<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="https://golfedit.com/dung-cu-golf/2225-hoi-nghi-golf-cao-cap-apgs-2017-da-nang-ung-dung-di-dong-dang-len-ngoi.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Hội nghị golf cao cấp APGS 2017 Đà Nẵng: Ứng dụng di động đang lên ngôi</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Hội nghị golf cao cấp APGS 2017 Đà Nẵng: Ứng dụng di động đang lên ngôi</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="https://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2017/golfingapps-630x360.jpg"> <figcaption>Hội nghị golf cao cấp APGS 2017 Đà Nẵng: Ứng dụng di động đang lên ngôi</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>To&agrave;n cầu h&oacute;a đang diễn ra v&agrave; c&ocirc;ng nghệ điện thoại th&ocirc;ng minh cũng như ứng dụng th&ocirc;ng minh đang l&agrave;m thay đổi cuộc sống trong đ&oacute; c&oacute; cả ng&agrave;nh c&ocirc;ng nghiệp Golf.</p></h3> </header> <p>Điện thoại th&ocirc;ng minh đang trở th&agrave;nh một vật dụng kh&ocirc;ng thể t&aacute;ch rời trong cuộc sống h&agrave;ng ng&agrave;y của mỗi người. Bạn tỉnh dạy v&agrave;o mỗi buổi s&aacute;ng , kiểm tra trạng th&aacute;i th&ocirc;ng b&aacute;o tr&ecirc;n facebook, youtube, nghe nhạc, kiểm tra mail, đọc tin nhắn - tất cả mọi thứ đều được thực hiện tr&ecirc;n chiếc điện thoại th&ocirc;ng minh của ch&uacute;ng ta.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/golfingapps.jpg?1501720591928" alt="golfingapps" /></p> <p>Hiện nay theo thống k&ecirc; c&oacute; tr&ecirc;n 2,1 tỷ người sử dụng điện thoại th&ocirc;ng minh. Nh&oacute;m người độ tuổi tr&ecirc;n 25 tuổi sử dụng điện thoại 264 lần một ng&agrave;y, gồm cả gọi điện v&agrave; nhắn tin. Đ&acirc;y quả l&agrave; một con số kh&ocirc;ng tưởng nhưng n&oacute; l&agrave; những g&igrave; đang diễn ra v&agrave; việc nghiền sử dụng Smartphone sẽ kh&ocirc;ng thể giảm. Ng&agrave;nh c&ocirc;ng nghiệp Golf v&igrave; thế cũng kh&ocirc;ng thể tr&aacute;nh hay l&agrave;m ngơ ở một xu hướng tiến bộ n&agrave;y. Đ&acirc;y kh&ocirc;ng phải l&agrave; dự b&aacute;o của một ng&agrave;y tận thế, đ&oacute; l&agrave; những g&igrave; thực tế đang diễn ra. T&igrave;m kiếm tr&ecirc;n điện thoại di động đ&atilde; vượt qua m&aacute;y t&iacute;nh để b&agrave;n lần đầu ti&ecirc;n v&agrave;o năm 2016 v&agrave; những &ocirc;ng lớn của l&agrave;ng c&ocirc;ng nghệ internet đ&atilde; v&agrave; đang phản ứng rất nhanh về sự thay đổi n&agrave;y. Ng&agrave;y n&agrave;y c&aacute;c hồ sơ trực tuyến của doanh nghiệp được tập trung để l&agrave;m sao dễ t&igrave;m kiếm tr&ecirc;n điện thoại di động nhất.</p> <p>Tại hội nghị cao cấp golf ch&acirc;u &Aacute; Th&aacute;i B&igrave;nh Dương 2017 tới đ&acirc;y, c&aacute;c ứng dụng điện thoại th&ocirc;ng m&igrave;nh sẽ được đề cập như một Hướng đi mới cho ng&agrave;nh c&ocirc;ng nghiệp GOLF. Cuộc c&aacute;c mạng ứng dụng di động đang diễn ra ngay trước mặt mọi người v&agrave; kh&ocirc;ng thể nằm ngo&agrave;i xu hướng n&agrave;y.</p> <p><em>Với tầm quan trọng to lớn của ứng dụn di động đối với ng&agrave;nh c&ocirc;ng nghiệp Golf, APGS 2017 sẽ mời tới Hội nghị những "bộ n&atilde;o"giỏi nhất trong ngh&agrave;nh để b&agrave;n về luận về chủ đề n&agrave;y. Adam Harris, đồng s&aacute;ng lập của Advanced Digital v&agrave; Golf2Win chia sẻ: "T&ocirc;i tin chắc rằng ng&agrave;nh c&ocirc;ng nghiệp golf cần phải nắm bắt c&ocirc;ng nghệ tr&ecirc;n điện thoại th&ocirc;ng minh ngay b&acirc;y giờ để gặt h&aacute;i c&aacute;c lợi &iacute;ch trong tương lai - bạn phải c&oacute; c&aacute;c c&ocirc;ng cụ v&agrave; b&acirc;y giờ l&agrave; l&uacute;c sử dụng ch&uacute;ng một c&aacute;ch hiệu quả"</em></p> <p>Harris đ&atilde; l&agrave;m việc trong ng&agrave;nh c&ocirc;ng nghiệp đa phương tiện v&agrave; kỹ thuật số trong hơn 28 năm qua. &Ocirc;ng Harris đ&atilde; lu&ocirc;n nh&igrave;n thấy c&aacute;c xu hướng, những thay đổi v&agrave; từ đ&oacute; đưa ra những giải ph&aacute;p c&ocirc;ng nghệ th&iacute;ch nghi cho c&aacute;c c&ocirc;ng ty muốn ph&aacute;t triển mạnh trong lĩnh vực của m&igrave;nh. &Ocirc;ng n&oacute;i: "Động lực của t&ocirc;i hiện tại l&agrave; nhằm đưa ng&agrave;nh c&ocirc;ng nghiệp golf trở lại với những c&ocirc;ng cụ tiếp thị v&agrave; b&aacute;n h&agrave;ng kỹ thuật số mới". Harris cũng tiết lộ một trong những dự &aacute;n của &ocirc;ng c&oacute; t&ecirc;n l&agrave; CourseMate, một ứng dụng di động mang t&iacute;nh c&aacute;ch mạng gi&uacute;p c&aacute;c doanh nghiệp Golf tạo ra những truyền thống mới.</p> <p>Với việc sử dụng th&ocirc;ng minh c&aacute;c c&ocirc;ng nghệ ng&agrave;y như như web, apps, social media, c&aacute;c doanh nghiệp golf c&oacute; thể tiếp cận đội tượng của m&igrave;nh dễ d&agrave;ng hơn bao giờ hết. Mọi người c&oacute; thể tương t&aacute;c v&agrave; đạt được những th&agrave;nh c&ocirc;ng ở mọi lĩnh vực kinh doanh của m&igrave;nh. Hoạt động kinh doanh golf cần được c&aacute; nh&acirc;n h&oacute;a ri&ecirc;ng bởi họ đều c&oacute; những tầm nh&igrave;n, ti&ecirc;u chuẩn, nguồn lực v&agrave; mục ti&ecirc;u ri&ecirc;ng của m&igrave;nh.</p> <p>Một c&ocirc;ng nghệ kh&aacute;c sẽ được giới thiệu ở APGS 2017 l&agrave; ứng dụng Golf Partner Connect (GPC). Ứng dụng n&agrave;y đ&atilde; d&agrave;nh được giải thưởng lớn khi cho ph&eacute;p người chơi tạo, tham gia v&agrave; chơi golf bất cứ nơi n&agrave;o tr&ecirc;n thế giới. C&aacute;c c&acirc;u lạc bộ golf c&oacute; khả năng tiếp những sản phẩm đặc biệt để tăng lưu lượng truy cập đến c&aacute;c tiện &iacute;ch của họ.</p> <p><em>C&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n của GPC c&oacute; thể t&igrave;m kiếm bất kỳ địa điểm n&agrave;o trước v&agrave; y&ecirc;u cầu tham gia thi đấu trực tiếp tr&ecirc;n bản độ ứng dụng. Th&agrave;nh vi&ecirc;n s&aacute;ng lập v&agrave; chủ sở hữu GPC, &ocirc;ng Lee Zacharia cho biết người d&ugrave;ng c&oacute; thể tự tạo c&aacute;c game đấu ri&ecirc;ng với thời điểm, ng&agrave;y, địa điểm th&iacute;ch hợp.</em></p> <p style="text-align: center;"><em><img src="/images/A_Photos/2017/AdamLee.jpg?1501720802689" alt="AdamLee" /></em></p> <p>Tại APGS 2017 diễn ra v&agrave;o th&aacute;ng 11 tới đ&acirc;y tại Đ&agrave; Nẵng, cộng động golf sẽ c&oacute; cơ hội lắng nghe Adam Harris v&agrave; Lee Zacharia chia sẻ về một lối đi mới cho c&aacute;c c&acirc;u lạc bộ golf trong ứng dụng kỹ thuật số, c&aacute;c ứng dụng di động. Cả hai đều l&agrave; những người l&agrave;m c&ocirc;ng nghệ s&acirc;n golf, những người hiểu s&acirc;u sức về kinh doanh golf, v&agrave; biết ch&iacute;nh x&aacute;c l&agrave;m thế n&agrave;o để gi&uacute;p c&aacute;c doanh nghiệp, c&aacute; nh&acirc;n muốn ph&aacute;t triển v&agrave; mở rộng sức mạnh kinh doanh tr&ecirc;n c&aacute;c ứng dụng điện thoại di động.</p> <p><span style="color: #008000;"><em>Đăng k&yacute; tham dự tại địa chỉ:&nbsp;http://www.golfconference.org</em></span></p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

Hội nghị golf cao cấp APGS 2017 Đà Nẵng: Ứng dụng di động đang lên ngôi

By GolfEdit.com - 03/08/2017

Toàn cầu hóa đang diễn ra và công nghệ điện thoại thông minh cũng như ứng dụng thông minh đang làm thay đổi cuộc sống trong đó có cả ngành công nghiệp Golf.

Điện thoại thông minh đang trở thành một vật dụng không thể tách rời trong cuộc sống hàng ngày của mỗi người. Bạn tỉnh dạy vào mỗi buổi sáng , kiểm tra trạng thái thông báo trên facebook, youtube, nghe nhạc, kiểm tra mail, đọc tin nhắn - tất cả mọi thứ đều được thực hiện trên chiếc điện thoại thông minh của chúng ta.

golfingapps

Hiện nay theo thống kê có trên 2,1 tỷ người sử dụng điện thoại thông minh. Nhóm người độ tuổi trên 25 tuổi sử dụng điện thoại 264 lần một ngày, gồm cả gọi điện và nhắn tin. Đây quả là một con số không tưởng nhưng nó là những gì đang diễn ra và việc nghiền sử dụng Smartphone sẽ không thể giảm. Ngành công nghiệp Golf vì thế cũng không thể tránh hay làm ngơ ở một xu hướng tiến bộ này. Đây không phải là dự báo của một ngày tận thế, đó là những gì thực tế đang diễn ra. Tìm kiếm trên điện thoại di động đã vượt qua máy tính để bàn lần đầu tiên vào năm 2016 và những ông lớn của làng công nghệ internet đã và đang phản ứng rất nhanh về sự thay đổi này. Ngày này các hồ sơ trực tuyến của doanh nghiệp được tập trung để làm sao dễ tìm kiếm trên điện thoại di động nhất.

Tại hội nghị cao cấp golf châu Á Thái Bình Dương 2017 tới đây, các ứng dụng điện thoại thông mình sẽ được đề cập như một Hướng đi mới cho ngành công nghiệp GOLF. Cuộc các mạng ứng dụng di động đang diễn ra ngay trước mặt mọi người và không thể nằm ngoài xu hướng này.

Với tầm quan trọng to lớn của ứng dụn di động đối với ngành công nghiệp Golf, APGS 2017 sẽ mời tới Hội nghị những "bộ não"giỏi nhất trong nghành để bàn về luận về chủ đề này. Adam Harris, đồng sáng lập của Advanced Digital và Golf2Win chia sẻ: "Tôi tin chắc rằng ngành công nghiệp golf cần phải nắm bắt công nghệ trên điện thoại thông minh ngay bây giờ để gặt hái các lợi ích trong tương lai - bạn phải có các công cụ và bây giờ là lúc sử dụng chúng một cách hiệu quả"

Harris đã làm việc trong ngành công nghiệp đa phương tiện và kỹ thuật số trong hơn 28 năm qua. Ông Harris đã luôn nhìn thấy các xu hướng, những thay đổi và từ đó đưa ra những giải pháp công nghệ thích nghi cho các công ty muốn phát triển mạnh trong lĩnh vực của mình. Ông nói: "Động lực của tôi hiện tại là nhằm đưa ngành công nghiệp golf trở lại với những công cụ tiếp thị và bán hàng kỹ thuật số mới". Harris cũng tiết lộ một trong những dự án của ông có tên là CourseMate, một ứng dụng di động mang tính cách mạng giúp các doanh nghiệp Golf tạo ra những truyền thống mới.

Với việc sử dụng thông minh các công nghệ ngày như như web, apps, social media, các doanh nghiệp golf có thể tiếp cận đội tượng của mình dễ dàng hơn bao giờ hết. Mọi người có thể tương tác và đạt được những thành công ở mọi lĩnh vực kinh doanh của mình. Hoạt động kinh doanh golf cần được cá nhân hóa riêng bởi họ đều có những tầm nhìn, tiêu chuẩn, nguồn lực và mục tiêu riêng của mình.

Một công nghệ khác sẽ được giới thiệu ở APGS 2017 là ứng dụng Golf Partner Connect (GPC). Ứng dụng này đã dành được giải thưởng lớn khi cho phép người chơi tạo, tham gia và chơi golf bất cứ nơi nào trên thế giới. Các câu lạc bộ golf có khả năng tiếp những sản phẩm đặc biệt để tăng lưu lượng truy cập đến các tiện ích của họ.

Các thành viên của GPC có thể tìm kiếm bất kỳ địa điểm nào trước và yêu cầu tham gia thi đấu trực tiếp trên bản độ ứng dụng. Thành viên sáng lập và chủ sở hữu GPC, ông Lee Zacharia cho biết người dùng có thể tự tạo các game đấu riêng với thời điểm, ngày, địa điểm thích hợp.

AdamLee

Tại APGS 2017 diễn ra vào tháng 11 tới đây tại Đà Nẵng, cộng động golf sẽ có cơ hội lắng nghe Adam Harris và Lee Zacharia chia sẻ về một lối đi mới cho các câu lạc bộ golf trong ứng dụng kỹ thuật số, các ứng dụng di động. Cả hai đều là những người làm công nghệ sân golf, những người hiểu sâu sức về kinh doanh golf, và biết chính xác làm thế nào để giúp các doanh nghiệp, cá nhân muốn phát triển và mở rộng sức mạnh kinh doanh trên các ứng dụng điện thoại di động.

Đăng ký tham dự tại địa chỉ: http://www.golfconference.org

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Giải trí - Khám phá

Nguyễn Ngọc Khôi và Golf Etiquette

By GolfEdit.com
Văn hóa thi đấu trong golf luôn được đề cao tôn trọng trong môn thể thao quý tộc.  ...
Tin tức

Ghi 8 điểm birdie, Rory McIlroy đăng quang Arnold Palmer Invitational đầy thuyết phục

By GolfEdit.com
Golfer người Bắc Ai Len đã xuất sắc lên ngôi giải đấu mang tên huyền thoại đã khuất Arnold Palmer Invitational 2018 ...
Tin tức

Tiger Woods khởi đầu xếp T7(-4) vòng 1 Arnold Palmer Invitational 2018

By GolfEdit.com
Vòng 1 giải Arnold Palmer Invitational đã chính thức khởi tranh và mọi sự chú ý đều được đổ dồn về phía huyền thoại từng 14 lần vô địch Major...
Kỹ thuật chơi

Hiểu về góc phóng và lực swing giúp tối đa hóa khoảng cách bóng bay

By GolfEdit.com
Nếu người chơi nắm được mối tương quan giữa góc phóng bóng lên (launch angle) và lực thì sẽ hiểu rằng: không cần phải mắm môi mắm lợi khi swing...
Luật chơi golf

Tin hot: quá nhiều thay đổi có lợi cho người chơi trong Luật Golf 2019 của USGA và R&A

By GolfEdit.com
Sau hơn 6 năm xây dựng và 12 tháng nhận các ý kiến đóng góp cho bản dự thảo luật mới, hai tổ chức Luật Golf hàng đầu là USGA...
Kỹ thuật chơi

4 đúc kết sâu sắc của HLV Phạm Minh Đức dành cho người đang tập golf

By GolfEdit.com
Giám đốc Pure Performance - HLV Phạm Minh Đức với kinh nghiệm đào tạo và giảng dạy lâu năm của mình anh đã đưa ra 4 đúc kết cơ bản...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi