Luật 8 - Sân Thế Nào Thì Chơi Thế Đó

Mục Đích Của Luật:

Luật 8 quy định một nguyên tắc chính của môn golf: “sân thế nào thì chơi thế đó”. Khi bóng của người chơi đến nằm yên, họ thường phải chấp nhận các điều kiện ảnh hưởng đến cú đánh và không cải thiện chúng trước khi đánh bóng. Tuy nhiên, người chơi có thể có một số hành động hợp lý cho dù nếu chúng cải thiện các điều kiện này, và có một số tình huống mà các điều kiện có thể được phục hồi mà không bị phạt sau khi chúng đã được cải thiện hoặc bị làm xấu đi.

8.1 Các Hành Động Của Người Chơi Làm Cải Thiện Điều Kiện Ảnh Hưởng Đến Cú Đánh

Để hỗ trợ nguyên tắc “sân thế nào thì chơi thế đó”, luật này hạn chế những gì người chơi có thể làm để cải thiện một trong các “điều kiện ảnh hưởng đến cú đánh” được bảo vệ sau (ở bất kỳ đâu, trong hoặc ngoài sân) cho cú đánh tiếp theo mà người chơi sẽ thực hiện:

Luật này được áp dụng cho các hành động được thực hiện cả trong vòng đấu và khi cuộc chơi bị dừng theo Luật 5.7a.

Nó không được áp dụng cho:

8.1a Các Hành Động Không Được Phép

Ngoại trừ một số trường hợp được phép ở Luật 8.1b, c và d, người chơi không được có các hành động sau nếu chúng cải thiện các điều kiện ảnh hưởng đến cú đánh:

(1) Di chuyển, uốn cong hoặc bẻ gãy bất kỳ:

(2) Di chuyển vật thể tự nhiên rời hoặc vật cản di dời được vào vị trí (như là để tạo thế đứng hoặc để cải thiện hướng đánh).

(3) Thay đổi mặt đất, bao gồm:

(4) Loại bỏ hoặc đè cát hoặc đất rời.

(5) Loại bỏ sương, sương giá hoặc nước.

Hình Phạt Khi Vi Phạm Luật 8.1a: Hình Phạt Chung.

8.1b Các Hành Động Được Phép

Khi chuẩn bị hoặc khi thực hiện cú đánh, người chơi có thể có bất kỳ hành động nào sau đây mà không bị phạt cho dù nếu làm thế sẽ cải thiện các điều kiện ảnh hưởng đến cú đánh:

(1) Tìm bóng của họ đúng cách bằng việc có các hành động hợp lý để tìm và xác định nó (xem Luật 7.1a).

(2) Có các hành động hợp lý để loại bỏ vật thể tự nhiên rời (xem Luật 15.1) và vật cản di dời được (xem Luật 15.2).

(3) Có các hành động hợp lý để đánh dấu vị trí bóng và nhấc và đặt lại bóng theo Luật 14.1 và 14.2.

(4) Đặt gậy nhẹ nhàng xuống đất ngay phía trước hoặc sau phía sau bóng. Tuy nhiên, không được phép:

(5) Đặt chân một cách chắn chắn khi tạo thế đứng, bao gồm việc nhấn chân một khoảng hợp lý vào cát hoặc đất rời.

(6) Vào thế đứng đúng cách bằng việc có các hành động hợp lý để đi đến bóng và vào thế đứng.

Tuy nhiên, khi làm thế người chơi:

(7) Thực hiện cú đánh hoặc backswing của cú đánh sẽ được thực hiện.

Tuy nhiên, khi bóng nằm trong bẫy cát, không được phép chạm cát trong bẫy cát khi thực hiện backswing theo Luật 12.2b(1).

(8) Trong khu vực phát bóng:

(9) Trong bẫy cát, cào cát để chăm sóc sân sau khi bóng đánh từ bẫy cát đã nằm bên ngoài bẫy cát đó.

(10) Trên khu vực gạt bóng, loại bỏ cát và đất rời và sửa chữa các hư hỏng (xem Luật 13.1c).

(11) Di chuyển một vật thể tự nhiên để xem nó có rời không.

Tuy nhiên, nếu biết vật thể là đang mọc hoặc bám chặt, phải để nó lại ở tình trạng bám chặt giống vị trí ban đầu nhất.

8.1c Tránh Bị Phạt Bằng Việc Phục Hồi Các Điều Kiện Đã Được Cải Thiện Vi Phạm Luật 8.1a(1) Hoặc 8.1a(2)

Nếu người chơi đã cải thiện các điều kiện ảnh hưởng đến cú đánh bằng việc di chuyển, uốn cong hoặc bẻ gãy một vật thể vi phạm Luật 8.1a(1) hoặc di chuyển một vật thể vào vị trí vi phạm Luật 8.1a(2):

(1) Làm Sao Để Phục Hồi Điều Kiện Đã Được Cải Thiện Bởi Việc Di Chuyển, Uốn Cong Hoặc Bẻ Gãy Vật Thể.

Trước khi thực hiện cú đánh, người chơi có thể tránh bị phạt do vi phạm Luật 8.1a(1) bằng việc phục hồi vật thể gốc về gần với vị trí ban đầu của nó nhất để việc cải thiện bị triệt tiêu, như bằng việc:

Tuy nhiên, người chơi không thể tránh bị phạt:

  1. Sử dụng vật thể khác hoặc vật thể mới thêm vào (ví dụ, đặt một cái cọc khác trong cái lỗ của cọc ranh giới đã được di dời hoặc buộc một cành cây đã bị di chuyển vào chỗ cũ), hoặc
  2. Sử dụng các vật liệu khác để sửa chữa vật thể gốc (ví dụ, sử dụng băng dán để sửa một vật thể xác định ranh giới sân hoặc một cành cây bị gãy).

(2) Làm Sao Để Phục Hồi Điều Kiện Đã Được Cải Thiện Bởi Việc Di Chuyển Vật Thể Vào Vị Trí. Trước khi thực hiện cú đánh, người chơi có thể tránh bị phạt do vi phạm Luật 8.1a(2) bằng việc loại bỏ vật thể đã được di chuyển vào vị trí.

8.1d Phục Hồi Điều Kiện Bị Làm Xấu Đi Sau Khi Bóng Đã Nằm Yên

Nếu điều kiện ảnh hưởng đến cú đánh bị làm xấu đi sau khi bóng của người chơi đã nằm yên:

(1) Khi Nào Được Phép Phục Hồi Các Điều Kiện Đã Bị Làm Xấu Đi. Nếu điều kiện ảnh hưởng đến cú đánh bị làm xấu đi bởi bất kỳ người nào trừ người chơi hoặc bởi bất kỳ động vật hoặc vật thể nhân tạo nào, không bị phạt theo Luật 8.1a, nguời chơi có thể:

Ngoại Lệ - Thế Nằm Của Bóng Bị Làm Xấu Đi Trong Khi Hoặc Sau Khi Bóng Được Nhấc Hoặc Bị Di Chuyển Và Trước Khi Được Đặt Lại: Được quy định trong Luật 14.2d, trừ khi thế nằm bị làm xấu đi khi cuộc chơi bị dừng và bóng được nhấc thì sẽ áp dụng luật này.

(2) Khi Nào Không Được Phép Phục Hồi Điều Kiện Đã Bị Làm Xấu Đi. Nếu điều kiện ảnh hưởng đến cú đánh bị làm xấu đi bởi người chơi, bởi một vật thể tự nhiên hoặc bởi các yếu tố tự nhiên như là gió hoặc nước, người chơi không được cải thiện các điều kiện bị làm xấu đi đó vì sẽ vi phạm Luật 8.1a (trừ khi được cho phép bởi Luật 8.1c(1), 8.1c(2) và Luật 13.1c).

Hình Phạt Khi Đánh Bóng Được Thay Thế Không Đúng Hoặc Đánh Bóng Sai Vị Trí Vi Phạm Luật 8.1d: Hình Phạt Chung Theo Luật 6.3b Hoặc 14.7a.

Nếu có nhiều vi phạm do một hành động đơn lẻ hoặc nhiều hành động có liên quan với nhau, xem Luật 1.3c(4).

Xem Luật 22.2 (trong thể thức Foursomes, một trong hai đồng đội có thể đại diện cho phe và hành động của đồng đội được xem như là hành động của người chơi); Luật 23.5 (trong thể thức Four-Ball, một trong hai đồng đội có thể đại diện cho phe và hành động của đồng đội liên quan đến bóng hoặc trang thiết bị của người chơi được xem như là hành động của người chơi).

8.2 Các Hành Động Cố Tình Của Người Chơi Làm Thay Đổi Các Điều Kiện Vật Lý Khác Để Gây Ảnh Hưởng Đến Bóng Đang Nằm Yên Hoặc Cú Đánh Sẽ Được Thực Hiện Của Chính Người Chơi Đó

8.2a Khi Nào Luật 8.2 Được Áp Dụng

Luật này chỉ quy định các hành động cố tình của người chơi làm thay đổi các điều kiện vật lý khác để ảnh hưởng đến bóng đang nằm yên hoặc cú đánh sẽ được thực hiện của họ.

Luật này không được áp dụng cho các hành động của người chơi để:

8.2b Các Hành Động Làm Thay Đổi Các Điều Kiện Vật Lý Khác Bị Cấm

Người chơi không được cố tình có các hành động được nêu ở Luật 8.1a (trừ khi được phép ở Luật 8.1b, c hoặc d) làm thay đổi bất kỳ điều kiện vật lý nào để gây ảnh hưởng đến:

Ngoại Lệ - Các Hành Động Chăm Sóc Sân: Không bị phạt theo luật này nếu người chơi thay đổi các điều kiện vật lý khác nhằm chăm sóc sân (như là cào các vết chân trong bẫy cát hoặc lấp vết đánh bóng).

Hình Phạt Khi Vi Phạm Luật 8.2: Hình Phạt Chung.

Xem Luật 22.2 (trong thể thức Foursomes, một trong hai đồng đội có thể đại diện cho phe và hành động của đồng đội được xem như là hành động của người chơi);

Luật 23.5 (trong thể thức Four-Ball, một trong hai đồng đội có thể đại diện cho phe và hành động của đồng đội liên quan đến bóng hoặc trang thiết bị của người chơi được xem như là hành động của người chơi).

 

8.3 Các Hành Động Cố Tình Của Người Chơi Làm Thay Đổi Các Điều Kiện Vật Lý Khác Để Gây Ảnh Hưởng Đến Bóng Đang Nằm Yên Hoặc Cú Đánh Sẽ Được Thực Hiện Của Người Chơi Khác

8.3a Khi Nào Luật 8.3 Được Áp Dụng

Luật này chỉ quy định các hành động cố tình của người chơi làm thay đổi các điều kiện vật lý khác để gây ảnh hưởng đến bóng nằm yên của người chơi khác hoặc cú đánh sẽ được thực hiện bởi người đó.

Luật này không được áp dụng cho các hành động của người chơi để cố tình làm chệch hướng hoặc dừng bóng đang chuyển động của người chơi khác hoặc cố tình thay đổi bất kỳ điều kiện vật lý nào để làm ảnh hưởng đến nơi bóng đó có thể sẽ đến nằm yên (được quy định bởi Luật 11.2 và 11.3).

8.3b Các Hành Động Nhằm Thay Đổi Các Điều Kiện Vật Lý Khác Bị Cấm

Người chơi không được cố tình có các hành động được nêu ở Luật 8.1a (trừ khi được phép ở Luật 8.1b, c hoặc d) để:

  1. Nơi mà bóng của người chơi khác có thể di chuyển đến hoặc đến nằm yên sau cú đánh tiếp theo hoặc cú đánh sau đó của người đó, hoặc
  2. Nơi mà bóng đang nằm yên của người chơi khác có thể di chuyển đến hoặc đến nằm yên nếu nó di chuyển trước khi cú đánh được thực hiện.

Ngoại Lệ - Các Hành Động Chăm Sóc Sân: Không bị phạt theo luật này nếu người chơi thay đổi các điều kiện vật lý khác nhằm chăm sóc sân (như là cào các vết chân trong bẫy cát hoặc lấp vết đánh bóng).

Hình Phạt Khi Vi Phạm Luật 8.3: Hình Phạt Chung.

Xem Luật 22.2 (trong thể thức Foursomes, một trong hai đồng đội có thể đại diện cho phe và hành động của đồng đội được xem như là hành động của người chơi); Luật 23.5 (trong thể thức Four-Ball, một trong hai đồng đội có thể đại diện cho phe và hành động của đồng đội liên quan đến bóng hoặc trang thiết bị của người chơi được xem như là hành động của người chơi).