<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="https://golfedit.com/swing/1936-mat-su-ket-noi-co-the-khi-swing.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Mất sự kết nối cơ thể khi Swing</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Mất sự kết nối cơ thể khi Swing</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="https://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2017/Swingimprove01-515x295.jpg"> <figcaption>Mất sự kết nối cơ thể khi Swing</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Khi c&aacute;c huấn luyện vi&ecirc;n n&oacute;i đến sự li&ecirc;n quan giữa c&aacute;c phần trong một c&uacute; swing, &aacute;m chỉ việc l&agrave; l&agrave;m thế n&agrave;o những chuyển động của tay trở n&ecirc;n ăn nhập với qu&aacute; tr&igrave;nh xoay v&ograve;ng của cơ thể.</p></h3> </header> <p>Một c&uacute; đ&aacute;nh golf c&oacute; sự kết nối tốt sẽ gi&uacute;p người chơi tạo được lực dễ d&agrave;ng v&agrave; đưa gậy vu&ocirc;ng g&oacute;c với b&oacute;ng một c&aacute;ch nhất qu&aacute;n hơn.&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/rory_mcilroy_swing_sequence_9.jpg" alt="" border="0" />&nbsp;</p> <p>Bắt đầu lu&ocirc;n l&agrave; tư thế khi chuẩn bị v&agrave;o b&oacute;ng, hai tay sẽ tạo th&agrave;nh h&igrave;nh chữ "V" kinh điển của mọi b&agrave;i học đều đề cập đến. Vấn đề ở đ&acirc;y l&agrave; l&agrave;m sao duy tr&igrave; chữ "V" n&agrave;y ổn định khi swing để tr&aacute;nh &#039;ph&aacute; hỏng n&oacute;&#039;, th&igrave; một trong những điều cần lưu &yacute; l&agrave; tay kh&ocirc;ng để vượt qu&aacute; về ph&iacute;a trước hay l&ugrave;i về s&aacute;t ph&iacute;a sau so với xương ức.</p> <p><em>Chữ &#039;V&#039; ho&agrave;n hảo</em></p> <p>Trong tư thế đưa gậy về ph&iacute;a sau chuẩn bị backswing, người chơi lu&ocirc;n ghi nhớ việc duy tr&igrave; h&igrave;nh chữ "V". Cổ tay bắt đầu xoay khi được một nửa đường của c&uacute; backswing, l&uacute;c n&agrave;y hai tay vẫn tạo th&agrave;nh h&igrave;nh chữ "V" với xương ức (đ&acirc;y l&agrave; c&aacute;ch kiểm tra tốt tư thế khi backswing cần ghi nhớ). Từ vị tr&iacute; n&agrave;y người chơi tiếp tục đưa tay của m&igrave;nh swing v&agrave; đồng thời xoay cơ thể theo một c&aacute;ch h&agrave;i h&ograve;a (kh&ocirc;ng xoay qu&aacute; sớm khi vừa mới backswing). H&igrave;nh dạng chữ &#039;V&#039; sẽ được t&aacute;i lập khi bạn dồn trọng lực hướng về mục ti&ecirc;u v&agrave; gậy chuẩn bị v&agrave;o b&oacute;ng l&uacute;c impact. Ở tư thế Finish, một lần nữa, ngực v&agrave; tay sẽ quay về ph&iacute;a mục ti&ecirc;u.&nbsp;</p> <p><em>Mất kết nối cơ thể khi swing</em></p> <p>Một trong những c&aacute;i bẫy lớn nhất cần phải tr&aacute;nh l&agrave; khi tay chuyển động m&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; một c&uacute; xoay cơ thể tương ứng n&agrave;o. Người chơi c&oacute; cảm gi&aacute;c sẽ tạo ra một c&uacute; swing mạnh đầy gay gắt nhưng thưc tế sẽ kh&ocirc;ng tạo ra được sức mạnh cốt l&otilde;i của n&oacute;. Cần nhớ rằng, một c&uacute; swing &#039;ngắn hơn&#039; nhưng c&oacute; sự đồng điệu giữa chuyển động của tay với chuyển động của cơ thể th&igrave; sẽ đưa b&oacute;ng đi với lực tốt hơn nhiều, v&agrave; điều quan trọng nữa l&agrave; bạn dễ d&agrave;ng kiểm so&aacute;t c&uacute; đ&aacute;nh.</p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

Mất sự kết nối cơ thể khi Swing

By GolfEdit.com - 08/03/2017

Khi các huấn luyện viên nói đến sự liên quan giữa các phần trong một cú swing, ám chỉ việc là làm thế nào những chuyển động của tay trở nên ăn nhập với quá trình xoay vòng của cơ thể.

Một cú đánh golf có sự kết nối tốt sẽ giúp người chơi tạo được lực dễ dàng và đưa gậy vuông góc với bóng một cách nhất quán hơn. 

 

Bắt đầu luôn là tư thế khi chuẩn bị vào bóng, hai tay sẽ tạo thành hình chữ "V" kinh điển của mọi bài học đều đề cập đến. Vấn đề ở đây là làm sao duy trì chữ "V" này ổn định khi swing để tránh 'phá hỏng nó', thì một trong những điều cần lưu ý là tay không để vượt quá về phía trước hay lùi về sát phía sau so với xương ức.

Chữ 'V' hoàn hảo

Trong tư thế đưa gậy về phía sau chuẩn bị backswing, người chơi luôn ghi nhớ việc duy trì hình chữ "V". Cổ tay bắt đầu xoay khi được một nửa đường của cú backswing, lúc này hai tay vẫn tạo thành hình chữ "V" với xương ức (đây là cách kiểm tra tốt tư thế khi backswing cần ghi nhớ). Từ vị trí này người chơi tiếp tục đưa tay của mình swing và đồng thời xoay cơ thể theo một cách hài hòa (không xoay quá sớm khi vừa mới backswing). Hình dạng chữ 'V' sẽ được tái lập khi bạn dồn trọng lực hướng về mục tiêu và gậy chuẩn bị vào bóng lúc impact. Ở tư thế Finish, một lần nữa, ngực và tay sẽ quay về phía mục tiêu. 

Mất kết nối cơ thể khi swing

Một trong những cái bẫy lớn nhất cần phải tránh là khi tay chuyển động mà không có một cú xoay cơ thể tương ứng nào. Người chơi có cảm giác sẽ tạo ra một cú swing mạnh đầy gay gắt nhưng thưc tế sẽ không tạo ra được sức mạnh cốt lõi của nó. Cần nhớ rằng, một cú swing 'ngắn hơn' nhưng có sự đồng điệu giữa chuyển động của tay với chuyển động của cơ thể thì sẽ đưa bóng đi với lực tốt hơn nhiều, và điều quan trọng nữa là bạn dễ dàng kiểm soát cú đánh.

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Swing

Người chơi golf giỏi thường có độ nghiêng vai cực tốt

By GolfEdit.com
Bất kỳ người chơi nào đều có một cảm giác rất vào tay khi chuẩn bị thực hiện một cú đánh nuột nà, và có dự cảm với những cú đánh...
Swing

Tích lũy năng lượng từ backswing: 3 điều cần ghi nhớ

By GolfEdit.com
Một trong những yếu tố then chốt để trở thành một golfer có những cú drive xa là nằm ở khả năng tích lũy năng lượng trong quá trình backswing. ...
Swing

Tăng lực swing nhờ bài tập với chiếc khăn tắm

By GolfEdit.com
Một trong những góc quan trọng nhất trong swing là góc được tạo bởi cánh tay trái và cán gậy đối với người thuận tay phải.  ...
Swing

3 cách chữa Slice hiệu quả

By GolfEdit.com
Nếu bạn muốn trị bệnh Slice của mình, bạn cần biết làm thế nào để chấm dứt việc đánh cắt ngang vào bóng - điều này có nghĩa phải tập...
Swing

Mất sự kết nối cơ thể khi Swing

By GolfEdit.com
Khi các huấn luyện viên nói đến sự liên quan giữa các phần trong một cú swing, ám chỉ việc là làm thế nào những chuyển động của tay trở...
Swing

Bạn đã xoay cơ thể chuẩn khi swing chưa?

By GolfEdit.com
Các chuyên gia dạy Golf luôn nhấn mạnh về tầm quan trọng của một tư thế set up tốt trước khi Swing. ...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi