<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="https://golfedit.com/dung-cu-golf/3246-dong-gay-bridgestone-tour-b-jgr-moi-phu-hop-voi-nhung-golfer-trung-binh.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Dòng gậy Bridgestone Tour B JGR mới phù hợp với những golfer trung bình</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Dòng gậy Bridgestone Tour B JGR mới phù hợp với những golfer trung bình</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="https://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2018/bridgestone-tour-b-jgr-driver-irons-629x360.jpg"> <figcaption>Dòng gậy Bridgestone Tour B JGR mới phù hợp với những golfer trung bình</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Golfedit.com -&nbsp;D&ograve;ng gậy Bridgestone Tour B JGR bao gồm gậy gỗ v&agrave; gậy sắt với mặt gậy mỏng v&agrave; linh hoạt l&agrave; yếu tố ch&iacute;nh gi&uacute;p đưa b&oacute;ng đi xa.</p></h3> </header> <p>D&ograve;ng JGR được ra mắt lần đầu trong năm 2015, bao gồm gậy driver, gậy gỗ fairway, hybrid v&agrave; hai mẫu gậy sắt. D&ugrave; nhắm đến những người c&oacute; handicap vừa v&agrave; cao, gậy driver Tour B JGR đ&atilde; được sử dụng bởi c&aacute;c pro như Matt Kuchar hay Brandt Snedeker, v&agrave; ch&iacute;nh gậy n&agrave;y đ&atilde; gi&uacute;p Snedeker c&oacute; được một chiến thắng lịch sử tại Wyndham Championship bao gồm cả việc kết th&uacute;c v&ograve;ng 1 chỉ với 59 gậy.</p> <p>Cả gậy metalwood v&agrave; iron đều được t&iacute;ch hợp c&ocirc;ng nghệ cải thiện khoảng c&aacute;ch h&agrave;ng đầu c&oacute; t&ecirc;n gọi l&agrave; &ldquo;power slit&rdquo;. Hơi c&oacute; ch&uacute;t kh&aacute;c biệt trong thiết kế của gậy metalwood v&agrave; iron, phần slit l&agrave; một khu vực mỏng tr&ecirc;n mũ gậy của gậy metalwood v&agrave; l&agrave; phần xung quanh ở cạnh của gậy iron. Khu vực đ&oacute; được thiết kế để khi gậy tiếp x&uacute;c với b&oacute;ng, cho ph&eacute;p mặt uốn tốt hơn để đẩy b&oacute;ng đi xa hơn.</p> <p><em><strong>Tr&ecirc;n gậy driver Tour B JGR</strong>&nbsp;</em>(9.5, 10.5, 11.5 độ; ống gậy kh&ocirc;ng đổi), phần &ldquo;power slit&rdquo; thu hẹp hơn nằm tại phần trước của mũ gậy. Hai b&ecirc;n của mũ gậy mỏng hơn v&agrave; được Bridgestone gọi l&agrave; &ldquo;boost wave crown,&rdquo; khiến mũ gậy sẽ uốn khi tiếp x&uacute;c v&agrave; tạo nhiều năng lượng hơn v&agrave;o b&oacute;ng.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/Dung%20Cu/JGRDriver.jpg?1536910723205" alt="JGRDriver" /></p> <p>Khả năng uốn dẻo được cải thiện với cấu tr&uacute;c xương sườn chạy dọc theo ph&iacute;a trước của đế gậy với c&aacute;c thanh k&eacute;o d&agrave;i về ph&iacute;a sau đến phần g&oacute;t. &ldquo;Ch&uacute;ng t&ocirc;i cảm thấy tự h&agrave;o nhất ch&iacute;nh l&agrave; phần cấu tr&uacute;c b&ecirc;n trong cho đế gậy.&rdquo; Zack Kupperbusch của Bridgestone n&oacute;i. &ldquo;Ch&iacute;nh phần đ&oacute; đ&atilde; gi&uacute;p cho đế gậy rất ổn định v&agrave; cho ph&eacute;p mũ gậy linh hoạt hơn, đưa ra tốc độ v&agrave; g&oacute;c bay của b&oacute;ng tốt hơn.&rdquo;</p> <p>Gậy driver Tour B JGR đ&atilde; được n&acirc;ng cấp thiết kế mặt gậy c&oacute; từ bản JGR đầu ti&ecirc;n. &ldquo;Bản JGR đầu ti&ecirc;n c&oacute; c&aacute;c r&atilde;nh ở to&agrave;n bộ mặt gậy để giữ b&oacute;ng ở mặt gậy l&acirc;u hơn một ch&uacute;t,&rdquo; Kupperbusch n&oacute;i. &ldquo;Ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; cho độ s&acirc;u hơn gấp đ&ocirc;i năm nay.&rdquo;</p> <p>Gậy driver cũng rất th&acirc;n thiện với c&aacute;c golf trung b&igrave;nh với việc th&ecirc;m 25 grams trọng lượng v&agrave;o phần đế cộng với 10 grams của ốc v&iacute;t cũng tại phần n&agrave;y khiến hơn 1/6 trọng lượng của đầu gậy tập trung hơn v&agrave;o phần g&oacute;t.</p> <p>Gậy gỗ fairway Tour B JGR (15, 18 độ) v&agrave; hybrid (19, 22, 25 độ) đều c&oacute; phần mũ mỏng hơn c&oacute; t&ecirc;n gọi l&agrave; &ldquo;boost wave&rdquo; gi&uacute;p cho ch&uacute;ng sẽ uốn khi tiếp x&uacute;c b&oacute;ng. Đồng thời đ&oacute;ng g&oacute;p v&agrave;o khả năng uốn dẻo ở c&aacute;c c&uacute; đ&aacute;nh thấp tr&ecirc;n mặt gậy.</p> <p>C&aacute;c thiết kế tr&ecirc;n cũng được thấy ở cả c&aacute;c gậy sắt Tour B JGR, HF1 v&agrave; HF2. Cả 2 đều được đ&uacute;c với chất liệu tổng hợp sắt-carbon. Ở mỗi gậy, mối nối giữa mặt gậy v&agrave; đế gậy mỏng hơn so với khu vực xung quanh. C&oacute; t&ecirc;n gọi l&agrave; &ldquo;power slit&rdquo;, n&oacute; được thiết kế để khi tiếp x&uacute;c b&oacute;ng sẽ c&oacute; đường bay v&agrave; tốc độ cao.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/Dung%20Cu/BridgestoneJGR-HF2.jpg?1536910806821" alt="BridgestoneJGR-HF2" /></p> <p>Gậy HF1 sử dụng c&aacute;n gậy d&agrave;i hơn, đế rộng hơn v&agrave; độ mở mặt gậy nhiều hơn. V&iacute; dụ, gậy sắt số 7 c&oacute; độ loft l&agrave; 26 độ, hơn 6 độ so với gậy sắt Tour B X-CB d&agrave;nh cho golfer chuy&ecirc;n nghiệp. Gậy HF2 c&oacute; thiết kế 2 mảnh với l&otilde;i polyme cao su ở b&ecirc;n trong của ph&iacute;a sau của gậy để giảm độ rung v&agrave; tăng cường cảm gi&aacute;c.</p> <p>Gậy driver đều c&oacute; gi&aacute; 400$, gậy gỗ fairway sẽ c&oacute; gi&aacute; 230 cho mỗi chiếc v&agrave; đối với hybrid l&agrave; 220. Bộ 5 gậy HF1 sẽ c&oacute; gi&aacute; 850$ v&agrave; bộ 7 gậy HF2 c&oacute; gi&aacute; 900$.</p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

Dòng gậy Bridgestone Tour B JGR mới phù hợp với những golfer trung bình

By GolfEdit.com - 14/09/2018

Golfedit.com - Dòng gậy Bridgestone Tour B JGR bao gồm gậy gỗ và gậy sắt với mặt gậy mỏng và linh hoạt là yếu tố chính giúp đưa bóng đi xa.

Dòng JGR được ra mắt lần đầu trong năm 2015, bao gồm gậy driver, gậy gỗ fairway, hybrid và hai mẫu gậy sắt. Dù nhắm đến những người có handicap vừa và cao, gậy driver Tour B JGR đã được sử dụng bởi các pro như Matt Kuchar hay Brandt Snedeker, và chính gậy này đã giúp Snedeker có được một chiến thắng lịch sử tại Wyndham Championship bao gồm cả việc kết thúc vòng 1 chỉ với 59 gậy.

Cả gậy metalwood và iron đều được tích hợp công nghệ cải thiện khoảng cách hàng đầu có tên gọi là “power slit”. Hơi có chút khác biệt trong thiết kế của gậy metalwood và iron, phần slit là một khu vực mỏng trên mũ gậy của gậy metalwood và là phần xung quanh ở cạnh của gậy iron. Khu vực đó được thiết kế để khi gậy tiếp xúc với bóng, cho phép mặt uốn tốt hơn để đẩy bóng đi xa hơn.

Trên gậy driver Tour B JGR (9.5, 10.5, 11.5 độ; ống gậy không đổi), phần “power slit” thu hẹp hơn nằm tại phần trước của mũ gậy. Hai bên của mũ gậy mỏng hơn và được Bridgestone gọi là “boost wave crown,” khiến mũ gậy sẽ uốn khi tiếp xúc và tạo nhiều năng lượng hơn vào bóng.

JGRDriver

Khả năng uốn dẻo được cải thiện với cấu trúc xương sườn chạy dọc theo phía trước của đế gậy với các thanh kéo dài về phía sau đến phần gót. “Chúng tôi cảm thấy tự hào nhất chính là phần cấu trúc bên trong cho đế gậy.” Zack Kupperbusch của Bridgestone nói. “Chính phần đó đã giúp cho đế gậy rất ổn định và cho phép mũ gậy linh hoạt hơn, đưa ra tốc độ và góc bay của bóng tốt hơn.”

Gậy driver Tour B JGR đã được nâng cấp thiết kế mặt gậy có từ bản JGR đầu tiên. “Bản JGR đầu tiên có các rãnh ở toàn bộ mặt gậy để giữ bóng ở mặt gậy lâu hơn một chút,” Kupperbusch nói. “Chúng tôi đã cho độ sâu hơn gấp đôi năm nay.”

Gậy driver cũng rất thân thiện với các golf trung bình với việc thêm 25 grams trọng lượng vào phần đế cộng với 10 grams của ốc vít cũng tại phần này khiến hơn 1/6 trọng lượng của đầu gậy tập trung hơn vào phần gót.

Gậy gỗ fairway Tour B JGR (15, 18 độ) và hybrid (19, 22, 25 độ) đều có phần mũ mỏng hơn có tên gọi là “boost wave” giúp cho chúng sẽ uốn khi tiếp xúc bóng. Đồng thời đóng góp vào khả năng uốn dẻo ở các cú đánh thấp trên mặt gậy.

Các thiết kế trên cũng được thấy ở cả các gậy sắt Tour B JGR, HF1 và HF2. Cả 2 đều được đúc với chất liệu tổng hợp sắt-carbon. Ở mỗi gậy, mối nối giữa mặt gậy và đế gậy mỏng hơn so với khu vực xung quanh. Có tên gọi là “power slit”, nó được thiết kế để khi tiếp xúc bóng sẽ có đường bay và tốc độ cao.

BridgestoneJGR-HF2

Gậy HF1 sử dụng cán gậy dài hơn, đế rộng hơn và độ mở mặt gậy nhiều hơn. Ví dụ, gậy sắt số 7 có độ loft là 26 độ, hơn 6 độ so với gậy sắt Tour B X-CB dành cho golfer chuyên nghiệp. Gậy HF2 có thiết kế 2 mảnh với lõi polyme cao su ở bên trong của phía sau của gậy để giảm độ rung và tăng cường cảm giác.

Gậy driver đều có giá 400$, gậy gỗ fairway sẽ có giá 230 cho mỗi chiếc và đối với hybrid là 220. Bộ 5 gậy HF1 sẽ có giá 850$ và bộ 7 gậy HF2 có giá 900$.

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Dụng cụ golf

Cách sử dụng gậy Hybrid đúng cách

By GolfEdit.com
GolfEdit.com - Gậy Hybrid là một sự thay thế tương đối hoàn hảo cho đa số golfer gặp khó khăn trong việc sử dụng gậy sắt 3,4 hay thấp hơn...
Dụng cụ golf

Dòng gậy Bridgestone Tour B JGR mới phù hợp với những golfer trung bình

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Dòng gậy Bridgestone Tour B JGR bao gồm gậy gỗ và gậy sắt với mặt gậy mỏng và linh hoạt là yếu tố chính giúp đưa bóng đi xa....
Dụng cụ golf

Phân biệt gậy Fairway Wood và gậy Hybrid

By GolfEdit.com
GolfEdit.com – Gậy hybrid là sự kết hợp giữa hai yếu tố là gỗ và sắt để giúp các golfer có thể cải thiện khả năng chơi golf của mình. Mặc...
Dụng cụ golf

Liệu có nên thửa gậy về cùng một chiều dài như Bryson DeChambeau không?

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Với thành công của Bryson DeChambeau tại Nothern Trust, câu hỏi một lần nữa lại được đặt ra cho việc sử dụng một chiều dài duy nhất cho...
Dụng cụ golf

Tìm hiểu bộ gậy Cobra của Bryson DeChambeau

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Dưới đây là bộ gậy giúp Bryson DeChambeau lên ngôi ở giải The Northern Trust 2018 ...
Dụng cụ golf

Tiger Wood xuất hiện với gậy Driver mới tại The Northern Trust

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Dù Tiger Woods đã vượt qua mọi sự kì vọng trong lần trở lại gần đây nhất. Nhưng vẫn còn một yếu tố mà Tiger vẫn đang cố gắng...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi