<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="https://golfedit.com/dung-cu-golf/2723-nhieu-nguoi-khong-fitting-gay-se-phai-thay-doi-quan-diem.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Nhiều người không fitting gậy sẽ phải thay đổi quan điểm</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Nhiều người không fitting gậy sẽ phải thay đổi quan điểm</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="https://golfedit.com/images/cache/A_Photos/Dung Cu/Titleist-Fitting-Article2-630x360.jpg"> <figcaption>Nhiều người không fitting gậy sẽ phải thay đổi quan điểm</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Golfedit.com - Vẫn c&oacute; nhiều golfer nghiệp dư với handicap ở mức trung b&igrave;nh hoặc cao vẫn ngại đi thửa gậy (fitting).</p></h3> </header> <p>C&aacute;c golfer đang thi đấu tr&ecirc;n tour đều fitting gậy, đ&acirc;y l&agrave; c&aacute;ch tối đa h&oacute;a khả năng thi đấu m&agrave; kh&ocirc;ng phải c&aacute;c golfer nghiệp dư n&agrave;o cũng biết. Kh&ocirc;ng cần n&oacute;i ở đ&acirc;u xa x&ocirc;i, ngay tại Việt Nam - c&aacute;c golfer nghiệp dư chơi cực hay hiện nay như đội trưởng Union Cup miền Bắc L&ecirc; H&ugrave;ng Nam, Th&aacute;i Trung Hiếu hay ph&oacute; đội miền Nam l&agrave; Nguyễn Ngọc Kh&ocirc;i đều rất kỹ c&agrave;ng trong việc chọn gậy v&agrave; thửa gậy.</p> <p>Đương nhi&ecirc;n, nếu bạn l&agrave; người chỉ chơi golf vui v&agrave; một năm ra s&acirc;n đ&ocirc;i ba lần th&igrave; đ&uacute;ng l&agrave; chẳng cần quan t&acirc;m nhiều đến gậy. Nhưng một golfer thi đấu nhiều thậm ch&iacute; tham dự giải, v&agrave; lu&ocirc;n phải giữ handicap ở mức thấp ổn định th&igrave; việc đầu tư bộ gậy kh&aacute; l&agrave; k&igrave; c&ocirc;ng. Họ phải t&iacute;nh to&aacute;n đường swing để fitting gậy cho hợp l&yacute;.</p> <p>Thực tế gậy tr&ecirc;n shop thường c&oacute; c&aacute;n d&agrave;i 45,5 inches, d&agrave;i hơn 1 inch so với người sử dụng th&ocirc;ng thường. C&aacute;c vận động tr&ecirc;n Tour như Tiger Woods sở hữu chiều cao 1,85 nhưng c&aacute;n gậy Driver c&ograve;n được cắt ngắn xuống 43,5 inches. C&aacute;n gậy d&agrave;i hay ngắn kh&ocirc;ng phải c&aacute;i n&agrave;o tốt hay tệ hơn m&agrave; cần được đo lường để thửa ra một bộ gậy hợp l&yacute;.</p> <p><em>C&aacute;c chuy&ecirc;n gia đ&atilde; thu thập được nhiều số liệu đ&aacute;ng ch&uacute; &yacute; sau khi ghi lại swing của c&aacute;c golfer bằng camera cảm biến tốc độ xử l&yacute; cao. Liệu một golfer sử dụng gậy thửa c&oacute; kết quả kh&aacute;c so với việc d&ugrave;ng lu&ocirc;n gậy v&aacute;c về từ shop kh&ocirc;ng?</em></p> <p style="text-align: center;"><em><img src="/images/A_Photos/Dung%20Cu/FittingClubs91.jpg?1526460608653" alt="FittingClubs91" /></em></p> <p>Club Champion gần đ&acirc;y đ&atilde; chỉ ra số liệu được thu thập ở c&aacute;c golfer c&oacute; handicap cao khi sử dụng gậy Driver được fitting. Họ đ&atilde; gia tăng được tốc độ b&oacute;ng bay th&ecirc;m 3,6 dặm/giờ, giảm độ xo&aacute;y b&oacute;ng xuống 400 v&ograve;ng/ph&uacute;t v&agrave; khoảng c&aacute;ch b&oacute;ng bay xa hơn 15 yards.</p> <p>Cũng ở c&ugrave;ng một thử nghiệm n&agrave;y, một nh&oacute;m golfer c&oacute; handicap tầm trung th&igrave; việc thửa gậy gi&uacute;p họ tăng tốc độ b&oacute;ng th&ecirc;m 2 dặm/giờ, giảm độ xo&aacute;y b&oacute;ng khoảng 431 v&ograve;ng/ph&uacute;t v&agrave; khoảng c&aacute;ch b&oacute;ng bay xa th&ecirc;m 12 yards.</p> <p>Với c&aacute;c golfer single-handicap khi được Club Championship khảo s&aacute;t đ&aacute;nh th&igrave; tốc độ b&oacute;ng được cải thiện th&ecirc;m 1,5 dặm/giờ khi gậy được fitting. Độ xo&aacute;y giảm 91 v&ograve;ng/ph&uacute;t v&agrave; khoảng c&aacute;ch tăng th&ecirc;m 5 yards.</p> <p>Những con số tr&ecirc;n được tiến h&agrave;nh tr&ecirc;n rất nhiều c&aacute;c vận động vi&ecirc;n, v&agrave; kết quả đều tương đối giống nhau khi sử dụng gậy đ&atilde; được thửa. Như vậy khi một golfer quan t&acirc;m đến việc fitting gậy tức l&agrave; họ đ&atilde; gia tăng đ&aacute;ng kể khả năng thi đấu thực chiến.</p> <p>C&aacute;c chuy&ecirc;n gia &aacute;p dụng t&iacute;nh to&aacute;n tr&ecirc;n tương tự đối với c&aacute;c loại gậy gỗ, hybrid v&agrave; gậy sắt cho c&aacute;c đối tượng golfer c&oacute; handicap kh&aacute;c nhau đều cho thấy được hiệu quả từ việc fitting gậy. Điều bất ngờ hơn l&agrave;, c&aacute;c golfer nghiệp dư c&oacute; handicap tầm trung, hay cao th&igrave; c&oacute; kết quả cải thiển đ&aacute;ng kể hơn so với c&aacute;c &#039;c&aacute; sấu&#039;.</p> <p>Ra s&acirc;n bạn vẫn chứng kiến c&aacute;c golfer phong tr&agrave;o đ&aacute;nh golf kh&aacute; tệ v&agrave; một phần vấn đề nằm ngay ở tư duy về gậy. Bạn đặt kết hoạch ph&aacute; vỡ c&aacute;c mốc 100, hay 90 gậy th&igrave; tại sao kh&ocirc;ng bắt đầu tự việc c&oacute; một bộ gậy được thửa ph&ugrave; hợp. N&oacute; sẽ l&agrave; vũ kh&iacute; đồng h&agrave;nh tin cậy với bạn tr&ecirc;n mọi cuộc đấu.</p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

Nhiều người không fitting gậy sẽ phải thay đổi quan điểm

By GolfEdit.com - 16/05/2018

Golfedit.com - Vẫn có nhiều golfer nghiệp dư với handicap ở mức trung bình hoặc cao vẫn ngại đi thửa gậy (fitting).

Các golfer đang thi đấu trên tour đều fitting gậy, đây là cách tối đa hóa khả năng thi đấu mà không phải các golfer nghiệp dư nào cũng biết. Không cần nói ở đâu xa xôi, ngay tại Việt Nam - các golfer nghiệp dư chơi cực hay hiện nay như đội trưởng Union Cup miền Bắc Lê Hùng Nam, Thái Trung Hiếu hay phó đội miền Nam là Nguyễn Ngọc Khôi đều rất kỹ càng trong việc chọn gậy và thửa gậy.

Đương nhiên, nếu bạn là người chỉ chơi golf vui và một năm ra sân đôi ba lần thì đúng là chẳng cần quan tâm nhiều đến gậy. Nhưng một golfer thi đấu nhiều thậm chí tham dự giải, và luôn phải giữ handicap ở mức thấp ổn định thì việc đầu tư bộ gậy khá là kì công. Họ phải tính toán đường swing để fitting gậy cho hợp lý.

Thực tế gậy trên shop thường có cán dài 45,5 inches, dài hơn 1 inch so với người sử dụng thông thường. Các vận động trên Tour như Tiger Woods sở hữu chiều cao 1,85 nhưng cán gậy Driver còn được cắt ngắn xuống 43,5 inches. Cán gậy dài hay ngắn không phải cái nào tốt hay tệ hơn mà cần được đo lường để thửa ra một bộ gậy hợp lý.

Các chuyên gia đã thu thập được nhiều số liệu đáng chú ý sau khi ghi lại swing của các golfer bằng camera cảm biến tốc độ xử lý cao. Liệu một golfer sử dụng gậy thửa có kết quả khác so với việc dùng luôn gậy vác về từ shop không?

FittingClubs91

Club Champion gần đây đã chỉ ra số liệu được thu thập ở các golfer có handicap cao khi sử dụng gậy Driver được fitting. Họ đã gia tăng được tốc độ bóng bay thêm 3,6 dặm/giờ, giảm độ xoáy bóng xuống 400 vòng/phút và khoảng cách bóng bay xa hơn 15 yards.

Cũng ở cùng một thử nghiệm này, một nhóm golfer có handicap tầm trung thì việc thửa gậy giúp họ tăng tốc độ bóng thêm 2 dặm/giờ, giảm độ xoáy bóng khoảng 431 vòng/phút và khoảng cách bóng bay xa thêm 12 yards.

Với các golfer single-handicap khi được Club Championship khảo sát đánh thì tốc độ bóng được cải thiện thêm 1,5 dặm/giờ khi gậy được fitting. Độ xoáy giảm 91 vòng/phút và khoảng cách tăng thêm 5 yards.

Những con số trên được tiến hành trên rất nhiều các vận động viên, và kết quả đều tương đối giống nhau khi sử dụng gậy đã được thửa. Như vậy khi một golfer quan tâm đến việc fitting gậy tức là họ đã gia tăng đáng kể khả năng thi đấu thực chiến.

Các chuyên gia áp dụng tính toán trên tương tự đối với các loại gậy gỗ, hybrid và gậy sắt cho các đối tượng golfer có handicap khác nhau đều cho thấy được hiệu quả từ việc fitting gậy. Điều bất ngờ hơn là, các golfer nghiệp dư có handicap tầm trung, hay cao thì có kết quả cải thiển đáng kể hơn so với các 'cá sấu'.

Ra sân bạn vẫn chứng kiến các golfer phong trào đánh golf khá tệ và một phần vấn đề nằm ngay ở tư duy về gậy. Bạn đặt kết hoạch phá vỡ các mốc 100, hay 90 gậy thì tại sao không bắt đầu tự việc có một bộ gậy được thửa phù hợp. Nó sẽ là vũ khí đồng hành tin cậy với bạn trên mọi cuộc đấu.

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Dụng cụ golf

Tìm hiểu bộ gậy thập cẩm giúp Brooks Koepka có 3 danh hiệu major

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Brooks Koepka đã có danh hiệu Major thứ 2 trong mùa và thứ 3 trong sự nghiệp khi đăng quang ở PGA Championship 2018 ...
Dụng cụ golf

Khi golfer kỹ tính nhất thế giới chọn dùng bóng TOUR B của Bridgestone

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Bóng golf Tour B của Bridgestone đã chính thức được phân phối tại Việt Nam bời JG GOLF. Dưới đây là những thông tin cụ thể về dòng bóng...
Dụng cụ golf

Những gậy golf hàng đầu năm 2018: Gậy Driver Callaway GBB Epic/Sub Zero/Star

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Cùng GolfEdit đánh giá dòng gậy Driver của Callaway mới dòng GBB Epic/Sub Zero/Star ...
Dụng cụ golf

Bộ gậy Dustin Johnson sử dụng để đăng quang ở RBC Canadian Open

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Tìm hiểu túi gậy của Dustin Johnson tại giải RBC Canadian Open - giải đấu anh đăng quang chức vô địch. ...
Dụng cụ golf

Túi gậy của nhà vô địch The Open, Francesco Molinari

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Chi tiết bộ gậy của Francesco Molinari ...
Dụng cụ golf

Tiger Woods sử dụng gậy sắt dài mới của TaylorMade tại The Open

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Tiger Woods thi đấu tại The Open 2018 và xuất hiện với bộ gậy sắt mới của Taylormade GAPR. Cùng tìm hiểu bộ gậy sắt mới này của TaylorMade....
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi