<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="https://golfedit.com/tin-tuc/2516-golfer-le-hung-nam-lan-thu-2-vo-dich-swing-for-childrens-tet-hon-2-ty-dong-tien-tu-thien-duoc-quyen-gop.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Golfer Lê Hùng Nam lần thứ 2 vô địch Swing For Childrens Tet - Hơn 2 tỷ đồng tiền từ thiện được quyên góp</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Golfer Lê Hùng Nam lần thứ 2 vô địch Swing For Childrens Tet - Hơn 2 tỷ đồng tiền từ thiện được quyên góp</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="https://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2018/Swing4ChildrenTet201801-630x360.jpg"> <figcaption>Golfer Lê Hùng Nam lần thứ 2 vô địch Swing For Childrens Tet - Hơn 2 tỷ đồng tiền từ thiện được quyên góp</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Với tổng gậy 74, golfer L&ecirc; H&ugrave;ng Nam đ&atilde; xuất sắc bảo vệ th&agrave;nh c&ocirc;ng chức v&ocirc; địch giải đấu Swing For Childrens Tet cho lần thứ 2 được tổ chức v&agrave;o ng&agrave;y 30/01 tr&ecirc;n s&acirc;n golf Long Bi&ecirc;n.</p></h3> </header> <p>SWING FOR THE CHILDREN&rsquo;S TET 2018 do c&ocirc;ng ty CENGOLF phối hợp c&ugrave;ng Hội Golf&nbsp;TP H&agrave; Nội tổ chức. Đ&acirc;y l&agrave; năm thứ 2 li&ecirc;n tiếp, giải được tổ chức với mục đ&iacute;ch từ thiện, nhằm hỗ trợ v&agrave; gi&uacute;p đỡ c&aacute;c trẻ em c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn tr&ecirc;n mọi miền tổ quốc.&nbsp;Giải đấu&nbsp;năm nay&nbsp;quy tụ hơn 200 tay golf tham gia&nbsp;thi đấu v&agrave; sau hơn một ng&agrave;y thi đấu với 74 gậy c&oacute; được golfer L&ecirc; H&ugrave;ng Nam đ&atilde; đạt giải Best Gross.&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2018/Swing4ChildrenTet201801.jpg?1517369351603" alt="Swing4ChildrenTet201801" /></p> <p style="text-align: center;"><em>Golfer L&ecirc; H&ugrave;ng Nam lần thứ hai đăng quang giải đấu SWING FOR CHILDREN&#039;S TET - Ảnh Duy Dương</em></p> <p>Chia sẻ sau chức v&ocirc; địch của m&igrave;nh, &ocirc;ng L&ecirc; H&ugrave;ng Nam n&oacute;i: <em>"Thật vinh dự v&agrave; may mắn khi t&ocirc;i lần thứ 2 được nhận chức v&ocirc; địch. Giải đấu năm nay c&oacute; ch&uacute;t đặc biệt khi t&ocirc;i được tập đo&agrave;n CEN GROUP mời l&agrave;m gi&aacute;m đốc giải đấu n&ecirc;n cũng c&oacute; kh&aacute; nhiều &aacute;p lực. SWING FOR THE CHILDREN&rsquo;S TET l&agrave; một&nbsp;giải đấu lớn&nbsp;khi thu h&uacute;t c&aacute;c tay golf nổi bật tham dự v&agrave; thực sự &yacute; nghĩa khi&nbsp;gi&uacute;p lan truyền th&ocirc;ng điệp cho đi l&agrave; nhận lại v&agrave; để c&oacute; nhiều hơn nữa c&aacute;c em nhỏ được đ&oacute;n Tết an l&agrave;nh, ấm &aacute;p&rdquo;.</em></p> <p><em>Dưới đ&acirc;y l&agrave; chi tiết kết quả c&aacute;c golfer đạt giải:</em></p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;" border="1" width="253"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;" width="253"><strong>BEST NET</strong></td> </tr> <tr> <td>1. DIVISION D:&nbsp;</td> </tr> <tr> <td>&nbsp;<em>NGUYỄN THỊ B&Igrave;NH 79 &ndash; 10 - 69</em></td> </tr> <tr> <td>2. DIVISION C :</td> </tr> <tr> <td><em>&nbsp;TRẦN Đ&Igrave;NH NH&Atilde; 92 &ndash; 23 -69</em></td> </tr> <tr> <td>3. DIVISION B :</td> </tr> <tr> <td><em>&nbsp;TRẦN PHƯỚC DƯƠNG 84 &ndash; 14 - 70</em></td> </tr> <tr> <td>4. DIVISION A:</td> </tr> <tr> <td><em>&nbsp;PHẠM TiẾN DŨNG 77 &ndash; 7 - 70</em></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><strong>FIRST RUNNER UP</strong></td> </tr> <tr> <td>1. DIVISION D:&nbsp;</td> </tr> <tr> <td>&nbsp;<em>NGUYỄN THỊ V&Acirc;N ANH 82 &ndash; 12 - 70</em></td> </tr> <tr> <td>2. DIVISION C :</td> </tr> <tr> <td>&nbsp;<em>DƯƠNG VĂN LẬP 87 &ndash; 17 - 70</em></td> </tr> <tr> <td>3. DIVISION B :</td> </tr> <tr> <td><em>&nbsp;PH&Ugrave;NG TRẦN MINH&nbsp; 85 &ndash; 15 - 70</em></td> </tr> <tr> <td>4. DIVISION A:&nbsp;</td> </tr> <tr> <td><em>L&Ecirc; MINH HO&Agrave;N 78 &ndash; 8 - 70</em></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><strong>SECOND RUNNER UP</strong></td> </tr> <tr> <td>1. DIVISION D:&nbsp;</td> </tr> <tr> <td><em>&nbsp;TRẦN THU THỦY 94 &ndash; 23 - 71</em></td> </tr> <tr> <td>2. DIVISION C :</td> </tr> <tr> <td><em>&nbsp;NGUYỄN THANH T&Ugrave;NG 97 &ndash; 27 - 70</em></td> </tr> <tr> <td>3. DIVISION B :</td> </tr> <tr> <td>&nbsp;<em>VŨ TUẤN KHANH 88 &ndash; 17 - 71</em></td> </tr> <tr> <td>4. DIVISION A:</td> </tr> <tr> <td>&nbsp;<em>L&Ecirc; XU&Acirc;N QUANG 80 -10 -70</em></td> </tr> </tbody> </table> <p><strong>Hơn 2 tỷ đồng được quy&ecirc;n g&oacute;p từ nh&agrave; t&agrave;i trợ v&agrave; từ 200 golfer tham dự</strong></p> <p>Đ&uacute;ng với t&ecirc;n gọi của giải đấu l&agrave; SWING FOR CHILDREN&#039;S TET được tổ chức với mục đ&iacute;ch g&oacute;p phần mang đến một c&aacute;i Tết đầy đủ hơn cho c&aacute;c em nhỏ mồ c&ocirc;i, cơ nhỡ v&agrave; c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn. Sau năm đầu ti&ecirc;n thu h&uacute;t hơn 800 triệu tiền ủng hộ, th&igrave; năm 2018 số tiền hảo t&acirc;m đ&atilde; vượt con số hơn 2 tỷ đồng. Đ&acirc;y l&agrave; nỗ lực tuyệt vời của tập đo&agrave;n CEN GROUP trong việc k&ecirc;u gọi c&aacute;c nh&agrave; t&agrave;i trợ v&agrave; sự ủng hộ của gần 200 golfer tham dự giải đấu.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2018/Swing4ChildrenTet201803.jpg?1517369369204" alt="Swing4ChildrenTet201803" /></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;<em>Chủ tịch tập đo&agrave;n CEN GROUP &ocirc;ng Nguyễn Trung Vũ v&agrave; &ocirc;ng L&ecirc; H&ugrave;ng Nam trao vật phẩm đấu gi&aacute; cho golfer Nguyễn Đức Cường - Ảnh Duy Dương</em></p> <p><em>Ngay&nbsp;trong đ&ecirc;m Gala trao giải Ban tổ chức tổ chức b&aacute;n đấu gi&aacute; c&aacute;c vật phẩm trong đ&oacute; c&oacute; 1 bức tranh v&agrave; 1 lọ hoa được l&agrave;m bằng tay bởi c&aacute;c em tự kỷ v&agrave; khiếm thị từ Chương tr&igrave;nh Sen Hanmade (l&agrave; nơi đ&agrave;o tạo nghề cho c&aacute;c trẻ tự kỷ, t&agrave;n tật) đ&atilde; được golfer Nguyễn Tuấn Cường mua với số tiền 50 triệu đồng.&nbsp;Đặc biệt 168 triệu tiền mặt được golfer Nguyễn Đức Cường trả cho chiếc sim Mobifone 0901 59 6666 v&agrave; 1 chai rượu Hennessy Xo Limited.&nbsp;</em></p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2018/Swing4ChildrenTet201804.jpg?1517369404204" alt="Swing4ChildrenTet201804" /></p> <p style="text-align: center;"><em>&Ocirc;ng L&ecirc; H&ugrave;ng Nam trao&nbsp;1 bức tranh v&agrave; 1 lọ hoa từ Chương tr&igrave;nh Sen Hanmade cho&nbsp;golfer Nguyễn Tuấn Cường - Ảnh Duy Dương</em></p> <p>Tất cả khoản tiền quy&ecirc;n g&oacute;p được từ nh&agrave; t&agrave;i trợ của giải SWING FOR CHILRDREN&#039;S TET sẽ được đưa v&agrave;o&nbsp;Quỹ H&agrave;nh Động v&igrave; Nh&acirc;n &Aacute;i (Fund for Humanity).</p> <p><strong>Quỹ H&agrave;nh Động v&igrave; Nh&acirc;n &Aacute;i trao 250 triệu cho&nbsp;Viện huyết học v&agrave; truyền m&aacute;u Trung Ương</strong></p> <p>Trong buổi trao giải tối 30/01, B&agrave; L&ecirc; Ngọc Anh - Gi&aacute;m đốc điều h&agrave;nh Quỹ đ&atilde; c&ocirc;ng bố ủng hộ 250 triệu đồng cho&nbsp;Viện huyết học v&agrave; truyền m&aacute;u Trung Ương v&agrave; 100 triệu cho Chương tr&igrave;nh Sen Hanmade.&nbsp;Sau năm đầu ti&ecirc;n hoạt động từ thiện đầy s&ocirc;i nổi, năm nay Quỹ H&agrave;nh Động v&igrave; Nh&acirc;n &Aacute;i sẽ tập trung v&agrave;o hai trọng t&acirc;m l&agrave; khuyến học v&agrave; ứng cứu. Số tiền quy&ecirc;n g&oacute;p được từ giải đấu sẽ nhằm x&acirc;y dựng trường lớp, thư viện, mở ra c&aacute;c kh&oacute;a học cho trẻ em tự kỷ, trẻ em c&acirc;m điếc , khuyết tật. B&ecirc;n cạnh đ&oacute; Quỹ sẽ tham gia mạnh mẽ v&agrave;o c&aacute;c c&ocirc;ng t&aacute;c ứng cứu đối ph&oacute; với thảm họa thi&ecirc;n tai dịch bệnh.&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2018/Swing4ChildrenTet201802.jpg?1517369382157" alt="Swing4ChildrenTet201802" /></p> <p style="text-align: center;"><em>B&agrave; L&ecirc; Ngọc Anh đọc số tiền trao cho Viện huyết học v&agrave; truyền m&aacute;u Trung Ương v&agrave; Chương tr&igrave;nh Sen Hanmade - Ảnh: Duy Dương</em></p> <p>B&agrave; L&ecirc; Ngọc Anh x&uacute;c động chia sẻ: "<em>Thật vinh dự khi được song h&agrave;nh c&ugrave;ng giải đấu SWING FOR CHILDREN&#039;S TET v&agrave; tuyệt vời hơn khi được nhận số tiền qu&yacute; b&aacute;u của những nh&agrave; hảo t&acirc;m nhằm phục vụ cho&nbsp;c&aacute;c chương tr&igrave;nh thiện nguyện c&oacute; &yacute; nghĩa. Ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ nỗ lực hết m&igrave;nh để trao tận tay trọn vẹn những m&oacute;n qu&agrave; từ thiện của mọi người tới c&aacute;c trẻ em c&oacute; ho&agrave;n cảnh đặc biệt".</em></p> <p>Giải đấu SWING FOR CHILDREN&#039;S TET 2018 đ&atilde; kh&eacute;p lại đầy th&agrave;nh c&ocirc;ng, trưởng BTC giải &ocirc;ng Phạm Văn Tuấn b&agrave;y tỏ cảm k&iacute;ch trước tấm l&ograve;ng của c&aacute;c nh&agrave; hảo t&acirc;m v&agrave; n&oacute;i lời cảm ơn tới tất cả c&aacute;c golfer tham dự giải đấu. &Ocirc;ng Tuấn n&oacute;i: <em>"BTC giải Golf SWING FOR THE CHILDREN&rsquo;S TET 2018 một lần nữa xin cảm ơn c&aacute;c nh&agrave; t&agrave;i trợ, c&aacute;c mạnh thường qu&acirc;n, c&aacute;c golfer đ&atilde; tham dự giải, c&aacute;c cơ quan truyền th&ocirc;ng b&aacute;o ch&iacute; đ&atilde; hỗ trợ tuy&ecirc;n truyền, đưa tin về Giải đấu từ thiện n&agrave;y. Ch&uacute;ng t&ocirc;i xin hứa sẽ d&ugrave;ng tất cả c&aacute;c số tiền của c&aacute;c nh&agrave; t&agrave;i trợ, c&aacute;c nh&agrave; hảo t&acirc;m đ&atilde; đ&oacute;ng g&oacute;p để gi&uacute;p đỡ c&aacute;c trẻ em ngh&egrave;o, c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn, v&ugrave;ng s&acirc;u v&ugrave;ng xa để c&aacute;c em c&oacute; một c&aacute;i Tết ấm no, hạnh ph&uacute;c nhất."</em></p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

Golfer Lê Hùng Nam lần thứ 2 vô địch Swing For Childrens Tet - Hơn 2 tỷ đồng tiền từ thiện được quyên góp

By GolfEdit.com - 31/01/2018

Với tổng gậy 74, golfer Lê Hùng Nam đã xuất sắc bảo vệ thành công chức vô địch giải đấu Swing For Childrens Tet cho lần thứ 2 được tổ chức vào ngày 30/01 trên sân golf Long Biên.

SWING FOR THE CHILDREN’S TET 2018 do công ty CENGOLF phối hợp cùng Hội Golf TP Hà Nội tổ chức. Đây là năm thứ 2 liên tiếp, giải được tổ chức với mục đích từ thiện, nhằm hỗ trợ và giúp đỡ các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên mọi miền tổ quốc. Giải đấu năm nay quy tụ hơn 200 tay golf tham gia thi đấu và sau hơn một ngày thi đấu với 74 gậy có được golfer Lê Hùng Nam đã đạt giải Best Gross. 

Swing4ChildrenTet201801

Golfer Lê Hùng Nam lần thứ hai đăng quang giải đấu SWING FOR CHILDREN'S TET - Ảnh Duy Dương

Chia sẻ sau chức vô địch của mình, ông Lê Hùng Nam nói: "Thật vinh dự và may mắn khi tôi lần thứ 2 được nhận chức vô địch. Giải đấu năm nay có chút đặc biệt khi tôi được tập đoàn CEN GROUP mời làm giám đốc giải đấu nên cũng có khá nhiều áp lực. SWING FOR THE CHILDREN’S TET là một giải đấu lớn khi thu hút các tay golf nổi bật tham dự và thực sự ý nghĩa khi giúp lan truyền thông điệp cho đi là nhận lại và để có nhiều hơn nữa các em nhỏ được đón Tết an lành, ấm áp”.

Dưới đây là chi tiết kết quả các golfer đạt giải:

BEST NET
1. DIVISION D: 
 NGUYỄN THỊ BÌNH 79 – 10 - 69
2. DIVISION C :
 TRẦN ĐÌNH NHÃ 92 – 23 -69
3. DIVISION B :
 TRẦN PHƯỚC DƯƠNG 84 – 14 - 70
4. DIVISION A:
 PHẠM TiẾN DŨNG 77 – 7 - 70
FIRST RUNNER UP
1. DIVISION D: 
 NGUYỄN THỊ VÂN ANH 82 – 12 - 70
2. DIVISION C :
 DƯƠNG VĂN LẬP 87 – 17 - 70
3. DIVISION B :
 PHÙNG TRẦN MINH  85 – 15 - 70
4. DIVISION A: 
LÊ MINH HOÀN 78 – 8 - 70
SECOND RUNNER UP
1. DIVISION D: 
 TRẦN THU THỦY 94 – 23 - 71
2. DIVISION C :
 NGUYỄN THANH TÙNG 97 – 27 - 70
3. DIVISION B :
 VŨ TUẤN KHANH 88 – 17 - 71
4. DIVISION A:
 LÊ XUÂN QUANG 80 -10 -70

Hơn 2 tỷ đồng được quyên góp từ nhà tài trợ và từ 200 golfer tham dự

Đúng với tên gọi của giải đấu là SWING FOR CHILDREN'S TET được tổ chức với mục đích góp phần mang đến một cái Tết đầy đủ hơn cho các em nhỏ mồ côi, cơ nhỡ và có hoàn cảnh khó khăn. Sau năm đầu tiên thu hút hơn 800 triệu tiền ủng hộ, thì năm 2018 số tiền hảo tâm đã vượt con số hơn 2 tỷ đồng. Đây là nỗ lực tuyệt vời của tập đoàn CEN GROUP trong việc kêu gọi các nhà tài trợ và sự ủng hộ của gần 200 golfer tham dự giải đấu.

Swing4ChildrenTet201803

 Chủ tịch tập đoàn CEN GROUP ông Nguyễn Trung Vũ và ông Lê Hùng Nam trao vật phẩm đấu giá cho golfer Nguyễn Đức Cường - Ảnh Duy Dương

Ngay trong đêm Gala trao giải Ban tổ chức tổ chức bán đấu giá các vật phẩm trong đó có 1 bức tranh và 1 lọ hoa được làm bằng tay bởi các em tự kỷ và khiếm thị từ Chương trình Sen Hanmade (là nơi đào tạo nghề cho các trẻ tự kỷ, tàn tật) đã được golfer Nguyễn Tuấn Cường mua với số tiền 50 triệu đồng. Đặc biệt 168 triệu tiền mặt được golfer Nguyễn Đức Cường trả cho chiếc sim Mobifone 0901 59 6666 và 1 chai rượu Hennessy Xo Limited. 

Swing4ChildrenTet201804

Ông Lê Hùng Nam trao 1 bức tranh và 1 lọ hoa từ Chương trình Sen Hanmade cho golfer Nguyễn Tuấn Cường - Ảnh Duy Dương

Tất cả khoản tiền quyên góp được từ nhà tài trợ của giải SWING FOR CHILRDREN'S TET sẽ được đưa vào Quỹ Hành Động vì Nhân Ái (Fund for Humanity).

Quỹ Hành Động vì Nhân Ái trao 250 triệu cho Viện huyết học và truyền máu Trung Ương

Trong buổi trao giải tối 30/01, Bà Lê Ngọc Anh - Giám đốc điều hành Quỹ đã công bố ủng hộ 250 triệu đồng cho Viện huyết học và truyền máu Trung Ương và 100 triệu cho Chương trình Sen Hanmade. Sau năm đầu tiên hoạt động từ thiện đầy sôi nổi, năm nay Quỹ Hành Động vì Nhân Ái sẽ tập trung vào hai trọng tâm là khuyến học và ứng cứu. Số tiền quyên góp được từ giải đấu sẽ nhằm xây dựng trường lớp, thư viện, mở ra các khóa học cho trẻ em tự kỷ, trẻ em câm điếc , khuyết tật. Bên cạnh đó Quỹ sẽ tham gia mạnh mẽ vào các công tác ứng cứu đối phó với thảm họa thiên tai dịch bệnh. 

Swing4ChildrenTet201802

Bà Lê Ngọc Anh đọc số tiền trao cho Viện huyết học và truyền máu Trung Ương và Chương trình Sen Hanmade - Ảnh: Duy Dương

Bà Lê Ngọc Anh xúc động chia sẻ: "Thật vinh dự khi được song hành cùng giải đấu SWING FOR CHILDREN'S TET và tuyệt vời hơn khi được nhận số tiền quý báu của những nhà hảo tâm nhằm phục vụ cho các chương trình thiện nguyện có ý nghĩa. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để trao tận tay trọn vẹn những món quà từ thiện của mọi người tới các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt".

Giải đấu SWING FOR CHILDREN'S TET 2018 đã khép lại đầy thành công, trưởng BTC giải ông Phạm Văn Tuấn bày tỏ cảm kích trước tấm lòng của các nhà hảo tâm và nói lời cảm ơn tới tất cả các golfer tham dự giải đấu. Ông Tuấn nói: "BTC giải Golf SWING FOR THE CHILDREN’S TET 2018 một lần nữa xin cảm ơn các nhà tài trợ, các mạnh thường quân, các golfer đã tham dự giải, các cơ quan truyền thông báo chí đã hỗ trợ tuyên truyền, đưa tin về Giải đấu từ thiện này. Chúng tôi xin hứa sẽ dùng tất cả các số tiền của các nhà tài trợ, các nhà hảo tâm đã đóng góp để giúp đỡ các trẻ em nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu vùng xa để các em có một cái Tết ấm no, hạnh phúc nhất."

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Tin tức

Justin Rose dẫn cách biệt 4 gậy trước chung kết Fort Worth Invitational

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Golfer người Anh là Justin Rose đang tràn đầy cơ hội vô địch giải Fort Worth Invitational khi tiếp tục dẫn đầu sau vòng 3. ...
Tin tức

Rory McIlroy để Molinari độc chiếm ngôi đầu sau vòng 3 giải BMW PGA Championship

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Rory McIlroy đánh mất lợi thế nới rộng khoảng cách dẫn đầu do mắc lội ở 6 đường đầu ...
Tin tức

Justin Rose vươn lên dẫn đầu trước vòng 3 giải Fort Worth Invitational

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Đánh 64 gậy ghi -6 điểm ở vòng 2, Justin Rose vươn lên dẫn đầu giải Fort Worth Invitational với cách biệt tối thiểu.  ...
Tin tức

Alex Noren: thi đấu cùng Rory xong tôi nghĩ mình nên từ bỏ golf

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Golfer người Bắc Ai Len là Rory McIlroy đã có vòng đấu xuất sắc để vươn lên dẫn đầu giải golf BMW PGA Championship đang diễn ra ở...
Tin tức

Rory McIlroy mở màn ấn tượng ở giải đấu có tổng thưởng 7 triệu đô la

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Giải BMW PGA Champions thuộc hệ thống thi đấu của European Tour đã chính thức khởi tranh trên sân Wentworth Club, vương quốc Anh ...
Tin tức

Kevin Na có vòng đấu bogey-free 62 gậy giải Fort Worth Invitational

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Golfer người Mỹ Kevin Na có vòng đấu không mắc lỗi để vươn lên dẫn đầu giải Fort Worth Invitational ...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi