<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="https://golfedit.com/dung-cu-golf/3095-khi-golfer-ky-tinh-nhat-the-gioi-chon-dung-bong-tour-b-cua-bridgestone.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Khi golfer kỹ tính nhất thế giới chọn dùng bóng TOUR B của Bridgestone</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Khi golfer kỹ tính nhất thế giới chọn dùng bóng TOUR B của Bridgestone</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="https://golfedit.com/images/cache/A_Photos/Dung Cu/Bridgestone-Tour-B1-777x444.jpg"> <figcaption>Khi golfer kỹ tính nhất thế giới chọn dùng bóng TOUR B của Bridgestone</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Golfedit.com -&nbsp;B&oacute;ng golf Tour B của Bridgestone đ&atilde; ch&iacute;nh thức được ph&acirc;n phối tại Việt Nam bời JG GOLF. Dưới đ&acirc;y l&agrave; những th&ocirc;ng tin cụ thể về d&ograve;ng b&oacute;ng TOUR B của Bridgestone m&agrave; bạn cần t&igrave;m hiểu</p></h3> </header> <p>Bridgestone giờ kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; một h&atilde;ng sản xuất lốp chất lượng cao trong ng&agrave;nh c&ocirc;ng nghiệp xe hơi nữa, m&agrave; b&acirc;y giờ họ c&ograve;n một trong những &ocirc;ng lớn của l&agrave;ng sản xuất b&oacute;ng golf cao cấp tr&ecirc;n thế giới. Bridgestone hiện đang t&agrave;i trợ h&agrave;ng chục golfer v&agrave; chưa c&oacute; vẻ muốn dừng lại ở đ&oacute;. Bạn c&oacute; thể nhận ra rằng cả Tiger Woods hiện nay cũng đang sử dụng b&oacute;ng golf Tour B của h&atilde;ng. V&agrave; kh&ocirc;ng chỉ c&oacute; một m&igrave;nh Tiger.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/Dung%20Cu/tiger_bridgestone.jpg?1533863043814" alt="tiger_bridgestone" /></p> <p style="text-align: center;"><em>Tiger Woods đang sử dụng những quả b&oacute;ng TOUR B của Bridgestone ở c&aacute;c giải đấu anh tham dự</em></p> <p>Một trong những tay golf kỹ&nbsp;t&iacute;nh nhất tại PGA l&agrave; Bryson DeChambeau cũng đang d&ugrave;ng b&oacute;ng Tour B. V&agrave; nếu khi anh ấy d&ugrave;ng b&oacute;ng n&agrave;y, bạn c&oacute; thể chắc chắn một điều l&agrave; Bridgestone đ&atilde; thử nghiệm rất kĩ c&agrave;ng v&agrave; tạo ra một quả b&oacute;ng rất tốt. DeChambeau chỉ chơi gậy golf v&agrave; b&oacute;ng golf n&agrave;o m&agrave; thật sự hợp với anh ấy trong mọi mặt. DeChambeau cũng y&ecirc;u cầu Bridgestone phải kiểm ra cực k&igrave; kĩ lượng sản phẩm của m&igrave;nh để loại bỏ ho&agrave;n to&agrave;n c&aacute;c lỗi g&acirc;y ra bởi b&oacute;ng. Nh&igrave;n chung, nếu b&oacute;ng đ&atilde; được DeChambeau sử dụng th&igrave; chắc chắn n&oacute; sẽ l&agrave;m h&agrave;i l&ograve;ng những golfer kh&oacute; t&iacute;nh nhất.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/Dung%20Cu/brysonDechambeau_2_PressRelease.jpg?1533863085496" alt="brysonDechambeau_2_PressRelease" /></p> <p style="text-align: center;"><em>Bryson DeChambeau v&agrave; nhiều golfer h&agrave;ng đầu thế giới đều tin tưởng d&ograve;ng b&oacute;ng TOUR B của Bridgestone (Ảnh: Getty Images)</em></p> <p><strong>C&aacute;c loại b&oacute;ng Tour B</strong></p> <p>C&oacute; bốn loại b&oacute;ng kh&aacute;c biệt nhau trong d&ograve;ng Tour B mới n&agrave;y của Bridgestone đ&oacute; l&agrave;: X, XS, RX v&agrave; RXS. Mỗi loại sẽ c&oacute; một v&agrave;i điểm kh&aacute;c biệt v&agrave; sẽ d&agrave;nh cho t&ugrave;y theo mong muốn của từng người chơi. Tất cả loại b&oacute;ng Tour B của Bridgestone đều được thiết kế theo nguy&ecirc;n l&yacute; ba phần hiện đại v&agrave; mới hơn so với c&aacute;c d&ograve;ng cũ. D&ograve;ng Tour B n&agrave;y sẽ đ&oacute;ng vai tr&ograve; thay thế d&ograve;ng Tour B300. B&oacute;ng golf l&agrave; một điều m&agrave; bạn thực sự cần n&ecirc;n ch&uacute; &yacute; bởi mỗi năm c&aacute;c nh&agrave; sản xuất đều c&oacute; những thay đổi kh&aacute; lớn. Điểm nổi trội nhất của d&ograve;ng b&ograve;ng TOUR B của Bridgestone l&agrave; sự ổn định đường bay v&agrave; b&oacute;ng BAY rất xa.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/Dung%20Cu/TourB2.jpg?1533862943836" alt="TourB2" /></p> <p><em>V&agrave; dưới đ&acirc;y sẽ l&agrave; chi tiết về bốn loại b&oacute;ng tr&ecirc;n.&nbsp;</em></p> <p><em><strong>1. Bridgestone Tour B X</strong></em></p> <p>Loại Tour B X n&agrave;y được thiết cho những ai mong muốn một quả b&oacute;ng golf cứng c&aacute;p. Đặc biệt ch&uacute; trọng v&agrave;o sự ch&iacute;nh x&aacute;c v&agrave; khả năng điều khiển , b&oacute;ng Tour B X kh&ocirc;ng c&oacute; tốc độ xo&aacute;y cao bởi n&oacute; kh&ocirc;ng được thiết kế tạo ra tốc độ xo&aacute;y tối đa quanh green. Quả b&oacute;ng n&agrave;y ho&agrave;n to&agrave;n tập trung v&agrave;o việc điều khiển v&agrave; sự ch&iacute;nh x&aacute;c nhưng vẫn đi xa được.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/Dung%20Cu/BX.jpg?1533863935709" alt="BX" /></p> <p><em>L&otilde;i Gradational</em></p> <p>B&oacute;ng Tour B X sở hữu l&otilde;i Gradational Compression gi&uacute;p b&oacute;ng c&oacute; vận tốc cao hơn hỗ trợ cho việc đi xa hơn. N&oacute; cũng gi&uacute;p b&oacute;ng giảm được tốc độ xoay của b&oacute;ng để tăng ch&iacute;nh x&aacute;c.</p> <p><em>Bề mặt SlipRes hợp chất Uretan</em></p> <p>Giống c&aacute;c b&oacute;ng golf cao cấp kh&aacute;c, b&oacute;ng Tour B X sử dụng bề mặt được l&agrave;m từ hợp chất Uretan, nhưng đ&acirc;y loại kh&ocirc;ng phải l&agrave; loại giống như c&aacute;c b&oacute;ng golf kh&aacute;c. Bề mặt tr&ecirc;n b&oacute;ng của Bridgestone c&ograve;n được &aacute;p dụng c&ocirc;ng nghệ chống trơn SlipRes. C&ocirc;ng nghệ n&agrave;y sẽ gi&uacute;p bề mặt bền bỉ v&agrave; cung cấp sự kiểm so&aacute;t tốt hơn. Bề mặt n&agrave;y cũng cho ph&eacute;p bạn đ&aacute;nh b&oacute;ng xo&aacute;y quanh green nhưng n&ecirc;n nhớ b&oacute;ng Tour B l&agrave; để cho việc đưa b&oacute;ng đi xa.</p> <p><em>Thiết kế Dual Dimple (L&otilde;m K&eacute;p)</em></p> <p>Thiết kế Dual Dimple tr&ecirc;n b&oacute;ng Tour B X cải thiện khả năng kh&iacute; động học của b&oacute;ng gi&uacute;p b&oacute;ng sẽ đi xa được hơn. Thiết kế n&agrave;y sẽ gi&uacute;p b&oacute;ng bay tốt hơn trong kh&ocirc;ng kh&iacute; do lực cản &iacute;t hơn. D&ugrave; điều n&agrave;y cũng kh&ocirc;ng c&oacute; g&igrave; đặc biệt lắm so với c&aacute;c nh&agrave; sản xuất kh&aacute;c cũng ch&uacute; trọng đến kh&iacute; động học với sản phẩm của họ nhưng cũng đ&aacute;ng để được nhắc đến.</p> <p><em>Bề mặt SCT nhẵn</em></p> <p>B&oacute;ng Tour B c&ograve;n được thiết kế với những điểm l&otilde;m tr&ecirc;n b&oacute;ng được c&acirc;n bằng tuyệt đối. Nhưng điều n&agrave;y kh&ocirc;ng gi&uacute;p b&oacute;ng đi xa hơn m&agrave; chỉ đảm bảo t&iacute;nh ổn định của b&oacute;ng.</p> <p><em>Nhận x&eacute;t</em></p> <p>B&oacute;ng Tour B X cung cấp độ ch&iacute;nh x&aacute;c cao, khả năng l&agrave;m chủ quỹ đạo v&agrave; khoảng c&aacute;ch của b&oacute;ng. B&oacute;ng sẽ hạn chế độ xo&aacute;y nếu bạn sử dụng gậy driver hoặc gậy sắt c&aacute;n d&agrave;i để gi&uacute;p đưa b&oacute;ng đi ch&iacute;nh x&aacute;c v&agrave; xa hơn. Nếu ở xung quanh green, b&oacute;ng vẫn c&oacute; thể xo&aacute;y ở một mức độ n&agrave;o đ&oacute; bởi bề mặt l&agrave;m từ chất liệu uretan. Bề mặt b&oacute;ng cũng được thiết kế để c&oacute; độ bền bỉ cao, một điều m&agrave; hay bị bỏ qua trong ph&acirc;n kh&uacute;c b&oacute;ng cao cấp. Nếu bạn đang muốn sử dụng một qua b&oacute;ng cung cấp độ ch&iacute;nh x&aacute;c v&agrave; khoảng c&aacute;ch xa th&igrave; Bridgestone Tour B X ch&iacute;nh l&agrave; điều m&agrave; bạn cần.</p> <p><em><strong>2. Bridgestone Tour B XS</strong></em></p> <p>Đ&acirc;y ch&iacute;nh l&agrave; loại b&oacute;ng m&agrave; được Tiger Woods tin tưởng sử dụng. Sau khi ngừng hợp đồng với Nike, Woods đ&atilde; chọn Bridgestone B XS. Mặc d&ugrave; điều n&agrave;y kh&ocirc;ng n&oacute;i l&ecirc;n được điều g&igrave; nhiều nhưng chắc chắn nếu được sử dụng bởi người đ&atilde; c&oacute; h&agrave;ng chục năm kinh nghiệm v&agrave; 14 danh hiệu major th&igrave; chắc chắn quả b&oacute;ng n&agrave;y phải sở hữu sự đặc biệt n&agrave;o đấy. Bridgestone Tour B XSđược thiết kế cho những golfer c&oacute; handicap thấp hơn. Nếu so s&aacute;nh với Tour B X với XS th&igrave; cả hai chỉ kh&aacute;c nhau ở một v&agrave;i điểm tuy nhỏ nhưng rất quan trọng.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/Dung%20Cu/BXS.jpg?1533863820318" alt="BXS" /></p> <p><em>L&otilde;i Gradational</em></p> <p>B&oacute;ng Tour B XS cũng sở hữu l&otilde;i Gradational Compression gi&uacute;p b&oacute;ng c&oacute; vận tốc cao hơn hỗ trợ cho việc đi xa hơn. Nhưng XS lại c&oacute; tỉ lệ n&eacute;n kh&aacute; thấp đối với loại b&oacute;ng m&agrave; thiết kế d&agrave;nh cho những golfer c&oacute; handicap thấp. Tỉ lệ n&eacute;n của b&oacute;ng XS l&agrave; 75, thấp hơn kha kh&aacute; với suy nghĩ của nhiều người nhưng lại gi&uacute;p b&oacute;ng đi xa. Một điểm nữa của l&otilde;i Gradational Compression ch&iacute;nh l&agrave; hạn chế việc b&oacute;ng xoay ở hai b&ecirc;n cạnh gi&uacute;p b&oacute;ng sẽ ch&iacute;nh x&aacute;c hơn so với b&oacute;ng c&oacute; tỉ lệ n&eacute;n thấp kh&aacute;c.</p> <p><em>Bề mặt SlipRes hợp chất Uretan</em></p> <p>B&oacute;ng Tour B X sử dụng bề mặt được l&agrave;m từ hợp chất Uretan c&ugrave;ng với c&ocirc;ng nghệ chống trơn SlipRes. Đ&acirc;y l&agrave; c&ocirc;ng nghệ độc quyền được sử dụng cho 330 d&ograve;ng b&oacute;ng của Bridgestone. V&agrave; như đ&atilde; n&oacute;i tr&ecirc;n, bề mặt Uretan sẽ c&oacute; độ bền rất cao v&agrave; gi&uacute;p người chơi cảm gi&aacute;c kiểm so&aacute;t b&oacute;ng tốt hơn.</p> <p><em>Thiết kế Dual Dimple (L&otilde;m K&eacute;p)</em></p> <p>Thiết kế Dual Dimple tr&ecirc;n b&oacute;ng Tour B X cải thiện khả năng kh&iacute; động học của b&oacute;ng gi&uacute;p b&oacute;ng sẽ đi xa v&agrave; c&oacute; quỹ đạo tốt hơn. B&oacute;ng Tour B XS của Bridgestone c&oacute; phần kh&iacute; động học tốt hơn một ch&uacute;t để b&oacute;ng c&oacute; thể đi xa hơn nữa. D&ugrave; nghe th&igrave; c&oacute; vẻ việc n&agrave;y chỉ c&oacute; t&iacute;nh chất quảng c&aacute;o l&agrave; ch&iacute;nh nhưng đ&acirc;y l&agrave; l&iacute; do khiến b&oacute;ng golf d&agrave;i hơn h&agrave;ng năm.</p> <p><em>Bề mặt SCT nhẵn</em></p> <p>B&oacute;ng Tour B c&ograve;n được thiết kế với những điểm l&otilde;m tr&ecirc;n b&oacute;ng được c&acirc;n bằng tuyệt đối. Nhưng điều n&agrave;y kh&ocirc;ng gi&uacute;p b&oacute;ng đi xa hơn m&agrave; chỉ đảm bảo t&iacute;nh ổn định của b&oacute;ng.</p> <p><em>Nhận x&eacute;t</em></p> <p>Bridgestone Tour B XS l&agrave; một b&oacute;ng golf được sử dụng bởi một v&agrave;i golf h&agrave;ng đầu thế giới bởi sự ch&iacute;nh x&aacute;c v&agrave; khoảng c&aacute;ch bay tốt. V&agrave; hai yếu tố n&agrave;y thường l&agrave; những g&igrave; m&agrave; golfer cần ở một quả b&oacute;ng. Tour B XS được thiết kế d&agrave;nh cho c&aacute;c golfer c&oacute; handicap thấp nhưng lại c&oacute; một tỉ lệ n&eacute;n thấp do vậy rất c&oacute; lợi cho những c&uacute; swing chậm. Nếu Tiger đang sử dụng b&oacute;ng n&agrave;y th&igrave; c&oacute; lẽ bạn cũng n&ecirc;n thử xem sao.</p> <p><em><strong>3. Bridgestone Tour B RX</strong></em></p> <p>Bạn nghĩ sao nếu ch&aacute;u g&aacute;i của Tiger Woods l&agrave; Cheyenne Woods đang sử dụng b&oacute;ng Bridgestone Tour B RX. Bridgestone Tour B RX được thiết kế nhắm đến cho c&aacute;c golfer c&oacute; handicap tầm trung v&agrave; cũng đang mong muốn sự ch&iacute;nh x&aacute;c v&agrave; khoảng c&aacute;ch xa của một quả b&oacute;ng. Nh&igrave;n chung th&igrave; cả golfer nghiệp dư lẫn chuy&ecirc;n nghiệp đều c&oacute; lợi nếu đưa b&oacute;ng được đi xa hơn. V&agrave; khi đi xa kết hợp với ch&iacute;nh x&aacute;c th&igrave; tại sao bạn lại kh&ocirc;ng thử ngay Bridgestone Tour B RX đi chứ. Bridgestone Tour B RX cũng c&oacute; một tỉ lệ n&eacute;n kh&aacute; thấp cho một quả b&oacute;ng được thiết kế theo nguy&ecirc;n l&yacute; ba phần, rất c&oacute; lợi cho những golfer c&oacute; vận tốc swing thấp. Nh&igrave;n chung b&oacute;ng Tour B RX kh&ocirc;ng kh&aacute;c g&igrave; về c&ocirc;ng nghệ so với c&aacute;c loại b&oacute;ng kh&aacute;c c&ugrave;ng d&ograve;ng nhưng RX ch&uacute; trọng hơn về khoảng c&aacute;ch.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/Dung%20Cu/BRX.jpg?1533863690207" alt="BRX" /></p> <p><em>L&otilde;i Gradational</em></p> <p>Bridgestone Tour B RX cũng sử dụng l&otilde;i Gradational Compression như 2 loại b&oacute;ng tr&ecirc;n. V&agrave; cũng giống như vậy, l&otilde;i n&agrave;y nhắm đến cung cấp cho b&oacute;ng một tốc độ di chuyển cao để đi xa hơn. Tỉ lệ n&eacute;n đều thấp hơn so với X v&agrave; XS l&agrave; 66. Khiến RX c&ograve;n hợp với c&aacute;c golfer c&oacute; vận tốc swing thấp hơn cả XS. Cộng với khả năng hạn chế xoay khi bay của b&oacute;ng sẽ gi&uacute;p cải thiện tốt khoảng c&aacute;ch v&agrave; độ ch&iacute;nh x&aacute;c.</p> <p><em>Bề mặt SlipRes hợp chất Uretan</em></p> <p>Độ bền cao v&agrave; cung cấp cho người chơi một cảm gi&aacute;c kiểm so&aacute;t b&oacute;ng tốt hơn.</p> <p><em>Thiết kế Dual Dimple (L&otilde;m K&eacute;p)</em></p> <p>Thiết kế giống với cả hai loại b&oacute;ng X v&agrave; XS cung cấp khả năng kh&iacute; động học tốt hơn để gi&uacute;p b&oacute;ng bay xa hơn v&agrave; kh&ocirc;ng bị cản bởi kh&ocirc;ng kh&iacute;. Đặc biệt l&agrave; khi được đ&aacute;nh ở tee.</p> <p><em>Nhận x&eacute;t</em></p> <p>Nếu bạn đang muốn thử d&ograve;ng Tour B của Bridgestone v&agrave; muốn đưa b&oacute;ng đi xa hơn từ tee th&igrave; RX c&oacute; lẽ sẽ hợp nhất với bạn. N&oacute; c&oacute; thể bay rất xa v&agrave; ch&iacute;nh x&aacute;c bởi thiết kế theo nguy&ecirc;n l&yacute; ba phần được ưa chuộng bởi rất nhiều golfer.</p> <p><em><strong>4. Bridgestone Tour B RXS</strong></em></p> <p>Bridgestone Tour B RXS l&agrave; một sự bổ sung ho&agrave;n to&agrave;n hợp l&yacute; của Brigdestone trong d&ograve;ng Tour B n&agrave;y. Được thiết kế d&agrave;nh cho c&aacute;c golfer c&oacute; handicap tầm trung v&agrave; đang muốn tăng khoảng c&aacute;ch đưa b&oacute;ng đi, nhưng b&ecirc;n cạnh đ&oacute; cũng muốn c&oacute; cảm gi&aacute;c mềm mại hơn. RXS l&agrave; loại b&oacute;ng c&oacute; tỉ lệ n&eacute;n thấp nhất trong d&ograve;ng Tour B v&agrave; sẽ gi&uacute;p bạn đưa b&oacute;ng đi xa m&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; cảm thấy qu&aacute; cứng.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/Dung%20Cu/BRXS.jpg?1533863669232" alt="BRXS" /></p> <p><em>L&otilde;i Gradational</em></p> <p>Cũng sử dụng l&otilde;i Gradational Compression như 3 loại b&oacute;ng tr&ecirc;n trong d&ograve;ng Tour B. Cung cấp tốc độ bay tốt để tối đa h&oacute;a khoảng c&aacute;ch b&oacute;ng đi được từ tee. L&otilde;i GC cũng hạn chế độ xo&aacute;y của b&oacute;ng để cải thiện độ ch&iacute;nh x&aacute;c. Điểm đặc biệt hơn cả của Tour B RXS ch&iacute;nh l&agrave; tỉ lệ n&eacute;n thấp nhất trong d&ograve;ng chỉ với 64. Vậy nến bạn kh&ocirc;ng c&oacute; một c&uacute; swing tốc độ, muốn giảm độ xo&aacute;y của b&oacute;ng th&igrave; h&atilde;y thử ngay Tour B RXS.</p> <p><em>Bề mặt SlipRes hợp chất Uretan</em></p> <p>Sử dụng bề mặt v&agrave; c&ocirc;ng nghệ giống với to&agrave;n bộ loại b&oacute;ng trong d&ograve;ng Tour B n&agrave;y. Thực sự kh&ocirc;ng c&oacute; g&igrave; kh&aacute;c biệt so với cả 3 loại tr&ecirc;n d&ugrave; b&oacute;ng RXS sẽ cho bạn c&aacute;m gi&aacute;c mềm mại hơn.</p> <p><em>Thiết kế Dual Dimple (L&otilde;m K&eacute;p)</em></p> <p>Bridgestone Tour B RXS cũng c&oacute; thiết kế kh&iacute; động học giống như c&aacute;c X, XS v&agrave; RX. Gi&uacute;p b&oacute;ng giảm ma s&aacute;t khi bay v&agrave; tăng khoảng c&aacute;ch đi xa hơn.</p> <p><em>Nhận x&eacute;t</em></p> <p>Bridgestone Tour B RXS l&agrave; một b&oacute;ng golf cao cấp sở hữu nhiều c&ocirc;ng nghệ đi k&egrave;m để cạnh tranh với laoji b&oacute;ng tốt nhất tr&ecirc;n thị trường hiện nay. Nếu bạn đang muốn tối đa h&oacute;a khoảng c&aacute;ch đi b&oacute;ng của m&igrave;nh với cảm gi&aacute;c kh&ocirc;ng qu&aacute; cứng th&igrave; Tour B RXS ch&iacute;nh l&agrave; b&oacute;ng d&agrave;nh cho bạn. Một v&agrave;i golfer kh&ocirc;ng nhận thức được sự kh&aacute;c biệt khi b&oacute;ng hợp hay kh&ocirc;ng hợp với bản th&acirc;n sẽ tạo ra l&agrave; g&igrave;, nhưng nếu bạn sử dụng một loại b&oacute;ng hợp với bản th&acirc;n th&igrave; chắc chắn sẽ chơi tốt hơn.</p> <p><strong>Golfedit.com&nbsp;</strong></p> </article> </body></html>

Khi golfer kỹ tính nhất thế giới chọn dùng bóng TOUR B của Bridgestone

By GolfEdit.com - 10/08/2018

Golfedit.com - Bóng golf Tour B của Bridgestone đã chính thức được phân phối tại Việt Nam bời JG GOLF. Dưới đây là những thông tin cụ thể về dòng bóng TOUR B của Bridgestone mà bạn cần tìm hiểu

Bridgestone giờ không chỉ là một hãng sản xuất lốp chất lượng cao trong ngành công nghiệp xe hơi nữa, mà bây giờ họ còn một trong những ông lớn của làng sản xuất bóng golf cao cấp trên thế giới. Bridgestone hiện đang tài trợ hàng chục golfer và chưa có vẻ muốn dừng lại ở đó. Bạn có thể nhận ra rằng cả Tiger Woods hiện nay cũng đang sử dụng bóng golf Tour B của hãng. Và không chỉ có một mình Tiger.

tiger_bridgestone

Tiger Woods đang sử dụng những quả bóng TOUR B của Bridgestone ở các giải đấu anh tham dự

Một trong những tay golf kỹ tính nhất tại PGA là Bryson DeChambeau cũng đang dùng bóng Tour B. Và nếu khi anh ấy dùng bóng này, bạn có thể chắc chắn một điều là Bridgestone đã thử nghiệm rất kĩ càng và tạo ra một quả bóng rất tốt. DeChambeau chỉ chơi gậy golf và bóng golf nào mà thật sự hợp với anh ấy trong mọi mặt. DeChambeau cũng yêu cầu Bridgestone phải kiểm ra cực kì kĩ lượng sản phẩm của mình để loại bỏ hoàn toàn các lỗi gây ra bởi bóng. Nhìn chung, nếu bóng đã được DeChambeau sử dụng thì chắc chắn nó sẽ làm hài lòng những golfer khó tính nhất.

brysonDechambeau_2_PressRelease

Bryson DeChambeau và nhiều golfer hàng đầu thế giới đều tin tưởng dòng bóng TOUR B của Bridgestone (Ảnh: Getty Images)

Các loại bóng Tour B

Có bốn loại bóng khác biệt nhau trong dòng Tour B mới này của Bridgestone đó là: X, XS, RX và RXS. Mỗi loại sẽ có một vài điểm khác biệt và sẽ dành cho tùy theo mong muốn của từng người chơi. Tất cả loại bóng Tour B của Bridgestone đều được thiết kế theo nguyên lý ba phần hiện đại và mới hơn so với các dòng cũ. Dòng Tour B này sẽ đóng vai trò thay thế dòng Tour B300. Bóng golf là một điều mà bạn thực sự cần nên chú ý bởi mỗi năm các nhà sản xuất đều có những thay đổi khá lớn. Điểm nổi trội nhất của dòng bòng TOUR B của Bridgestone là sự ổn định đường bay và bóng BAY rất xa.

TourB2

Và dưới đây sẽ là chi tiết về bốn loại bóng trên. 

1. Bridgestone Tour B X

Loại Tour B X này được thiết cho những ai mong muốn một quả bóng golf cứng cáp. Đặc biệt chú trọng vào sự chính xác và khả năng điều khiển , bóng Tour B X không có tốc độ xoáy cao bởi nó không được thiết kế tạo ra tốc độ xoáy tối đa quanh green. Quả bóng này hoàn toàn tập trung vào việc điều khiển và sự chính xác nhưng vẫn đi xa được.

BX

Lõi Gradational

Bóng Tour B X sở hữu lõi Gradational Compression giúp bóng có vận tốc cao hơn hỗ trợ cho việc đi xa hơn. Nó cũng giúp bóng giảm được tốc độ xoay của bóng để tăng chính xác.

Bề mặt SlipRes hợp chất Uretan

Giống các bóng golf cao cấp khác, bóng Tour B X sử dụng bề mặt được làm từ hợp chất Uretan, nhưng đây loại không phải là loại giống như các bóng golf khác. Bề mặt trên bóng của Bridgestone còn được áp dụng công nghệ chống trơn SlipRes. Công nghệ này sẽ giúp bề mặt bền bỉ và cung cấp sự kiểm soát tốt hơn. Bề mặt này cũng cho phép bạn đánh bóng xoáy quanh green nhưng nên nhớ bóng Tour B là để cho việc đưa bóng đi xa.

Thiết kế Dual Dimple (Lõm Kép)

Thiết kế Dual Dimple trên bóng Tour B X cải thiện khả năng khí động học của bóng giúp bóng sẽ đi xa được hơn. Thiết kế này sẽ giúp bóng bay tốt hơn trong không khí do lực cản ít hơn. Dù điều này cũng không có gì đặc biệt lắm so với các nhà sản xuất khác cũng chú trọng đến khí động học với sản phẩm của họ nhưng cũng đáng để được nhắc đến.

Bề mặt SCT nhẵn

Bóng Tour B còn được thiết kế với những điểm lõm trên bóng được cân bằng tuyệt đối. Nhưng điều này không giúp bóng đi xa hơn mà chỉ đảm bảo tính ổn định của bóng.

Nhận xét

Bóng Tour B X cung cấp độ chính xác cao, khả năng làm chủ quỹ đạo và khoảng cách của bóng. Bóng sẽ hạn chế độ xoáy nếu bạn sử dụng gậy driver hoặc gậy sắt cán dài để giúp đưa bóng đi chính xác và xa hơn. Nếu ở xung quanh green, bóng vẫn có thể xoáy ở một mức độ nào đó bởi bề mặt làm từ chất liệu uretan. Bề mặt bóng cũng được thiết kế để có độ bền bỉ cao, một điều mà hay bị bỏ qua trong phân khúc bóng cao cấp. Nếu bạn đang muốn sử dụng một qua bóng cung cấp độ chính xác và khoảng cách xa thì Bridgestone Tour B X chính là điều mà bạn cần.

2. Bridgestone Tour B XS

Đây chính là loại bóng mà được Tiger Woods tin tưởng sử dụng. Sau khi ngừng hợp đồng với Nike, Woods đã chọn Bridgestone B XS. Mặc dù điều này không nói lên được điều gì nhiều nhưng chắc chắn nếu được sử dụng bởi người đã có hàng chục năm kinh nghiệm và 14 danh hiệu major thì chắc chắn quả bóng này phải sở hữu sự đặc biệt nào đấy. Bridgestone Tour B XSđược thiết kế cho những golfer có handicap thấp hơn. Nếu so sánh với Tour B X với XS thì cả hai chỉ khác nhau ở một vài điểm tuy nhỏ nhưng rất quan trọng.

BXS

Lõi Gradational

Bóng Tour B XS cũng sở hữu lõi Gradational Compression giúp bóng có vận tốc cao hơn hỗ trợ cho việc đi xa hơn. Nhưng XS lại có tỉ lệ nén khá thấp đối với loại bóng mà thiết kế dành cho những golfer có handicap thấp. Tỉ lệ nén của bóng XS là 75, thấp hơn kha khá với suy nghĩ của nhiều người nhưng lại giúp bóng đi xa. Một điểm nữa của lõi Gradational Compression chính là hạn chế việc bóng xoay ở hai bên cạnh giúp bóng sẽ chính xác hơn so với bóng có tỉ lệ nén thấp khác.

Bề mặt SlipRes hợp chất Uretan

Bóng Tour B X sử dụng bề mặt được làm từ hợp chất Uretan cùng với công nghệ chống trơn SlipRes. Đây là công nghệ độc quyền được sử dụng cho 330 dòng bóng của Bridgestone. Và như đã nói trên, bề mặt Uretan sẽ có độ bền rất cao và giúp người chơi cảm giác kiểm soát bóng tốt hơn.

Thiết kế Dual Dimple (Lõm Kép)

Thiết kế Dual Dimple trên bóng Tour B X cải thiện khả năng khí động học của bóng giúp bóng sẽ đi xa và có quỹ đạo tốt hơn. Bóng Tour B XS của Bridgestone có phần khí động học tốt hơn một chút để bóng có thể đi xa hơn nữa. Dù nghe thì có vẻ việc này chỉ có tính chất quảng cáo là chính nhưng đây là lí do khiến bóng golf dài hơn hàng năm.

Bề mặt SCT nhẵn

Bóng Tour B còn được thiết kế với những điểm lõm trên bóng được cân bằng tuyệt đối. Nhưng điều này không giúp bóng đi xa hơn mà chỉ đảm bảo tính ổn định của bóng.

Nhận xét

Bridgestone Tour B XS là một bóng golf được sử dụng bởi một vài golf hàng đầu thế giới bởi sự chính xác và khoảng cách bay tốt. Và hai yếu tố này thường là những gì mà golfer cần ở một quả bóng. Tour B XS được thiết kế dành cho các golfer có handicap thấp nhưng lại có một tỉ lệ nén thấp do vậy rất có lợi cho những cú swing chậm. Nếu Tiger đang sử dụng bóng này thì có lẽ bạn cũng nên thử xem sao.

3. Bridgestone Tour B RX

Bạn nghĩ sao nếu cháu gái của Tiger Woods là Cheyenne Woods đang sử dụng bóng Bridgestone Tour B RX. Bridgestone Tour B RX được thiết kế nhắm đến cho các golfer có handicap tầm trung và cũng đang mong muốn sự chính xác và khoảng cách xa của một quả bóng. Nhìn chung thì cả golfer nghiệp dư lẫn chuyên nghiệp đều có lợi nếu đưa bóng được đi xa hơn. Và khi đi xa kết hợp với chính xác thì tại sao bạn lại không thử ngay Bridgestone Tour B RX đi chứ. Bridgestone Tour B RX cũng có một tỉ lệ nén khá thấp cho một quả bóng được thiết kế theo nguyên lý ba phần, rất có lợi cho những golfer có vận tốc swing thấp. Nhìn chung bóng Tour B RX không khác gì về công nghệ so với các loại bóng khác cùng dòng nhưng RX chú trọng hơn về khoảng cách.

BRX

Lõi Gradational

Bridgestone Tour B RX cũng sử dụng lõi Gradational Compression như 2 loại bóng trên. Và cũng giống như vậy, lõi này nhắm đến cung cấp cho bóng một tốc độ di chuyển cao để đi xa hơn. Tỉ lệ nén đều thấp hơn so với X và XS là 66. Khiến RX còn hợp với các golfer có vận tốc swing thấp hơn cả XS. Cộng với khả năng hạn chế xoay khi bay của bóng sẽ giúp cải thiện tốt khoảng cách và độ chính xác.

Bề mặt SlipRes hợp chất Uretan

Độ bền cao và cung cấp cho người chơi một cảm giác kiểm soát bóng tốt hơn.

Thiết kế Dual Dimple (Lõm Kép)

Thiết kế giống với cả hai loại bóng X và XS cung cấp khả năng khí động học tốt hơn để giúp bóng bay xa hơn và không bị cản bởi không khí. Đặc biệt là khi được đánh ở tee.

Nhận xét

Nếu bạn đang muốn thử dòng Tour B của Bridgestone và muốn đưa bóng đi xa hơn từ tee thì RX có lẽ sẽ hợp nhất với bạn. Nó có thể bay rất xa và chính xác bởi thiết kế theo nguyên lý ba phần được ưa chuộng bởi rất nhiều golfer.

4. Bridgestone Tour B RXS

Bridgestone Tour B RXS là một sự bổ sung hoàn toàn hợp lý của Brigdestone trong dòng Tour B này. Được thiết kế dành cho các golfer có handicap tầm trung và đang muốn tăng khoảng cách đưa bóng đi, nhưng bên cạnh đó cũng muốn có cảm giác mềm mại hơn. RXS là loại bóng có tỉ lệ nén thấp nhất trong dòng Tour B và sẽ giúp bạn đưa bóng đi xa mà không có cảm thấy quá cứng.

BRXS

Lõi Gradational

Cũng sử dụng lõi Gradational Compression như 3 loại bóng trên trong dòng Tour B. Cung cấp tốc độ bay tốt để tối đa hóa khoảng cách bóng đi được từ tee. Lõi GC cũng hạn chế độ xoáy của bóng để cải thiện độ chính xác. Điểm đặc biệt hơn cả của Tour B RXS chính là tỉ lệ nén thấp nhất trong dòng chỉ với 64. Vậy nến bạn không có một cú swing tốc độ, muốn giảm độ xoáy của bóng thì hãy thử ngay Tour B RXS.

Bề mặt SlipRes hợp chất Uretan

Sử dụng bề mặt và công nghệ giống với toàn bộ loại bóng trong dòng Tour B này. Thực sự không có gì khác biệt so với cả 3 loại trên dù bóng RXS sẽ cho bạn cám giác mềm mại hơn.

Thiết kế Dual Dimple (Lõm Kép)

Bridgestone Tour B RXS cũng có thiết kế khí động học giống như các X, XS và RX. Giúp bóng giảm ma sát khi bay và tăng khoảng cách đi xa hơn.

Nhận xét

Bridgestone Tour B RXS là một bóng golf cao cấp sở hữu nhiều công nghệ đi kèm để cạnh tranh với laoji bóng tốt nhất trên thị trường hiện nay. Nếu bạn đang muốn tối đa hóa khoảng cách đi bóng của mình với cảm giác không quá cứng thì Tour B RXS chính là bóng dành cho bạn. Một vài golfer không nhận thức được sự khác biệt khi bóng hợp hay không hợp với bản thân sẽ tạo ra là gì, nhưng nếu bạn sử dụng một loại bóng hợp với bản thân thì chắc chắn sẽ chơi tốt hơn.

Golfedit.com 

Tin tức cập nhật
Dụng cụ golf

Tìm hiểu bộ gậy thập cẩm giúp Brooks Koepka có 3 danh hiệu major

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Brooks Koepka đã có danh hiệu Major thứ 2 trong mùa và thứ 3 trong sự nghiệp khi đăng quang ở PGA Championship 2018 ...
Dụng cụ golf

Khi golfer kỹ tính nhất thế giới chọn dùng bóng TOUR B của Bridgestone

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Bóng golf Tour B của Bridgestone đã chính thức được phân phối tại Việt Nam bời JG GOLF. Dưới đây là những thông tin cụ thể về dòng bóng...
Dụng cụ golf

Những gậy golf hàng đầu năm 2018: Gậy Driver Callaway GBB Epic/Sub Zero/Star

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Cùng GolfEdit đánh giá dòng gậy Driver của Callaway mới dòng GBB Epic/Sub Zero/Star ...
Dụng cụ golf

Bộ gậy Dustin Johnson sử dụng để đăng quang ở RBC Canadian Open

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Tìm hiểu túi gậy của Dustin Johnson tại giải RBC Canadian Open - giải đấu anh đăng quang chức vô địch. ...
Dụng cụ golf

Túi gậy của nhà vô địch The Open, Francesco Molinari

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Chi tiết bộ gậy của Francesco Molinari ...
Dụng cụ golf

Tiger Woods sử dụng gậy sắt dài mới của TaylorMade tại The Open

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Tiger Woods thi đấu tại The Open 2018 và xuất hiện với bộ gậy sắt mới của Taylormade GAPR. Cùng tìm hiểu bộ gậy sắt mới này của TaylorMade....
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi