<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="https://golfedit.com/swing/1758-swing-theo-bang-chu-cai-y-l-v-k-x-i.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>SWING theo bảng chữ cái Y-L-V-K-X-I</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>SWING theo bảng chữ cái Y-L-V-K-X-I</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="https://golfedit.com/images/cache/Dungcu/SwingSequenceTroyMerrittpanel-640x360.jpg"> <figcaption>SWING theo bảng chữ cái Y-L-V-K-X-I</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Một c&uacute; swing tr&ocirc;ng th&igrave; rất đơn giản nhưng n&oacute; được cấu th&agrave;nh bởi rất nhiều động t&aacute;c v&agrave; kỹ thuật kh&aacute;c nhau, do đ&oacute; để c&oacute; một c&uacute; đ&aacute;nh tốt th&igrave; tư thế chuẩn bị set up v&agrave; swing cần phải được thực hiện chuẩn mực. H&atilde;y bắt đầu mọi việc từ từ chậm d&atilde;i v&agrave; tập thật th&agrave;nh thục.</p></h3> </header> <p style="text-align: center;"><img src="/images/Dungcu/SwingSequenceTroyMerrittpanel.jpg" alt="" border="0" /></p> <p><strong>Address: Chữ Y</strong><br />Address theo h&igrave;nh chữ Y l&agrave; tư thế tốt nhất để c&oacute; được c&uacute; đ&aacute;nh uy lực tạo ra đường b&oacute;ng l&yacute; tưởng. Chữ "Y" được hợp th&agrave;nh bởi c&aacute;nh tay tr&aacute;i v&agrave; th&acirc;n gậy, đồng thời cột sống hơi nghi&ecirc;ng về ph&iacute;a mục ti&ecirc;u.<br />C&aacute;nh tay tr&aacute;i v&agrave; th&acirc;n gậy thẳng h&agrave;ng giống như tư thế gậy tiếp x&uacute;c b&oacute;ng ở giai đoạn Impact, điều n&agrave;y gi&uacute;p mang đến những c&uacute; đ&aacute;nh chắc chắn. Đầu v&agrave; phần th&acirc;n tr&ecirc;n hơi nghi&ecirc;n về ph&iacute;a sau b&oacute;ng. Ngược lại, nếu setup với hai vai ngang bằng nhau v&agrave; mắt nh&igrave;n thẳng xuống đỉnh của quả banh thay v&igrave; ph&iacute;a sau banh, bạn sẽ gặp kh&oacute; khăn khi xoay th&acirc;n tr&ecirc;n về ph&iacute;a sau.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/Dungcu/swing-theo-bang-chu-cai-1.jpg" alt="" border="0" /></p> <p><strong>Halfway BacK: Chữ L l&agrave;m đ&ograve;n bẩy</strong><br />1/2 c&uacute; backswing cho ph&eacute;p cổ tay hướng l&ecirc;n khi bạn xoay phần th&acirc;n tr&ecirc;n. L&uacute;c n&agrave;y, c&aacute;nh tay tr&aacute;i của bạn v&agrave; th&acirc;n gậy hợp th&agrave;nh một g&oacute;c 90 độ. Khuỷu tay phải gập lại tạo n&ecirc;n h&igrave;nh dạng &#039;chữ L&#039;. Sự linh hoạt trong động t&aacute;c n&agrave;y cho bạn cảm gi&aacute;c gậy nhẹ hơn. Ch&uacute; &yacute;, c&aacute;nh tay tr&aacute;i lu&ocirc;n duỗi thẳng, hai b&agrave;n tay ở ph&iacute;a trước ngực tạo khoảng rộng cho c&uacute; swing. Nếu kh&ocirc;ng tạo được một g&oacute;c chuẩn x&aacute;c giữa hai c&aacute;nh tay v&agrave; gậy bạn sẽ kh&ocirc;ng đạt được tốc độ tối đa của đầu gậy. V&agrave; nếu bạn kh&ocirc;ng xoay cổ tay v&agrave; gậy khuỷu tay, hay vung gậy qu&aacute; xa th&acirc;n người th&igrave; bạn sẽ cảm thấy gậy trở n&ecirc;n rất nặng.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/Dungcu/swing-theo-bang-chu-cai-2.jpg" alt="" border="0" /></p> <p><strong>At the top: sức mạnh của chữ V</strong><br />Tại đỉnh của c&uacute; swing, cột sống của bạn sẽ hơi nghi&ecirc;n về ph&iacute;a mục ti&ecirc;u v&agrave; bạn c&oacute; cảm gi&aacute;c nặng b&ecirc;n phần th&acirc;n phải. V&igrave; thế, bạn n&ecirc;n nghi&ecirc;ng đầu về b&ecirc;n phải một ch&uacute;t th&igrave; rất tốt. Nếu bạn thực hiện đ&uacute;ng tư thế n&agrave;y, một đường thẳng nối từ mặt đất đến h&ocirc;ng tr&aacute;i v&agrave; một đường xuống lưng sẽ tạo tư thế &#039;chữ V&#039;. Đ&oacute; l&agrave; l&uacute;c bạn di chuyển trọng lượng cơ thể cần thiết để thực hiện c&uacute; downswing đầy uy lực. Một thế đứng tốt ở đỉnh c&uacute; swing kh&ocirc;ng chỉ tạo c&uacute; đ&aacute;nh thần tốc m&agrave; c&ograve;n gi&uacute;p b&oacute;ng &#039;đ&aacute;p&#039; đ&uacute;ng điểm rơi. Nếu phần th&acirc;n tr&ecirc;n nghi&ecirc;ng về ph&iacute;a trước mục ti&ecirc;u khi trọng lượng cơ thể dồn về ph&iacute;a b&ecirc;n tr&aacute;i ở đỉnh c&uacute; swing, bạn v&atilde;n bảo to&agrave;n được sức mạnh trong tư thế h&igrave;nh chữ V. V&agrave; bạn sẽ c&oacute; khuynh hướng ng&atilde; về ph&iacute;a mục ti&ecirc;u khi forwardswing. Nhưng trong trường hợp nghi&ecirc;ng th&acirc;n người về ph&iacute;a sau banh qu&aacute; nhiều th&igrave; gậy chỉ tiếp x&uacute;c ở mặt s&acirc;n ph&iacute;a sau quả b&oacute;ng hoặc chỉ chạm v&agrave;o 1/2 quả b&oacute;ng khiến b&oacute;ng bay thấp hoặc bị slice.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/Dungcu/swing-theo-bang-chu-cai-3.jpg" alt="" border="0" /></p> <p><strong>Impact: Trọng t&acirc;m chữ K</strong><br />Khi bắt đầu downswing, th&acirc;n dưới thẳng đứng hướng về mục ti&ecirc;u trong khi hai b&agrave;n tay v&agrave; c&aacute;nh tay hạ xuống đưa gậy tiếp x&uacute;c b&oacute;ng. Dồn trọng lượng cơ thể l&ecirc;n ch&acirc;n tr&aacute;i, g&oacute;t ch&acirc;n phải nhấc l&ecirc;n khỏi mặt đất, đầu gối phải hướng về b&ecirc;n tr&aacute;i v&agrave; h&ocirc;ng từ từ mở ra. Khi đ&oacute; hai b&agrave;n tay hơi tiến về ph&iacute; trước banh tại điểm tiếp x&uacute;c tạo h&igrave;nh &#039;chữ K". Khi bạ thực hiện c&uacute; swing, thật kh&oacute; c&oacute; thể dừng lại tại điểm tiếp x&uacute;c để kiểm tra những động t&aacute;c tr&ecirc;n, V&igrave; vậy, h&atilde;y tập động t&aacute;c thật chậm r&atilde;i để tiếp x&uacute;c v&agrave;o đ&uacute;ng vị tr&iacute;.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/Dungcu/swing-theo-bang-chu-cai-4.jpg" alt="" border="0" /></p> <p><strong>Followthrough: chữ X</strong><br />Để đầu gậy đạt tốc độ cao v&agrave; mặt gậy vu&ocirc;ng g&oacute;c, hai cẳng tay phải xoay theo b&oacute;ng tạo tư thế h&igrave;nh &#039;chữ X" ngay giai đoạn đầu của followswing. Nếu bạn kh&ocirc;ng thả lỏng đầu gậy th&igrave; c&aacute;nh tay tr&aacute;i sẽ nằm ph&iacute;a tr&ecirc;n tay phải khi impact v&agrave; mặt gậy mở về ph&iacute;a b&ecirc;n tr&aacute;i. Động t&aacute;c n&agrave;y sẽ tạo ra tư thế đứng h&igrave;nh chữ "Y" chứ kh&ocirc;ng phải chữ "X" l&agrave;m giảm khoảng c&aacute;ch của c&uacute; đ&aacute;nh.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/Dungcu/swing-theo-bang-chu-cai-5.jpg" alt="" border="0" /></p> <p><strong>Finish: chữ I</strong><br />Ở giai đoạn cuối c&ugrave;ng của c&uacute; swing, trọng lượng cơ thể dồn về b&ecirc;n tr&aacute;i v&agrave; th&acirc;n người thẳng. G&oacute;t ch&acirc;n phải nhấc l&ecirc;n duy tr&igrave; thăng bằng cho to&agrave;n th&acirc;n. Đầu gối phải di chuyển kề v&agrave;o ch&acirc;n tr&aacute;i. N&uacute;t kh&oacute;a thắt lưng, ngực v&agrave; mắt đối diện mục ti&ecirc;u. Mọi bộ phận thẳng h&agrave;ng tạo n&ecirc;n tư thế finish h&igrave;nh &#039;chữ I&#039;. Nếu kết th&uacute;c trong tư thế c&acirc;n bằng h&igrave;nh chữ I, bạn sẽ đạt được nhịp điệu hợp l&yacute; v&agrave; tốc độ l&yacute; tưởng trong c&uacute; swing. Nhiều năm trước đ&acirc;ym tư thế kết th&uacute;c c&uacute; swing h&igrave;nh chữ "C" ngược r&acirc;t phổ biến. Tuy nhi&ecirc;n, ng&agrave;y nay người ta tập theo chữ "I" sẽ tr&aacute;nh được tổn thương lưng.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/Dungcu/swing-theo-bang-chu-cai-6.jpg" alt="" border="0" /></p> <p style="text-align: left;"><strong>Golfedit.com</strong> (HNSport - GolfLifeMagazine)</p> </article> </body></html>

SWING theo bảng chữ cái Y-L-V-K-X-I

By GolfEdit.com - 06/09/2016

Một cú swing trông thì rất đơn giản nhưng nó được cấu thành bởi rất nhiều động tác và kỹ thuật khác nhau, do đó để có một cú đánh tốt thì tư thế chuẩn bị set up và swing cần phải được thực hiện chuẩn mực. Hãy bắt đầu mọi việc từ từ chậm dãi và tập thật thành thục.

Address: Chữ Y
Address theo hình chữ Y là tư thế tốt nhất để có được cú đánh uy lực tạo ra đường bóng lý tưởng. Chữ "Y" được hợp thành bởi cánh tay trái và thân gậy, đồng thời cột sống hơi nghiêng về phía mục tiêu.
Cánh tay trái và thân gậy thẳng hàng giống như tư thế gậy tiếp xúc bóng ở giai đoạn Impact, điều này giúp mang đến những cú đánh chắc chắn. Đầu và phần thân trên hơi nghiên về phía sau bóng. Ngược lại, nếu setup với hai vai ngang bằng nhau và mắt nhìn thẳng xuống đỉnh của quả banh thay vì phía sau banh, bạn sẽ gặp khó khăn khi xoay thân trên về phía sau.

Halfway BacK: Chữ L làm đòn bẩy
1/2 cú backswing cho phép cổ tay hướng lên khi bạn xoay phần thân trên. Lúc này, cánh tay trái của bạn và thân gậy hợp thành một góc 90 độ. Khuỷu tay phải gập lại tạo nên hình dạng 'chữ L'. Sự linh hoạt trong động tác này cho bạn cảm giác gậy nhẹ hơn. Chú ý, cánh tay trái luôn duỗi thẳng, hai bàn tay ở phía trước ngực tạo khoảng rộng cho cú swing. Nếu không tạo được một góc chuẩn xác giữa hai cánh tay và gậy bạn sẽ không đạt được tốc độ tối đa của đầu gậy. Và nếu bạn không xoay cổ tay và gậy khuỷu tay, hay vung gậy quá xa thân người thì bạn sẽ cảm thấy gậy trở nên rất nặng.

At the top: sức mạnh của chữ V
Tại đỉnh của cú swing, cột sống của bạn sẽ hơi nghiên về phía mục tiêu và bạn có cảm giác nặng bên phần thân phải. Vì thế, bạn nên nghiêng đầu về bên phải một chút thì rất tốt. Nếu bạn thực hiện đúng tư thế này, một đường thẳng nối từ mặt đất đến hông trái và một đường xuống lưng sẽ tạo tư thế 'chữ V'. Đó là lúc bạn di chuyển trọng lượng cơ thể cần thiết để thực hiện cú downswing đầy uy lực. Một thế đứng tốt ở đỉnh cú swing không chỉ tạo cú đánh thần tốc mà còn giúp bóng 'đáp' đúng điểm rơi. Nếu phần thân trên nghiêng về phía trước mục tiêu khi trọng lượng cơ thể dồn về phía bên trái ở đỉnh cú swing, bạn vãn bảo toàn được sức mạnh trong tư thế hình chữ V. Và bạn sẽ có khuynh hướng ngã về phía mục tiêu khi forwardswing. Nhưng trong trường hợp nghiêng thân người về phía sau banh quá nhiều thì gậy chỉ tiếp xúc ở mặt sân phía sau quả bóng hoặc chỉ chạm vào 1/2 quả bóng khiến bóng bay thấp hoặc bị slice.

Impact: Trọng tâm chữ K
Khi bắt đầu downswing, thân dưới thẳng đứng hướng về mục tiêu trong khi hai bàn tay và cánh tay hạ xuống đưa gậy tiếp xúc bóng. Dồn trọng lượng cơ thể lên chân trái, gót chân phải nhấc lên khỏi mặt đất, đầu gối phải hướng về bên trái và hông từ từ mở ra. Khi đó hai bàn tay hơi tiến về phí trước banh tại điểm tiếp xúc tạo hình 'chữ K". Khi bạ thực hiện cú swing, thật khó có thể dừng lại tại điểm tiếp xúc để kiểm tra những động tác trên, Vì vậy, hãy tập động tác thật chậm rãi để tiếp xúc vào đúng vị trí.

Followthrough: chữ X
Để đầu gậy đạt tốc độ cao và mặt gậy vuông góc, hai cẳng tay phải xoay theo bóng tạo tư thế hình 'chữ X" ngay giai đoạn đầu của followswing. Nếu bạn không thả lỏng đầu gậy thì cánh tay trái sẽ nằm phía trên tay phải khi impact và mặt gậy mở về phía bên trái. Động tác này sẽ tạo ra tư thế đứng hình chữ "Y" chứ không phải chữ "X" làm giảm khoảng cách của cú đánh.

Finish: chữ I
Ở giai đoạn cuối cùng của cú swing, trọng lượng cơ thể dồn về bên trái và thân người thẳng. Gót chân phải nhấc lên duy trì thăng bằng cho toàn thân. Đầu gối phải di chuyển kề vào chân trái. Nút khóa thắt lưng, ngực và mắt đối diện mục tiêu. Mọi bộ phận thẳng hàng tạo nên tư thế finish hình 'chữ I'. Nếu kết thúc trong tư thế cân bằng hình chữ I, bạn sẽ đạt được nhịp điệu hợp lý và tốc độ lý tưởng trong cú swing. Nhiều năm trước đâym tư thế kết thúc cú swing hình chữ "C" ngược rât phổ biến. Tuy nhiên, ngày nay người ta tập theo chữ "I" sẽ tránh được tổn thương lưng.

Golfedit.com (HNSport - GolfLifeMagazine)

Tin tức cập nhật
Swing

Người chơi golf giỏi thường có độ nghiêng vai cực tốt

By GolfEdit.com
Bất kỳ người chơi nào đều có một cảm giác rất vào tay khi chuẩn bị thực hiện một cú đánh nuột nà, và có dự cảm với những cú đánh...
Swing

Tích lũy năng lượng từ backswing: 3 điều cần ghi nhớ

By GolfEdit.com
Một trong những yếu tố then chốt để trở thành một golfer có những cú drive xa là nằm ở khả năng tích lũy năng lượng trong quá trình backswing. ...
Swing

Tăng lực swing nhờ bài tập với chiếc khăn tắm

By GolfEdit.com
Một trong những góc quan trọng nhất trong swing là góc được tạo bởi cánh tay trái và cán gậy đối với người thuận tay phải.  ...
Swing

3 cách chữa Slice hiệu quả

By GolfEdit.com
Nếu bạn muốn trị bệnh Slice của mình, bạn cần biết làm thế nào để chấm dứt việc đánh cắt ngang vào bóng - điều này có nghĩa phải tập...
Swing

Mất sự kết nối cơ thể khi Swing

By GolfEdit.com
Khi các huấn luyện viên nói đến sự liên quan giữa các phần trong một cú swing, ám chỉ việc là làm thế nào những chuyển động của tay trở...
Swing

Bạn đã xoay cơ thể chuẩn khi swing chưa?

By GolfEdit.com
Các chuyên gia dạy Golf luôn nhấn mạnh về tầm quan trọng của một tư thế set up tốt trước khi Swing. ...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi