<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="https://golfedit.com/tin-tuc/3089-giai-golf-bamboo-airways-2018-khi-sac-xanh-cua-tre-bien-troi-va-duong-co-hoa-cung-mot-giai-dau.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Giải Golf Bamboo Airways 2018: Khi sắc xanh của tre, biển trời và đường cỏ hòa cùng một giải đấu.</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Giải Golf Bamboo Airways 2018: Khi sắc xanh của tre, biển trời và đường cỏ hòa cùng một giải đấu.</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="https://golfedit.com/images/cache/A_Photos/Tin bảo trợ/Mr Dang Tat Thang - TGD Bamboo (1)-777x444.jpg"> <figcaption>Giải Golf Bamboo Airways 2018: Khi sắc xanh của tre, biển trời và đường cỏ hòa cùng một giải đấu.</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Golfedit.com -&nbsp;Bamboo Airways Golf Tournament 2018 sẽ diễn ra trong 4 ng&agrave;y từ ng&agrave;y 23-26/8 tr&ecirc;n s&acirc;n golf được coi l&agrave; kỳ quan nằm giữa kỳ quan&nbsp;của Việt Nam -&nbsp;s&acirc;n FLC Hạ Long Golf Club.</p></h3> </header> <p>C&oacute; lẽ điều m&agrave; người d&acirc;n khắp mọi miền tổ quốc quan t&acirc;m trong năm nay l&agrave; khi chủ tịch tập đo&agrave;n FLC &ocirc;ng Trịnh Văn Quyết k&yacute; thỏa thuận hợp t&aacute;c mua m&aacute;y bay của Airbus v&agrave; Boeing. Gi&aacute; trị hợp đồng l&ecirc;n tới h&agrave;ng tỷ đ&ocirc; la Mỹ để ch&iacute;nh thức đưa h&atilde;ng h&agrave;ng kh&ocirc;ng mang m&agrave;u sắc qu&ecirc; hương Việt Nam l&agrave; BAMBOO AIRWAYS v&agrave;o khai th&aacute;c sử dụng.&nbsp;Với sứ mệnh kết nối những miền đất du lịch tr&ecirc;n dải đất h&igrave;nh chữ S, n&acirc;ng tầm h&igrave;nh ảnh đất nước v&agrave; con người Việt Nam tr&ecirc;n bản đồ quốc tế. BAMBOO AIRWAYS&nbsp; kho&aacute;c l&ecirc;n m&igrave;nh biểu tượng của c&acirc;y tre nguồn cội c&ugrave;ng với m&agrave;u xanh dương của biển v&agrave; bầu trời. Dự kiến cất c&aacute;nh chuyến bay đầu ti&ecirc;n v&agrave;o ng&agrave;y 10/10/2018, BAMBOO AIRWAYS l&agrave; sự lai gh&eacute;p giữa h&agrave;ng kh&ocirc;ng truyền thống v&agrave; h&agrave;ng kh&ocirc;ng gi&aacute; rẻ, nhằm mang tới c&aacute;c dịch vụ h&agrave;ng kh&ocirc;ng gi&aacute; cả hợp l&yacute;, chất lượng cao, v&agrave; tối ưu những trải nghiệm của du kh&aacute;ch. BAMBOO AIRWAYS thực sự l&agrave;&nbsp;h&atilde;ng h&agrave;ng kh&ocirc;ng mang h&agrave;o kh&iacute; của người Việt v&agrave; dạt d&agrave;o kh&aacute;t vọng Việt.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/Tin%20b%E1%BA%A3o%20tr%E1%BB%A3/bamboo-logo.jpg?1533721425066" alt="bamboo-logo" /></p> <p style="text-align: center;"><em>Logo của h&atilde;ng h&agrave;ng kh&ocirc;ng BAMBOO AIRWAYS, thuộc tập đo&agrave;n FLC</em></p> <p>Để ch&agrave;o mừng cho sự ra đời cũng như đ&aacute;nh dấu bước ngoặt lịch sử n&agrave;y, BAMBOO AIRWAYS do C&ocirc;ng ty TNHH H&agrave;ng kh&ocirc;ng Tre Việt phối hợp c&ugrave;ng C&ocirc;ng ty Cổ phần Đầu tư Du thuyền v&agrave; S&acirc;n Golf FLC Biscom tổ chức giải đấu BAMBOO AIRWAYS Golf Tournament 2018. Sự kiện Golf trọng đại n&agrave;y sẽ diễn ra trong 4 ng&agrave;y từ ng&agrave;y 23-26/8 tr&ecirc;n s&acirc;n FLC Hạ Long Golf Club- một tuyệt t&aacute;c được&nbsp;tạo n&ecirc;n&nbsp;bởi&nbsp;cặp b&agrave;i tr&ugrave;ng về thiết kế s&acirc;n golf nổi tiếng thế giới Lee Schmidt v&agrave; Brian Curley.&nbsp;FLC Ha Long Golf Club tọa lạc tại vị tr&iacute; "tọa sơn hướng hải" ấn tượng v&agrave; độc đ&aacute;o&nbsp;hứa hẹn sẽ mang đến những g&oacute;c nh&igrave;n m&atilde;n nh&atilde;n nhất cho c&aacute;c golfer&nbsp;giữa&nbsp;kỳ quan thi&ecirc;n nhi&ecirc;n thế giới.</p> <p>Chia sẻ của Ph&oacute; TGĐ Tập đo&agrave;n FLC - Tổng gi&aacute;m đốc&nbsp;BAMBOO AIRWAYS, &ocirc;ng Đặng Tất Thắng: <em>"Như qu&yacute; vị đ&atilde; biết, ngay sau khi mở th&ecirc;m ng&agrave;y thi đấu thứ 3 (24/8), giải golf Bamboo Airways Golf Tournament 2018&nbsp; vẫn kh&ocirc;ng đ&aacute;p ứng kịp nhu cầu đăng k&yacute; của c&aacute;c g&ocirc;n thủ. Trước thực tế đ&oacute;, BTC đ&atilde; quyết định sẽ mở th&ecirc;m ng&agrave;y thi đấu thứ 4 (23/8). Như vậy, Bamboo Airways Golf Tournament 2018 sẽ c&oacute; 4 ng&agrave;y thi đấu ch&iacute;nh thức (từ 23 đến 26/8/2018) với tổng số golfer tham dự gần 1300 người. Con số n&agrave;y đưa Bamboo Airways Golf Tournament 2018 trở th&agrave;nh giải golf lớn nhất do Tập đo&agrave;n FLC v&agrave; FLC Biscom tổ chức từ đầu năm 2018 đến nay".&nbsp;</em></p> <p style="text-align: center;"><em><img src="/images/A_Photos/Tin%20b%E1%BA%A3o%20tr%E1%BB%A3/Mr%20Dang%20Tat%20Thang%20-%20TGD%20Bamboo%20(1).jpg?1533721534427" alt="Mr Dang Tat Thang - TGD Bamboo (1)" /></em></p> <p style="text-align: center;"><em>&nbsp;Ph&oacute; TGĐ Tập đo&agrave;n FLC - Tổng gi&aacute;m đốc&nbsp;BAMBOO AIRWAYS, &ocirc;ng Đặng Tất Thắng (Ảnh: FLC)</em></p> <p>B&ecirc;n cạnh đ&oacute; &ocirc;ng Đặng Tất Thắng cũng bổ sung rằng: <em>"Đ&acirc;y l&agrave; giải đấu đầu ti&ecirc;n ch&agrave;o mừng thương hiệu h&agrave;ng kh&ocirc;ng BAMBOO AIRWAYS của tập đo&agrave;n FLC. Ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ c&oacute; những điều bất ngờ đặc biệt để đem đến sự phấn kh&iacute;ch cho c&aacute;c golfer tham dự".</em></p> <p>Giải đấu BAMBOO AIRWAYS Golf Tournament 2018 c&oacute; sức h&uacute;t lớn như vậy một phần kh&ocirc;ng nhỏ nằm ở nỗ lực của&nbsp;C&ocirc;ng ty Cổ phần Đầu tư Du thuyền v&agrave; S&acirc;n golf FLC Biscom &ndash; một đơn vị tổ chức uy t&iacute;n, chất lượng v&agrave; đầy kinh nghiệm trong việc tổ chức c&aacute;c giải đấu lớn của l&agrave;ng Golf Việt Nam. Ch&iacute;nh TGD BAMBOO AIRWAYS &ocirc;ng Đặng Tất Thắng cũng phải khẳng định rằng, nhờ v&agrave;o hệ sinh th&aacute;i đ&atilde; được kỳ c&ocirc;ng x&acirc;y dựng của tập đo&agrave;n FLC n&oacute;i chung v&agrave; cụ thể l&agrave; FLC Biscom đ&atilde; mang đến sức n&oacute;ng tuyệt vời cho giải đấu. Thi&ecirc;n thời địa lợi v&agrave; nh&acirc;n h&ograve;a đ&atilde; hội tụ, đ&acirc;y l&agrave; l&uacute;c để tất cả mọi người c&ugrave;ng h&ograve;a m&igrave;nh v&agrave;o cuộc tranh t&agrave;i ở FLC Hạ&nbsp;Long Golf Club&nbsp;v&agrave;o những ng&agrave;y thu th&aacute;ng T&aacute;m.</p> <p>&Ocirc;ng Nhữ Văn Hoan, PTGĐ Thường trực FLC Biscom ph&aacute;t biểu tại buổi họp b&aacute;o giải đấu BAMBOO AIRWAYS&nbsp;Golf Tournament rằng: <em>"Mặc d&ugrave; FLC Hạ Long l&agrave; s&acirc;n mới nhưng đ&atilde; nhận được sự quan t&acirc;m đặc biệt từ đ&ocirc;ng đảo mọi người. Ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ cố gắng đảm bảo c&ocirc;ng t&aacute;c thi đấu, phục vụ từ nh&agrave; h&agrave;ng&nbsp;- nh&agrave; c&acirc;u lạc bộ, mang đến dịch vụ ho&agrave;n hảo nhất để phục vụ c&aacute;c golfer tham dự. FLC Biscom nỗ lực huy động mọi nguồn lực nhằm thực hiện trọn vẹn cam kết với Tập Đo&agrave;n để gi&uacute;p&nbsp;giải đấu diễn ra th&agrave;nh c&ocirc;ng v&agrave; mỹ m&atilde;n".</em></p> <p style="text-align: center;"><em><img src="/images/A_Photos/Tin%20b%E1%BA%A3o%20tr%E1%BB%A3/Mr%20Nh%E1%BB%AF%20V%C4%83n%20Hoan%20-%20Ph%C3%B3%20TG%C4%90%20TT%20FLC%20Biscom%20(2).jpg?1533721618227" alt="Mr Nhữ Văn Hoan - Ph&oacute; TGĐ TT FLC Biscom (2)" /></em></p> <p style="text-align: center;"><em>&Ocirc;ng Nhữ Văn Hoan, PTGĐ Thường trực FLC Biscom ph&aacute;t biểu tại buổi họp b&aacute;o giải đấu BAMBOO AIRWAYS&nbsp;Golf Tournament</em></p> <p>Về cơ cấu giải thưởng, BAMBOO AIRWAYS&nbsp;Golf Tournament 2018 c&oacute; nhiều giải thưởng hấp dẫn. Trong đ&oacute; nhiều giải Hole in one c&oacute; gi&aacute; trị l&ecirc;n đến h&agrave;ng chục tỷ đồng, bao gồm nhiều xe &ocirc; t&ocirc; hạng sang, voucher golf tại c&aacute;c s&acirc;n của FLC Biscom, voucher nghỉ dưỡng tại c&aacute;c quần thể nghỉ dưỡng của Tập đo&agrave;n FLC,&hellip; Đặc biệt, c&aacute;c golfer cũng c&oacute; cơ hội ưu ti&ecirc;n trở th&agrave;nh những kh&aacute;ch h&agrave;ng đầu ti&ecirc;n của Bamboo Airways khi h&atilde;ng đi v&agrave;o hoạt động với nhiều phần thưởng l&agrave; c&aacute;c g&oacute;i thẻ v&eacute; m&aacute;y bay khứ hồi nội địa v&agrave; quốc tế tr&ecirc;n tất cả c&aacute;c chặng khai th&aacute;c của H&atilde;ng h&agrave;ng kh&ocirc;ng Tre Việt. Ngo&agrave;i c&aacute;c giải v&ocirc; địch, nhất, nh&igrave;, ba..., Bamboo Airways Golf Tournament 2018 c&ograve;n c&oacute; nhiều giải kỹ thuật như Nearest to the Pin, Longest Drive, Nearest to the Line, Eagle,... Đặc biệt, với ri&ecirc;ng c&aacute;c giải Hole-In-One, golfer sẽ nhận được những phần thưởng v&ocirc; c&ugrave;ng hấp dẫn như xe &ocirc; t&ocirc; hạng sang, 01 sản phẩm BĐS tại dự &aacute;n FLC Ha Long Bay Golf Club &amp; Luxury Resort, 01 thẻ hạng C 01 năm cho 2 người tr&ecirc;n t&acirc;t cả c&aacute;c chặng bay do Bamboo Airways khai th&aacute;c, g&oacute;i nghỉ dưỡng tại tất cả c&aacute;c quần thể 5 sao trong hệ thống FLC Hotels and Resort,...</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/Tin%20b%E1%BA%A3o%20tr%E1%BB%A3/FLCHaLongGolfClub.jpg?1533726289586" alt="FLCHaLongGolfClub" /></p> <p style="text-align: center;"><em>FLC Hạ Long Golf Club sẽ l&agrave; nơi diễn ra giải đấu BAMBOO AIRWAYS Golf Tournament 2018</em></p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

Giải Golf Bamboo Airways 2018: Khi sắc xanh của tre, biển trời và đường cỏ hòa cùng một giải đấu.

By GolfEdit.com - 08/08/2018

Golfedit.com - Bamboo Airways Golf Tournament 2018 sẽ diễn ra trong 4 ngày từ ngày 23-26/8 trên sân golf được coi là kỳ quan nằm giữa kỳ quan của Việt Nam - sân FLC Hạ Long Golf Club.

Có lẽ điều mà người dân khắp mọi miền tổ quốc quan tâm trong năm nay là khi chủ tịch tập đoàn FLC ông Trịnh Văn Quyết ký thỏa thuận hợp tác mua máy bay của Airbus và Boeing. Giá trị hợp đồng lên tới hàng tỷ đô la Mỹ để chính thức đưa hãng hàng không mang màu sắc quê hương Việt Nam là BAMBOO AIRWAYS vào khai thác sử dụng. Với sứ mệnh kết nối những miền đất du lịch trên dải đất hình chữ S, nâng tầm hình ảnh đất nước và con người Việt Nam trên bản đồ quốc tế. BAMBOO AIRWAYS  khoác lên mình biểu tượng của cây tre nguồn cội cùng với màu xanh dương của biển và bầu trời. Dự kiến cất cánh chuyến bay đầu tiên vào ngày 10/10/2018, BAMBOO AIRWAYS là sự lai ghép giữa hàng không truyền thống và hàng không giá rẻ, nhằm mang tới các dịch vụ hàng không giá cả hợp lý, chất lượng cao, và tối ưu những trải nghiệm của du khách. BAMBOO AIRWAYS thực sự là hãng hàng không mang hào khí của người Việt và dạt dào khát vọng Việt.

bamboo-logo

Logo của hãng hàng không BAMBOO AIRWAYS, thuộc tập đoàn FLC

Để chào mừng cho sự ra đời cũng như đánh dấu bước ngoặt lịch sử này, BAMBOO AIRWAYS do Công ty TNHH Hàng không Tre Việt phối hợp cùng Công ty Cổ phần Đầu tư Du thuyền và Sân Golf FLC Biscom tổ chức giải đấu BAMBOO AIRWAYS Golf Tournament 2018. Sự kiện Golf trọng đại này sẽ diễn ra trong 4 ngày từ ngày 23-26/8 trên sân FLC Hạ Long Golf Club- một tuyệt tác được tạo nên bởi cặp bài trùng về thiết kế sân golf nổi tiếng thế giới Lee Schmidt và Brian Curley. FLC Ha Long Golf Club tọa lạc tại vị trí "tọa sơn hướng hải" ấn tượng và độc đáo hứa hẹn sẽ mang đến những góc nhìn mãn nhãn nhất cho các golfer giữa kỳ quan thiên nhiên thế giới.

Chia sẻ của Phó TGĐ Tập đoàn FLC - Tổng giám đốc BAMBOO AIRWAYS, ông Đặng Tất Thắng: "Như quý vị đã biết, ngay sau khi mở thêm ngày thi đấu thứ 3 (24/8), giải golf Bamboo Airways Golf Tournament 2018  vẫn không đáp ứng kịp nhu cầu đăng ký của các gôn thủ. Trước thực tế đó, BTC đã quyết định sẽ mở thêm ngày thi đấu thứ 4 (23/8). Như vậy, Bamboo Airways Golf Tournament 2018 sẽ có 4 ngày thi đấu chính thức (từ 23 đến 26/8/2018) với tổng số golfer tham dự gần 1300 người. Con số này đưa Bamboo Airways Golf Tournament 2018 trở thành giải golf lớn nhất do Tập đoàn FLC và FLC Biscom tổ chức từ đầu năm 2018 đến nay". 

Mr Dang Tat Thang - TGD Bamboo (1)

 Phó TGĐ Tập đoàn FLC - Tổng giám đốc BAMBOO AIRWAYS, ông Đặng Tất Thắng (Ảnh: FLC)

Bên cạnh đó ông Đặng Tất Thắng cũng bổ sung rằng: "Đây là giải đấu đầu tiên chào mừng thương hiệu hàng không BAMBOO AIRWAYS của tập đoàn FLC. Chúng tôi sẽ có những điều bất ngờ đặc biệt để đem đến sự phấn khích cho các golfer tham dự".

Giải đấu BAMBOO AIRWAYS Golf Tournament 2018 có sức hút lớn như vậy một phần không nhỏ nằm ở nỗ lực của Công ty Cổ phần Đầu tư Du thuyền và Sân golf FLC Biscom – một đơn vị tổ chức uy tín, chất lượng và đầy kinh nghiệm trong việc tổ chức các giải đấu lớn của làng Golf Việt Nam. Chính TGD BAMBOO AIRWAYS ông Đặng Tất Thắng cũng phải khẳng định rằng, nhờ vào hệ sinh thái đã được kỳ công xây dựng của tập đoàn FLC nói chung và cụ thể là FLC Biscom đã mang đến sức nóng tuyệt vời cho giải đấu. Thiên thời địa lợi và nhân hòa đã hội tụ, đây là lúc để tất cả mọi người cùng hòa mình vào cuộc tranh tài ở FLC Hạ Long Golf Club vào những ngày thu tháng Tám.

Ông Nhữ Văn Hoan, PTGĐ Thường trực FLC Biscom phát biểu tại buổi họp báo giải đấu BAMBOO AIRWAYS Golf Tournament rằng: "Mặc dù FLC Hạ Long là sân mới nhưng đã nhận được sự quan tâm đặc biệt từ đông đảo mọi người. Chúng tôi sẽ cố gắng đảm bảo công tác thi đấu, phục vụ từ nhà hàng - nhà câu lạc bộ, mang đến dịch vụ hoàn hảo nhất để phục vụ các golfer tham dự. FLC Biscom nỗ lực huy động mọi nguồn lực nhằm thực hiện trọn vẹn cam kết với Tập Đoàn để giúp giải đấu diễn ra thành công và mỹ mãn".

Mr Nhữ Văn Hoan - Phó TGĐ TT FLC Biscom (2)

Ông Nhữ Văn Hoan, PTGĐ Thường trực FLC Biscom phát biểu tại buổi họp báo giải đấu BAMBOO AIRWAYS Golf Tournament

Về cơ cấu giải thưởng, BAMBOO AIRWAYS Golf Tournament 2018 có nhiều giải thưởng hấp dẫn. Trong đó nhiều giải Hole in one có giá trị lên đến hàng chục tỷ đồng, bao gồm nhiều xe ô tô hạng sang, voucher golf tại các sân của FLC Biscom, voucher nghỉ dưỡng tại các quần thể nghỉ dưỡng của Tập đoàn FLC,… Đặc biệt, các golfer cũng có cơ hội ưu tiên trở thành những khách hàng đầu tiên của Bamboo Airways khi hãng đi vào hoạt động với nhiều phần thưởng là các gói thẻ vé máy bay khứ hồi nội địa và quốc tế trên tất cả các chặng khai thác của Hãng hàng không Tre Việt. Ngoài các giải vô địch, nhất, nhì, ba..., Bamboo Airways Golf Tournament 2018 còn có nhiều giải kỹ thuật như Nearest to the Pin, Longest Drive, Nearest to the Line, Eagle,... Đặc biệt, với riêng các giải Hole-In-One, golfer sẽ nhận được những phần thưởng vô cùng hấp dẫn như xe ô tô hạng sang, 01 sản phẩm BĐS tại dự án FLC Ha Long Bay Golf Club & Luxury Resort, 01 thẻ hạng C 01 năm cho 2 người trên tât cả các chặng bay do Bamboo Airways khai thác, gói nghỉ dưỡng tại tất cả các quần thể 5 sao trong hệ thống FLC Hotels and Resort,...

FLCHaLongGolfClub

FLC Hạ Long Golf Club sẽ là nơi diễn ra giải đấu BAMBOO AIRWAYS Golf Tournament 2018

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Tin tức

Tiger Woods xác nhận thi đấu tại giải Playoff thứ 3 trong năm - BMW Championship

By GolfEdit.com
GolfEdit.com – Tiger đã thêm một chuyến đi đến Philadelphia nữa vào lịch thi đấu playoff cuối mùa của PGA TOUR ...
Tin tức

Tay golf nghiệp dư ghi 3 điểm Hole In One trong ngày để vô địch giải đấu

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Để ghi được điểm Hole in one, có nhiều người cả đời không được cái nào hay cùng lắm được 1 lần ghi điểm số may mắn này....
Tin tức

PGA Championship 2018: Tiger Woods khiến lượng người xem giải tăng khủng khiếp

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Phá vỡ kỷ lục người xem ở The Open năm nay so với năm 2000, Tiger Woods luôn tạo sức hút quá lớn của người hâm mộ. Tại...
Tin tức

Tiger Woods ôm chúc mừng chiến thắng của Brooks Koepka trước phòng nộp điểm

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Niềm tự hào Mỹ, đó là những gì chúng ta thấy về golf của quốc gia này. Người Mỹ tiếp tục mang về Major. ...
Tin tức

Bóng không vào fairway vẫn ghi âm 3 điểm, Nick Faldo gọi Woods là Seve Ballesteros thứ hai

By GolfEdit.com
GolfEdit.com - Nick Faldo gọi Woods là Seve Ballesteros thứ hai. Gary McCord miêu tả Woods là Houdini của làng golf. Dù bạn gọi Tiger Woods bằng cách nào thì...
Tin tức

Brooks Koepka xếp thứ 2 thế giới, Tiger Woods leo từ vị trí 51 lên 26 sau PGA Championship

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Brooks Koepka đang phả hơi nóng lên vị trí số 1 thế giới của Dustin Johnson khi anh leo lên vị trí thứ 2 thế giới sau chức...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi