iacute;nh c&#7911;a c&uacute; chip chu&#7849;n.</p> <p><em><strong>&ndash; G&#7853;y &#273;&#7875; chip</strong></em>: n&ecirc;n t&#7853;p 2 c&acirc;y, m&#7897;t l&agrave; PW &#273;&#7875; cho c&aacute;c c&uacute; chip l&#259;n xa &ndash; hai l&agrave; c&acirc;y SW cho c&aacute;c c&uacute; bay b&#7893;ng hay xu&#7889;ng d&#7889;c. Khi &#273;&atilde; quen v&#7899;i 2 c&acirc;y n&agrave;y th&igrave; s&#7869; t&#7853;p qua c&aacute;c c&acirc;y 6-8i v&agrave; c&aacute;c c&uacute; bump-run</p> <p><em><strong>&ndash; Ph&#432;&#417;ng ph&aacute;p t&#7853;p:</strong> </em>ch&#7885;n ph&#7847;n &#273;&#7845;t ph&#7859;ng xung quanh green, c&oacute; nhi&#7873;u c&#7887; ng&#7855;n &#273;&#7875; b&oacute;ng c&oacute; th&#7875; n&#7857;m tr&ecirc;n. Nh&#7855;m m&#7897;t &#273;i&#7875;m tr&ecirc;n green c&aacute;ch kho&#7843;ng 3-5 m&eacute;t. C&aacute;c b&#7841;n c&oacute; th&#7875; l&#7845;y m&#7897;t chi&#7871;c l&aacute;, m&#7897;t s&#7907;i c&#7887; &#273;&#7875; &#273;&aacute;nh d&#7845;u l&agrave;m m&#7909;c ti&ecirc;u &#273;&#7875; t&#7853;p. &Aacute;p d&#7909;ng k&#7929; thu&#7853;t chip nh&#432; tr&ecirc;n , &#273;&aacute;nh b&oacute;ng bay l&ecirc;n v&agrave; c&#7889; cho b&oacute;ng r&#417;i tr&uacute;ng m&#7909;c ti&ecirc;u &#273;&atilde; &#273;&#7883;nh tr&#432;&#7899;c.</p> <p><em><strong>&ndash; &#431;&#7899;c l&#432;&#7907;ng kho&#7843;ng c&aacute;ch c&#7911;a b&#7841;n</strong></em>: sau m&#7897;t v&agrave;i l&#7847;n t&#7853;p, b&#7841;n s&#7869; &#432;&#7899;c l&#432;&#7907;ng &#273;&#432;&#7907;c b&oacute;ng s&#7869; l&#259;n bao xa v&#7899;i PW v&agrave; SW. T&#7845;t nhi&ecirc;n l&agrave; trong &#273;i&#7873;u ki&#7879;n green b&#7857;ng ph&#7859;ng v&agrave; &#273;&#7897; nhanh trung b&igrave;nh. V&iacute; d&#7909; c&acirc;y PW l&agrave; 1/3 qu&atilde;ng &#273;&#432;&#7901;ng ngh&#297;a l&agrave; &#273;&aacute;nh v&agrave;o &#273;i&#7875;m r&#417;i 1m th&igrave; s&#7869; l&#259;n th&ecirc;m 2m. SW l&agrave; 1/2 ngh&#297;a l&agrave; &#273;&aacute;nh 5m s&#7869; l&#259;n th&ecirc;m 5m n&#7919;a.</p> <p><em><strong>&ndash; &Aacute;p d&#7909;ng trong th&#7921;c t&#7871;:</strong></em> khi b&oacute;ng r&#417;i s&aacute;t green, n&#7871;u kh&ocirc;ng putt &#273;&#432;&#7907;c th&igrave; ta n&ecirc;n c&#7889; chip l&#7841;i g&#7847;n c&#7901;. T&igrave;nh hu&#7889;ng l&agrave; b&oacute;ng c&aacute;ch m&eacute;p green 2 m&eacute;t, t&#7915; m&eacute;p &#273;&#7871;n c&#7901; 7 m&eacute;t v&agrave; green kh&aacute; b&#7857;ng ph&#7859;ng. Ch&uacute;ng ta s&#7869; d&ugrave;ng c&acirc;y PW, ng&#7855;m m&#7897;t &#273;i&#7875;m tr&ecirc;n green c&aacute;ch ch&acirc;n 3m n&#7857;m gi&#7919;a c&#7901; v&agrave; ch&acirc;n, &#273;&aacute;nh b&oacute;ng v&agrave;o &#273;i&#7875;m &#273;&oacute;. Sau khi &#273;&aacute;nh, c&#7889; g&#7855;ng quan s&aacute;t xem b&oacute;ng di chuy&#7875;n tr&ecirc;n green ra sao &#273;&#7875; c&oacute; th&#7875; bi&#7871;t line m&agrave; putt.</p> <p>Khi b&#7841;n mu&#7889;n &#273;&#7841;t &#273;&#432;&#7907;c th&agrave;nh t&iacute;ch t&#7889;t (gi&#7843;m s&#7889; g&#7853;y ch&#417;i), &#273;i&#7873;u c&#7847;n thi&#7871;t v&agrave; quan tr&#7885;ng l&agrave; ph&#7843;i c&oacute; &#273;&#432;&#7907;c k&#7929; thu&#7853;t chip, pitch v&agrave; bunker shot cho th&#7853;t t&#7889;t. Ba k&#7929; thu&#7853;t ch&#417;i n&agrave;y c&oacute; &#7843;nh h&#432;&#7903;ng l&#7899;n nh&#7845;t t&#7899;i &#273;i&#7875;m s&#7889; c&#7911;a b&#7841;n n&#7871;u b&#7841;n h&#7885;c v&agrave; th&#7921;c h&agrave;nh &#273;&uacute;ng.</p> <p>Sau &#273;&acirc;y l&agrave; m&#7897;t s&#7889; &#273;&#7897;ng t&aacute;c c&#417; b&#7843;n v&agrave; nh&#7919;ng sai l&#7847;m c&#7847;n tr&aacute;nh khi th&#7921;c hi&#7879;n c&aacute;c c&#361; &#273;&aacute;nh n&agrave;y:</p> <p><strong>T&#432; th&#7871; sai</strong></p> <p>Ba sai l&#7847;m th&#432;&#7901;ng g&#7863;p nh&#7845;t trong chipping l&agrave;:<br>&ndash; V&#7883; tr&iacute; ball &#273;&#7875; l&ugrave;i qu&aacute; xa v&#7873; ph&iacute;a ch&acirc;n ph&#7843;i (cho ng&#432;&#7901;i thu&#7853;n tay ph&#7843;i) &ndash; back in the stance<br>&ndash; Ngh&#297; r&#7857;ng c&#7893; tay ph&#7843;i chuy&#7875;n &#273;&#7897;ng l&#7853;t qua v&#7883; tr&iacute; ball t&#7841;i &#273;i&#7875;m ti&#7871;p x&uacute;c &#273;&#7875; t&aacute;c &#273;&#7897;ng v&agrave;o ball (believing the hands need to flip over to get the ball airborne)<br>&ndash; Tr&#7885;ng l&#432;&#7907;ng to&agrave;n th&acirc;n &#273;&#7863;t d&#7891;n v&#7873; ch&acirc;n ph&#7843;i (back foot)<br>Ba sai l&#7847;m n&agrave;y s&#7869; d&#7851;n &#273;&#7871;n k&#7871;t qu&#7843; kh&ocirc;ng t&#7889;t cho cu&#7897;c ch&#417;i c&#7911;a b&#7841;n, do &#273;&oacute;, l&#7847;n ch&#417;i ti&#7871;p sau, c&#7889; g&#7855;ng nh&#7899; v&agrave; ki&#7875;m tra c&aacute;c t&#432; th&#7871; c&#7911;a b&#7841;n xem c&oacute; b&#7883; m&#7855;c nh&#7919;ng l&#7895;i n&agrave;y kh&ocirc;ng</p> <p><strong>T&#432; th&#7871; &#273;&uacute;ng</strong></p> <p>B&#7841;n tham kh&#7843;o h&igrave;nh b&ecirc;n d&#432;&#7899;i v&#7873; c&aacute;c t&#432; th&#7871; &#273;&uacute;ng. C&oacute; th&#7875; nh&#7853;n ra r&#7857;ng c&aacute;n g&#7853;y v&#7851;n vu&ocirc;ng g&oacute;c v&#7899;i m&#7863;t &#273;&#7845;t, k&#7875; c&#7843; sau impact. &#272;i&#7873;u n&agrave;y ch&#7913;ng t&#7887; tr&#7885;ng l&#432;&#7907;ng v&agrave; tay b&#7841;n h&#432;&#7899;ng v&#7873; ph&iacute;a tr&#432;&#7899;c, v&agrave; tr&aacute;nh &#273;&#432;&#7907;c vi&#7879;c c&#7893; tay b&#7883; l&#7853;t t&#7841;i &#273;i&#7875;m ti&#7871;p x&uacute;c ball. H&atilde;y gi&#7919; &#273;&uacute;ng v&#7883; tr&iacute; n&agrave;y v&agrave; b&#7841;n s&#7869; c&oacute; k&#7871;t qu&#7843; t&#7889;t h&#417;n.</p> <p><em><strong>Ngu&#7891;n: vga.com.vn</strong></em></p> </article> </body></html>

Chipping là gì? Kỹ thuật ra sao

By GolfEdit.com - 23/02/2016

Chipping là gì? Cú đánh xung quanh green bay vừa qua mép và chủ yếu lăn đến lỗ.

Tầm quan trọng của chipping : Trong một vòng, tối thiểu chúng ta phải đánh 10 shot chip. Nếu đánh chip được ôm cờ thì sau đó chỉ tốn thêm 1 putt mà thôi. Chúng ta hay xem TV thấy các tay golf chuyên nghiệp đánh flop bóng bổng rơi sát cờ nhìn rất đẹp nhưng đối với dân amateur thì xác suất đánh hỏng rất lớn mà mỗi lần đánh hỏng thì mất thêm 2-3 shot là chuyện thường.

Cho dù chúng ta chip không gần cờ, nhưng nếu đã lên được green thì chỉ mất 2-3 putt nữa là cùng. Nếu kết hợp tốt với putt, ta sẽ tiết kiệm 10-20 gậy mỗi vòng một cách dễ dàng.

– Kỹ thuật chip: bóng để gần chân phải, trọng tâm dồn chân trái, tay luôn đi trước gậy,góc cổ tay không đổi, kết thúc cú chip thì mặt gậy ngửa lên trời chứ không đóng, nhắm mục tiêu là điểm rơi của bóng. Đây là 5 điểm chính của cú chip chuẩn.

– Gậy để chip: nên tập 2 cây, một là PW để cho các cú chip lăn xa – hai là cây SW cho các cú bay bổng hay xuống dốc. Khi đã quen với 2 cây này thì sẽ tập qua các cây 6-8i và các cú bump-run

– Phương pháp tập: chọn phần đất phẳng xung quanh green, có nhiều cỏ ngắn để bóng có thể nằm trên. Nhắm một điểm trên green cách khoảng 3-5 mét. Các bạn có thể lấy một chiếc lá, một sợi cỏ để đánh dấu làm mục tiêu để tập. Áp dụng kỹ thuật chip như trên , đánh bóng bay lên và cố cho bóng rơi trúng mục tiêu đã định trước.

– Ước lượng khoảng cách của bạn: sau một vài lần tập, bạn sẽ ước lượng được bóng sẽ lăn bao xa với PW và SW. Tất nhiên là trong điều kiện green bằng phẳng và độ nhanh trung bình. Ví dụ cây PW là 1/3 quãng đường nghĩa là đánh vào điểm rơi 1m thì sẽ lăn thêm 2m. SW là 1/2 nghĩa là đánh 5m sẽ lăn thêm 5m nữa.

– Áp dụng trong thực tế: khi bóng rơi sát green, nếu không putt được thì ta nên cố chip lại gần cờ. Tình huống là bóng cách mép green 2 mét, từ mép đến cờ 7 mét và green khá bằng phẳng. Chúng ta sẽ dùng cây PW, ngắm một điểm trên green cách chân 3m nằm giữa cờ và chân, đánh bóng vào điểm đó. Sau khi đánh, cố gắng quan sát xem bóng di chuyển trên green ra sao để có thể biết line mà putt.

Khi bạn muốn đạt được thành tích tốt (giảm số gậy chơi), điều cần thiết và quan trọng là phải có được kỹ thuật chip, pitch và bunker shot cho thật tốt. Ba kỹ thuật chơi này có ảnh hưởng lớn nhất tới điểm số của bạn nếu bạn học và thực hành đúng.

Sau đây là một số động tác cơ bản và những sai lầm cần tránh khi thực hiện các cũ đánh này:

Tư thế sai

Ba sai lầm thường gặp nhất trong chipping là:
– Vị trí ball để lùi quá xa về phía chân phải (cho người thuận tay phải) – back in the stance
– Nghĩ rằng cổ tay phải chuyển động lật qua vị trí ball tại điểm tiếp xúc để tác động vào ball (believing the hands need to flip over to get the ball airborne)
– Trọng lượng toàn thân đặt dồn về chân phải (back foot)
Ba sai lầm này sẽ dẫn đến kết quả không tốt cho cuộc chơi của bạn, do đó, lần chơi tiếp sau, cố gắng nhớ và kiểm tra các tư thế của bạn xem có bị mắc những lỗi này không

Tư thế đúng

Bạn tham khảo hình bên dưới về các tư thế đúng. Có thể nhận ra rằng cán gậy vẫn vuông góc với mặt đất, kể cả sau impact. Điều này chứng tỏ trọng lượng và tay bạn hướng về phía trước, và tránh được việc cổ tay bị lật tại điểm tiếp xúc ball. Hãy giữ đúng vị trí này và bạn sẽ có kết quả tốt hơn.

Nguồn: vga.com.vn

Tin tức cập nhật
Short Game

Không còn ngại shortgame nữa

By GolfEdit.com
Vấn đề của Shortgame đơn giản là ở tư thế đứng chuẩn bị thực hiện cú đánh ...
Short Game

Đừng để mắc lỗi chip do lạm dụng gậy kỹ thuật

By GolfEdit.com
Bạn đã biết cách chính xác để chip những quả bóng rơi trước cờ chưa? ...
Short Game

Kỹ thuật chip cực kỳ cơ bản và hữu ích của Phil Mickelson

By GolfEdit.com
Phil Mickelson được coi là thần shortgame với những cú chip đầy ảo diệu.  ...
Short Game

Cải thiện shortgame ngay lập tức

By GolfEdit.com
Kinh nghiệm của người chơi lâu năm chỉ ra rằng, càng thực hiện đơn giản và tránh suy nghĩ phức tạp về kỹ thuật thì người chơi có những cú...
Short Game

Kỹ thuật chip bóng cơ bản và nâng cao

By GolfEdit.com
Chip bóng là một trong những kỹ thuật đánh golf cơ bản. Trong một vòng, tối thiểu golf thủ phải đánh 10 shot chip. Có được kỹ năng chip bóng...
Short Game

Dustin Johnson là bậc thầy về gậy Wedge

By GolfEdit.com
Dustin Johnson không có một Major nào trong năm 2014 nhưng anh cũng có danh hiệu PGA TOUR thứ 4 trong mùa sau chiến thắng ở Northern Trust để cạnh...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi