Thứ 2, 22 Tháng 7 2024

"Tôi luôn muốn fairway càng hẹp càng tốt, bởi tôi không muốn chỉ mình tôi phải đánh bóng từ khu vực cỏ Rough" - Seve Ballesteros

January 31, 2013, 11:49 am

Royal Golf Club Ninh Bình

Royal Golf Club Ninh Bình