<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="https://golfedit.com/dung-cu-golf/2484-5-yeu-to-noi-bat-cua-ung-dung-quan-ly-diem-chap-quoc-gia-vhandicap.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>5 yếu tố nổi bật của ứng dụng quản lý điểm chấp Quốc Gia VHandicap</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>5 yếu tố nổi bật của ứng dụng quản lý điểm chấp Quốc Gia VHandicap</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="https://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2018/Vhandicap04-630x360.jpg"> <figcaption>5 yếu tố nổi bật của ứng dụng quản lý điểm chấp Quốc Gia VHandicap</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Hiệp hội Golf Việt Nam - VGA đ&atilde; ch&iacute;nh thức cho ra mắt phi&ecirc;n bản ứng dụng quản l&yacute; Handicap Quốc Gia cho người d&ugrave;ng tr&ecirc;n cả nước, đ&acirc;y l&agrave; phi&ecirc;n bản cập nhật cho người d&ugrave;ng c&aacute; nh&acirc;n v&agrave; th&aacute;ng 6 sẽ cập nhật đầy đủ mọi t&iacute;nh năng cho quản l&yacute; c&acirc;u lạc bộ v&agrave; đơn vị tổ chức giải đấu.</p></h3> </header> <p>Chỉ cần một v&agrave;i thao t&aacute;c đơn giản, tải apps VHandicap từ c&aacute;c chợ ứng dụng, người chơi đ&atilde; c&oacute; thể sử dụng quản l&yacute; điểm Handicap. Đăng nhập x&aacute;c nhận bằng số điện thoại, chỉ mất v&agrave;i gi&acirc;y người d&ugrave;ng đ&atilde; c&oacute; một t&agrave;i khoản quản l&yacute; VHandicap với số k&yacute; tự VGAxyz. Mọi th&ocirc;ng tin c&aacute; nh&acirc;n được m&atilde; h&oacute;a v&agrave; dễ d&agrave;ng cập nhật. Hệ thống nhập điểm th&acirc;n thiện v&agrave; th&ocirc;ng minh cho bất kỳ ai low tech cũng c&oacute; thể d&ugrave;ng được ứng dụng n&agrave;y.&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><iframe src="//www.youtube.com/embed/8w_dApnUXQo" width="560" height="314" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p> <p><strong>Dưới đ&acirc;y l&agrave; những đ&aacute;nh gi&aacute; về Ứng dụng quản l&yacute; điểm chấp Quốc Gia VHandicap:</strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><img src="/images/A_Photos/2018/Vhandicap%20final.jpg?1515200162062" alt="Vhandicap final" /></strong></p> <p>Ứng dụng điểm chấp Quốc Gia VHandicap được đ&aacute;nh gi&aacute; cao bởi 6 yếu tố: uy t&iacute;n, c&ocirc;ng bằng, minh bạch, bảo mật v&agrave; đa nền tảng.</p> <p><em>Uy t&iacute;n:</em><br />Dữ liệu Handicap, th&ocirc;ng tin s&acirc;n t&iacute;nh to&aacute;n theo thuật to&aacute;n chuẩn của USGA. Chu kỳ cập nhật cho chỉ số Handicap l&agrave; 15 ng&agrave;y. Hệ thống VHandicap được quản l&yacute; v&agrave; bảo hộ bởi Hiệp hội Golf Việt Nam v&agrave; được sử dụng ch&iacute;nh thức trong c&aacute;c giải đấu do VGA tổ chức kể từ 1/1/2018.</p> <p><em>C&ocirc;ng bằng:</em><br />Mọi th&ocirc;ng tin c&aacute; nh&acirc;n được x&aacute;c thực bằng OTP (số điện thoại) th&ocirc;ng qua hệ thống tổng đ&agrave;i tự động cho duy nhất 1 t&agrave;i khoản. Người chơi dễ d&agrave;ng cập nhật Handicap s&acirc;n v&agrave; kiểm tra HDC của bạn b&egrave; tr&ecirc;n hệ thống VHandicap. HCP Index theo chuẩn USGA, b&ecirc;n cạnh đ&oacute; th&ocirc;ng tin người chơi được cập nhật trực tuyến.</p> <p><em>Minh bạch:</em><br />Với VHandicap, bạn chơi c&ugrave;ng nh&oacute;m x&aacute;c thực cho nhau hoặc qua ảnh chụp scorecard. Tổng đ&agrave;i sẵn s&agrave;ng hỗ trợ khiếu nại trực tuyến cho những thay đổi hoặc chứng nhận kết quả trận đ&aacute;nh. Mọi thay đổi kết quả sau trận đấu đều được th&ocirc;ng b&aacute;o đến c&aacute;c bạn trong nh&oacute;m chơi c&ugrave;ng.Th&ocirc;ng tin HDC được cập nhật tự động qua tổng đ&agrave;i tin nhắn SMS h&agrave;ng th&aacute;ng.</p> <p><em>Bảo mật:</em>&nbsp;<br />Tất cả mọi dữ liệu tr&ecirc;n VHandicap đều được m&atilde; h&oacute;a v&agrave; lưu trữ tr&ecirc;n Cloud. Chi tiết v&ograve;ng chơi chỉ được xem bởi bạn b&egrave;. Mọi th&ocirc;ng tin về c&aacute; nh&acirc;n v&agrave; quyền ri&ecirc;ng tư được bảo mật tuyệt đối.</p> <p><em>Đa nền tảng:</em><br />Người d&ugrave;ng dễ d&agrave;ng c&oacute; thể download apps VHandicap tr&ecirc;n mọi tr&igrave;nh duyệt ở c&aacute;c thiết bị cầm tay th&ocirc;ng minh. Ứng dụng đ&atilde; c&oacute; sẵn tr&ecirc;n chợ Appstore của IOS, Google Play với d&ograve;ng Androids. Chỉ mới ra mắt nhưng ứng VHandicap đ&atilde; lọt top 5 apps được t&igrave;m kiếm nhiều nhất, điều đ&oacute; cho thấy sự quan t&acirc;m kh&ocirc;ng hề nhỏ từ cộng động golf.</p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

5 yếu tố nổi bật của ứng dụng quản lý điểm chấp Quốc Gia VHandicap

By GolfEdit.com - 06/01/2018

Hiệp hội Golf Việt Nam - VGA đã chính thức cho ra mắt phiên bản ứng dụng quản lý Handicap Quốc Gia cho người dùng trên cả nước, đây là phiên bản cập nhật cho người dùng cá nhân và tháng 6 sẽ cập nhật đầy đủ mọi tính năng cho quản lý câu lạc bộ và đơn vị tổ chức giải đấu.

Chỉ cần một vài thao tác đơn giản, tải apps VHandicap từ các chợ ứng dụng, người chơi đã có thể sử dụng quản lý điểm Handicap. Đăng nhập xác nhận bằng số điện thoại, chỉ mất vài giây người dùng đã có một tài khoản quản lý VHandicap với số ký tự VGAxyz. Mọi thông tin cá nhân được mã hóa và dễ dàng cập nhật. Hệ thống nhập điểm thân thiện và thông minh cho bất kỳ ai low tech cũng có thể dùng được ứng dụng này. 

Dưới đây là những đánh giá về Ứng dụng quản lý điểm chấp Quốc Gia VHandicap:

Vhandicap final

Ứng dụng điểm chấp Quốc Gia VHandicap được đánh giá cao bởi 6 yếu tố: uy tín, công bằng, minh bạch, bảo mật và đa nền tảng.

Uy tín:
Dữ liệu Handicap, thông tin sân tính toán theo thuật toán chuẩn của USGA. Chu kỳ cập nhật cho chỉ số Handicap là 15 ngày. Hệ thống VHandicap được quản lý và bảo hộ bởi Hiệp hội Golf Việt Nam và được sử dụng chính thức trong các giải đấu do VGA tổ chức kể từ 1/1/2018.

Công bằng:
Mọi thông tin cá nhân được xác thực bằng OTP (số điện thoại) thông qua hệ thống tổng đài tự động cho duy nhất 1 tài khoản. Người chơi dễ dàng cập nhật Handicap sân và kiểm tra HDC của bạn bè trên hệ thống VHandicap. HCP Index theo chuẩn USGA, bên cạnh đó thông tin người chơi được cập nhật trực tuyến.

Minh bạch:
Với VHandicap, bạn chơi cùng nhóm xác thực cho nhau hoặc qua ảnh chụp scorecard. Tổng đài sẵn sàng hỗ trợ khiếu nại trực tuyến cho những thay đổi hoặc chứng nhận kết quả trận đánh. Mọi thay đổi kết quả sau trận đấu đều được thông báo đến các bạn trong nhóm chơi cùng.Thông tin HDC được cập nhật tự động qua tổng đài tin nhắn SMS hàng tháng.

Bảo mật: 
Tất cả mọi dữ liệu trên VHandicap đều được mã hóa và lưu trữ trên Cloud. Chi tiết vòng chơi chỉ được xem bởi bạn bè. Mọi thông tin về cá nhân và quyền riêng tư được bảo mật tuyệt đối.

Đa nền tảng:
Người dùng dễ dàng có thể download apps VHandicap trên mọi trình duyệt ở các thiết bị cầm tay thông minh. Ứng dụng đã có sẵn trên chợ Appstore của IOS, Google Play với dòng Androids. Chỉ mới ra mắt nhưng ứng VHandicap đã lọt top 5 apps được tìm kiếm nhiều nhất, điều đó cho thấy sự quan tâm không hề nhỏ từ cộng động golf.

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Tin tức

Tổng thống Donald Trump đã chơi bao nhiêu vòng golf kể từ ngày nhậm chức?

By GolfEdit.com
Khác biệt với các đời tổng thống Mỹ, ông Donald Trump sở hữu tới 17 sân golf trước khi đứng đầu nhà Trắng. Điều đó cho thấy ông Trump là...
Tin tức

Mặc tình hình chiến sự, Donald Trump vẫn mời thủ tướng Nhật chơi golf

By GolfEdit.com
Tổng thổng Mỹ Donald Trump có buổi tiếp đón ngài thủ tưởng Nhật Shinzo abe ở Palm Beach, bang Florida vào hai ngày 17-18/4. ...
Tin tức

Golfer số 1 nghiệp dư thế giới chuyển sang thi đấu chuyên nghiệp

By GolfEdit.com
Giải Valero Texas Open diễn ra tuần này sẽ chứng kiến màn ra mắt với tư cách chuyên nghiệp của golfer nghiệp dư số 1 thế giới người Chi Lê Joaquin...
Tin tức

Sergio Garcia hưng phấn trở lại thi đấu sau khi bị loại khỏi The Masters 2018

By GolfEdit.com
Golfer người Tây Ban Nha trở lại Tour tuần này với giải đấu Valero Texas Open.  ...
Giải trí - Khám phá

Vô địch đánh xa thế giới hóa trang thành ông già 80 tuổi đánh lừa mọi người

By GolfEdit.com
Nhà vô địch World Long Drive hóa trang thành ông già 80 tuổi xuất hiện trong quảng cáo của hãng Cleveland Golf ...
Tin tức

Golfer lỡ nhát cắt do đánh bóng trúng ...chim

By GolfEdit.com
Một chuyện hi hữu xảy ra ở giải đấu RBC Heritage tuần trước với Kelly Kraft, khi golfer này đã đánh bóng trúng chim đang bay ...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi