Thứ 2, 22 Tháng 7 2024

"Người ta bảo tôi đưa bóng vào bunker quá nhiều. Không sao cả bởi tôi là người chơi bunker tốt nhất" - Seve Ballesteros

February 01, 2013, 2:09 am

Twin Doves Golf Resort

Twin Doves Golf Resort