<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="https://golfedit.com/tin-bao-tro/2493-a-hau-diec-toan-cau-thuy-doan-nghen-ngao-cam-on-tai-hop-bao-swing-for-children-tet.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Á hậu điếc toàn cầu Thúy Đoan nghẹn ngào cảm ơn tại họp báo Swing For Childrens Tet</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Á hậu điếc toàn cầu Thúy Đoan nghẹn ngào cảm ơn tại họp báo Swing For Childrens Tet</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="https://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2018/S4C201801-750x428.jpg"> <figcaption>Á hậu điếc toàn cầu Thúy Đoan nghẹn ngào cảm ơn tại họp báo Swing For Childrens Tet</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Giải golf Swing For The Childrens Tet năm thứ 2 sẽ ch&iacute;nh thức khởi tranh v&agrave;o ng&agrave;y 30/01 tr&ecirc;n s&acirc;n golf Long Bi&ecirc;n. Giải đấu năm nay dự kiến thu h&uacute;t 200 tay golf tr&ecirc;n cả nước v&agrave; c&ugrave;ng nhau ủng hộ v&igrave; một c&aacute;i Tết ấm no cho trẻ em c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn.</p></h3> </header> <p>S&aacute;ng ng&agrave;y 12/1 đ&atilde; diễn ra buổi họp b&aacute;o c&ocirc;ng bố giải đấu&nbsp;golf từ thiện SWING FOR THE CHILDREN&rsquo;S TET 2018 do c&ocirc;ng ty CENGOLF phối hợp c&ugrave;ng Hội Golf&nbsp;TP H&agrave; Nội tổ chức. Đ&acirc;y l&agrave; năm thứ 2 li&ecirc;n tiếp, giải được tổ chức với mục đ&iacute;ch từ thiện, nhằm hỗ trợ v&agrave; gi&uacute;p đỡ c&aacute;c trẻ em c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn tr&ecirc;n mọi miền tổ quốc.&nbsp;Tới dự buổi họp b&aacute;o c&oacute; c&aacute;c kh&aacute;ch mời quan trọng trong đ&oacute; phải kể đến Trưởng bộ m&ocirc;n Golf - Tổng cục TDTD &ocirc;ng Nguyễn Quốc H&ugrave;ng, Ph&oacute; TTK Hiệp Hội Golf Việt Nam &ocirc;ng Phạm Th&agrave;nh Tr&iacute;, Tổng thư k&yacute; Hội Golf TP H&agrave; Nội ki&ecirc;m Gi&aacute;m đốc giải đấu &ocirc;ng L&ecirc; H&ugrave;ng Nam, Nguy&ecirc;n TTK VGA &ocirc;ng Nguyễn Ngọc Chu. B&ecirc;n cạnh đ&oacute; buổi lễ c&ograve;n ch&agrave;o đ&oacute;n đ&ocirc;ng đảo c&aacute;c nh&agrave; t&agrave;i trợ, đại diện Quỹ H&agrave;nh Động V&igrave; Nh&acirc;n &Aacute;i, B&igrave;nh Minh Cho Em v&agrave; c&aacute;c cơ quan b&aacute;o ch&iacute; truyền th&ocirc;ng nổi bật.</p> <p><strong>C&ocirc;ng t&aacute;c thiện nguyện vượt qua khu&ocirc;n khổ của một giải đấu Golf</strong></p> <p>Đ&uacute;ng như t&ecirc;n gọi v&agrave; &yacute; nghĩa khởi nguồn của giải đấu, giải golf SWING FOR THE CHILDREN&rsquo;S TET 2018, được tổ chức với mục đ&iacute;ch g&oacute;p phần mang đến một c&aacute;i Tết ấm &aacute;p hơn, đầy đủ hơn cho c&aacute;c em nhỏ mồ c&ocirc;i, cơ nhỡ v&agrave; c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn. Một phần được sử dụng để hỗ trợ c&ocirc;ng t&aacute;c x&acirc;y dựng cơ sở vật chất chung như: thư viện, trường học, khu vui chơi... cho c&aacute;c em nhỏ tại c&aacute;c tỉnh v&ugrave;ng n&uacute;i, v&ugrave;ng s&acirc;u v&ugrave;ng xa.</p> <p>Ph&aacute;t biểu tại buổi lễ, Trưởng BTC giải &ocirc;ng Phạm Văn Tuấn chia sẻ: <em>"Năm 2017 ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; quy&ecirc;n g&oacute;p l&ecirc;n tới 700 triệu đồng tiền từ thiện. Tất cả số tiền v&agrave; hiện tr&ecirc;n đ&atilde; được&nbsp;ban tổ chức phối hợp với Quỹ H&agrave;nh động v&igrave; Nh&acirc;n &Aacute;i (Fund for Humanity) v&agrave; Hội chữ thập đỏ th&agrave;nh phố H&agrave; Nội trao tận tay đến c&aacute;c trẻ em ngh&egrave;o tại c&aacute;c huyện Đ&ocirc;ng Anh, S&oacute;c Sơn, Chương Mỹ&hellip; c&aacute;c huyện v&ugrave;ng cao thuộc tỉnh L&agrave;o Cai v&agrave; tặng qu&agrave; c&aacute;c cựu động viện thể thao Việt Nam gặp kh&oacute; khăn v&igrave; bạo bệnh."</em></p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2018/S4C201806.jpg?1515766464463" alt="S4C201806" /></p> <p style="text-align: center;"><em>&Ocirc;ng Phạm Văn Tuấn - Trưởng ban tổ chức giải đấu ph&aacute;t biểu</em></p> <p>Tới tham gia họp b&aacute;o c&oacute;&nbsp;chủ tịch CENGROUP &ocirc;ng Nguyễn Trung Vũ -&nbsp;người được vinh danh trong TOP 10 nhận giải thưởng Sao Đỏ 2017, giải thưởng cao qu&yacute;, nhằm t&ocirc;n vinh những doanh nh&acirc;n trẻ c&oacute; nhiều đ&oacute;ng g&oacute;p cho doanh nghiệp v&agrave; x&atilde; hội. &Ocirc;ng Nguyễn Trung Vũ đ&atilde; ph&aacute;t biểu: <em>"CENGROUP mới th&agrave;nh lập CENGOLF năm 2017 nhưng với th&agrave;nh c&ocirc;ng của giải đấu SWING FOR CHILDREN năm đầu ti&ecirc;n khiến t&ocirc;i v&ocirc; c&ugrave;ng hạnh ph&uacute;c. Với uy t&iacute;n của tập đo&agrave;n, ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; kh&ocirc;ng mấy kh&oacute; khăn khi k&ecirc;u gọi c&aacute;c nh&agrave; hảo t&acirc;m ủng hộ cho giải đấu bởi &yacute; nghĩa thiện nguyện cao qu&yacute;. T&ocirc;i kh&ocirc;ng phải l&agrave; người kh&eacute;o ăn n&oacute;i nhưng t&ocirc;i xin cam kết rằng giải đấu năm nay CENLAND c&ugrave;ng c&aacute;c đối t&aacute;c sẽ quy&ecirc;n g&oacute;p 2 tỷ cho chương tr&igrave;nh nh&acirc;n đạo của giải đấu."&nbsp;</em>Cả kh&aacute;n ph&ograve;ng như đ&atilde; được h&acirc;m n&oacute;ng l&ecirc;n trong&nbsp;ng&agrave;y đ&ocirc;ng lạnh gi&aacute; bởi những tấm l&ograve;ng&nbsp;cao cả&nbsp;của c&aacute;c mạnh thường qu&acirc;n.&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2018/S4C201803.jpg?1515766499798" alt="S4C201803" /></p> <p style="text-align: center;"><em>Chủ tịch Tập Đo&agrave;n CENGROUP phấn khởi k&ecirc;u gọi từ thiện với số tiền lớn cho giải đấu</em></p> <p><strong>&Aacute; hậu Điếc to&agrave;n cầu L&ecirc; Thị Th&uacute;y Đoan truyền cảm hứng cho giải đấu</strong></p> <p>Ng&agrave;y ra mắt giải đấu SWING FOR THE CHILDREN&#039;S TET lần thứ 2 rất vinh dự khi c&oacute; một kh&aacute;ch mời đặc biệt l&agrave; &Aacute; hậu Điếc to&agrave;n cầu L&ecirc; Thị Th&uacute;y Đoan&nbsp;2015. Một m&igrave;nh mang chu&ocirc;ng đi đ&aacute;nh xứ người, vượt qua hơn 70 th&iacute; sinh xuất sắc từ khắp c&aacute;c quốc gia, v&ugrave;ng l&atilde;nh thổ tr&ecirc;n thế giới, L&ecirc; Thị Th&uacute;y Đoan đ&atilde; gi&agrave;nh ng&ocirc;i &Aacute; hậu 2. Sự xuất hiện của Th&uacute;y Đoan trong một sự kiện Golf khiến cho kh&ocirc;ng &iacute;t người t&ograve; m&ograve; đặc biệt l&agrave; b&aacute;o giới. C&ocirc; g&aacute;i sinh năm 1989 l&agrave; th&agrave;nh vi&ecirc;n của c&acirc;u lạc bộ người khiếm th&iacute;nh H&agrave; Nội, Ph&oacute; chủ tịch c&acirc;u lạc bộ người khiếm th&iacute;nh quận Long Bi&ecirc;n. Th&uacute;y Đoan vẫn đi dạy học cho trẻ em&nbsp;c&acirc;m điếc tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố. Th&uacute;y Đoan đ&atilde; đại diện cho&nbsp;SEN HANDMADE thuộc chương tr&igrave;nh B&igrave;nh Minh Cho Em&nbsp;trao tặng lẵng hoa được l&agrave;m thủ c&ocirc;ng rất đẹp&nbsp;bởi&nbsp;c&aacute;c em khiếm th&iacute;nh khiếm thị cho chủ tịch Tập Đo&agrave;n CENGROUP, &ocirc;ng Nguyễn Trung Vũ.&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2018/S4C201804.jpg?1515766556717" alt="S4C201804" /></p> <p style="text-align: center;"><em>&Aacute; Hậu Th&uacute;y Đoan đẹp rạng ngời tại buổi họp b&aacute;o SWING FOR THE CHILDREN&#039;TET 2018</em></p> <p>Th&uacute;y Đoan b&agrave;y tỏ cảm x&uacute;c qua người phi&ecirc;n dịch gi&uacute;p đỡ c&ocirc; trong suốt năm qua l&agrave; chị Nguyễn Thị Đ&iacute;nh cho cả kh&aacute;n ph&ograve;ng: "T&ocirc;i thật cảm k&iacute;ch&nbsp;v&agrave; v&ocirc; c&ugrave;ng nghẹn ng&agrave;o trước h&agrave;nh động đầy nh&acirc;n văn của c&aacute;c qu&yacute; vị tại đ&acirc;y. Thực sự chưa bao giờ t&ocirc;i chứng kiến một buổi họp b&aacute;o m&agrave; mọi người đều d&agrave;nh trọn vẹn t&igrave;nh cảm cho c&aacute;c trẻ em c&oacute; ho&agrave;n cảnh đặc biệt như thế n&agrave;y. Thay mặt c&aacute;c trẻ em khiếm th&iacute;nh của hội t&ocirc;i xin tr&acirc;n trọng cảm ơn tất cả mọi người đ&atilde; c&oacute; mặt ở đ&acirc;y."</p> <p>Theo đại diện của Quỹ H&agrave;nh Động v&igrave; Nh&acirc;n &Aacute;i (Fund for Humanity), sau năm đầu ti&ecirc;n hoạt động từ thiện đầy s&ocirc;i nổi, năm nay Quỹ sẽ tập trung v&agrave;o hai trọng t&acirc;m l&agrave; khuyến học v&agrave; ứng cứu. Số tiền quy&ecirc;n g&oacute;p được từ giải đấu sẽ nhằm x&acirc;y dựng trường lớp, thư viện, mở ra c&aacute;c kh&oacute;a học cho trẻ em tự kỷ, trẻ em c&acirc;m điếc , khuyết tật. B&ecirc;n cạnh đ&oacute; Quỹ sẽ tham gia mạnh mẽ v&agrave;o c&aacute;c c&ocirc;ng t&aacute;c ứng cứu đối ph&oacute; với thảm họa thi&ecirc;n tai dịch bệnh.&nbsp;</p> <p><strong>Giải đấu thu h&uacute;t 200 golfer tham dự v&agrave; s&acirc;n Golf Long Bi&ecirc;n l&agrave; nh&agrave; t&agrave;i trợ kim cương cho giải đấu:</strong></p> <p>SWING FOR CHILDREN&#039;S TET kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; giải đấu c&oacute; t&iacute;nh nh&acirc;n văn cao cả m&agrave; được đ&aacute;nh gi&aacute; l&agrave; giải golf phong tr&agrave;o v&ocirc; c&ugrave;ng uy t&iacute;n khi được Hiệp Hội Golf Việt Nam (VGA) bảo trợ. Kh&ocirc;ng những thế Hội Golf th&agrave;nh phố H&agrave; Nội cũng tham gia tổ chức giải đấu n&agrave;y c&ugrave;ng với CENGOLF. Một điều hiếm thấy ở rất nhiều giải đấu phong tr&agrave;o khi đại diện s&acirc;n golf Long Bi&ecirc;n đến dự buổi họp b&aacute;o v&agrave; nhận kỷ niệm chương cho đơn vị t&agrave;i trợ kim cương c&ugrave;ng với c&ocirc;ng ty BDS Thế Kỷ.&nbsp;</p> <p>Giải đấu năm nay chia th&agrave;nh 4 bảng đấu gồm bảng A (hcp 0-12), bảng B (hcp 13-19), bảng C (hcp 20-36) v&agrave; bảng Nữ (hcp 0-36). Số lượng golfer đăng k&yacute; dự kiến&nbsp;l&ecirc;n tới 200 golfer&nbsp;l&agrave; đại diện c&aacute;c c&acirc;u lạc bộ golf, c&aacute;c doanh nghiệp bất động sản c&ugrave;ng c&aacute;c cơ quan th&ocirc;ng tấn b&aacute;o ch&iacute; tr&ecirc;n to&agrave;n quốc.&nbsp;</p> <p>&Ocirc;ng L&ecirc; H&ugrave;ng Nam &ndash;&nbsp;TTK Hội Golf H&agrave; Nội, Gi&aacute;m đốc giải đấu&nbsp;n&oacute;i: <em>"Năm nay, giải golf SWING FOR THE CHILDREN&rsquo;S TET 2018 ch&iacute;nh thức c&oacute; sự đồng h&agrave;nh của Hội Golf th&agrave;nh phố H&agrave; Nội n&ecirc;n ch&uacute;ng t&ocirc;i quyết t&acirc;m tổ chức với quy m&ocirc; lớn, trong đ&oacute; c&oacute; nhiều golfer t&ecirc;n tuổi ở khu vực ph&iacute;a Bắc.&nbsp;Sau th&agrave;nh c&ocirc;ng của m&ugrave;a giải đầu ti&ecirc;n, với mục đ&iacute;ch v&agrave; &yacute; nghĩa nh&acirc;n văn s&acirc;u sắc, BTC giải đấu mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự đồng h&agrave;nh v&agrave; hỗ trợ của c&aacute;c golfer v&agrave; c&aacute;c mạnh thường qu&acirc;n, để hỗ trợ v&agrave; gi&uacute;p đỡ được nhiều hơn nữa c&aacute;c trẻ em c&oacute; cảnh kh&oacute; khăn. Ch&uacute;ng t&ocirc;i k&igrave; vọng SWING FOR THE CHILDREN&rsquo;S TET sẽ l&agrave; giải đấu được tổ chức thường ni&ecirc;n, gi&uacute;p lan truyền th&ocirc;ng điệp cho đi l&agrave; nhận lại v&agrave; để c&oacute; nhiều hơn nữa c&aacute;c em nhỏ được đ&oacute;n Tết an l&agrave;nh, ấm &aacute;p&rdquo;.</em></p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2018/S4C201805.jpg?1515766608841" alt="S4C201805" /></p> <p style="text-align: center;"><em>Đại diện BTC, c&aacute;c nh&agrave; t&agrave;i trợ, quỹ H&agrave;nh động v&igrave; Nh&acirc;n &Aacute;i c&ugrave;ng &Aacute; Hậu Th&uacute;y Đoan chụp ảnh lưu niệm</em></p> <p>Giải SWING FOR THE CHILDREN&rsquo;S TET 2018 sẽ được diễn ra v&agrave;o ng&agrave;y 30.01.2018, tại s&acirc;n golf Long Bi&ecirc;n, H&agrave; Nội.&nbsp;Giải đấu sẽ diễn ra theo thể thức thi đấu 1 v&ograve;ng 18 lỗ; Đấu gậy trực tiếp t&iacute;nh điểm net dựa tr&ecirc;n Handicap. Trong đ&oacute;, Bảng A t&iacute;nh điểm Nett theo Handicap ch&iacute;nh thức, cắt tối đa (-2), Bảng B, C v&agrave; bảng nữ t&iacute;nh điểm Nett dựa tr&ecirc;n Handicap ng&agrave;y theo System 36 v&agrave; c&aacute;c giải kĩ thuật. Được biết, năm nay Ban tổ chức sẽ trao giải Hole in one l&agrave; một căn hộ cao cấp.</p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

Á hậu điếc toàn cầu Thúy Đoan nghẹn ngào cảm ơn tại họp báo Swing For Childrens Tet

By GolfEdit.com - 12/01/2018

Giải golf Swing For The Childrens Tet năm thứ 2 sẽ chính thức khởi tranh vào ngày 30/01 trên sân golf Long Biên. Giải đấu năm nay dự kiến thu hút 200 tay golf trên cả nước và cùng nhau ủng hộ vì một cái Tết ấm no cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Sáng ngày 12/1 đã diễn ra buổi họp báo công bố giải đấu golf từ thiện SWING FOR THE CHILDREN’S TET 2018 do công ty CENGOLF phối hợp cùng Hội Golf TP Hà Nội tổ chức. Đây là năm thứ 2 liên tiếp, giải được tổ chức với mục đích từ thiện, nhằm hỗ trợ và giúp đỡ các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên mọi miền tổ quốc. Tới dự buổi họp báo có các khách mời quan trọng trong đó phải kể đến Trưởng bộ môn Golf - Tổng cục TDTD ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó TTK Hiệp Hội Golf Việt Nam ông Phạm Thành Trí, Tổng thư ký Hội Golf TP Hà Nội kiêm Giám đốc giải đấu ông Lê Hùng Nam, Nguyên TTK VGA ông Nguyễn Ngọc Chu. Bên cạnh đó buổi lễ còn chào đón đông đảo các nhà tài trợ, đại diện Quỹ Hành Động Vì Nhân Ái, Bình Minh Cho Em và các cơ quan báo chí truyền thông nổi bật.

Công tác thiện nguyện vượt qua khuôn khổ của một giải đấu Golf

Đúng như tên gọi và ý nghĩa khởi nguồn của giải đấu, giải golf SWING FOR THE CHILDREN’S TET 2018, được tổ chức với mục đích góp phần mang đến một cái Tết ấm áp hơn, đầy đủ hơn cho các em nhỏ mồ côi, cơ nhỡ và có hoàn cảnh khó khăn. Một phần được sử dụng để hỗ trợ công tác xây dựng cơ sở vật chất chung như: thư viện, trường học, khu vui chơi... cho các em nhỏ tại các tỉnh vùng núi, vùng sâu vùng xa.

Phát biểu tại buổi lễ, Trưởng BTC giải ông Phạm Văn Tuấn chia sẻ: "Năm 2017 chúng tôi đã quyên góp lên tới 700 triệu đồng tiền từ thiện. Tất cả số tiền và hiện trên đã được ban tổ chức phối hợp với Quỹ Hành động vì Nhân Ái (Fund for Humanity) và Hội chữ thập đỏ thành phố Hà Nội trao tận tay đến các trẻ em nghèo tại các huyện Đông Anh, Sóc Sơn, Chương Mỹ… các huyện vùng cao thuộc tỉnh Lào Cai và tặng quà các cựu động viện thể thao Việt Nam gặp khó khăn vì bạo bệnh."

S4C201806

Ông Phạm Văn Tuấn - Trưởng ban tổ chức giải đấu phát biểu

Tới tham gia họp báo có chủ tịch CENGROUP ông Nguyễn Trung Vũ - người được vinh danh trong TOP 10 nhận giải thưởng Sao Đỏ 2017, giải thưởng cao quý, nhằm tôn vinh những doanh nhân trẻ có nhiều đóng góp cho doanh nghiệp và xã hội. Ông Nguyễn Trung Vũ đã phát biểu: "CENGROUP mới thành lập CENGOLF năm 2017 nhưng với thành công của giải đấu SWING FOR CHILDREN năm đầu tiên khiến tôi vô cùng hạnh phúc. Với uy tín của tập đoàn, chúng tôi đã không mấy khó khăn khi kêu gọi các nhà hảo tâm ủng hộ cho giải đấu bởi ý nghĩa thiện nguyện cao quý. Tôi không phải là người khéo ăn nói nhưng tôi xin cam kết rằng giải đấu năm nay CENLAND cùng các đối tác sẽ quyên góp 2 tỷ cho chương trình nhân đạo của giải đấu." Cả khán phòng như đã được hâm nóng lên trong ngày đông lạnh giá bởi những tấm lòng cao cả của các mạnh thường quân. 

S4C201803

Chủ tịch Tập Đoàn CENGROUP phấn khởi kêu gọi từ thiện với số tiền lớn cho giải đấu

Á hậu Điếc toàn cầu Lê Thị Thúy Đoan truyền cảm hứng cho giải đấu

Ngày ra mắt giải đấu SWING FOR THE CHILDREN'S TET lần thứ 2 rất vinh dự khi có một khách mời đặc biệt là Á hậu Điếc toàn cầu Lê Thị Thúy Đoan 2015. Một mình mang chuông đi đánh xứ người, vượt qua hơn 70 thí sinh xuất sắc từ khắp các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới, Lê Thị Thúy Đoan đã giành ngôi Á hậu 2. Sự xuất hiện của Thúy Đoan trong một sự kiện Golf khiến cho không ít người tò mò đặc biệt là báo giới. Cô gái sinh năm 1989 là thành viên của câu lạc bộ người khiếm thính Hà Nội, Phó chủ tịch câu lạc bộ người khiếm thính quận Long Biên. Thúy Đoan vẫn đi dạy học cho trẻ em câm điếc trên địa bàn thành phố. Thúy Đoan đã đại diện cho SEN HANDMADE thuộc chương trình Bình Minh Cho Em trao tặng lẵng hoa được làm thủ công rất đẹp bởi các em khiếm thính khiếm thị cho chủ tịch Tập Đoàn CENGROUP, ông Nguyễn Trung Vũ. 

S4C201804

Á Hậu Thúy Đoan đẹp rạng ngời tại buổi họp báo SWING FOR THE CHILDREN'TET 2018

Thúy Đoan bày tỏ cảm xúc qua người phiên dịch giúp đỡ cô trong suốt năm qua là chị Nguyễn Thị Đính cho cả khán phòng: "Tôi thật cảm kích và vô cùng nghẹn ngào trước hành động đầy nhân văn của các quý vị tại đây. Thực sự chưa bao giờ tôi chứng kiến một buổi họp báo mà mọi người đều dành trọn vẹn tình cảm cho các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt như thế này. Thay mặt các trẻ em khiếm thính của hội tôi xin trân trọng cảm ơn tất cả mọi người đã có mặt ở đây."

Theo đại diện của Quỹ Hành Động vì Nhân Ái (Fund for Humanity), sau năm đầu tiên hoạt động từ thiện đầy sôi nổi, năm nay Quỹ sẽ tập trung vào hai trọng tâm là khuyến học và ứng cứu. Số tiền quyên góp được từ giải đấu sẽ nhằm xây dựng trường lớp, thư viện, mở ra các khóa học cho trẻ em tự kỷ, trẻ em câm điếc , khuyết tật. Bên cạnh đó Quỹ sẽ tham gia mạnh mẽ vào các công tác ứng cứu đối phó với thảm họa thiên tai dịch bệnh. 

Giải đấu thu hút 200 golfer tham dự và sân Golf Long Biên là nhà tài trợ kim cương cho giải đấu:

SWING FOR CHILDREN'S TET không chỉ là giải đấu có tính nhân văn cao cả mà được đánh giá là giải golf phong trào vô cùng uy tín khi được Hiệp Hội Golf Việt Nam (VGA) bảo trợ. Không những thế Hội Golf thành phố Hà Nội cũng tham gia tổ chức giải đấu này cùng với CENGOLF. Một điều hiếm thấy ở rất nhiều giải đấu phong trào khi đại diện sân golf Long Biên đến dự buổi họp báo và nhận kỷ niệm chương cho đơn vị tài trợ kim cương cùng với công ty BDS Thế Kỷ. 

Giải đấu năm nay chia thành 4 bảng đấu gồm bảng A (hcp 0-12), bảng B (hcp 13-19), bảng C (hcp 20-36) và bảng Nữ (hcp 0-36). Số lượng golfer đăng ký dự kiến lên tới 200 golfer là đại diện các câu lạc bộ golf, các doanh nghiệp bất động sản cùng các cơ quan thông tấn báo chí trên toàn quốc. 

Ông Lê Hùng Nam – TTK Hội Golf Hà Nội, Giám đốc giải đấu nói: "Năm nay, giải golf SWING FOR THE CHILDREN’S TET 2018 chính thức có sự đồng hành của Hội Golf thành phố Hà Nội nên chúng tôi quyết tâm tổ chức với quy mô lớn, trong đó có nhiều golfer tên tuổi ở khu vực phía Bắc. Sau thành công của mùa giải đầu tiên, với mục đích và ý nghĩa nhân văn sâu sắc, BTC giải đấu mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự đồng hành và hỗ trợ của các golfer và các mạnh thường quân, để hỗ trợ và giúp đỡ được nhiều hơn nữa các trẻ em có cảnh khó khăn. Chúng tôi kì vọng SWING FOR THE CHILDREN’S TET sẽ là giải đấu được tổ chức thường niên, giúp lan truyền thông điệp cho đi là nhận lại và để có nhiều hơn nữa các em nhỏ được đón Tết an lành, ấm áp”.

S4C201805

Đại diện BTC, các nhà tài trợ, quỹ Hành động vì Nhân Ái cùng Á Hậu Thúy Đoan chụp ảnh lưu niệm

Giải SWING FOR THE CHILDREN’S TET 2018 sẽ được diễn ra vào ngày 30.01.2018, tại sân golf Long Biên, Hà Nội. Giải đấu sẽ diễn ra theo thể thức thi đấu 1 vòng 18 lỗ; Đấu gậy trực tiếp tính điểm net dựa trên Handicap. Trong đó, Bảng A tính điểm Nett theo Handicap chính thức, cắt tối đa (-2), Bảng B, C và bảng nữ tính điểm Nett dựa trên Handicap ngày theo System 36 và các giải kĩ thuật. Được biết, năm nay Ban tổ chức sẽ trao giải Hole in one là một căn hộ cao cấp.

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Tin bảo trợ

Golfer Thái Trung Hiếu làm phó chủ tịch câu lạc bộ golf 1982

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Ngày 19/6/2018 tại sân golf Long Biên, Hà Nội đã diễn ra buổi Outing golf thành lập Câu lạc bộ Golf 1982. ...
Tin bảo trợ

Các golfer nữ khoe sắc tại Vietnam Caddies Championship

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Giải golf Vienam Caddies Championship khu vực miền Bắc đã diễn ra trên sân golf Đại Lải vào ngày 18/6. ...
Tin bảo trợ

Golfer Hà Ngọc Hoàng Lộc vô địch VCK MercedesTrophy Việt Nam, cùng 6 golfer đến Úc

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Vòng chung kết giải MercedesTrophy Quốc Gia kết thúc và BTC đã tìm ra 7 gương mặt xuất sắc đại diện cho Việt Nam tham dự VCK MercedesTrophy Asia 2018...
Tin bảo trợ

Golfer Ngọc Biên ghi HIO trị giá 2,3 tỷ VCK MercedesTrophy 2018 khi giải diễn ra mới 20 phút

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Vòng CK MercedesTrophy 2018 đã chính thức khởi tranh ngày hôm nay 3/6/2018 và tin vui đã đến với golfer Vũ Ngọc Biên ...
Tin bảo trợ

5 lý do nói lên đẳng cấp vượt trội của CK Quốc Gia Mercedes Trophy Việt Nam 2018

By GolfEdit.com
Golfedit.com - 7 đại diện Việt Nam tham dự Chung Kết Mercedes Trophy Châu Á 2018 vào tháng 8 tới sẽ được quyết định sau ngày thi đấu chính thức...
Tin bảo trợ

Golfer Quế Linh vô địch, Bảo Long nhất bảng A giải Tràng An Signature Spring Golf Tournament 2018

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Giải golf Tràng An Signature Spring Golf Tournament 2018 đã tổ chức thành công trên sân golf Sông Giá, Hải Phòng  ...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi