<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="https://golfedit.com/dung-cu-golf/2454-mac-dep-va-sanh-dieu-nhu-golf-nu-viet.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Mặc đẹp và sành điệu như golf nữ Việt</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Mặc đẹp và sành điệu như golf nữ Việt</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="https://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2017/A6-630x360.jpg"> <figcaption>Mặc đẹp và sành điệu như golf nữ Việt</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Phong tr&agrave;o golf Nữ Việt trong những năm gần đ&acirc;y ph&aacute;t triển rất mạnh về số lượng, k&egrave;m theo đ&oacute; c&aacute;c h&atilde;ng thời trang golf cho ph&aacute;i đẹp cũng ph&aacute;t triển song h&agrave;nh.&nbsp;</p></h3> </header> <p>C&oacute; lẽ Golf thu h&uacute;t được người chơi kh&ocirc;ng chỉ từ c&aacute;c th&aacute;ch thức m&agrave; m&ocirc;n thể thao n&agrave;y mang lại m&agrave; c&ograve;n ở thời trang cho thi đấu. Kh&ocirc;ng phải tự nhi&ecirc;n m&agrave; người ta n&oacute;i Golf lịch l&atilde;m, Golf Qu&yacute; Tộc bởi h&atilde;y xem c&aacute;c golfer ăn mặc ngo&agrave;i việc đảm bảo được chuẩn mực của văn h&oacute;a golf th&igrave; cần c&oacute; t&iacute;nh thẩm mỹ.</p> <p>Trang phục golf thường thấy c&oacute; kh&aacute; nhiều m&agrave;u sắc bắt mắt nhưng việc vận đồ sao cho đẹp v&agrave; tinh tế th&igrave; kh&ocirc;ng phải ai cũng nắm được.&nbsp;Nhưng những h&igrave;nh ảnh dưới đ&acirc;y của c&aacute;c nữ golfer Việt cho thấy họ biết phối đồ v&agrave; rất tỉ mỉ về thời trang như thế n&agrave;o.&nbsp;Kho&aacute;c l&ecirc;n tr&ecirc;n m&igrave;nh một bộ thời trang golf đắt tiền&nbsp;kh&ocirc;ng phải l&agrave; điều kiện ti&ecirc;n quyết&nbsp;tạo n&ecirc;n vẻ đẹp của họ m&agrave; biết c&aacute;ch ăn mặc, phối đồ hợp l&yacute; m&agrave; tinh tế c&ograve;n quan trọng hơn rất nhiều.&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/A6.jpg?1512460697225" alt="A6" /></p> <p style="text-align: center;">Ch&acirc;n v&aacute;y golf nữ (Skort) l&agrave; lựa chọn kh&aacute; ưa th&iacute;ch của kh&ocirc;ng t&iacute; c&aacute;c tay golf nữ, v&agrave; m&agrave;u trắng kết hợp với thắt lưng c&ugrave;ng t&ocirc;ng m&agrave;u thường khiến phần th&acirc;n tr&ecirc;n to&aacute;t l&ecirc;n sự nổi bật.&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/A13.jpg?1512460931733" alt="A13" /></p> <p style="text-align: center;">Thời tiết ở Việt Nam thuộc miền nhiệt đới nắng ẩm v&agrave; những trang phục khăn dạng mũ cuốn che đầu l&agrave; lựa chọn của kh&ocirc;ng &iacute;t chị em khi thi đấu. M&agrave;u trắng của khăn che đầu v&agrave; &aacute;o m&agrave;u trắng tạo th&agrave;nh một khối đẹp li&ecirc;n ho&agrave;n t&ocirc; điểm cho những c&uacute; swing mềm mại khi nh&igrave;n nghi&ecirc;ng.&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/A26.jpg?1512461111506" alt="A26" />&nbsp;</p> <p style="text-align: center;">Nếu ở c&aacute;c phải mạnh của Golf Việt thường mặc những chiếc quần ổng rộng th&igrave; ở golf nữ họ thường chọn những mẫu quần b&oacute; s&aacute;t dạng legging. Kiểu quần n&agrave;y gi&uacute;p người chơi to&aacute;t l&ecirc;n vẻ khỏe mạnh, c&oacute; t&iacute;nh thể thao hơn. Đặc biệt kết hợp với những chiếc &aacute;o polo đ&oacute;ng c&uacute;c cổ khiến cho người chơi như tập trung v&agrave;o game đấu hơn.&nbsp;</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;<img src="/images/A_Photos/2017/A33.jpg?1512461435846" alt="A33" /></p> <p style="text-align: center;">Cũng kh&ocirc;ng cần sặc sỡ nhưng với phong c&aacute;ch thời trang n&agrave;y cũng gi&uacute;p người chơi rất nổi bật. Ba m&agrave;u chủ đạo trắng, x&aacute;m đen được phối rất chuẩn tắc. Đặc biệt đ&ocirc;i tất d&agrave;i kẻ caro c&ugrave;ng t&ocirc;ng, mũ x&aacute;m ghi rất ăn vận với cổ &aacute;o v&agrave; thắt lưng tạo n&ecirc;n những khoảng nền ri&ecirc;ng biệt cho &aacute;o v&agrave; ch&acirc;n v&aacute;y rất r&otilde; r&agrave;ng. Ch&uacute; &yacute; cả gậy Driver cũng theo t&ocirc;ng m&agrave;u của trang phục golf.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/A19.jpg?1512466345262" alt="A19" /></p> <p style="text-align: center;">Một c&aacute;ch chống nắng quen thuộc rất đơn giản v&agrave; tinh tế của c&aacute;c tay golf nữ khi ra s&acirc;n</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/A31.jpg?1512466727666" alt="A31" /></p> <p style="text-align: center;">Một chiếc mũ rộng v&agrave;nh che nắng nhưng kh&ocirc;ng giấu đi n&eacute;t tươi s&aacute;ng của khu&acirc;n mặt. M&agrave;u v&agrave;ng đậm của mũ h&ograve;a quyện c&ugrave;ng m&agrave;u v&agrave;ng nhạt của mũ tạo n&ecirc;n n&eacute;t&nbsp;nổi bật&nbsp;của cơ thể.&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/A22.jpg?1512466884089" alt="A22" /></p> <p style="text-align: center;">K&iacute;nh m&aacute;t đặt tr&ecirc;n mũ nửa đầu tạo n&eacute;t c&aacute; t&iacute;nh của người chơi.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/A5.jpg?1512477093215" alt="A5" /></p> <p style="text-align: center;">Đ&ocirc;i găng tay golf rất "teen" cũng tạo n&ecirc;n sự kh&aacute;c biệt</p> <p style="text-align: left;"><em>Giải golf nữ nghiệp dư quốc gia sẽ ch&iacute;nh thức khởi tranh trong tuần n&agrave;y từ 7-10/12. Đ&acirc;y l&agrave; sự kiện Golf NỮ lớn nhất nước v&agrave; kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; nơi thi t&agrave;i của c&aacute;c tay golf m&agrave; c&ograve;n l&agrave; nơi c&aacute;c b&oacute;ng hồng khoe sắc tr&ecirc;n đường cỏ xanh.</em></p> <p style="text-align: left;"><strong>Golfedit.com&nbsp;</strong></p> </article> </body></html>

Mặc đẹp và sành điệu như golf nữ Việt

By GolfEdit.com - 05/12/2017

Phong trào golf Nữ Việt trong những năm gần đây phát triển rất mạnh về số lượng, kèm theo đó các hãng thời trang golf cho phái đẹp cũng phát triển song hành. 

Có lẽ Golf thu hút được người chơi không chỉ từ các thách thức mà môn thể thao này mang lại mà còn ở thời trang cho thi đấu. Không phải tự nhiên mà người ta nói Golf lịch lãm, Golf Quý Tộc bởi hãy xem các golfer ăn mặc ngoài việc đảm bảo được chuẩn mực của văn hóa golf thì cần có tính thẩm mỹ.

Trang phục golf thường thấy có khá nhiều màu sắc bắt mắt nhưng việc vận đồ sao cho đẹp và tinh tế thì không phải ai cũng nắm được. Nhưng những hình ảnh dưới đây của các nữ golfer Việt cho thấy họ biết phối đồ và rất tỉ mỉ về thời trang như thế nào. Khoác lên trên mình một bộ thời trang golf đắt tiền không phải là điều kiện tiên quyết tạo nên vẻ đẹp của họ mà biết cách ăn mặc, phối đồ hợp lý mà tinh tế còn quan trọng hơn rất nhiều. 

 

A6

Chân váy golf nữ (Skort) là lựa chọn khá ưa thích của không tí các tay golf nữ, và màu trắng kết hợp với thắt lưng cùng tông màu thường khiến phần thân trên toát lên sự nổi bật. 

A13

Thời tiết ở Việt Nam thuộc miền nhiệt đới nắng ẩm và những trang phục khăn dạng mũ cuốn che đầu là lựa chọn của không ít chị em khi thi đấu. Màu trắng của khăn che đầu và áo màu trắng tạo thành một khối đẹp liên hoàn tô điểm cho những cú swing mềm mại khi nhìn nghiêng. 

A26 

Nếu ở các phải mạnh của Golf Việt thường mặc những chiếc quần ổng rộng thì ở golf nữ họ thường chọn những mẫu quần bó sát dạng legging. Kiểu quần này giúp người chơi toát lên vẻ khỏe mạnh, có tính thể thao hơn. Đặc biệt kết hợp với những chiếc áo polo đóng cúc cổ khiến cho người chơi như tập trung vào game đấu hơn. 

 A33

Cũng không cần sặc sỡ nhưng với phong cách thời trang này cũng giúp người chơi rất nổi bật. Ba màu chủ đạo trắng, xám đen được phối rất chuẩn tắc. Đặc biệt đôi tất dài kẻ caro cùng tông, mũ xám ghi rất ăn vận với cổ áo và thắt lưng tạo nên những khoảng nền riêng biệt cho áo và chân váy rất rõ ràng. Chú ý cả gậy Driver cũng theo tông màu của trang phục golf.

A19

Một cách chống nắng quen thuộc rất đơn giản và tinh tế của các tay golf nữ khi ra sân

A31

Một chiếc mũ rộng vành che nắng nhưng không giấu đi nét tươi sáng của khuân mặt. Màu vàng đậm của mũ hòa quyện cùng màu vàng nhạt của mũ tạo nên nét nổi bật của cơ thể. 

A22

Kính mát đặt trên mũ nửa đầu tạo nét cá tính của người chơi.

A5

Đôi găng tay golf rất "teen" cũng tạo nên sự khác biệt

Giải golf nữ nghiệp dư quốc gia sẽ chính thức khởi tranh trong tuần này từ 7-10/12. Đây là sự kiện Golf NỮ lớn nhất nước và không chỉ là nơi thi tài của các tay golf mà còn là nơi các bóng hồng khoe sắc trên đường cỏ xanh.

Golfedit.com 

Tin tức cập nhật
Tin tức

Tổng thống Donald Trump đã chơi bao nhiêu vòng golf kể từ ngày nhậm chức?

By GolfEdit.com
Khác biệt với các đời tổng thống Mỹ, ông Donald Trump sở hữu tới 17 sân golf trước khi đứng đầu nhà Trắng. Điều đó cho thấy ông Trump là...
Tin tức

Mặc tình hình chiến sự, Donald Trump vẫn mời thủ tướng Nhật chơi golf

By GolfEdit.com
Tổng thổng Mỹ Donald Trump có buổi tiếp đón ngài thủ tưởng Nhật Shinzo abe ở Palm Beach, bang Florida vào hai ngày 17-18/4. ...
Tin tức

Golfer số 1 nghiệp dư thế giới chuyển sang thi đấu chuyên nghiệp

By GolfEdit.com
Giải Valero Texas Open diễn ra tuần này sẽ chứng kiến màn ra mắt với tư cách chuyên nghiệp của golfer nghiệp dư số 1 thế giới người Chi Lê Joaquin...
Tin tức

Sergio Garcia hưng phấn trở lại thi đấu sau khi bị loại khỏi The Masters 2018

By GolfEdit.com
Golfer người Tây Ban Nha trở lại Tour tuần này với giải đấu Valero Texas Open.  ...
Giải trí - Khám phá

Vô địch đánh xa thế giới hóa trang thành ông già 80 tuổi đánh lừa mọi người

By GolfEdit.com
Nhà vô địch World Long Drive hóa trang thành ông già 80 tuổi xuất hiện trong quảng cáo của hãng Cleveland Golf ...
Tin tức

Golfer lỡ nhát cắt do đánh bóng trúng ...chim

By GolfEdit.com
Một chuyện hi hữu xảy ra ở giải đấu RBC Heritage tuần trước với Kelly Kraft, khi golfer này đã đánh bóng trúng chim đang bay ...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi