<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="https://golfedit.com/short-game/2184-ky-thuat-pitch-run-va-fly-de-dang.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Kỹ thuật pitch run và fly dễ dàng</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Kỹ thuật pitch run và fly dễ dàng</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="https://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2017/PC simple shot 1-630x360.jpg"> <figcaption>Kỹ thuật pitch run và fly dễ dàng</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>C&oacute; lẽ bất cứ golfer n&agrave;o cũng phải thực hiện những c&uacute; pitch khi b&oacute;ng ở gần green, t&ugrave;y vị tr&iacute; b&oacute;ng nằm v&agrave; khoảng c&aacute;ch m&agrave; người chơi chọn cho m&igrave;nh kỹ thuật đ&aacute;nh ph&ugrave; hợp</p></h3> </header> <p>Dưới đ&acirc;y l&agrave; một số h&igrave;nh ảnh đơn giản gi&uacute;p bạn nhận biết được quỹ đạo bay của b&oacute;ng ở những c&uacute; Pitch. Một v&agrave;i điều chỉnh nhỏ ở tư thế set up đơn giản gi&uacute;p người chơi dễ d&agrave;ng c&oacute; những c&uacute; đ&aacute;nh pitch shot như &yacute;.</p> <p><strong>Một c&uacute; pitch cho b&oacute;ng Run (lăn)</strong></p> <p>Kh&ocirc;ng c&oacute; g&igrave; thay đổi về tư thế đứng giữa người chơi v&agrave; vị tr&iacute; cờ. Đ&acirc;y l&agrave; c&aacute;ch để c&oacute; một c&uacute; đ&aacute;nh bay thấp v&agrave; "lăn" v&agrave;o lỗ:</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/PC%20simple%20shot%201.jpg?1500181934866" alt="PC simple shot 1" /></p> <p>Vị tr&iacute;: Hai b&agrave;n ch&acirc;n gần nhau.<br />Vị tr&iacute; của quả b&oacute;ng: Giữa, với trọng lượng dồn l&ecirc;n tr&ecirc;n ch&acirc;n trước của bạn.<br />Tư thế: Nh&ocirc; cao người. Đứng gần quả b&oacute;ng hơn (h&igrave;nh dưới). Bạn sẽ cảm thấy như b&agrave;n tay cầm gậy cao hơn.<br />Swing: Với b&agrave;n tay của bạn cao như n&agrave;y, cổ tay gần như cứng lại, điều n&agrave;y rất tốt v&agrave; h&atilde;y thực hiện c&uacute; đ&aacute;nh giống như Putt b&oacute;ng.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/PC%20simple%20shot%203.jpg?1500181956994" alt="PC simple shot 3" /></p> <p><strong>Một c&uacute; pitch cho b&oacute;ng Fly (bay)</strong></p> <p>Trong trường hợp b&oacute;ng của người chơi nằm s&acirc;u trong cỏ rậm, người chơi kh&oacute; thực hiện một c&uacute; pitch run m&agrave; cần thực hiện một c&uacute; pitch fly gi&uacute;p b&oacute;ng bay bổng l&ecirc;n.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/PC%20simple%20shot%202.jpg?1500181973578" alt="PC simple shot 2" /></p> <p>Vị tr&iacute;: Ch&acirc;n&nbsp;hơi mở rộng một ch&uacute;t so với kỹ thuật pitch run.&nbsp;<br />Vị tr&iacute; của quả b&oacute;ng: dịch về ph&iacute;a ch&acirc;n tr&aacute;i hơn so với vị tr&iacute; giữa, trọng lượng của bạn tr&ecirc;n ch&acirc;n trước.<br />Tư thế: C&uacute;i xuống hơn. Đứng xa hơn b&oacute;ng với b&agrave;n tay để thấp.<br />Swing: Tay hạ thấp gi&uacute;p người chơi dễ gập cổ tay hơn, tư thấy n&agrave;y tạo ra một c&uacute; đ&aacute;nh từ tr&ecirc;n xuống v&agrave; th&ecirc;m độ mở mặt gậy khi impact.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/PC%20simple%20shot%204.jpg?1500181989011" alt="PC simple shot 4" /></p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

Kỹ thuật pitch run và fly dễ dàng

By GolfEdit.com - 16/07/2017

Có lẽ bất cứ golfer nào cũng phải thực hiện những cú pitch khi bóng ở gần green, tùy vị trí bóng nằm và khoảng cách mà người chơi chọn cho mình kỹ thuật đánh phù hợp

Dưới đây là một số hình ảnh đơn giản giúp bạn nhận biết được quỹ đạo bay của bóng ở những cú Pitch. Một vài điều chỉnh nhỏ ở tư thế set up đơn giản giúp người chơi dễ dàng có những cú đánh pitch shot như ý.

Một cú pitch cho bóng Run (lăn)

Không có gì thay đổi về tư thế đứng giữa người chơi và vị trí cờ. Đây là cách để có một cú đánh bay thấp và "lăn" vào lỗ:

PC simple shot 1

Vị trí: Hai bàn chân gần nhau.
Vị trí của quả bóng: Giữa, với trọng lượng dồn lên trên chân trước của bạn.
Tư thế: Nhô cao người. Đứng gần quả bóng hơn (hình dưới). Bạn sẽ cảm thấy như bàn tay cầm gậy cao hơn.
Swing: Với bàn tay của bạn cao như này, cổ tay gần như cứng lại, điều này rất tốt và hãy thực hiện cú đánh giống như Putt bóng.

PC simple shot 3

Một cú pitch cho bóng Fly (bay)

Trong trường hợp bóng của người chơi nằm sâu trong cỏ rậm, người chơi khó thực hiện một cú pitch run mà cần thực hiện một cú pitch fly giúp bóng bay bổng lên.

PC simple shot 2

Vị trí: Chân hơi mở rộng một chút so với kỹ thuật pitch run. 
Vị trí của quả bóng: dịch về phía chân trái hơn so với vị trí giữa, trọng lượng của bạn trên chân trước.
Tư thế: Cúi xuống hơn. Đứng xa hơn bóng với bàn tay để thấp.
Swing: Tay hạ thấp giúp người chơi dễ gập cổ tay hơn, tư thấy này tạo ra một cú đánh từ trên xuống và thêm độ mở mặt gậy khi impact.

PC simple shot 4

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Short Game

Không còn ngại shortgame nữa

By GolfEdit.com
Vấn đề của Shortgame đơn giản là ở tư thế đứng chuẩn bị thực hiện cú đánh ...
Short Game

Đừng để mắc lỗi chip do lạm dụng gậy kỹ thuật

By GolfEdit.com
Bạn đã biết cách chính xác để chip những quả bóng rơi trước cờ chưa? ...
Short Game

Kỹ thuật chip cực kỳ cơ bản và hữu ích của Phil Mickelson

By GolfEdit.com
Phil Mickelson được coi là thần shortgame với những cú chip đầy ảo diệu.  ...
Short Game

Cải thiện shortgame ngay lập tức

By GolfEdit.com
Kinh nghiệm của người chơi lâu năm chỉ ra rằng, càng thực hiện đơn giản và tránh suy nghĩ phức tạp về kỹ thuật thì người chơi có những cú...
Short Game

Kỹ thuật chip bóng cơ bản và nâng cao

By GolfEdit.com
Chip bóng là một trong những kỹ thuật đánh golf cơ bản. Trong một vòng, tối thiểu golf thủ phải đánh 10 shot chip. Có được kỹ năng chip bóng...
Short Game

Dustin Johnson là bậc thầy về gậy Wedge

By GolfEdit.com
Dustin Johnson không có một Major nào trong năm 2014 nhưng anh cũng có danh hiệu PGA TOUR thứ 4 trong mùa sau chiến thắng ở Northern Trust để cạnh...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi