<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="https://golfedit.com/suc-khoe-the-hinh/2521-yips-la-gi-no-anh-huong-the-nao-den-cuoc-choi-cua-golfer.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Yips là gì - nó ảnh hưởng thế nào đến cuộc chơi của golfer?</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Yips là gì - nó ảnh hưởng thế nào đến cuộc chơi của golfer?</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="https://golfedit.com/images/cache/A_Photos/Khampha/Yips02-630x360.jpg"> <figcaption>Yips là gì - nó ảnh hưởng thế nào đến cuộc chơi của golfer?</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Thuật ngữ Yips trở n&ecirc;n th&ocirc;ng dụng l&agrave; nhờ Tommy Armour - một nh&agrave; v&ocirc; địch golf, v&agrave; sau n&agrave;y trở th&agrave;nh huấn luyện vi&ecirc;n golf- để giải th&iacute;ch những kh&oacute; khăn đ&atilde; khiến anh phải từ bỏ thi đấu.</p></h3> </header> <p>Khi m&ocirc; tả Yips, nhiều tay golf đ&atilde; sử dụng những thuật ngữ như bị giật, bị loạng choạng, bị hốt hoảng, bọi th&uacute;c mạnh. Yips thực sự l&agrave; những cử động kh&ocirc;ng tự &yacute; của b&agrave;n tay v&agrave; cổ tay khiến người chơi kh&ocirc;ng thể đ&aacute;nh b&oacute;ng được, ngay cả với những tay golf chuy&ecirc;n nghiệp nhất.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/Khampha/Yips02.jpg?1518235321778" alt="Yips02" /></p> <p>Mặc d&ugrave; phần lớn những người chơi golf coi Yips chỉ đơn giản l&agrave; sự mất b&igrave;nh tĩnh trước c&uacute; đ&aacute;nh chủ chốt, song nghi&ecirc;n cứu cho thấy kh&ocirc;ng phải chỉ c&oacute; vậy. Khoa học nghi&ecirc;n cứu cho rằng đ&acirc;y l&agrave; một vấn đề về rối loạn trung lực khu tr&uacute; (li&ecirc;n qu&acirc;n đến thần kinh). Nhưng nhiều người cho rằng n&oacute; l&agrave; do sự lo lắng về th&agrave;nh t&iacute;ch. Một số người lại cho rằng n&oacute; l&agrave; hậu quả của cả hai nguy&ecirc;n nh&acirc;n tr&ecirc;n.</p> <p>Yips thường hay xảy ra nhất trong những c&uacute; đ&aacute;nh ngắn hơn 2 m&eacute;t, v&agrave; &iacute;t xảy ra hơn khi trong ph&aacute;t b&oacute;ng hoặc c&uacute; đ&aacute;nh b&oacute;ng bằng gậy sắt. Tần suất xuất hiện Yips li&ecirc;n quan với sự ch&iacute;nh x&aacute;c ở những c&uacute; gạt b&oacute;ng.</p> <p>Nghi&ecirc;n cứu cũng cho thấy rằng trước những c&uacute; gạt b&oacute;ng như nhau, những người chơi bị Yips c&oacute; mức lo &acirc;u tương đương với người kh&ocirc;ng bị Yips. Tuy nhi&ecirc;n, những người bị Yips cũng c&oacute; vẻ c&oacute; nhịp tim trung b&igrave;nh nhanh hơn v&agrave; tăng hoạt động cơ ở cổ tay v&agrave; họ thường cầm gậy chặt hơn. Nghi&ecirc;n cứu cũng cho thấy rằng bệnh n&agrave;y đến rồi đi, hay xảy ra hơn trong l&uacute;c thi đấu v&agrave; những cuộc chơi c&oacute; sự cạnh tranh cao. Người ta ước t&iacute;nh rằng Yips l&agrave;m tăng th&ecirc;m khoảng 4 đến 7 gậy đ&aacute;nh cho điểm số gậy trung b&igrave;nh của 1 v&ograve;ng golf 18 lỗ đối với người mắc bệnh n&agrave;y.</p> <p>Trong mố số &iacute;t những người chơi golf, Yips c&oacute; thể lan sang cả hai tay v&agrave; những phần kh&aacute;c của cơ thể như c&aacute;nh tay, vai, cẳng ch&acirc;n, b&agrave;n ch&acirc;n, cổ, h&agrave;m hoặc thậm ch&iacute; cả m&iacute; mắt.</p> <p><strong>Những ai thường bị YIPS?</strong></p> <p>Một nghi&ecirc;n cứu sơ bộ cho thấy rằng hơn 25% số người chơi golf khao kh&aacute;t chiến thắng sẽ bị Yips v&agrave;o một l&uacute;c n&agrave;o đ&oacute; trong sự nghiệp thi đấu. Những tay golf đ&atilde; chơi 25 năm hoặc hơn l&agrave; dễ bị nhất. Mặc d&ugrave; nguy&ecirc;n nh&acirc;n ch&iacute;nh x&aacute;c của Yips vẫn chưa được x&aacute;c định, một số người chơi golf bị bệnh n&agrave;y do những thay đổi sinh h&oacute;a trong n&atilde;o thường đi k&egrave;m với sự l&atilde;o h&oacute;a. Việc sử dụng qu&aacute; mắc c&aacute;c cơ v&agrave; nhu cầu phải phối hợp v&agrave; tập trung mạnh mẽ c&oacute; thể khiến bệnh nặng th&ecirc;m. Theo một cuộc kiểm tra m&ocirc; h&igrave;nh tư duy của những người bị Yips cho thấy rằng bệnh hay gặp hơn ở những tay golf n&oacute;i rằng những suy nghĩ hoặc tưởng tượng ngo&agrave;i &yacute; muốn thường l&agrave;m họ mất tập trung trước khi đ&aacute;nh. Hiện tượng Yips c&oacute; lẽ kh&ocirc;ng chỉ gặp ở những người chơi golf. Những bệnh thần kinh v&agrave; lo &acirc;u tương tự cũng ảnh hưởng đến c&aacute;c vận động vi&ecirc;n kh&aacute;c, nhạc sĩ, nh&acirc;n vi&ecirc;n y tế- như nha sĩ- v&agrave; những người kh&aacute;c. Điều n&agrave;y c&oacute; thể xảy ra với những cầu thủ b&oacute;ng chuyền đột nhi&ecirc;n đ&aacute;nh hỏng một đường chuyền rất dễ, một nghệ sĩ đột nhi&ecirc;n thấy c&aacute;c ng&oacute;n tay cứng lại v&agrave; kh&ocirc;ng chịu nghe lời khi biểu diễn hay một y t&aacute; kh&oacute; ho&agrave;n th&agrave;nh một thủ thuật căng thẳng.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/Khampha/yips01.png?1518235336366" alt="yips01" /></p> <p><strong>C&aacute;c nguy&ecirc;n nh&acirc;n tiềm t&agrave;ng</strong></p> <p><em>Rối loạn trương lực cơ khu tr&uacute;</em></p> <p>Yips l&agrave; một dạng rối loạn trương lực cơ khu tr&uacute;- một bệnh thần kinh g&acirc;y co đột ngột kh&ocirc;ng tự chủ một cơ hoặc một nh&oacute;m cơ, g&acirc;y ra xoắn hoặc xoay. Trong trường hợp&nbsp;Yips, c&aacute;c cơ li&ecirc;n quan thường l&agrave; những cơ cẳng tay hoặc b&agrave;n tay.</p> <p>Rối loạn trương lực cơ khu tr&uacute; thường xảy ra ở những người phải li&ecirc;n tục lặp lại một tư thế bất thường k&eacute;o d&agrave;i. Một số rối loạn trương lực cơ khu tr&uacute; l&agrave; đặt trưng cho c&ocirc;ng việc, nghĩa l&agrave; ch&uacute;ng chỉ xuất hiện khi thực hiện những c&ocirc;ng việc cụ thể, như chứng chuột r&uacute;t của nh&agrave; văn hoặc vận động vi&ecirc;n bơi.</p> <p>Ở những người chơi golf,&nbsp;Yips c&oacute; thể l&agrave; một rối loạn đặc trưng cho c&ocirc;ng việc trong đ&oacute; động t&aacute;c đ&aacute;nh hoặc vung gậy golf g&acirc;y giật, sai tư thế hoặc run l&agrave;m ph&aacute; vỡ động t&aacute;c. Như với những dạng rối loạn trương lực cơ khu tr&uacute; kh&aacute;c, lo &acirc;u v&agrave; căng thẳng c&oacute; thể l&agrave;m triệu trứng nặng hơn.</p> <p>Một số v&iacute; dụ về những dạng rối loạn trương lực cơ khu tr&uacute; kh&aacute;c thường xảy ra ở người lớn gồm:<em> Vẹo cổ do co thắt, chứng co thắt m&iacute; mắt, chứng n&oacute;i kh&oacute; do co thắt, chứng chuột r&uacute;t ở nh&agrave; văn, lo &acirc;u về th&agrave;nh t&iacute;ch</em>. Bất cứ người n&agrave;o ở trong mọi t&igrave;nh huống phải &#039;tr&igrave;nh diễn&#039; v&agrave; l&agrave; t&acirc;m điểm của sự ch&uacute; &yacute; đều biết rằng th&agrave;nh t&iacute;ch bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố chứ kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; t&igrave;nh trạng thể lực đơn thuần.</p> <p>Những tay golf bị Yips cho biết bệnh thỉnh thoảng xảy ra l&uacute;c luyện tập, thường trong những trận đấu cạnh tranh căng thẳng, cho thấy &aacute;p lực v&agrave; stress c&agrave;ng lớn th&igrave; người chơi c&agrave;ng dễ bị Yips. Rất tiếc l&agrave; vấn đề n&agrave;y kh&ocirc;ng thể được giải quyết hay mất đi d&ugrave; bạn d&ugrave;ng thuốc k&ecirc; đơn để l&agrave;m giảm lo &acirc;u.</p> <p>Theo một nghi&ecirc;n cứu, 10 tay golf nghiệp dư trong những t&igrave;nh huống giống hệt nhau tr&ecirc;n s&acirc;n golf c&oacute; mức lo &acirc;u tương tự nhau. Những tay golf thực hiện k&eacute;m thường xử l&yacute; nhiều hoạt động ở n&atilde;o tr&aacute;i hơn n&atilde;o phải. Trong khi đ&oacute; những tay golf pro sử dụng cả hai b&ecirc;n n&atilde;o như nhau, khai th&aacute;c được lợi thế lớn của t&iacute;nh s&aacute;ng tạo ở n&atilde;o phải. Một m&aacute;ch gi&uacute;p của c&aacute;c nh&agrave; khoa học để sử dụng cả hai b&aacute;n cầu n&atilde;o th&igrave; h&atilde;y tưởng tượng ra h&igrave;nh ảnh trước mặt v&agrave; suy nghĩ t&iacute;ch cực.</p> <p>Sự lo lắng về th&agrave;nh t&iacute;ch v&agrave; rối loạn trương lực cơ đều đ&oacute;ng vai tr&ograve; trong khởi ph&aacute;t Yips. Lo &acirc;u c&oacute; thể g&acirc;y ra nghẹt thở, l&agrave;m cản trở c&uacute; đ&aacute;nh. Ở những người m&agrave; lo &acirc;u kh&ocirc;ng phải l&agrave; yếu tố, nguy&ecirc;n nh&acirc;n c&oacute; thể l&agrave; nhiều khả năng rối loạn trương lực cơ khu tr&uacute;.</p> <p><strong>Bạn c&oacute; thể l&agrave;m g&igrave;? </strong></p> <p><em>Cho đến khi c&oacute; th&ecirc;m c&aacute;c nghi&ecirc;n cứu, th&igrave; nguy&ecirc;n nh&acirc;n ch&iacute;nh x&aacute;c của yips vẫn c&ograve;n phần n&agrave;o b&iacute; ẩn. Nhưng yips c&oacute; thể l&agrave; nguy&ecirc;n nh&acirc;n suy sụp của tay golf nghi&ecirc;m t&uacute;c. Vậy người chơi golf phải l&agrave;m g&igrave; trong trong trường hợp n&agrave;y? Kh&ocirc;ng may l&agrave; hiện chưa c&oacute; c&aacute;ch chữa khỏi yips, mạc d&ugrave; c&oacute; khả nhiều sản phẩm được quảng c&aacute;o l&agrave; l&agrave;m được điều n&agrave;y Mặc d&ugrave; một số người đ&atilde; th&agrave;nh c&ocirc;ng với những kỹ thuật sau, song khi chưa c&oacute; th&ecirc;m hiểu biết về chứng bệnh phức tạp n&agrave;y, th&igrave; kh&ocirc;ng g&igrave; đảm bảo. Sẽ c&oacute; &iacute;ch nếu bạn li&ecirc;n hệ với một huấn luyện vi&ecirc;n c&oacute; thể gi&uacute;p hướng dẫn bạn sử dụng một hoặc nhiều chiến lược sau: Đổi c&aacute;ch c&aacute;ch cầm gậy:</em></p> <p><em>Một số người chơi golf đ&atilde; giảm được yips nhờ đổi c&aacute;ch cầm gậy hoặc đổi gậy, l&agrave;m giảm sức căng ở những cơ bị sử dụng qu&aacute; mức. Nếu bạn bị yips khi d&ugrave;ng gậy v&agrave; c&aacute;ch cầm gậy chuẩn, bạn c&oacute; thử một trong những thay đổi sau: C&aacute;ch cầm gậy chuẩn: Tay phải đặt ở ph&iacute;a dưới tay tr&aacute;i, với hai ng&oacute;n tay c&aacute;i thẳng h&agrave;ng với nhau. (c&aacute;ch cầm n&agrave;y &aacute;p dụng cho những người chơi golf thuận tay phải v&agrave; c&oacute; thể cần điều chỉnh cho những người chơi golf thuận tay tr&aacute;i). Thay đổi: - Cầm gậy đổi tay: Tay tr&aacute;i đặt dưới tay phải - Cầm gậy kiểu Langer: Được đặt theo t&ecirc;n của tay g&ocirc;n hai lần v&ocirc; địch l&agrave; Bernhard Langer, người đ&atilde; sử dụng c&aacute;ch cầm gậy n&agrave;y để khắc phục những cơn yips định kỳ. Tay tr&aacute;i cầm c&aacute;n gậy ở dưới thấp, v&agrave; gi&oacute;ng cho c&aacute;n gậy thẳng h&agrave;ng với cẳng tay tr&aacute;i. Tay phải nắm nhẹ v&agrave;o cẳng tay tr&aacute;i b&ecirc;n tr&ecirc;n cổ tay. Cầm gậy kiểu "vắt vẻo tr&ecirc;n y&ecirc;n ngựa": Được sử dụng bởi nh&agrave; v&ocirc; địch golf Sam Nead. Đứng đối diện với lỗ, b&oacute;ng nằm ở ph&iacute;a b&ecirc;n phải của cơ thể. Tay tr&aacute;i cầm gậy ở gần đầu gậy. Đặt tay phải thấp hơn tr&ecirc;n c&aacute;n gậy, l&ograve;ng b&agrave;n tay hướng về ph&iacute;a lỗ. C&uacute;i người ra trước, gạt gậy về b&ecirc;n phải, lướt qua ph&iacute;a trước cơ thể. Gậy d&agrave;i hơn: Gậy đ&aacute;nh d&agrave;i hơn c&oacute; thể gi&uacute;p bạn sử dụng c&aacute;nh tay v&agrave; vai nhiều hơn v&agrave; &iacute;t sử dụng b&agrave;n tay v&agrave; cổ tay hơn trong qu&aacute; tr&igrave;nh đ&aacute;nh. Tất cả ở trong đầu bạn Nếu vấn đề của bạn l&agrave; tinh thần nhiều hơn thể chất, bạn c&oacute; thể thử c&aacute;c kỹ thuật r&egrave;n luyện tinh thần, bao gồm thư gi&atilde;n, tưởng tượng, đặt ra mục ti&ecirc;u hoặc suy nghĩ t&iacute;ch cực. Những kỹ thuật n&agrave;y gi&uacute;p l&agrave;m giảm lo &acirc;u, tăng sự tập trung v&agrave; l&agrave;m giảm nỗi lo về yips.</em></p> <p><strong>Golfedit.com</strong> (Theo <em>Tri Thức Trẻ</em>)</p> </article> </body></html>

Yips là gì - nó ảnh hưởng thế nào đến cuộc chơi của golfer?

By GolfEdit.com - 10/02/2018

Thuật ngữ Yips trở nên thông dụng là nhờ Tommy Armour - một nhà vô địch golf, và sau này trở thành huấn luyện viên golf- để giải thích những khó khăn đã khiến anh phải từ bỏ thi đấu.

Khi mô tả Yips, nhiều tay golf đã sử dụng những thuật ngữ như bị giật, bị loạng choạng, bị hốt hoảng, bọi thúc mạnh. Yips thực sự là những cử động không tự ý của bàn tay và cổ tay khiến người chơi không thể đánh bóng được, ngay cả với những tay golf chuyên nghiệp nhất.

Yips02

Mặc dù phần lớn những người chơi golf coi Yips chỉ đơn giản là sự mất bình tĩnh trước cú đánh chủ chốt, song nghiên cứu cho thấy không phải chỉ có vậy. Khoa học nghiên cứu cho rằng đây là một vấn đề về rối loạn trung lực khu trú (liên quân đến thần kinh). Nhưng nhiều người cho rằng nó là do sự lo lắng về thành tích. Một số người lại cho rằng nó là hậu quả của cả hai nguyên nhân trên.

Yips thường hay xảy ra nhất trong những cú đánh ngắn hơn 2 mét, và ít xảy ra hơn khi trong phát bóng hoặc cú đánh bóng bằng gậy sắt. Tần suất xuất hiện Yips liên quan với sự chính xác ở những cú gạt bóng.

Nghiên cứu cũng cho thấy rằng trước những cú gạt bóng như nhau, những người chơi bị Yips có mức lo âu tương đương với người không bị Yips. Tuy nhiên, những người bị Yips cũng có vẻ có nhịp tim trung bình nhanh hơn và tăng hoạt động cơ ở cổ tay và họ thường cầm gậy chặt hơn. Nghiên cứu cũng cho thấy rằng bệnh này đến rồi đi, hay xảy ra hơn trong lúc thi đấu và những cuộc chơi có sự cạnh tranh cao. Người ta ước tính rằng Yips làm tăng thêm khoảng 4 đến 7 gậy đánh cho điểm số gậy trung bình của 1 vòng golf 18 lỗ đối với người mắc bệnh này.

Trong mố số ít những người chơi golf, Yips có thể lan sang cả hai tay và những phần khác của cơ thể như cánh tay, vai, cẳng chân, bàn chân, cổ, hàm hoặc thậm chí cả mí mắt.

Những ai thường bị YIPS?

Một nghiên cứu sơ bộ cho thấy rằng hơn 25% số người chơi golf khao khát chiến thắng sẽ bị Yips vào một lúc nào đó trong sự nghiệp thi đấu. Những tay golf đã chơi 25 năm hoặc hơn là dễ bị nhất. Mặc dù nguyên nhân chính xác của Yips vẫn chưa được xác định, một số người chơi golf bị bệnh này do những thay đổi sinh hóa trong não thường đi kèm với sự lão hóa. Việc sử dụng quá mắc các cơ và nhu cầu phải phối hợp và tập trung mạnh mẽ có thể khiến bệnh nặng thêm. Theo một cuộc kiểm tra mô hình tư duy của những người bị Yips cho thấy rằng bệnh hay gặp hơn ở những tay golf nói rằng những suy nghĩ hoặc tưởng tượng ngoài ý muốn thường làm họ mất tập trung trước khi đánh. Hiện tượng Yips có lẽ không chỉ gặp ở những người chơi golf. Những bệnh thần kinh và lo âu tương tự cũng ảnh hưởng đến các vận động viên khác, nhạc sĩ, nhân viên y tế- như nha sĩ- và những người khác. Điều này có thể xảy ra với những cầu thủ bóng chuyền đột nhiên đánh hỏng một đường chuyền rất dễ, một nghệ sĩ đột nhiên thấy các ngón tay cứng lại và không chịu nghe lời khi biểu diễn hay một y tá khó hoàn thành một thủ thuật căng thẳng.

yips01

Các nguyên nhân tiềm tàng

Rối loạn trương lực cơ khu trú

Yips là một dạng rối loạn trương lực cơ khu trú- một bệnh thần kinh gây co đột ngột không tự chủ một cơ hoặc một nhóm cơ, gây ra xoắn hoặc xoay. Trong trường hợp Yips, các cơ liên quan thường là những cơ cẳng tay hoặc bàn tay.

Rối loạn trương lực cơ khu trú thường xảy ra ở những người phải liên tục lặp lại một tư thế bất thường kéo dài. Một số rối loạn trương lực cơ khu trú là đặt trưng cho công việc, nghĩa là chúng chỉ xuất hiện khi thực hiện những công việc cụ thể, như chứng chuột rút của nhà văn hoặc vận động viên bơi.

Ở những người chơi golf, Yips có thể là một rối loạn đặc trưng cho công việc trong đó động tác đánh hoặc vung gậy golf gây giật, sai tư thế hoặc run làm phá vỡ động tác. Như với những dạng rối loạn trương lực cơ khu trú khác, lo âu và căng thẳng có thể làm triệu trứng nặng hơn.

Một số ví dụ về những dạng rối loạn trương lực cơ khu trú khác thường xảy ra ở người lớn gồm: Vẹo cổ do co thắt, chứng co thắt mí mắt, chứng nói khó do co thắt, chứng chuột rút ở nhà văn, lo âu về thành tích. Bất cứ người nào ở trong mọi tình huống phải 'trình diễn' và là tâm điểm của sự chú ý đều biết rằng thành tích bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố chứ không chỉ là tình trạng thể lực đơn thuần.

Những tay golf bị Yips cho biết bệnh thỉnh thoảng xảy ra lúc luyện tập, thường trong những trận đấu cạnh tranh căng thẳng, cho thấy áp lực và stress càng lớn thì người chơi càng dễ bị Yips. Rất tiếc là vấn đề này không thể được giải quyết hay mất đi dù bạn dùng thuốc kê đơn để làm giảm lo âu.

Theo một nghiên cứu, 10 tay golf nghiệp dư trong những tình huống giống hệt nhau trên sân golf có mức lo âu tương tự nhau. Những tay golf thực hiện kém thường xử lý nhiều hoạt động ở não trái hơn não phải. Trong khi đó những tay golf pro sử dụng cả hai bên não như nhau, khai thác được lợi thế lớn của tính sáng tạo ở não phải. Một mách giúp của các nhà khoa học để sử dụng cả hai bán cầu não thì hãy tưởng tượng ra hình ảnh trước mặt và suy nghĩ tích cực.

Sự lo lắng về thành tích và rối loạn trương lực cơ đều đóng vai trò trong khởi phát Yips. Lo âu có thể gây ra nghẹt thở, làm cản trở cú đánh. Ở những người mà lo âu không phải là yếu tố, nguyên nhân có thể là nhiều khả năng rối loạn trương lực cơ khu trú.

Bạn có thể làm gì?

Cho đến khi có thêm các nghiên cứu, thì nguyên nhân chính xác của yips vẫn còn phần nào bí ẩn. Nhưng yips có thể là nguyên nhân suy sụp của tay golf nghiêm túc. Vậy người chơi golf phải làm gì trong trong trường hợp này? Không may là hiện chưa có cách chữa khỏi yips, mạc dù có khả nhiều sản phẩm được quảng cáo là làm được điều này Mặc dù một số người đã thành công với những kỹ thuật sau, song khi chưa có thêm hiểu biết về chứng bệnh phức tạp này, thì không gì đảm bảo. Sẽ có ích nếu bạn liên hệ với một huấn luyện viên có thể giúp hướng dẫn bạn sử dụng một hoặc nhiều chiến lược sau: Đổi cách cách cầm gậy:

Một số người chơi golf đã giảm được yips nhờ đổi cách cầm gậy hoặc đổi gậy, làm giảm sức căng ở những cơ bị sử dụng quá mức. Nếu bạn bị yips khi dùng gậy và cách cầm gậy chuẩn, bạn có thử một trong những thay đổi sau: Cách cầm gậy chuẩn: Tay phải đặt ở phía dưới tay trái, với hai ngón tay cái thẳng hàng với nhau. (cách cầm này áp dụng cho những người chơi golf thuận tay phải và có thể cần điều chỉnh cho những người chơi golf thuận tay trái). Thay đổi: - Cầm gậy đổi tay: Tay trái đặt dưới tay phải - Cầm gậy kiểu Langer: Được đặt theo tên của tay gôn hai lần vô địch là Bernhard Langer, người đã sử dụng cách cầm gậy này để khắc phục những cơn yips định kỳ. Tay trái cầm cán gậy ở dưới thấp, và gióng cho cán gậy thẳng hàng với cẳng tay trái. Tay phải nắm nhẹ vào cẳng tay trái bên trên cổ tay. Cầm gậy kiểu "vắt vẻo trên yên ngựa": Được sử dụng bởi nhà vô địch golf Sam Nead. Đứng đối diện với lỗ, bóng nằm ở phía bên phải của cơ thể. Tay trái cầm gậy ở gần đầu gậy. Đặt tay phải thấp hơn trên cán gậy, lòng bàn tay hướng về phía lỗ. Cúi người ra trước, gạt gậy về bên phải, lướt qua phía trước cơ thể. Gậy dài hơn: Gậy đánh dài hơn có thể giúp bạn sử dụng cánh tay và vai nhiều hơn và ít sử dụng bàn tay và cổ tay hơn trong quá trình đánh. Tất cả ở trong đầu bạn Nếu vấn đề của bạn là tinh thần nhiều hơn thể chất, bạn có thể thử các kỹ thuật rèn luyện tinh thần, bao gồm thư giãn, tưởng tượng, đặt ra mục tiêu hoặc suy nghĩ tích cực. Những kỹ thuật này giúp làm giảm lo âu, tăng sự tập trung và làm giảm nỗi lo về yips.

Golfedit.com (Theo Tri Thức Trẻ)

Tin tức cập nhật
Sức khỏe

Yips là gì - nó ảnh hưởng thế nào đến cuộc chơi của golfer?

By GolfEdit.com
Thuật ngữ Yips trở nên thông dụng là nhờ Tommy Armour - một nhà vô địch golf, và sau này trở thành huấn luyện viên golf- để giải thích những...
Sức khỏe

10 chia sẻ 'cực hay' cho các golfer không bị shock nhiệt trong những ngày nắng 'siêu nóng'

By GolfEdit.com
Golfer đôi lúc bị coi là những kẻ 'điên rồ' khi sẵn sàng chui ra khỏi nhà và đứng giữa cái nắng như đổ lửa chỉ để thỏa mãn cơn thèm...
Sức khỏe

Super 6 Strategy - lời giải đáp cho câu hỏi

By GolfEdit.com
Chuyên gia dinh dưỡng Matt Jones xin giải đáp những thắc mắc của golfer xung quanh vấn đề "ăn gì là tốt nhất" khi chơi gôn. Và câu trả lời...
Sức khỏe

Massage trong golf thế nào cho đúng?

By GolfEdit.com
Tưởng chừng việc massage chỉ đơn giản là xoa bóp chỗ đau, mỏi .. nhưng việc massage không hẳn là như vậy khi không phải bất cứ lúc nào cũng sử...
Sức khỏe
Sức khỏe

6 tư thế thể dục lên đỉnh cho người chơi golf

By GolfEdit.com
Lời khuyên kinh điển mà bạn vẫn thường được nghe là hãy luyện tập thường xuyên, nhưng tập thế nào để có sự khác biệt và hiệu quả mới là...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi