<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="https://golfedit.com/tin-tuc/2722-nha-vo-dich-us-open-2009-bi-vo-danh-chay-mau-vi-choi-qua-te-o-the-players.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Nhà vô địch US Open 2009 bị vợ đánh chảy máu vì chơi quá tệ ở The Players</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Nhà vô địch US Open 2009 bị vợ đánh chảy máu vì chơi quá tệ ở The Players</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="https://golfedit.com/images/cache/A_Photos/Khampha/GloverandWife01-630x360.jpg"> <figcaption>Nhà vô địch US Open 2009 bị vợ đánh chảy máu vì chơi quá tệ ở The Players</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Golfedit.com - Chuyện&nbsp;lạ&nbsp;c&oacute; thật v&agrave; sự việc b&ecirc; bối n&agrave;y lại d&iacute;nh đến gia đ&igrave;nh tay golf chuy&ecirc;n nghiệp nổi tiếng thế giới đang thi đấu tr&ecirc;n Tour l&agrave; Lucas Glover v&agrave; vợ.</p></h3> </header> <p>Cảnh s&aacute;t trưởng hạt St.Johns đ&atilde; đưa ra th&ocirc;ng b&aacute;o rằng, Krista Glover - vợ của golfer đang thi đấu tr&ecirc;n Tour l&agrave; Lucas Glover vừa mới bị bắt giữ h&ocirc;m thứ Bảy sau khi tấn c&ocirc;ng chồng v&agrave; mẹ chồng.</p> <p>Vụ việc xảy ra sau khi Glover đ&aacute;nh qu&aacute; tệ ở v&ograve;ng 3 để lỡ cắt 54 hố ở The Players Championship. Lucas Glover đ&aacute;nh 78 gậy, về tổng điểm +1, v&agrave; xếp vị tr&iacute; 71. Anh bị &aacute;p dụng luật 78 của PGA TOUR l&agrave; Made Cut Did Not Finish (MDF). Theo đ&oacute; số lượng tay golf lọt v&agrave;o sau 36, 54 hố phải đảm bảo trong top 70 hoặc đồng hạng. Như vậy ở vị tr&iacute; 71, Lucas Glover v&agrave; 8 golfer kh&aacute;c đồng hạng 71 đều bị MDF loại khỏi giải golf được coi l&agrave; Major thứ 5 n&agrave;y sau 3 v&ograve;ng đấu.&nbsp;</p> <p>Kết quả tệ n&agrave;y khiến cả hai vợ chồng Glover xảy ra cuộc c&atilde;i v&atilde; lớn. Mẹ của Glover, b&agrave; Hershey Glover đ&atilde; cố gắng can thiệp để giải quyết th&igrave; bị Krista tấn c&ocirc;ng. Lucas Glover ra tay can&nbsp;ngăn hai người th&igrave; cũng bị d&iacute;nh thương nhẹ.</p> <p>Anh chia sẻ: <em>"V&agrave;o ng&agrave;y 12/5, gia đ&igrave;nh t&ocirc;i&nbsp;đ&atilde; xảy ra tranh c&atilde;i dẫn đến việc phải k&ecirc;u gọi sự trợ gi&uacute;p từ cảnh s&aacute;t. Mọi người đều ổn nhưng đ&aacute;ng tiếc l&agrave; Krista đ&atilde; phải chịu tr&aacute;ch nhiệm về h&agrave;nh động của m&igrave;nh. Mọi ph&aacute;n x&eacute;t sẽ thuộc về cơ quan ph&aacute;p luật. Nhưng rất mong&nbsp;mọi người t&ocirc;n trọng quyền ri&ecirc;ng tư của ch&uacute;ng t&ocirc;i".</em></p> <p>Glover cũng tường tr&igrave;nh cho cảnh s&aacute;t rằng, anh thường xuy&ecirc;n bị bạo lực bởi vợ bất cứ l&uacute;c n&agrave;o anh đ&aacute;nh tệ ở mọi giải đấu.</p> <p>Trong bản tr&igrave;nh b&aacute;o với cơ quan cảnh s&aacute;t, Glover n&oacute;i: <em>"Khi t&ocirc;i đ&aacute;nh kh&ocirc;ng như &yacute; muốn, Krista bắt đầu nổi đ&oacute;a v&agrave; n&oacute;i t&ocirc;i l&agrave; kẻ thất bại v&agrave; d&ugrave;ng những từ ngữ v&ocirc; văn h&oacute;a nhằm v&agrave;o t&ocirc;i. C&ocirc; ấy dọa nếu kh&ocirc;ng chơi tốt hay chiến thắng th&igrave; sẽ bỏ anh v&agrave; anh kh&ocirc;ng bao giờ được gặp lại bọn trẻ nữa".</em></p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/Khampha/GloverandWife.jpg?1526455446803" alt="GloverandWife" /></p> <p style="text-align: center;"><em>Lucas v&agrave; vợ l&uacute;c Krista những l&uacute;c mặn nồng</em></p> <p>Cảnh s&aacute;t hạt St.Johns bổ sung th&ecirc;m th&ocirc;ng tin rằng,&nbsp;c&oacute; nhiều vết cắn&nbsp;vết r&aacute;ch tr&ecirc;n c&aacute;nh tay phải của Glover cũng như mẹ anh. Rất nhiều m&aacute;u vương v&atilde;i ở tr&ecirc;n quần &aacute;o.</p> <p>Krista cũng nhận&nbsp;th&ecirc;m c&aacute;o buộc l&agrave; chống người thi h&agrave;nh khi từ chối l&ecirc;n xe tuần tra của cảnh s&aacute;t sau khi bị c&ograve;ng tay. C&ocirc; kh&aacute;ng cự rất mạnh mẽ v&agrave; kh&ocirc;ng hợp t&aacute;c với cơ quan an ninh. H&atilde;ng AP th&ocirc;ng b&aacute;o, Krista sẽ phải ra t&ograve;a v&agrave;o ng&agrave;y 31/5 tới về c&aacute;c tội&nbsp;trạng&nbsp;c&ocirc; g&acirc;y ra.</p> <p>Lucas v&agrave; Krista Glover đ&atilde; c&oacute; với nhau hai con, một con g&aacute;i 5 tuổi v&agrave; một con trai 2 tuổi.</p> <p>Lucas Glover sinh năm 1979, anh chơi golf chuy&ecirc;n nghiệp từ năm 2001. Glover sở hữu 6 chức v&ocirc; địch trong đ&oacute; c&oacute; 3 danh hiệu PGA TOUR. Đỉnh cao l&agrave; chức v&ocirc; địch Major 2009.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/Khampha/lucas_glover.jpg?1526455589416" alt="lucas_glover" /></p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

Nhà vô địch US Open 2009 bị vợ đánh chảy máu vì chơi quá tệ ở The Players

By GolfEdit.com - 16/05/2018

Golfedit.com - Chuyện lạ có thật và sự việc bê bối này lại dính đến gia đình tay golf chuyên nghiệp nổi tiếng thế giới đang thi đấu trên Tour là Lucas Glover và vợ.

Cảnh sát trưởng hạt St.Johns đã đưa ra thông báo rằng, Krista Glover - vợ của golfer đang thi đấu trên Tour là Lucas Glover vừa mới bị bắt giữ hôm thứ Bảy sau khi tấn công chồng và mẹ chồng.

Vụ việc xảy ra sau khi Glover đánh quá tệ ở vòng 3 để lỡ cắt 54 hố ở The Players Championship. Lucas Glover đánh 78 gậy, về tổng điểm +1, và xếp vị trí 71. Anh bị áp dụng luật 78 của PGA TOUR là Made Cut Did Not Finish (MDF). Theo đó số lượng tay golf lọt vào sau 36, 54 hố phải đảm bảo trong top 70 hoặc đồng hạng. Như vậy ở vị trí 71, Lucas Glover và 8 golfer khác đồng hạng 71 đều bị MDF loại khỏi giải golf được coi là Major thứ 5 này sau 3 vòng đấu. 

Kết quả tệ này khiến cả hai vợ chồng Glover xảy ra cuộc cãi vã lớn. Mẹ của Glover, bà Hershey Glover đã cố gắng can thiệp để giải quyết thì bị Krista tấn công. Lucas Glover ra tay can ngăn hai người thì cũng bị dính thương nhẹ.

Anh chia sẻ: "Vào ngày 12/5, gia đình tôi đã xảy ra tranh cãi dẫn đến việc phải kêu gọi sự trợ giúp từ cảnh sát. Mọi người đều ổn nhưng đáng tiếc là Krista đã phải chịu trách nhiệm về hành động của mình. Mọi phán xét sẽ thuộc về cơ quan pháp luật. Nhưng rất mong mọi người tôn trọng quyền riêng tư của chúng tôi".

Glover cũng tường trình cho cảnh sát rằng, anh thường xuyên bị bạo lực bởi vợ bất cứ lúc nào anh đánh tệ ở mọi giải đấu.

Trong bản trình báo với cơ quan cảnh sát, Glover nói: "Khi tôi đánh không như ý muốn, Krista bắt đầu nổi đóa và nói tôi là kẻ thất bại và dùng những từ ngữ vô văn hóa nhằm vào tôi. Cô ấy dọa nếu không chơi tốt hay chiến thắng thì sẽ bỏ anh và anh không bao giờ được gặp lại bọn trẻ nữa".

GloverandWife

Lucas và vợ lúc Krista những lúc mặn nồng

Cảnh sát hạt St.Johns bổ sung thêm thông tin rằng, có nhiều vết cắn vết rách trên cánh tay phải của Glover cũng như mẹ anh. Rất nhiều máu vương vãi ở trên quần áo.

Krista cũng nhận thêm cáo buộc là chống người thi hành khi từ chối lên xe tuần tra của cảnh sát sau khi bị còng tay. Cô kháng cự rất mạnh mẽ và không hợp tác với cơ quan an ninh. Hãng AP thông báo, Krista sẽ phải ra tòa vào ngày 31/5 tới về các tội trạng cô gây ra.

Lucas và Krista Glover đã có với nhau hai con, một con gái 5 tuổi và một con trai 2 tuổi.

Lucas Glover sinh năm 1979, anh chơi golf chuyên nghiệp từ năm 2001. Glover sở hữu 6 chức vô địch trong đó có 3 danh hiệu PGA TOUR. Đỉnh cao là chức vô địch Major 2009.

lucas_glover

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Tin tức

Tiger Woods xác nhận thi đấu tại giải Playoff thứ 3 trong năm - BMW Championship

By GolfEdit.com
GolfEdit.com – Tiger đã thêm một chuyến đi đến Philadelphia nữa vào lịch thi đấu playoff cuối mùa của PGA TOUR ...
Tin tức

Tay golf nghiệp dư ghi 3 điểm Hole In One trong ngày để vô địch giải đấu

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Để ghi được điểm Hole in one, có nhiều người cả đời không được cái nào hay cùng lắm được 1 lần ghi điểm số may mắn này....
Tin tức

PGA Championship 2018: Tiger Woods khiến lượng người xem giải tăng khủng khiếp

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Phá vỡ kỷ lục người xem ở The Open năm nay so với năm 2000, Tiger Woods luôn tạo sức hút quá lớn của người hâm mộ. Tại...
Tin tức

Tiger Woods ôm chúc mừng chiến thắng của Brooks Koepka trước phòng nộp điểm

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Niềm tự hào Mỹ, đó là những gì chúng ta thấy về golf của quốc gia này. Người Mỹ tiếp tục mang về Major. ...
Tin tức

Bóng không vào fairway vẫn ghi âm 3 điểm, Nick Faldo gọi Woods là Seve Ballesteros thứ hai

By GolfEdit.com
GolfEdit.com - Nick Faldo gọi Woods là Seve Ballesteros thứ hai. Gary McCord miêu tả Woods là Houdini của làng golf. Dù bạn gọi Tiger Woods bằng cách nào thì...
Tin tức

Brooks Koepka xếp thứ 2 thế giới, Tiger Woods leo từ vị trí 51 lên 26 sau PGA Championship

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Brooks Koepka đang phả hơi nóng lên vị trí số 1 thế giới của Dustin Johnson khi anh leo lên vị trí thứ 2 thế giới sau chức...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi