<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="https://golfedit.com/giai-tri-kham-pha/2467-7-dieu-khac-cot-ghi-tam-cho-nguoi-muon-tap-golf-va-moi-choi-golf.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>7 điều khắc cốt ghi tâm cho người muốn tập golf và mới chơi golf</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>7 điều khắc cốt ghi tâm cho người muốn tập golf và mới chơi golf</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="https://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2017/angrygolfer-630x360.jpg"> <figcaption>7 điều khắc cốt ghi tâm cho người muốn tập golf và mới chơi golf</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Một người muốn chơi Golf v&agrave; tham gia v&agrave;o bộ m&ocirc;n qu&yacute; tộc n&agrave;y cần chuẩn bị những g&igrave; để trở th&agrave;nh một tay Golf đ&uacute;ng nghĩa. GolfEdit xin chia 7 điều cần thiết chuẩn bị cho một golfer.</p></h3> </header> <p>Golf Việt Nam trong 10 năm trở lại đ&acirc;y c&oacute; những bước ph&aacute;t triển vượt bậc về số lượng người tham gia chơi. Họ tham gia m&ocirc;n thể thao n&agrave;y với nhiều mục đ&iacute;ch kh&aacute;c nhau, v&agrave; bằng c&aacute;c c&aacute;ch cũng kh&aacute;c nhau. Một số người chơi golf v&igrave; muốn t&igrave;m hiểu, khuyến kh&iacute;ch bạn b&egrave; tham gia, c&oacute; người chơi golf v&igrave; sức khỏe, c&oacute; người chơi golf để tham gia v&agrave;o c&ocirc;ng việc kinh doanh, ngoại giao, người muốn học để thi đấu hay chơi golf chuy&ecirc;n nghiệp... Rất nhiều c&aacute;c mục đ&iacute;ch kh&aacute;c nhau.</p> <p>C&oacute; rất nhiều những trở ngại g&acirc;y kh&oacute; khăn cho người tham gia v&agrave;o bộ m&ocirc;n được cho l&agrave; qu&yacute; tộc v&agrave; xa xỉ n&agrave;y. Như vấn đề về tiền bạc, thời gian v&agrave; đặc biệt m&ocirc;n golf n&agrave;y cũng kh&ocirc;ng hề dễ nữa. Vậy nếu đ&atilde; quyết t&acirc;m tham gia v&agrave;o m&ocirc;n golf n&agrave;y, người chơi cần chuẩn bị những g&igrave;?</p> <p><strong>1, Để chơi golf việc đầu ti&ecirc;n bạn cần c&oacute; l&agrave; sự ki&ecirc;n nhẫn.</strong></p> <p>Tại sao hai từ ki&ecirc;n nhẫn được đặt l&ecirc;n đầu cho người chơi golf. C&oacute; lẽ sẽ kh&oacute; c&oacute; thể n&oacute;i cho một người chưa động v&agrave;o chiếc gậy golf bao giờ l&agrave; phải c&oacute; đam m&ecirc;, bởi chưa đ&aacute;nh golf v&agrave; chưa t&igrave;m hiểu về n&oacute; th&igrave; chưa thể gọi l&agrave; đam m&ecirc; được.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/AngryGolfer02.jpg?1513129128262" alt="AngryGolfer02" /></p> <p>Thực ra điều đầu ti&ecirc;n m&agrave; một người c&oacute; thể tham gia s&acirc;u v&agrave;o m&ocirc;n golf n&agrave;y ch&iacute;nh l&agrave; sự ki&ecirc;n nhẫn, bởi golf l&agrave; một bộ m&ocirc;n kh&ocirc;ng hề dễ. Golf c&oacute; li&ecirc;n quan đến khoa học về biomechanics (cơ sinh học), physical (vật l&yacute; học), geometers (h&igrave;nh học về chuyển động), psychology (t&acirc;m l&yacute; học). Ch&iacute;nh v&igrave; vậy golf phải c&oacute; những người c&oacute; kiến thức chuy&ecirc;n m&ocirc;n, th&acirc;m ni&ecirc;n tốt về golf mới c&oacute; thể truyền dạy cho những người kh&aacute;c. Song song với qu&aacute; tr&igrave;nh gia tăng số lượng người tham gia chơi golf th&igrave; cũng c&oacute; kh&ocirc;ng &iacute;t c&aacute;c trung t&acirc;m đ&agrave;o tạo, c&aacute;c thầy dạy golf mới gia nhập. C&oacute; h&agrave;ng ng&agrave;n b&agrave;i giảng v&agrave; gi&aacute;o tr&igrave;nh cho người học golf với c&aacute;c cấp độ kh&aacute;c nhau. Một huấn luyện vi&ecirc;n chuy&ecirc;n nghiệp trung b&igrave;nh giảng dạy hơn trăm b&agrave;i giảng một th&aacute;ng cho c&aacute;c học vi&ecirc;n của m&igrave;nh. Ở đ&acirc;y ch&uacute;ng t&ocirc;i kh&ocirc;ng đề cập đến những người tự học chơi golf, bởi thực tế họ cũng phải t&igrave;m t&ograve;i t&agrave;i liệu học tập qua youtube, đĩa dạy golf, hay từ bạn b&egrave; hướng dẫn. Điều n&agrave;y cho thấy muốn đ&aacute;nh được golf l&agrave; phải học, m&agrave; muốn học được tốt sẽ kh&ocirc;ng phải ng&agrave;y một ng&agrave;y hai, golf cần thời gian v&agrave; thử th&aacute;ch thời gian với golf ch&iacute;nh l&agrave; sự ki&ecirc;n nhẫn của người chơi.</p> <p><strong>2, T&igrave;m hiểu về Etiquette (văn h&oacute;a ứng xử) trong golf:</strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><img src="/images/A_Photos/2017/GolfEti01.png?1513129289806" alt="GolfEti01" /></strong></p> <p>Một trong những từ ngữ in s&acirc;u v&agrave;o trong nhiều người khi nghĩ về golf đ&oacute; l&agrave;: bộ m&ocirc;n qu&yacute; tộc. Đ&uacute;ng như vậy, golf h&igrave;nh th&agrave;nh h&agrave;ng trăm năm nay v&agrave; những chuẩn mực của n&oacute; gần như kh&ocirc;ng thay đổi nhiều. Hai từ qu&yacute; tộc thời xưa để n&oacute;i về tinh thần qu&yacute; tộc, họ tạo ra những quy tắc, những h&agrave;nh xử, lễ nghi chuẩn mực thể hiện sự kh&aacute;c biệt v&agrave; ở tầm tr&ecirc;n so với những tầng lớp kh&aacute;c trong x&atilde; hội. Golf được ch&iacute;nh những người thuộc tầng lớp qu&yacute; tộc x&acirc;y dựng l&ecirc;n.</p> <p>Văn h&oacute;a ứng xử (Etiquette) chuẩn mực gi&uacute;p golf duy tr&igrave; được truyền thống t&ocirc;n trọng. N&oacute; y&ecirc;u cầu sự trung thực, thẳng thắn, lịch sự. Những h&agrave;nh động đơn giản như kh&ocirc;ng n&oacute;i chuyện trong khi bạn chơi thực hiện pha đ&aacute;nh b&oacute;ng, tr&aacute;nh đứng l&ecirc;n đường b&oacute;ng sẽ di chuyển tr&ecirc;n khu vực đẩy b&oacute;ng của đối thủ... Tất cả đều thể hiện văn h&oacute;a ứng xử c&oacute; chuy&ecirc;n nghiệp hay kh&ocirc;ng.</p> <p><strong>3, Dụng cụ để đ&aacute;nh golf:</strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><img src="/images/A_Photos/2017/GolfCartoon.jpg?1513128711521" alt="GolfCartoon" /></strong></p> <p>Để chơi golf cần phải c&oacute; gậy golf, t&uacute;i golf v&agrave; những thanh Stick để căn chỉnh. Số gậy m&agrave; mỗi người được mang theo tối đa khi đ&aacute;nh golf l&agrave; 14 gậy (theo quy định trong luật golf). Nhưng l&agrave; người mới chơi kh&ocirc;ng cần phải mua đầy đủ gậy bộ golf như vậy.&nbsp;</p> <p>- Bạn cần c&oacute; bộ gậy cơ bản bao gồm một v&agrave;i c&acirc;y gậy sắt số (7,8,9), một gậy ph&aacute;t b&oacute;ng (Driver) hay c&acirc;y gậy gỗ (Woods) hoặc gậy Hybrids, nhưng chắc chắn phải c&oacute; gậy gạt (Putter) v&agrave; gậy kỹ thuật (Wedge). Một m&aacute;ch gi&uacute;p m&agrave; mọi chuy&ecirc;n gia về golf đều gợi &yacute; cho người mới chơi golf l&agrave; h&atilde;y đến một xưởng Club Fitting uy t&iacute;n, để đo đạc v&agrave; chọn loại gậy ph&ugrave; hợp với m&igrave;nh. V&igrave; sao người chơi cần phải đo đạc v&agrave; chọn gậy cho ph&ugrave; hợp bởi mỗi người c&oacute; chiều cao, c&acirc;n nặng, k&iacute;ch cỡ v&agrave; thể trạng cơ thể kh&aacute;c nhau. Kh&ocirc;ng phải bỏ tiền ra mua gẫy xịn, hay thương hiệu nổi tiếng l&agrave; tốt bởi chọn gậy ph&ugrave; hợp với thể trạng, kỹ thuật của m&igrave;nh mới quan trọng. Gậy golf được chế tạo v&agrave; cải tiến bằng rất nhiều loại chất liệu kh&aacute;c nhau n&ecirc;n việc sử dụng n&oacute; cũng tạo ra c&aacute;c kết quả kh&aacute;c nhau. Từ k&iacute;ch cỡ chu&ocirc;i gậy cũng phải ph&ugrave; hợp với c&aacute;ch cầm nắm, c&aacute;n gậy l&agrave; chất liệu cứng hay mềm, d&agrave;i hay l&agrave; ngắn, tất cả c&aacute;c yếu tố n&agrave;y đều ảnh hưởng kh&ocirc;ng nhỏ để việc học đ&aacute;nh golf cho người mới chơi. Ch&uacute;ng ta dễ bắt gặp t&igrave;nh trạng n&agrave;y ở người chơi l&agrave; nữ giới v&agrave; trẻ em khi họ sử dụng những c&acirc;y gậy kh&ocirc;ng ph&ugrave; hợp với thể trạng của m&igrave;nh để tập golf. Việc n&agrave;y dần dần tạo ra những th&oacute;i quen xấu v&agrave; rất kh&oacute; sửa sau n&agrave;y.</p> <p>- Bạn n&ecirc;n đầu tư v&agrave;o một c&acirc;y gậy gạt Putter tốt cho m&igrave;nh. Đ&acirc;y l&agrave; c&acirc;y gậy đ&aacute;ng đầu tư tiền nhất m&agrave; người mới chơi cần phải c&oacute; ngay từ ban đầu. Một c&acirc;y gậy gạt ph&ugrave; hợp v&agrave; quen từ đầu sẽ gi&uacute;p người chơi h&igrave;nh th&agrave;nh n&ecirc;n cảm gi&aacute;c tốt khi gạt b&oacute;ng. Đến một người chơi chuy&ecirc;n nghiệp tr&ecirc;n tour họ cũng sử dụng c&ugrave;ng một loại gậy gạt, hiếm khi họ thay đổi, c&oacute; người c&ograve;n sử dụng một c&acirc;y gậy gạt tới 10 năm. Do vậy gậy gạt Putter ban đầu v&ocirc; c&ugrave;ng quan trọng cho người chơi.</p> <p>- Gậy kỹ thuật Wedge l&agrave; d&ograve;ng gậy kh&aacute; l&agrave; dễ đ&aacute;nh do mặt v&agrave; đế gậy kh&aacute; rộng, n&ecirc;n người chơi c&oacute; một c&uacute; đ&aacute;nh tệ th&igrave; khả năng đ&aacute;nh tr&uacute;ng b&oacute;ng vẫn tốt hơn so với những loại gậy kh&aacute;c. Nhưng cũng n&ecirc;n chuẩn bị một c&acirc;y gậy Wedge tốt trong t&uacute;i v&igrave; n&oacute; sẽ gi&uacute;p &iacute;ch cho bạn kh&aacute; nhiều trong qu&aacute; tr&igrave;nh tập luyện những kỹ năng đ&aacute;nh ở cự ly gần.</p> <p>- Gậy ph&aacute;t b&oacute;ng (Driver): với những người mới tham gia v&agrave;o golf th&igrave; chưa cần thiết phải c&oacute; bởi đ&aacute;nh gậy Driver kh&ocirc;ng hề dễ v&agrave; l&uacute;c đầu chưa cần thiết phải đ&aacute;nh loại gậy n&agrave;y. Nhưng sau khi đ&atilde; thuần thục việc sử dụng gậy sắt 7 rồi, người chơi muốn tập sang gậy Driver th&igrave; cũng n&ecirc;n chọn cho m&igrave;nh loại gậy ph&aacute;t b&oacute;ng tốt, đ&acirc;y l&agrave; c&acirc;y gậy quan trọng cho việc khởi đầu một hố đấu c&oacute; thuận lợi hay kh&ocirc;ng.</p> <p><strong>4. Chọn lựa đ&ocirc;i giầy golf tốt v&agrave; thoải m&aacute;i:</strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><img src="/images/A_Photos/2017/GolfCartoonshoe.jpg?1513129480621" alt="GolfCartoonshoe" /></strong></p> <p>Golf l&agrave; bộ m&ocirc;n m&agrave; mọi trọng t&acirc;m của cơ thể được di chuyển từ giữa c&aacute;c ch&acirc;n kh&aacute; r&otilde; rệt. Bạn lu&ocirc;n phải thực hiện những di chuyển,r&ecirc; k&eacute;o ch&acirc;n, xoay b&agrave;n ch&acirc;n...khi đ&aacute;nh golf n&ecirc;n đ&ocirc;i giầy tốt v&ocirc; c&ugrave;ng quan trọng.<br />Một đ&ocirc;i giầy ph&ugrave; hợp, vững ch&atilde;i gi&uacute;p người chơi giữ ổn định cơ thể khi thực hiện c&uacute; đ&aacute;nh. Kh&ocirc;ng những thế GOlf l&agrave; m&ocirc;n đi bộ kh&aacute; nhiều nếu một đ&ocirc;i giầy k&eacute;m chất lượng v&agrave; kh&ocirc;ng ph&ugrave; hợp sẽ khiến người chơi bị đau v&agrave; rất nhiều hệ lụy kh&ocirc;ng tốt từ n&oacute;. Một số h&atilde;ng bạn c&oacute; thể tham khảo như Footjoy, Ecco, Callaway, Adidas. H&atilde;y chọn cho m&igrave;nh đ&ocirc;i giầy tốt, vừa vặn đ&uacute;ng cỡ th&iacute;ch hợp tạo ra sự thoải m&aacute;i khi chơi golf.</p> <p><strong>5, Găng tay vừa vặn:</strong></p> <p>Bạn chỉ cần mua một chiếc găng tay tr&aacute;i (đối với những người thuận tay phải). Đ&acirc;y l&agrave; vật dụng cần phải đầu tư bởi gi&uacute;p người chơi tr&aacute;nh được những tổn thương về da tay m&agrave; c&ograve;n gi&uacute;p cầm nắm gậy dễ d&agrave;ng. Tr&aacute;nh găng qu&aacute; rộng sẽ khiến bạn kh&ocirc;ng thể cầm nắm gậy chặt, v&agrave; cũng kh&ocirc;ng qu&aacute; chật khiến mọi cử động cầm nắm của c&aacute;c ng&oacute;n tay trở n&ecirc;n kh&oacute; khăn hơn. cần một găng tay vừa vặn v&agrave; cũng đủ chặt để &ocirc;m lấy b&agrave;n tay, dễ cầm nắm gậy dễ cử động c&aacute;c khớp ng&oacute;n tay.</p> <p><strong>6, Ăn mặc đ&uacute;ng quy tắc:</strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><img src="/images/A_Photos/2017/Golfetiquettebeginner.jpg?1513129215743" alt="Golfetiquettebeginner" /></strong></p> <p>Golf l&agrave; bộ m&ocirc;n với tinh thần qu&yacute; tộc. Do vậy người chơi tr&aacute;nh ăn mặc phản cảm. H&atilde;y chọn những chiếc &aacute;o ph&ocirc;ng c&oacute; cổ thoải m&aacute;i, quần d&agrave;i, quần short bằng khaki co gi&atilde;n, một thắt lưng ph&ugrave; hợp, (tr&aacute;nh quần bỏ, &aacute;o kh&ocirc;ng cổ, hay hở n&aacute;ch). Ch&uacute; &yacute; golf bạn thi đấu ở c&aacute;c m&ugrave;a v&agrave; thời tiết kh&aacute;c nhau. M&ugrave;a đ&ocirc;ng hay m&ugrave;a h&egrave; cũng để &yacute; chọn cho m&igrave;nh những chiếc &aacute;o co gi&atilde;n tốt, kh&ocirc;ng chật qu&aacute; bởi n&oacute; khiến bạn thực hiện c&uacute; đ&aacute;nh trở n&ecirc;n kh&oacute; khăn.</p> <p><strong>7, B&oacute;ng golf, tee đặt b&oacute;ng, kem chống nắng:</strong></p> <p>Với người mới bắt đầu tập golf sẽ tập chủ yếu tr&ecirc;n c&aacute;c khu s&acirc;n tập thảm (Driving Range). Sau thời gian tập nếu ra s&acirc;n golf thật để đ&aacute;nh th&igrave; tr&aacute;nh việc mua ngay những loại b&oacute;ng tốt v&agrave; qu&aacute; xịn. H&atilde;y mua những b&oacute;ng golf với mức gi&aacute; hợp l&yacute; ở trong shop v&agrave; mua nhiều ch&uacute;t để tr&aacute;nh trường hợp mất b&oacute;ng khi chơi. Kh&ocirc;ng n&ecirc;n mua những quả b&oacute;ng cũ, hết c&aacute;c sần ma s&aacute;t bởi b&oacute;ng sẽ mất spin v&agrave; quỹ đạo bay kh&ocirc;ng c&ograve;n ch&iacute;nh x&aacute;c nữa.</p> <p>Chọn lựa những tee đặt b&oacute;ng gi&aacute; cả ph&ugrave; hợp (một dụng cụ gi&uacute;p đặt quả b&oacute;ng golf l&ecirc;n v&agrave; người chơi sẽ đ&aacute;nh đi xa ở khu vực ph&aacute;t b&oacute;ng)</p> <p>Kem chống nắng: golf l&agrave; bộ m&ocirc;n ngo&agrave;i trời do vậy kh&ocirc;ng thể thiếu n&oacute;, gi&uacute;p bạn tr&aacute;nh l&agrave;m tổn thương da do tia cực t&iacute;m.</p> <p>Golf lu&ocirc;n l&agrave; bộ m&ocirc;n thể thao được t&ocirc;n trọng bởi những chuẩn mực quy củ được g&acirc;y dựng ra v&agrave; được duy tr&igrave; h&agrave;ng trăm năm qua. Một người chơi giỏi nhưng văn h&oacute;a ứng xử tệ th&igrave; cũng kh&ocirc;ng được coi trọng. Một người chơi golf b&igrave;nh thường nhưng c&oacute; h&agrave;nh xử, văn h&oacute;a từ ăn mặc đến phong c&aacute;ch chơi đẹp th&igrave; lu&ocirc;n đường đ&aacute;nh gi&aacute; trong golf. Nếu người chơi cho l&agrave; kh&ocirc;ng cần những thủ tục, hay những sự chuẩn bị cần thiết m&agrave; muốn n&oacute;ng vội để chơi golf ngay lập tức, họ đ&atilde; thiếu đi điều ch&uacute; &yacute; số 1 của chơi golf đ&oacute; l&agrave; sự ki&ecirc;n nhẫn.</p> <p><strong>GolfEdit.com</strong></p> </article> </body></html>

7 điều khắc cốt ghi tâm cho người muốn tập golf và mới chơi golf

By GolfEdit.com - 13/12/2017

Một người muốn chơi Golf và tham gia vào bộ môn quý tộc này cần chuẩn bị những gì để trở thành một tay Golf đúng nghĩa. GolfEdit xin chia 7 điều cần thiết chuẩn bị cho một golfer.

Golf Việt Nam trong 10 năm trở lại đây có những bước phát triển vượt bậc về số lượng người tham gia chơi. Họ tham gia môn thể thao này với nhiều mục đích khác nhau, và bằng các cách cũng khác nhau. Một số người chơi golf vì muốn tìm hiểu, khuyến khích bạn bè tham gia, có người chơi golf vì sức khỏe, có người chơi golf để tham gia vào công việc kinh doanh, ngoại giao, người muốn học để thi đấu hay chơi golf chuyên nghiệp... Rất nhiều các mục đích khác nhau.

Có rất nhiều những trở ngại gây khó khăn cho người tham gia vào bộ môn được cho là quý tộc và xa xỉ này. Như vấn đề về tiền bạc, thời gian và đặc biệt môn golf này cũng không hề dễ nữa. Vậy nếu đã quyết tâm tham gia vào môn golf này, người chơi cần chuẩn bị những gì?

1, Để chơi golf việc đầu tiên bạn cần có là sự kiên nhẫn.

Tại sao hai từ kiên nhẫn được đặt lên đầu cho người chơi golf. Có lẽ sẽ khó có thể nói cho một người chưa động vào chiếc gậy golf bao giờ là phải có đam mê, bởi chưa đánh golf và chưa tìm hiểu về nó thì chưa thể gọi là đam mê được.

AngryGolfer02

Thực ra điều đầu tiên mà một người có thể tham gia sâu vào môn golf này chính là sự kiên nhẫn, bởi golf là một bộ môn không hề dễ. Golf có liên quan đến khoa học về biomechanics (cơ sinh học), physical (vật lý học), geometers (hình học về chuyển động), psychology (tâm lý học). Chính vì vậy golf phải có những người có kiến thức chuyên môn, thâm niên tốt về golf mới có thể truyền dạy cho những người khác. Song song với quá trình gia tăng số lượng người tham gia chơi golf thì cũng có không ít các trung tâm đào tạo, các thầy dạy golf mới gia nhập. Có hàng ngàn bài giảng và giáo trình cho người học golf với các cấp độ khác nhau. Một huấn luyện viên chuyên nghiệp trung bình giảng dạy hơn trăm bài giảng một tháng cho các học viên của mình. Ở đây chúng tôi không đề cập đến những người tự học chơi golf, bởi thực tế họ cũng phải tìm tòi tài liệu học tập qua youtube, đĩa dạy golf, hay từ bạn bè hướng dẫn. Điều này cho thấy muốn đánh được golf là phải học, mà muốn học được tốt sẽ không phải ngày một ngày hai, golf cần thời gian và thử thách thời gian với golf chính là sự kiên nhẫn của người chơi.

2, Tìm hiểu về Etiquette (văn hóa ứng xử) trong golf:

GolfEti01

Một trong những từ ngữ in sâu vào trong nhiều người khi nghĩ về golf đó là: bộ môn quý tộc. Đúng như vậy, golf hình thành hàng trăm năm nay và những chuẩn mực của nó gần như không thay đổi nhiều. Hai từ quý tộc thời xưa để nói về tinh thần quý tộc, họ tạo ra những quy tắc, những hành xử, lễ nghi chuẩn mực thể hiện sự khác biệt và ở tầm trên so với những tầng lớp khác trong xã hội. Golf được chính những người thuộc tầng lớp quý tộc xây dựng lên.

Văn hóa ứng xử (Etiquette) chuẩn mực giúp golf duy trì được truyền thống tôn trọng. Nó yêu cầu sự trung thực, thẳng thắn, lịch sự. Những hành động đơn giản như không nói chuyện trong khi bạn chơi thực hiện pha đánh bóng, tránh đứng lên đường bóng sẽ di chuyển trên khu vực đẩy bóng của đối thủ... Tất cả đều thể hiện văn hóa ứng xử có chuyên nghiệp hay không.

3, Dụng cụ để đánh golf:

GolfCartoon

Để chơi golf cần phải có gậy golf, túi golf và những thanh Stick để căn chỉnh. Số gậy mà mỗi người được mang theo tối đa khi đánh golf là 14 gậy (theo quy định trong luật golf). Nhưng là người mới chơi không cần phải mua đầy đủ gậy bộ golf như vậy. 

- Bạn cần có bộ gậy cơ bản bao gồm một vài cây gậy sắt số (7,8,9), một gậy phát bóng (Driver) hay cây gậy gỗ (Woods) hoặc gậy Hybrids, nhưng chắc chắn phải có gậy gạt (Putter) và gậy kỹ thuật (Wedge). Một mách giúp mà mọi chuyên gia về golf đều gợi ý cho người mới chơi golf là hãy đến một xưởng Club Fitting uy tín, để đo đạc và chọn loại gậy phù hợp với mình. Vì sao người chơi cần phải đo đạc và chọn gậy cho phù hợp bởi mỗi người có chiều cao, cân nặng, kích cỡ và thể trạng cơ thể khác nhau. Không phải bỏ tiền ra mua gẫy xịn, hay thương hiệu nổi tiếng là tốt bởi chọn gậy phù hợp với thể trạng, kỹ thuật của mình mới quan trọng. Gậy golf được chế tạo và cải tiến bằng rất nhiều loại chất liệu khác nhau nên việc sử dụng nó cũng tạo ra các kết quả khác nhau. Từ kích cỡ chuôi gậy cũng phải phù hợp với cách cầm nắm, cán gậy là chất liệu cứng hay mềm, dài hay là ngắn, tất cả các yếu tố này đều ảnh hưởng không nhỏ để việc học đánh golf cho người mới chơi. Chúng ta dễ bắt gặp tình trạng này ở người chơi là nữ giới và trẻ em khi họ sử dụng những cây gậy không phù hợp với thể trạng của mình để tập golf. Việc này dần dần tạo ra những thói quen xấu và rất khó sửa sau này.

- Bạn nên đầu tư vào một cây gậy gạt Putter tốt cho mình. Đây là cây gậy đáng đầu tư tiền nhất mà người mới chơi cần phải có ngay từ ban đầu. Một cây gậy gạt phù hợp và quen từ đầu sẽ giúp người chơi hình thành nên cảm giác tốt khi gạt bóng. Đến một người chơi chuyên nghiệp trên tour họ cũng sử dụng cùng một loại gậy gạt, hiếm khi họ thay đổi, có người còn sử dụng một cây gậy gạt tới 10 năm. Do vậy gậy gạt Putter ban đầu vô cùng quan trọng cho người chơi.

- Gậy kỹ thuật Wedge là dòng gậy khá là dễ đánh do mặt và đế gậy khá rộng, nên người chơi có một cú đánh tệ thì khả năng đánh trúng bóng vẫn tốt hơn so với những loại gậy khác. Nhưng cũng nên chuẩn bị một cây gậy Wedge tốt trong túi vì nó sẽ giúp ích cho bạn khá nhiều trong quá trình tập luyện những kỹ năng đánh ở cự ly gần.

- Gậy phát bóng (Driver): với những người mới tham gia vào golf thì chưa cần thiết phải có bởi đánh gậy Driver không hề dễ và lúc đầu chưa cần thiết phải đánh loại gậy này. Nhưng sau khi đã thuần thục việc sử dụng gậy sắt 7 rồi, người chơi muốn tập sang gậy Driver thì cũng nên chọn cho mình loại gậy phát bóng tốt, đây là cây gậy quan trọng cho việc khởi đầu một hố đấu có thuận lợi hay không.

4. Chọn lựa đôi giầy golf tốt và thoải mái:

GolfCartoonshoe

Golf là bộ môn mà mọi trọng tâm của cơ thể được di chuyển từ giữa các chân khá rõ rệt. Bạn luôn phải thực hiện những di chuyển,rê kéo chân, xoay bàn chân...khi đánh golf nên đôi giầy tốt vô cùng quan trọng.
Một đôi giầy phù hợp, vững chãi giúp người chơi giữ ổn định cơ thể khi thực hiện cú đánh. Không những thế GOlf là môn đi bộ khá nhiều nếu một đôi giầy kém chất lượng và không phù hợp sẽ khiến người chơi bị đau và rất nhiều hệ lụy không tốt từ nó. Một số hãng bạn có thể tham khảo như Footjoy, Ecco, Callaway, Adidas. Hãy chọn cho mình đôi giầy tốt, vừa vặn đúng cỡ thích hợp tạo ra sự thoải mái khi chơi golf.

5, Găng tay vừa vặn:

Bạn chỉ cần mua một chiếc găng tay trái (đối với những người thuận tay phải). Đây là vật dụng cần phải đầu tư bởi giúp người chơi tránh được những tổn thương về da tay mà còn giúp cầm nắm gậy dễ dàng. Tránh găng quá rộng sẽ khiến bạn không thể cầm nắm gậy chặt, và cũng không quá chật khiến mọi cử động cầm nắm của các ngón tay trở nên khó khăn hơn. cần một găng tay vừa vặn và cũng đủ chặt để ôm lấy bàn tay, dễ cầm nắm gậy dễ cử động các khớp ngón tay.

6, Ăn mặc đúng quy tắc:

Golfetiquettebeginner

Golf là bộ môn với tinh thần quý tộc. Do vậy người chơi tránh ăn mặc phản cảm. Hãy chọn những chiếc áo phông có cổ thoải mái, quần dài, quần short bằng khaki co giãn, một thắt lưng phù hợp, (tránh quần bỏ, áo không cổ, hay hở nách). Chú ý golf bạn thi đấu ở các mùa và thời tiết khác nhau. Mùa đông hay mùa hè cũng để ý chọn cho mình những chiếc áo co giãn tốt, không chật quá bởi nó khiến bạn thực hiện cú đánh trở nên khó khăn.

7, Bóng golf, tee đặt bóng, kem chống nắng:

Với người mới bắt đầu tập golf sẽ tập chủ yếu trên các khu sân tập thảm (Driving Range). Sau thời gian tập nếu ra sân golf thật để đánh thì tránh việc mua ngay những loại bóng tốt và quá xịn. Hãy mua những bóng golf với mức giá hợp lý ở trong shop và mua nhiều chút để tránh trường hợp mất bóng khi chơi. Không nên mua những quả bóng cũ, hết các sần ma sát bởi bóng sẽ mất spin và quỹ đạo bay không còn chính xác nữa.

Chọn lựa những tee đặt bóng giá cả phù hợp (một dụng cụ giúp đặt quả bóng golf lên và người chơi sẽ đánh đi xa ở khu vực phát bóng)

Kem chống nắng: golf là bộ môn ngoài trời do vậy không thể thiếu nó, giúp bạn tránh làm tổn thương da do tia cực tím.

Golf luôn là bộ môn thể thao được tôn trọng bởi những chuẩn mực quy củ được gây dựng ra và được duy trì hàng trăm năm qua. Một người chơi giỏi nhưng văn hóa ứng xử tệ thì cũng không được coi trọng. Một người chơi golf bình thường nhưng có hành xử, văn hóa từ ăn mặc đến phong cách chơi đẹp thì luôn đường đánh giá trong golf. Nếu người chơi cho là không cần những thủ tục, hay những sự chuẩn bị cần thiết mà muốn nóng vội để chơi golf ngay lập tức, họ đã thiếu đi điều chú ý số 1 của chơi golf đó là sự kiên nhẫn.

GolfEdit.com

Tin tức cập nhật
Tin tức

Tổng thống Donald Trump đã chơi bao nhiêu vòng golf kể từ ngày nhậm chức?

By GolfEdit.com
Khác biệt với các đời tổng thống Mỹ, ông Donald Trump sở hữu tới 17 sân golf trước khi đứng đầu nhà Trắng. Điều đó cho thấy ông Trump là...
Tin tức

Mặc tình hình chiến sự, Donald Trump vẫn mời thủ tướng Nhật chơi golf

By GolfEdit.com
Tổng thổng Mỹ Donald Trump có buổi tiếp đón ngài thủ tưởng Nhật Shinzo abe ở Palm Beach, bang Florida vào hai ngày 17-18/4. ...
Tin tức

Golfer số 1 nghiệp dư thế giới chuyển sang thi đấu chuyên nghiệp

By GolfEdit.com
Giải Valero Texas Open diễn ra tuần này sẽ chứng kiến màn ra mắt với tư cách chuyên nghiệp của golfer nghiệp dư số 1 thế giới người Chi Lê Joaquin...
Tin tức

Sergio Garcia hưng phấn trở lại thi đấu sau khi bị loại khỏi The Masters 2018

By GolfEdit.com
Golfer người Tây Ban Nha trở lại Tour tuần này với giải đấu Valero Texas Open.  ...
Giải trí - Khám phá

Vô địch đánh xa thế giới hóa trang thành ông già 80 tuổi đánh lừa mọi người

By GolfEdit.com
Nhà vô địch World Long Drive hóa trang thành ông già 80 tuổi xuất hiện trong quảng cáo của hãng Cleveland Golf ...
Tin tức

Golfer lỡ nhát cắt do đánh bóng trúng ...chim

By GolfEdit.com
Một chuyện hi hữu xảy ra ở giải đấu RBC Heritage tuần trước với Kelly Kraft, khi golfer này đã đánh bóng trúng chim đang bay ...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi