<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="https://golfedit.com/tin-tuc/3244-tadd-fujikawa-tro-thanh-golfer-chuyen-nghiep-dau-tien-cong-khai-dong-tinh.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Tadd Fujikawa trở thành golfer chuyên nghiệp đầu tiên công khai đồng tính</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Tadd Fujikawa trở thành golfer chuyên nghiệp đầu tiên công khai đồng tính</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="https://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2018/Fujikawa-630x360.jpg"> <figcaption>Tadd Fujikawa trở thành golfer chuyên nghiệp đầu tiên công khai đồng tính</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>GolfEdit.com Tadd Fujikawa, từng l&agrave; người trẻ tuổi nhất tham dự giải đấu U.S Open, đ&atilde; c&ocirc;ng bố anh l&agrave; người đồng t&iacute;nh.</p></h3> </header> <p>Chia sẻ tr&ecirc;n Instagram, golfer 27 tuổi đ&atilde; viết rằng anh cảm thấy m&igrave;nh cần phải chia sẻ c&acirc;u chuyện của m&igrave;nh v&agrave;o ng&agrave;y Ngăn chặn tự tử Thế giới (World Suicide Prevention Day).</p> <p>&ldquo;T&ocirc;i kh&ocirc;ng mong ai sẽ hiểu hay chấp nhận t&ocirc;i,&rdquo; Fujikawa viết. &ldquo;Nhưng xin h&atilde;y đừng &aacute;p đặt những suy nghĩ v&agrave; niềm tin của bạn l&ecirc;n t&ocirc;i hay bất k&igrave; ai trong cộng đồng LGBTQ. Hi vọng rằng chia sẻ n&agrave;y của t&ocirc;i sẽ truyền cảm hứng cho c&aacute;c bạn để trở n&ecirc;n th&ocirc;ng cảm v&agrave; y&ecirc;u thương nhau hơn".</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2018/Fujikawa.jpg?1536910110311" alt="Fujikawa" /></p> <p>&ldquo;T&ocirc;i đ&atilde; suy nghĩ rất nhiều về việc c&ocirc;ng khai giới t&iacute;nh của m&igrave;nh. T&ocirc;i đ&atilde; nghĩ rằng t&ocirc;i kh&ocirc;ng cần phải l&agrave;m như vậy bởi n&oacute; chẳng quan trọng nếu mọi người biết. Nhưng t&ocirc;i nhớ rằng những c&acirc;u chuyện của người kh&aacute;c đ&atilde; gi&uacute;p t&ocirc;i vượt qua những ng&agrave;y th&aacute;ng đen tối nhất. T&ocirc;i đ&atilde; d&agrave;nh qu&aacute; nhiều thời gian để giấu diếm v&agrave; căm gh&eacute;t bản th&acirc;n m&igrave;nh. T&ocirc;i đ&atilde; lu&ocirc;n lu&ocirc;n sợ h&atilde;i những điều m&agrave; người kh&aacute;c sẽ nghĩ hay n&oacute;i. T&ocirc;i vật lộn với ch&iacute;nh m&igrave;nh trong nhiều năm bởi l&yacute; do đ&oacute; v&agrave; n&oacute; khiến t&ocirc;i rơi v&agrave;o trạng th&aacute;i thật tồi tệ. Nhưng giờ đ&acirc;y t&ocirc;i đang tự đứng tr&ecirc;n đ&ocirc;i ch&acirc;n của m&igrave;nh cũng như mọi người trong cộng đồng LGBTQ với hi vọng rằng sẽ l&agrave; nguồn cảm hứng v&agrave; sự đổi mới cho một ai đ&oacute;. D&ugrave; n&oacute; đ&atilde; được chấp nhận hơn nhiều bởi x&atilde; hội ng&agrave;y nay, ch&uacute;ng ta vẫn nh&igrave;n thấy nhiều trẻ em, thanh ni&ecirc;n hay người lớn bị gh&eacute;t bỏ v&agrave; ph&acirc;n biệt chỉ v&igrave; họ l&agrave; ch&iacute;nh họ. Một v&agrave;i đ&atilde; từ bỏ mạng sống của m&igrave;nh v&igrave; điều đ&oacute;. V&agrave; chừng n&agrave;o những việc n&agrave;y c&ograve;n diễn ra, t&ocirc;i sẽ lu&ocirc;n cố gắng cho mọi người biết về vấn đề n&agrave;y v&agrave; chiến đấu để d&agrave;nh sự c&ocirc;ng bằng. D&ugrave; bạn c&oacute; ủng hộ cộng đồng LGBTQ hay kh&ocirc;ng, ch&uacute;ng ta phải động vi&ecirc;n nhau để sống với ch&iacute;nh bản th&acirc;n, cho d&ugrave; n&oacute; l&agrave; g&igrave; đi nữa. Đ&oacute; l&agrave; c&aacute;ch duy nhất ch&uacute;ng ta c&oacute; thể khiến thế giới trở n&ecirc;n tốt đẹp hơn cho thế hệ tương lại.&rdquo;</p> <p>Fujikawa, một người bản địa Hawaii, đ&atilde; c&oacute; sự ch&uacute; &yacute; từ năm 2006 khi vượt qua v&ograve;ng loại của U.S Open tại Winged Foot, chạm tay đến giải đấu to&agrave;n quốc chỉ khi c&oacute; 15 tuổi. Năm sau đ&oacute; anh vượt qua nh&aacute;t cắt tại Sony Open để trở th&agrave;nh người trẻ nhất trong 50 năm vượt qua nh&aacute;t cắt tại một giải PGA Tour.</p> <p>Fujikawa chuyển sang chơi chuy&ecirc;n nghiệp năm 16 tuổi. Anh đ&atilde; c&oacute; 14 lần thi đấu tại tour trong sự nghiệp với kết quả tối nhất l&agrave; T-19 tại Sony Open 2012. Anh chỉ chơi c&aacute;c giải nhỏ trong một thập kỉ, nhưng đến th&aacute;ng 12 năm ngo&aacute;i Fujikawa đ&atilde; chiến thắng Hawaii State Open sau khi th&ocirc;ng b&aacute;o rằng m&igrave;nh đang phải chống trọi với trầm cảm.<br />Fujikawa khẳng định rằng anh kh&ocirc;ng muốn th&ocirc;ng b&aacute;o n&agrave;y tập trung về bản th&acirc;n, v&agrave; hi vọng rằng n&oacute; sẽ gi&uacute;p chia sẻ t&igrave;nh y&ecirc;u v&agrave; sự c&ocirc;ng nhận với những ai đang trong ho&agrave;n cảnh tương tự.</p> <p>&ldquo;T&ocirc;i kh&ocirc;ng thể n&agrave;o đợi đến ng&agrave;y ch&uacute;ng ta c&oacute; sống với nhau m&agrave; kh&ocirc;ng cảm thấy rằng ch&uacute;ng ta kh&aacute;c biệt,&rdquo; Fujikawa n&oacute;i. &ldquo;Một thời điểm m&agrave; ch&uacute;ng ta kh&ocirc;ng cần phải c&ocirc;ng bố, ch&uacute;ng ta c&oacute; thể y&ecirc;u qu&yacute; nhau theo c&aacute;ch ch&uacute;ng ta muốn m&agrave; kh&ocirc;ng cảm thấy xấu hổ. Ch&uacute;ng ta đều l&agrave; con người v&agrave; b&igrave;nh đẳng. V&igrave; vậy t&ocirc;i th&aacute;ch thức bạn &hellip; chia sẻ t&igrave;nh y&ecirc;u. H&atilde;y l&agrave;m phần của m&igrave;nh để khiến thế giới n&agrave;y trở th&agrave;nh một nơi tốt hơn.&rdquo;</p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

Tadd Fujikawa trở thành golfer chuyên nghiệp đầu tiên công khai đồng tính

By GolfEdit.com - 14/09/2018

GolfEdit.com Tadd Fujikawa, từng là người trẻ tuổi nhất tham dự giải đấu U.S Open, đã công bố anh là người đồng tính.

Chia sẻ trên Instagram, golfer 27 tuổi đã viết rằng anh cảm thấy mình cần phải chia sẻ câu chuyện của mình vào ngày Ngăn chặn tự tử Thế giới (World Suicide Prevention Day).

“Tôi không mong ai sẽ hiểu hay chấp nhận tôi,” Fujikawa viết. “Nhưng xin hãy đừng áp đặt những suy nghĩ và niềm tin của bạn lên tôi hay bất kì ai trong cộng đồng LGBTQ. Hi vọng rằng chia sẻ này của tôi sẽ truyền cảm hứng cho các bạn để trở nên thông cảm và yêu thương nhau hơn".

Fujikawa

“Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về việc công khai giới tính của mình. Tôi đã nghĩ rằng tôi không cần phải làm như vậy bởi nó chẳng quan trọng nếu mọi người biết. Nhưng tôi nhớ rằng những câu chuyện của người khác đã giúp tôi vượt qua những ngày tháng đen tối nhất. Tôi đã dành quá nhiều thời gian để giấu diếm và căm ghét bản thân mình. Tôi đã luôn luôn sợ hãi những điều mà người khác sẽ nghĩ hay nói. Tôi vật lộn với chính mình trong nhiều năm bởi lý do đó và nó khiến tôi rơi vào trạng thái thật tồi tệ. Nhưng giờ đây tôi đang tự đứng trên đôi chân của mình cũng như mọi người trong cộng đồng LGBTQ với hi vọng rằng sẽ là nguồn cảm hứng và sự đổi mới cho một ai đó. Dù nó đã được chấp nhận hơn nhiều bởi xã hội ngày nay, chúng ta vẫn nhìn thấy nhiều trẻ em, thanh niên hay người lớn bị ghét bỏ và phân biệt chỉ vì họ là chính họ. Một vài đã từ bỏ mạng sống của mình vì điều đó. Và chừng nào những việc này còn diễn ra, tôi sẽ luôn cố gắng cho mọi người biết về vấn đề này và chiến đấu để dành sự công bằng. Dù bạn có ủng hộ cộng đồng LGBTQ hay không, chúng ta phải động viên nhau để sống với chính bản thân, cho dù nó là gì đi nữa. Đó là cách duy nhất chúng ta có thể khiến thế giới trở nên tốt đẹp hơn cho thế hệ tương lại.”

Fujikawa, một người bản địa Hawaii, đã có sự chú ý từ năm 2006 khi vượt qua vòng loại của U.S Open tại Winged Foot, chạm tay đến giải đấu toàn quốc chỉ khi có 15 tuổi. Năm sau đó anh vượt qua nhát cắt tại Sony Open để trở thành người trẻ nhất trong 50 năm vượt qua nhát cắt tại một giải PGA Tour.

Fujikawa chuyển sang chơi chuyên nghiệp năm 16 tuổi. Anh đã có 14 lần thi đấu tại tour trong sự nghiệp với kết quả tối nhất là T-19 tại Sony Open 2012. Anh chỉ chơi các giải nhỏ trong một thập kỉ, nhưng đến tháng 12 năm ngoái Fujikawa đã chiến thắng Hawaii State Open sau khi thông báo rằng mình đang phải chống trọi với trầm cảm.
Fujikawa khẳng định rằng anh không muốn thông báo này tập trung về bản thân, và hi vọng rằng nó sẽ giúp chia sẻ tình yêu và sự công nhận với những ai đang trong hoàn cảnh tương tự.

“Tôi không thể nào đợi đến ngày chúng ta có sống với nhau mà không cảm thấy rằng chúng ta khác biệt,” Fujikawa nói. “Một thời điểm mà chúng ta không cần phải công bố, chúng ta có thể yêu quý nhau theo cách chúng ta muốn mà không cảm thấy xấu hổ. Chúng ta đều là con người và bình đẳng. Vì vậy tôi thách thức bạn … chia sẻ tình yêu. Hãy làm phần của mình để khiến thế giới này trở thành một nơi tốt hơn.”

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Tin tức

Tổng thống Donald Trump và hàng loạt người nổi tiếng chúc mừng chiến thắng của Tiger Woods

By GolfEdit.com
GolfEdit.com - Tràn ngập các phương tiện thể thao truyền thông thế giới sẽ là hình ảnh Tiger Woods đăng quang ở TOUR Championship 2018 ...
Tin tức

Tiger Woods có danh hiệu PGA TOUR thứ 80 trong sự nghiệp khi lên ngôi TOUR Championship 2018

By GolfEdit.com
GolfEdit.com - Huyền thoại 14 lần vô địch Major người Mỹ Tiger Woods đã xuất sắc đăng quang giải golf cuối cùng trong năm TOUR Championship.  ...
Tin tức

Vòng 3 TOUR Championship: Tiger Woods thi đấu bứt phá, dẫn đầu cách biệt 3 gậy

By GolfEdit.com
GolfEdit.com - Sau hai vòng 1,2 lần lượt chia sẻ vị trí dẫn đầu với Rickie Fowler và Justin Rose thì Tiger Woods đã có ngày Moving Day đúng nghĩa khi...
Tin tức

Rory McIlroy nói về phong độ hiện tại: Được ngày nào hay ngày đấy

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Tour Championship và Ryder Cup sẽ không thay đổi cục diện mùa giải 2018 của Rory Mcllroy ...
Tin tức

Oliver Fisher trở thành golfer đầu tiên trong lịch sử European Tour đánh 59 gậy

By GolfEdit.com
GolfEdit.com - Sau cú gạt bóng nhẹ nhàng để hoàn thành điểm PAR hố 18 tại sân Dom Pedro Victoria Golf Course, golfer 30 tuổi người Anh phải mất đến vài...
Tin tức

Tiger duy trì vị trí dẫn đầu, Koepka và DeChambeau đội sổ ở vòng 2 TOUR Championship

By GolfEdit.com
GolfEdit.com - Đánh 68 gậy vòng 2, Tiger Woods duy trì vị trí ngôi đầu giải TOUR Championship cũng với golfer số 1 thế giới Justin Rose ...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi