Thứ 2, 22 Tháng 7 2024

“Nếu bạn muốn che dấu tính cách của mình thì đừng chơi golf” - Percey Boomer

October 13, 2016, 13:52 pm

Bộ sưu tập thiết bị Golf GPS 'đỉnh nhất' năm 2016

Bộ sưu tập thiết bị Golf GPS 'đỉnh nhất' năm 2016

Tất cả đánh giá đều được dựa trên các tiêu chí:

– Thói quen sử dụng

– Sự đa dạng của các tính năng bổ sung mới.

– Khả năng, tiềm năng sử dụng

– Thời lượng của Pin

GOLF GPS WATCHES

1, Garmin Approach S5 – £279.99

 

2, SkyCaddie Linx – £169.95

3, TomTom Golfer 2 – £199.99

4, GolfBuddy WT5 – £160


5, Bushnell Neo iON – £139

6, Sky Caddie Linx GT – from £229.95

GPS HANDHELD DEVICES

1, SkyCaddie Touch – £329.95

2, Bushnell Neo Ghost – £99

3, GolfBuddy PT4 – £299.95

4, Garmin Approach G8 – £369.99

5, SkyCaddie AIRE II – £129.95

WEARABLE WRISTBANDS

1, Microsoft Band – £169.99

2, GolfBuddy BB5 – £199.95

Golfedit.com