Thứ 3, 23 Tháng 7 2024

"Việc putting cũng giống như trí tuệ - một phần là năng khiếu bẩm sinh và một phần là sự tích lũy kinh nghiệm." - Arnold Palmer

January 26, 2016, 5:18 am

18 hố sân Torrey Pines

18 hố sân Torrey Pines

Hố 1: PAR4 -450 Yards

Hố 2: PAR4 - 389 Yards

Hố 3 - PAR3 - 200 Yards

 Hố 4 - PAR4- 488 Yards

 Hố 5 - PAR4 - 454 Yards

 Hố 6 - PAR5 - 560 Yards

Hố 7 - PAR4 - 462 Yards

Hố 8 - PAR3 - 176 Yards

Hố 9 - PAR5 - 614 Yards

Hố 10 - PAR4 - 416 Yards

 Hố 11 - PAR3 - 211 Yards

Hố 12 - PAR4 - 504 Yards

Hố 13 - PAR5 - 614 Yards

Hố 14 - PAR4 - 437 Yards

Hố 15 - PAR4 - 478 Yards

Hố 16 - PAR3 - 223 Yards

Hố 17 - PAR4 - 442 Yards

Hố 18 - PAR5 - 570 Yards

Nguồn ảnh: PGATOUR