<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="https://golfedit.com/giai-tri-kham-pha/2388-trung-quoc-dong-cua-hai-san-golf-hang-sang-duoc-thiet-ke-boi-jack-nicklaus-va-robert-trent-jones.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Trung Quốc đóng cửa hai sân golf hạng sang được thiết kế bởi Jack Nicklaus và Robert Trent Jones</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Trung Quốc đóng cửa hai sân golf hạng sang được thiết kế bởi Jack Nicklaus và Robert Trent Jones</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="https://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2017/changbaishangolf-630x360.jpg"> <figcaption>Trung Quốc đóng cửa hai sân golf hạng sang được thiết kế bởi Jack Nicklaus và Robert Trent Jones</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Những b&aacute;o c&aacute;o từ CNN cho hay, Đảng cộng sản nh&acirc;n d&acirc;n&nbsp;Trung Hoa vừa cho đ&oacute;ng cửa hai s&acirc;n golf hạng sang năm trong&nbsp;khu resort thuộc quyền sở hữu của tỷ ph&uacute; Vương Kiện L&acirc;m.</p></h3> </header> <p>Khu nghĩ dưỡng The Changbaishan International gồm một s&acirc;n golf 18 hố được thiết kế bởi&nbsp;Jack Nicklaus v&agrave; một s&acirc;n 36 hố&nbsp;do Robert Trent Jones. Ch&iacute;nh quyền địa phương cũng đ&atilde; th&ocirc;ng b&aacute;o về việc chấm dứt hoạt động của hai s&acirc;n golf n&agrave;y&nbsp;ch&iacute;nh thức tr&ecirc;n website.</p> <p>Theo những th&ocirc;ng tin tr&ecirc;n website, khu nghỉ dưỡng The Changbaishan l&agrave; dự &aacute;n du lịch lớn nhất của Trung Quốc. Với diện t&iacute;ch l&ecirc;n tới 21km2 được ph&aacute;t triển từ năm 2012, tổ hợp bao gồm s&acirc;n golf v&agrave; khu trượt tuyết. Nơi đ&acirc;y được mệnh danh l&agrave; xứ xở của du lịch thu h&uacute;t văn h&oacute;a khắp nơi, v&agrave; c&oacute; rất nhiều kh&aacute;ch sạn hạng sang hoạt động như Hyatt, Westin, v&agrave; Sheraton.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/changbaishangolf.jpg?1508371845067" alt="changbaishangolf" /></p> <p style="text-align: center;"><em>Changbaishan International Resort&nbsp;l&agrave; khu golf nghỉ dưỡng vừa bị ch&iacute;nh phủ Trung Quốc đ&oacute;ng cửa</em></p> <p>Trung Quốc hiện nay c&oacute; h&agrave;ng triệu người chơi golf, m&ocirc;n thể thao qu&yacute; tộc n&agrave;y trở th&agrave;nh một th&uacute; chơi của kh&ocirc;ng &iacute;t c&ocirc;ng nh&acirc;n vi&ecirc;n chức, ch&iacute;nh v&igrave; vậy ch&iacute;nh phủ Trung Hoa đ&atilde; c&oacute; những động th&aacute;i nghi&ecirc;m khắc để tuy&ecirc;n chiến với tham nhũng ở quốc gia n&agrave;y. Năm 1949, Mao Trạch Đ&ocirc;ng từng n&oacute;i Golf l&agrave; m&ocirc;n thể thao của c&aacute;c triệu ph&uacute; v&agrave; phải cấm ho&agrave;n to&agrave;n.</p> <p>Nhưng khi Trung Hoa Đai Lục mở cửa kinh tế v&agrave;o giữa những năm 1980, ng&agrave;nh c&ocirc;ng nghiệp golf đ&atilde; c&oacute; cơ hội ph&aacute;t triển mạnh mẽ cho đến khi bị thẳng tay can thiệp từ năm 2004 v&agrave; dưới thời Tập Cận B&igrave;nh. Đảng cộng sản Trung Quốc đ&atilde; đ&oacute;ng cửa hơn 100 s&acirc;n golf năm 2011 với c&aacute;c l&yacute; do sai luật lệ v&agrave; ảnh hưởng đến nguồn nước.&nbsp;</p> <p>Golf trở th&agrave;nh một biểu tượng của tham nhũng ch&iacute;nh trị, v&agrave; trong kế hoạch của &ocirc;ng Tập Cận B&igrave;nh muốn tiến h&agrave;nh mạnh mẽ nhằm l&agrave;m trong sạch nội bộ Đảng. Tập đo&agrave;n Wanda của Vương Kiện L&acirc;m l&agrave; một trong những tập đo&agrave;n tư nh&acirc;n bị đưa v&agrave;o diện trừng phạt của ch&iacute;nh phủ Trung Quốc v&igrave; 6 thương vụ vi phạm luật đầu tư nước ngo&agrave;i, trong đ&oacute; c&oacute; 4 thương vụ đ&atilde; ho&agrave;n tất v&agrave; 2 thương vụ đang đ&agrave;m ph&aacute;n. C&aacute;c biện ph&aacute;p trừng phạt c&oacute; thể khiến Wanda phải b&aacute;n những t&agrave;i sản m&agrave; họ mới mua.</p> <p>Vương Kiện L&acirc;m kh&ocirc;ng c&ograve;n giữ được vị tr&iacute; người gi&agrave;u nhất Trung Quốc khi t&agrave;i sản của &ocirc;ng đ&atilde; rớt gi&aacute; trị 30% xuống c&ograve;n 23 tỷ đ&ocirc; la, v&agrave; đứng vị tr&iacute; thứ 5.&nbsp;</p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

Trung Quốc đóng cửa hai sân golf hạng sang được thiết kế bởi Jack Nicklaus và Robert Trent Jones

By GolfEdit.com - 19/10/2017

Những báo cáo từ CNN cho hay, Đảng cộng sản nhân dân Trung Hoa vừa cho đóng cửa hai sân golf hạng sang năm trong khu resort thuộc quyền sở hữu của tỷ phú Vương Kiện Lâm.

Khu nghĩ dưỡng The Changbaishan International gồm một sân golf 18 hố được thiết kế bởi Jack Nicklaus và một sân 36 hố do Robert Trent Jones. Chính quyền địa phương cũng đã thông báo về việc chấm dứt hoạt động của hai sân golf này chính thức trên website.

Theo những thông tin trên website, khu nghỉ dưỡng The Changbaishan là dự án du lịch lớn nhất của Trung Quốc. Với diện tích lên tới 21km2 được phát triển từ năm 2012, tổ hợp bao gồm sân golf và khu trượt tuyết. Nơi đây được mệnh danh là xứ xở của du lịch thu hút văn hóa khắp nơi, và có rất nhiều khách sạn hạng sang hoạt động như Hyatt, Westin, và Sheraton.

changbaishangolf

Changbaishan International Resort là khu golf nghỉ dưỡng vừa bị chính phủ Trung Quốc đóng cửa

Trung Quốc hiện nay có hàng triệu người chơi golf, môn thể thao quý tộc này trở thành một thú chơi của không ít công nhân viên chức, chính vì vậy chính phủ Trung Hoa đã có những động thái nghiêm khắc để tuyên chiến với tham nhũng ở quốc gia này. Năm 1949, Mao Trạch Đông từng nói Golf là môn thể thao của các triệu phú và phải cấm hoàn toàn.

Nhưng khi Trung Hoa Đai Lục mở cửa kinh tế vào giữa những năm 1980, ngành công nghiệp golf đã có cơ hội phát triển mạnh mẽ cho đến khi bị thẳng tay can thiệp từ năm 2004 và dưới thời Tập Cận Bình. Đảng cộng sản Trung Quốc đã đóng cửa hơn 100 sân golf năm 2011 với các lý do sai luật lệ và ảnh hưởng đến nguồn nước. 

Golf trở thành một biểu tượng của tham nhũng chính trị, và trong kế hoạch của ông Tập Cận Bình muốn tiến hành mạnh mẽ nhằm làm trong sạch nội bộ Đảng. Tập đoàn Wanda của Vương Kiện Lâm là một trong những tập đoàn tư nhân bị đưa vào diện trừng phạt của chính phủ Trung Quốc vì 6 thương vụ vi phạm luật đầu tư nước ngoài, trong đó có 4 thương vụ đã hoàn tất và 2 thương vụ đang đàm phán. Các biện pháp trừng phạt có thể khiến Wanda phải bán những tài sản mà họ mới mua.

Vương Kiện Lâm không còn giữ được vị trí người giàu nhất Trung Quốc khi tài sản của ông đã rớt giá trị 30% xuống còn 23 tỷ đô la, và đứng vị trí thứ 5. 

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Giải trí - Khám phá

The Bluff Hồ Tràm thay đổi ấn tượng sau dự án nâng cấp sân

By GolfEdit.com
Golfedit.com - The Bluff Hồ Tràm xếp vị trí thứ 35 thế giới do tạp chí GolfDigest bình chọn ...
Giải trí - Khám phá

Phil Mickelson xin lỗi vì hành động ngẫu hứng ở US Open 2018

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Có lẽ US Open 2018 ngoài việc người hâm mộ nhớ đến Brooks Koepka lần 2 liên tiếp đăng quang thì hành động gạt bóng lúc bóng đang...
Giải trí - Khám phá

Tại sao golfer chỉ đeo một găng tay?

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Sẽ có nhiều người hỏi bạn rằng tại sao golfer lại thường sử dụng một găng tay ...
Giải trí - Khám phá

Toni Finau để tuột mất 217 ngàn đô la vì điểm double bogey hố 18.

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Toni Finau đã bỏ lỡ cơ hội nhận thêm 200 ngàn đô la tiền thưởng và xếp đồng hạng 3 US Open 2018. ...
Giải trí - Khám phá

Chủ tịch PGA Hoa Kỳ bị cảnh sát bắt giữ

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Một tin khá shock cho làng golf Mỹ khi chủ tịch PGA of America là Paul Levy bị cảnh sát California bắt giữ ...
Giải trí - Khám phá

Tiger Woods cảnh báo các vận động viên có thể lỡ giờ xuất phát US Open vì lý do này

By GolfEdit.com
Golfedit.com - US Open lần thứ 118 trong lịch sử diễn ra trên sân Shinnecock, thành phố New Yorks vào ngày 14/6. ...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi