“Đánh cú đánh mà bạn muốn, không phải cú mà bạn nghĩ bạn nên đánh.” - Dr. Bob Rotella