Thứ 6, 26 Tháng 7 2024

Hãy quên đối thủ đi; luôn luôn thi đấu với Par.” - Sam Snead

November 06, 2020, 6:48 am

Khoảng cách đánh Driver trung bình của golfer nam nghiệp dư theo độ tuổi và Handicap

Khoảng cách đánh Driver trung bình của golfer nam nghiệp dư theo độ tuổi và Handicap

Arccos Golf thực hiện các báo cáo hàng năm về khoảng cách đánh Driver của golfer, trong đó có golfer nghiệp dư nam ở độ tuổi khác nhau. Những đánh giá và khảo sát này được dựa trên 26 triệu cú đánh với golfer từ cấp độ sơ khai cho đến HCP 25. Dưới đây là những con số của năm 2019.

Theo nhóm tuổi golfer nam nghiệp dư:

Nhóm tuổi Khoảng cách Drive trung bình (Yards)
10-19 234.2
20-29 239.7
30-39 233.7
40-49 225.9
50-59 215.4
60-69 204.5
>70 190.4

Theo HCP cho golfer nam nghiệp dư:

Handicap Khoảng cách Drive trung bình (Yards)
Dưới 6 245
6-12 223
13-20 207 
>21 190
Tổng HCP 217

GolfEdit.com