<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="https://golfedit.com/swing/1914-3-nguyen-nhan-khien-ban-mat-luc-khi-backswing.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>3 nguyên nhân khiến bạn mất lực khi backswing</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>3 nguyên nhân khiến bạn mất lực khi backswing</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="https://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2017/ground_control_2-425x243.jpg"> <figcaption>3 nguyên nhân khiến bạn mất lực khi backswing</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Một trong những điều tuyệt vời nhất trong golf đ&oacute; l&agrave; bạn kh&ocirc;ng cần phải c&oacute; cơ bắp tay cuồn cuộn để đ&aacute;nh b&oacute;ng đi xa.</p></h3> </header> <p>&nbsp;Điều quan trọng hơn nằm ở việc bạn <span style="color: #008000;"><strong>sử dụng phần cơ thể khi swing</strong></span>. Bắt đầu bằng việc thiết lập cho m&igrave;nh một thế đứng hợp l&yacute; đủ rộng để bạn c&oacute; thể thoải m&aacute;i với mọi c&uacute; đ&aacute;nh. Bạn cần setup ở tứ thế đủ rộng điều n&agrave;y bổ trợ cho to&agrave;n khung cơ thể trở n&ecirc;n vững chắc v&agrave; gi&uacute;p bạn kh&ocirc;ng bị &#039;ch&ograve;ng ch&agrave;nh&#039; khi xoay cơ thể.</p> <p>Bạn đưa gậy về ph&iacute;a sau, xoay phần cơ thể tr&ecirc;n tối đa v&agrave; h&ocirc;ng xoay 45 độ. Khi bạn đưa gậy l&ecirc;n tới đỉnh của đường backswing, với c&uacute; xoay tốt th&igrave; bạn sẽ c&oacute; cảm gi&aacute;c &#039;hơi&#039; kh&oacute; cầm gậy. Giải th&iacute;ch điều n&agrave;y l&agrave; do khi phần cơ thể tr&ecirc;n v&agrave; dưới được t&aacute;ch ra ri&ecirc;ng biệt sẽ tạo lực xoắn. Lực n&agrave;y được t&iacute;ch lại hiệu quả trước khi được sử dụng cho c&uacute; downswing. Khi ở tư thế chuẩn ở đỉnh của backswing từ từ xoay h&ocirc;ng từ đăng sau xuy&ecirc;n theo c&uacute; đ&aacute;nh v&agrave; tạo lực ở l&uacute;c gậy v&agrave;o b&oacute;ng điều n&agrave;y gi&uacute;p b&oacute;ng đi thẳng v&agrave; xa.&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/SimpleWays01.jpg" alt="" border="0" /></p> <p>Dưới đ&acirc;y l&agrave; 3 nguy&ecirc;n nh&acirc;n khiến bạn mất lực khi thực hiện c&uacute; backswing cần ch&uacute; &yacute;:</p> <p><strong>1, Xoay khớp cổ tay</strong></p> <p>Một v&agrave;i golfer c&oacute; thể tạo một c&uacute; full swing nhưng lực backswing lại yếu, nguy&ecirc;n nh&acirc;n l&agrave; do để c&aacute;c khớp cổ tay bị xoay, gập khi swing. Nếu bạn xoay cổ tay qu&aacute; nhiều bạn sẽ để &#039;thất tho&aacute;t&#039; lực đ&atilde; được lưu giữ t&iacute;ch tụ ở backswing v&agrave; chuẩn bị đưa b&oacute;ng &#039;l&ecirc;n đường&#039;.</p> <p><strong>2, Backswing qu&aacute; đ&agrave;</strong></p> <p>Một tư thế kh&aacute;c cũng khiến bạn mất lực ở c&uacute; backswing l&agrave; khi h&ocirc;ng xoay về ph&iacute;a sau qu&aacute; mức, nguy&ecirc;n nh&acirc;n khiến ch&acirc;n phải &#039;kh&oacute;a&#039; cứng lại để giữ thẳng khi gậy được đưa l&ecirc;n tới đỉnh của c&uacute; backswing. Ở vị tr&iacute; n&agrave;y sẽ kh&ocirc;ng c&oacute; sự t&aacute;ch biệt giữa phần cơ thể tr&ecirc;n v&agrave; dưới, do đ&oacute; lực xoắn được t&iacute;ch lũy kh&ocirc;ng c&ograve;n nhiều sẽ khiến mất lực khi swing.</p> <p><strong>3, Kh&ocirc;ng xoay h&ocirc;ng:</strong></p> <p>Một trong những nguy&ecirc;n nh&acirc;n lớn kh&aacute;c đ&oacute; l&agrave; bạn kh&ocirc;ng hề xoay h&ocirc;ng. Khi kh&ocirc;ng xoay h&ocirc;ng tức l&agrave; ch&acirc;n tr&aacute;i v&agrave; ch&acirc;n phải l&uacute;c n&agrave;y vẫn ở tư thế được &#039;gi&oacute;ng thẳng&#039; kể cả khi backswing, việc n&agrave;y sẽ &#039;kh&aacute;ng cự&#039; lại ch&iacute;nh việc bạn đưa gậy l&ecirc;n tới đỉnh ở backswing. Nh&igrave;n bạn tr&ocirc;ng c&oacute; vẻ &#039;mạnh mẽ&#039; ở thế đ&aacute;nh n&agrave;y nhưng khiến bạn &#039;cực kỳ&#039; kh&oacute; khi xoay cơ thể từ ph&iacute;a sau nếu kh&ocirc;ng xoay h&ocirc;ng khi đ&aacute;nh.&nbsp;</p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

3 nguyên nhân khiến bạn mất lực khi backswing

By GolfEdit.com - 29/01/2017

Một trong những điều tuyệt vời nhất trong golf đó là bạn không cần phải có cơ bắp tay cuồn cuộn để đánh bóng đi xa.

 Điều quan trọng hơn nằm ở việc bạn sử dụng phần cơ thể khi swing. Bắt đầu bằng việc thiết lập cho mình một thế đứng hợp lý đủ rộng để bạn có thể thoải mái với mọi cú đánh. Bạn cần setup ở tứ thế đủ rộng điều này bổ trợ cho toàn khung cơ thể trở nên vững chắc và giúp bạn không bị 'chòng chành' khi xoay cơ thể.

Bạn đưa gậy về phía sau, xoay phần cơ thể trên tối đa và hông xoay 45 độ. Khi bạn đưa gậy lên tới đỉnh của đường backswing, với cú xoay tốt thì bạn sẽ có cảm giác 'hơi' khó cầm gậy. Giải thích điều này là do khi phần cơ thể trên và dưới được tách ra riêng biệt sẽ tạo lực xoắn. Lực này được tích lại hiệu quả trước khi được sử dụng cho cú downswing. Khi ở tư thế chuẩn ở đỉnh của backswing từ từ xoay hông từ đăng sau xuyên theo cú đánh và tạo lực ở lúc gậy vào bóng điều này giúp bóng đi thẳng và xa. 

Dưới đây là 3 nguyên nhân khiến bạn mất lực khi thực hiện cú backswing cần chú ý:

1, Xoay khớp cổ tay

Một vài golfer có thể tạo một cú full swing nhưng lực backswing lại yếu, nguyên nhân là do để các khớp cổ tay bị xoay, gập khi swing. Nếu bạn xoay cổ tay quá nhiều bạn sẽ để 'thất thoát' lực đã được lưu giữ tích tụ ở backswing và chuẩn bị đưa bóng 'lên đường'.

2, Backswing quá đà

Một tư thế khác cũng khiến bạn mất lực ở cú backswing là khi hông xoay về phía sau quá mức, nguyên nhân khiến chân phải 'khóa' cứng lại để giữ thẳng khi gậy được đưa lên tới đỉnh của cú backswing. Ở vị trí này sẽ không có sự tách biệt giữa phần cơ thể trên và dưới, do đó lực xoắn được tích lũy không còn nhiều sẽ khiến mất lực khi swing.

3, Không xoay hông:

Một trong những nguyên nhân lớn khác đó là bạn không hề xoay hông. Khi không xoay hông tức là chân trái và chân phải lúc này vẫn ở tư thế được 'gióng thẳng' kể cả khi backswing, việc này sẽ 'kháng cự' lại chính việc bạn đưa gậy lên tới đỉnh ở backswing. Nhìn bạn trông có vẻ 'mạnh mẽ' ở thế đánh này nhưng khiến bạn 'cực kỳ' khó khi xoay cơ thể từ phía sau nếu không xoay hông khi đánh. 

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Swing

Người chơi golf giỏi thường có độ nghiêng vai cực tốt

By GolfEdit.com
Bất kỳ người chơi nào đều có một cảm giác rất vào tay khi chuẩn bị thực hiện một cú đánh nuột nà, và có dự cảm với những cú đánh...
Swing

Tích lũy năng lượng từ backswing: 3 điều cần ghi nhớ

By GolfEdit.com
Một trong những yếu tố then chốt để trở thành một golfer có những cú drive xa là nằm ở khả năng tích lũy năng lượng trong quá trình backswing. ...
Swing

Tăng lực swing nhờ bài tập với chiếc khăn tắm

By GolfEdit.com
Một trong những góc quan trọng nhất trong swing là góc được tạo bởi cánh tay trái và cán gậy đối với người thuận tay phải.  ...
Swing

3 cách chữa Slice hiệu quả

By GolfEdit.com
Nếu bạn muốn trị bệnh Slice của mình, bạn cần biết làm thế nào để chấm dứt việc đánh cắt ngang vào bóng - điều này có nghĩa phải tập...
Swing

Mất sự kết nối cơ thể khi Swing

By GolfEdit.com
Khi các huấn luyện viên nói đến sự liên quan giữa các phần trong một cú swing, ám chỉ việc là làm thế nào những chuyển động của tay trở...
Swing

Bạn đã xoay cơ thể chuẩn khi swing chưa?

By GolfEdit.com
Các chuyên gia dạy Golf luôn nhấn mạnh về tầm quan trọng của một tư thế set up tốt trước khi Swing. ...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi