“Tôi chưa bao giờ học được điều gì từ những chiến thắng.” - Bobby Jones