<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="https://golfedit.com/swing/2154-tang-luc-swing-nho-bai-tap-voi-chiec-khan-tam.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Tăng lực swing nhờ bài tập với chiếc khăn tắm</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Tăng lực swing nhờ bài tập với chiếc khăn tắm</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="https://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2017/Lagtowel01-630x360.jpg"> <figcaption>Tăng lực swing nhờ bài tập với chiếc khăn tắm</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Một trong những g&oacute;c quan trọng nhất trong swing l&agrave; g&oacute;c được tạo bởi c&aacute;nh tay tr&aacute;i v&agrave; c&aacute;n gậy đối với người thuận tay phải.&nbsp;</p></h3> </header> <p>C&oacute; rất nhiều golfer để mất g&oacute;c tạo sức mạnh n&agrave;y từ qu&aacute; sớm khi downswing, để mất g&oacute;c n&agrave;y&nbsp;l&agrave; nguy&ecirc;n nh&acirc;n mất tốc độ đầu gậy khiB&agrave;i &nbsp;v&agrave;o b&oacute;ng.&nbsp;</p> <p>B&agrave;i tập luyện m&aacute;ch gi&uacute;p cho người chơi l&agrave; h&atilde;y lấy một chiếc khăn tắm vắt qua c&aacute;n gậy driver. Nắm gậy bằng b&agrave;n tay tr&aacute;i trong khi đ&oacute; tay phải giữ về gần cuối khăn.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/Lagtowel01.jpg?1499328623240" alt="Lagtowel01" /></p> <p>Tập một v&agrave;i c&uacute; half swing (swing một nửa), dừng lại trước vị tr&iacute; chuẩn bị v&agrave;o b&oacute;ng. Người chơi ch&uacute; &yacute; giữ khăn đủ chặt để bạn c&oacute; thể duy tr&igrave;&nbsp;được khớp nối cổ tay tr&aacute;i, ổn định g&oacute;c giữa c&aacute;nh tay v&agrave; c&aacute;n gậy. Lặp đi lặp lại c&uacute; half swing n&agrave;y cho đến khi bạn c&oacute; thể cảm nhận độ trễ (lag) của đầu gậy hơi gh&igrave; xuống khi chuẩn bị tiếp x&uacute;c b&oacute;ng, đồng thời cơ thể cũng chuyển động theo để tạo ra g&oacute;c lag tốt nhất.&nbsp;</p> <p>Sau khi tập quen rồi, h&atilde;y bỏ khăn ra v&agrave; đ&aacute;nh một v&agrave;i c&uacute; driver với cả hai tay. Người chơi n&ecirc;n ghi nhớ rằng sức mạnh v&agrave; tốc độ của c&uacute; đ&aacute;nh được t&iacute;ch lũy dự trữ trước khi v&agrave;o b&oacute;ng, do đ&oacute; một g&oacute;c lag tốt l&agrave; ch&igrave;a kh&oacute;a cho&nbsp;c&uacute; đ&aacute;nh đầy uy lực.&nbsp;</p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

Tăng lực swing nhờ bài tập với chiếc khăn tắm

By GolfEdit.com - 07/07/2017

Một trong những góc quan trọng nhất trong swing là góc được tạo bởi cánh tay trái và cán gậy đối với người thuận tay phải. 

Có rất nhiều golfer để mất góc tạo sức mạnh này từ quá sớm khi downswing, để mất góc này là nguyên nhân mất tốc độ đầu gậy khiBài  vào bóng. 

Bài tập luyện mách giúp cho người chơi là hãy lấy một chiếc khăn tắm vắt qua cán gậy driver. Nắm gậy bằng bàn tay trái trong khi đó tay phải giữ về gần cuối khăn.

Lagtowel01

Tập một vài cú half swing (swing một nửa), dừng lại trước vị trí chuẩn bị vào bóng. Người chơi chú ý giữ khăn đủ chặt để bạn có thể duy trì được khớp nối cổ tay trái, ổn định góc giữa cánh tay và cán gậy. Lặp đi lặp lại cú half swing này cho đến khi bạn có thể cảm nhận độ trễ (lag) của đầu gậy hơi ghì xuống khi chuẩn bị tiếp xúc bóng, đồng thời cơ thể cũng chuyển động theo để tạo ra góc lag tốt nhất. 

Sau khi tập quen rồi, hãy bỏ khăn ra và đánh một vài cú driver với cả hai tay. Người chơi nên ghi nhớ rằng sức mạnh và tốc độ của cú đánh được tích lũy dự trữ trước khi vào bóng, do đó một góc lag tốt là chìa khóa cho cú đánh đầy uy lực. 

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Swing

Người chơi golf giỏi thường có độ nghiêng vai cực tốt

By GolfEdit.com
Bất kỳ người chơi nào đều có một cảm giác rất vào tay khi chuẩn bị thực hiện một cú đánh nuột nà, và có dự cảm với những cú đánh...
Swing

Tích lũy năng lượng từ backswing: 3 điều cần ghi nhớ

By GolfEdit.com
Một trong những yếu tố then chốt để trở thành một golfer có những cú drive xa là nằm ở khả năng tích lũy năng lượng trong quá trình backswing. ...
Swing

Tăng lực swing nhờ bài tập với chiếc khăn tắm

By GolfEdit.com
Một trong những góc quan trọng nhất trong swing là góc được tạo bởi cánh tay trái và cán gậy đối với người thuận tay phải.  ...
Swing

3 cách chữa Slice hiệu quả

By GolfEdit.com
Nếu bạn muốn trị bệnh Slice của mình, bạn cần biết làm thế nào để chấm dứt việc đánh cắt ngang vào bóng - điều này có nghĩa phải tập...
Swing

Mất sự kết nối cơ thể khi Swing

By GolfEdit.com
Khi các huấn luyện viên nói đến sự liên quan giữa các phần trong một cú swing, ám chỉ việc là làm thế nào những chuyển động của tay trở...
Swing

Bạn đã xoay cơ thể chuẩn khi swing chưa?

By GolfEdit.com
Các chuyên gia dạy Golf luôn nhấn mạnh về tầm quan trọng của một tư thế set up tốt trước khi Swing. ...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi