Luật 6 - Chơi Một Hố

Mục Đích Của Luật:

Luật 6 quy định cách chơi một hố - ví dụ như các luật riêng dành cho việc phát bóng để bắt đầu một hố, yêu cầu sử dụng cùng một bóng cho toàn bộ hố trừ khi được phép thay thế, thứ tự đánh (quan trọng trong đấu đối kháng hơn là đấu gậy) và hoàn thành hố.

6.1 Bắt Đầu Hố

6.1a Khi Nào Hố Bắt Đầu

Người chơi đã bắt đầu một hố khi họ thực hiện cú đánh để bắt đầu hố đó.

Hố đã được bắt đầu cho dù nếu cú đánh được thực hiện từ bên ngoài khu vực phát bóng (xem Luật 6.1b) hoặc khi cú đánh bị hủy theo một luật nào đó.

6.1b Phải Đánh Bóng Từ Bên Trong Khu Vực Phát Bóng

Người chơi phải bắt đầu mỗi hố bằng cách đánh bóng từ bất kỳ đâu bên trong khu vực phát bóng theo Luật 6.2b.

Nếu người chơi bắt đầu một hố mà đánh bóng bên ngoài khu vực phát bóng (kể cả từ các vật đánh dấu khu vực phát bóng (tee-marker) sai ở một vị trí phát bóng khác cùng hố đó hoặc của một hố khác):

(1) Đấu Đối Kháng. Không bị phạt, tuy nhiên đối thủ có thể hủy cú đánh:

(2) Đấu Gậy. Người chơi nhận hình phạt chung (hai gậy phạt) và phải sửa lỗi bằng cách đánh bóng từ bên trong khu vực phát bóng:

6.2 Đánh Bóng Từ Khu Vực Phát Bóng

6.2a Khi Nào Luật Về Khu Vực Phát Bóng Được Áp Dụng

Các điều khoản về khu vực phát bóng ở Luật 6.2b được áp dụng bất kỳ khi nào người chơi được yêu cầu hoặc được phép đánh bóng từ khu vực phát bóng, bao gồm khi:

Luật này chỉ được áp dụng cho khu vực phát bóng mà người chơi phải đánh từ đó khi bắt đầu hố mà họ đang chơi, không được áp dụng cho các vị trí phát bóng khác trên sân (ở cùng hoặc khác hố).

6.2b Luật Về Khu Vực Phát Bóng

(1) Khi Nào Bóng Nằm Trong Khu Vực Phát Bóng.

HÌNH 6.2B: KHI NÀO BÓNG NẰM TRONG KHU VỰC PHÁT BÓNG

Hinh62b

(2) Có Thể Đánh Bóng Trên Tee Hoặc Trên Mặt Đất. Bóng phải được đánh từ:

Đối với mục đích của luật này, “mặt đất” bao gồm cát và các vật thể tự nhiên được gom lại để cắm tee hoặc đặt bóng lên.

Người chơi không được thực hiện cú đánh vào bóng trên một cái tee không hợp chuẩn hoặc bóng được đặt trên tee theo cách không được cho phép bởi luật này.

Hình Phạt Khi Vi Phạm Luật 6.2b(2):

Hình Phạt Khi Vi Phạm Lần Đầu Do Một Hành Động Đơn Lẻ Hoặc Nhiều Hành Động Có Liên Quan Với Nhau: Hình Phạt Chung.

Hình Phạt Khi Vi Phạm Lần Thứ Hai Không Liên Quan Đến Vi Phạm Lần Đầu: Truất Quyền Thi Đấu.

(3) Có Thể Cải Thiện Một Số Điều Kiện Trên Khu Vực Phát Bóng. Trước khi thực hiện cú đánh, người chơi có thể có các hành động sau trong khu vực phát bóng để cải thiện các điều kiện ảnh hưởng đến cú đánh (xem Luật 8.1b(8)):

Tuy nhiên, người chơi sẽ nhận hình phạt chung nếu họ có các hành động khác để cải thiện các điều kiện ảnh hưởng đến cú đánh vi phạm Luật 8.1a.

(4) Hạn Chế Trong Việc Di Chuyển Các Tee-Marker Khi Đang Chơi Từ Khu Vực Phát Bóng.

Trong tất cả các tình huống khác, các tee-marker được xem như các vật cản di dời được thông thường và có thể được di dời như được phép ở Luật 15.2.

(5) Bóng Không Trong Cuộc Cho Đến Khi Cú Đánh Được Thực Hiện. Cho dù bóng nằm trên tee hoặc trên mặt đất, khi bắt đầu một hố hoặc khi đánh lại từ khu vực phát bóng theo một luật nào đó:

Nếu bóng đang nằm trên tee bị rơi khỏi tee hoặc bị hất văng ra khỏi tee bởi người chơi trước khi người chơi thực hiện cú đánh vào nó, bóng có thể được đặt lại trên tee ở bất kỳ đâu bên trong khu vực phát bóng mà không bị phạt.

Tuy nhiên, nếu người chơi thực hiện cú đánh vào bóng khi nó đang rơi xuống hoặc sau khi đã rơi xuống, sẽ không bị phạt, cú đánh được tính và bóng đã ở trong cuộc.

(6) Khi Bóng Trong Cuộc Nằm Trong Khu Vực Phát Bóng. Nếu bóng trong cuộc của người chơi nằm trong khu vực phát bóng sau một cú đánh (như khi bóng vẫn nằm trên tee sau một cú đánh hụt) hoặc sau khi thực hiện giải thoát, người chơi có thể:

Hình Phạt Khi Đánh Bóng Sai Vị Trí Vi Phạm Luật 6.2b(6): Hình Phạt Chung Theo Luật 14.7a.

Nếu có nhiều vi phạm do một hành động đơn lẻ hoặc nhiều hành động có liên quan với nhau, xem Luật 1.3c(4).

6.3 Bóng Sử Dụng Khi Chơi Một Hố

Mục Đích Của Luật:

Hố được chơi như một sự liên tục của các cú đánh được thực hiện từ khu vực phát bóng cho đến khu vực gạt bóng rồi vào hố. Sau khi phát bóng, người chơi thường được yêu cầu đánh cùng một bóng cho đến khi kết thúc hố. Người chơi sẽ bị phạt khi thực hiện cú đánh vào bóng sai hoặc bóng được thay thế mà việc thay thế không được cho phép bởi luật.

6.3a Kết Thúc Hố Với Cùng Bóng Được Đánh Từ Khu Vực Phát Bóng

Người chơi có thể đánh bất kỳ bóng hợp chuẩn nào khi bắt đầu một hố từ khu vực phát bóng và có thể đổi bóng giữa hai hố.

Người chơi phải kết thúc hố với cùng một bóng được đánh từ khu vực phát bóng, trừ khi:

Người chơi nên làm dấu trên bóng mà họ sử dụng (xem Luật 7.2).

6.3b Thay Thế Bóng Khác Khi Đang Chơi Một Hố

(1) Khi Nào Người Chơi Được Phép Và Không Được Phép Thay Thế Bóng. Một số luật cho phép người chơi được đổi bóng họ đang sử dụng ở một hố bằng cách thay thế một bóng khác để làm bóng trong cuộc, và một số luật khác không cho phép:

(2) Bóng Được Thay Thế Trở Thành Bóng Trong Cuộc. Khi người chơi thay thế một bóng khác để thành bóng trong cuộc (xem Luật 14.4):

 1. Đã thay thế bóng gốc bằng một bóng khác khi không được phép bởi luật (cho dù người chơi có nhận ra rằng họ đang thay thế một bóng khác không), hoặc
 2. Đặt lại, thả hoặc đặt một bóng được thay thế (1) sai vị trí, (2) sai cách hoặc (3) không đúng quy trình.

Nếu bóng gốc của người chơi chưa được tìm thấy và người chơi đưa một bóng khác vào trong cuộc để thực hiện giải thoát gậy-và-khoảng-cách (xem Luật 17.1d, 18.1, 18.2b và 19.2a) hoặc khi được cho phép bởi luật khi biết hoặc gần như chắc chắn việc gì đã xảy ra với bóng (xem Luật 6.3c, 9.6, 11.2c, 15.2b, 16.1e và 17.1c):

(3) Đánh Bóng Được Thay Thế Không Đúng. Nếu người chơi thực hiện cú đánh vào một bóng được thay thế không đúng:

Nếu có nhiều vi phạm do một hành động đơn lẻ hoặc nhiều hành động có liên quan với nhau, xem Luật 1.3c(4).

6.3c Bóng Sai

(1) Đánh Bóng Sai. Người chơi không được thực hiện cú đánh vào một bóng sai.

Ngoại Lệ - Bóng Đang Chuyển Động Trong Nước: Không bị phạt nếu người chơi thực hiện cú đánh vào một bóng sai đang chuyển động trong nước trong khu vực phạt hoặc trong nước đọng tạm thời:

Hình Phạt Khi Đánh Bóng Sai Vi Phạm Luật 6.3c(1): Hình Phạt Chung.

Trong đấu đối kháng:

Trong đấu gậy, người chơi phải sửa lỗi bằng cách đánh bóng gốc từ vị trí nó nằm hoặc thực hiện giải thoát theo luật:

(2) Làm Gì Khi Bóng Của Người Chơi Bị Đánh Bởi Một Người Chơi Khác Như Là Bóng Sai. Nếu biết hoặc gần như chắc chắn là bóng của người chơi đã được đánh bởi một người chơi khác như là bóng sai, người chơi phải đặt lại bóng gốc hoặc một bóng khác ở vị trí ban đầu (nếu không biết thì phải ước lượng) (xem Luật 14.2).

Điều này đúng cho dù bóng gốc có hoặc không được tìm thấy.

6.3d Khi Nào Người Chơi Có Thể Đánh Nhiều Hơn Một Bóng Cùng Lúc.

Người chơi có thể đánh nhiều hơn một bóng cùng lúc ở một hố khi:

6.4 Thứ Tự Đánh Khi Chơi Một Hố

Mục Đích Của Luật:

Luật 6.4 quy định thứ tự đánh xuyên suốt một hố. Thứ tự đánh từ khu vực phát bóng phụ thuộc vào người chơi có quyền đánh trước, và sau đó sẽ dựa vào bóng của ai ở xa hố cờ nhất.

Trong đấu đối kháng, thứ tự đánh rất quan trọng; nếu người chơi đánh sai lượt, đối thủ có thể hủy cú đánh và bắt người chơi đánh lại.

Trong đấu gậy, không bị phạt khi đánh sai lượt, và các người chơi được phép và được khuyến khích chơi “ready golf” – nghĩa là, đánh sai lượt một cách an toàn và có trách nhiệm.

6.4a Đấu Đối Kháng

(1) Thứ Tự Đánh. Người chơi và đối thủ phải đánh theo thứ tự sau:

 1. Người chơi thắng một hố sẽ có quyền đánh trước ở khu vực phát bóng tiếp theo.
 2. Nếu hòa hố, người chơi có quyền đánh trước ở khu vực phát bóng trước đó giữ quyền đó.
 3. Nếu người chơi có yêu cầu xử lý luật đúng hạn (xem Luật 20.1b) mà chưa được xử lý bởi Hội Đồng và có thể ảnh hưởng đến quyền đánh trước ở hố tiếp theo, quyền đánh trước sẽ được quyết định bằng thỏa thuận hoặc bằng một phương pháp ngẫu nhiên.
 1. Bóng ở xa hố cờ hơn sẽ được đánh trước.
 2. Nếu các bóng có cùng khoảng cách đến hố cờ hoặc không biết khoảng cách tương đối của chúng, việc bóng nào được đánh trước sẽ được quyết định bằng thỏa thuận hoặc bằng một phương pháp ngẫu nhiên.

(2) Đối Thủ Có Thể Hủy Cú Đánh Sai Lượt Của Người Chơi. Nếu người chơi đánh khi đến lượt đánh của đối thủ, sẽ không bị phạt nhưng đối thủ có thể hủy cú đánh:

Ngoại Lệ - Đánh Sai Lượt Theo Thỏa Thuận Để Tiết Kiệm Thời Gian: Để tiết kiệm thời gian:

Xem Luật 23.6 (thứ tự đánh ở thể thức Four-Ball).

6.4b Đấu Gậy

(1) Thứ Tự Đánh Thông Thường.

 1. Người chơi trong nhóm có điểm thực thấp nhất ở một hố sẽ có quyền đánh trước ở khu vực phát bóng tiếp theo; người chơi có điểm thực thấp thứ hai nên đánh tiếp theo; và tiếp tục như thế.
 2. Nếu hai hoặc nhiều người chơi hơn có điểm số giống nhau ở một hố, họ nên đánh theo cùng thứ tự như ở khu vực phát bóng trước đó.
 3. Quyền đánh trước được dựa vào điểm thực, cho dù ở giải đấu có tính điểm chấp.
 1. Bóng ở xa hố cờ nhất nên được đánh đầu tiên.
 2. Nếu các bóng có cùng khoảng cách đến hố cờ hoặc không biết khoảng cách tương đối của chúng, việc bóng nào được đánh đầu tiên sẽ được quyết định bằng thỏa thuận hoặc bằng một phương pháp ngẫu nhiên.

Không bị phạt nếu người chơi đánh sai lượt, tuy nhiên nếu hai hoặc nhiều người chơi hơn thỏa thuận đánh sai lượt để mang lại lợi thế cho một trong số họ, mỗi người chơi sẽ nhận hình phạt chung (hai gậy phạt).

(2) Đánh Sai Lượt Một Cách An Toàn Và Có Trách Nhiệm (“Ready Golf”). Người chơi được phép và được khuyến khích đánh sai lượt một cách an toàn và có trách nhiệm, như là khi:

Tuy nhiên, nếu người chơi có lượt đánh theo (1) đã sẵn sàng và có thể đánh và báo hiệu rằng họ muốn đánh trước, những người chơi khác thường nên chờ cho đến khi người chơi kia đánh xong.

Người chơi không được đánh sai lượt để tạo lợi thế so với những người chơi khác.

6.4c Khi Người Chơi Sẽ Đánh Bóng Dự Phòng Hoặc Một Bóng Khác Từ Khu Vực Phát Bóng

Thứ tự đánh trong trường hợp này là tất cả người chơi trong nhóm thực hiện cú đánh đầu tiên của họ ở hố đó trước khi người chơi đánh bóng dự phòng hoặc một bóng khác từ khu vực phát bóng.

Nếu có nhiều người chơi sẽ đánh bóng dự phòng hoặc một bóng khác từ khu vực phát bóng, thứ tự đánh sẽ giống như thứ tự trước đó.

Đối với bóng dự phòng hoặc một bóng khác đánh sai lượt, xem Luật 6.4a(2) và 6.4b.

6.4d Khi Người Chơi Thực Hiện Giải Thoát Hoặc Sẽ Đánh Bóng Dự Phòng Từ Bất Kỳ Đâu Trừ Khu Vực Phát Bóng

Thứ tự đánh theo Luật 6.4a(1) và 6.4b(1) trong hai trường hợp này là:

(1) Thực Hiện Giải Thoát Để Đánh Bóng Từ Khác Nơi Nó Nằm.

 1. Thứ tự đánh của người chơi sẽ dựa vào vị trí của bóng gốc (nếu không biết thì phải ước lượng) (xem Luật 14.2).
 2. Điều này đúng cho dù người chơi đã quyết định sẽ thực hiện giải thoát gậy-và-khoảng-cách hoặc thực hiện giải thoát để đánh từ vị trí khác so với vị trí bóng gốc (như khi bóng gốc nằm trong khu vực phạt hoặc sẽ
  được xem là không đánh được).

(2) Đánh Bóng Dự Phòng. Thứ tự đánh là người chơi đánh bóng dự phòng ngay sau khi thực hiện cú đánh trước đó và trước khi bất kỳ người nào đánh bóng, ngoại trừ:

6.5 Hoàn Thành Hố

Người chơi đã hoàn thành hố:

 1. Người chơi kết thúc hố hoặc cú đánh tiếp theo của người chơi được thừa nhận, hoặc
 2. Kết quả hố đã được quyết định (như là khi đối thủ thừa nhận hố, điểm số hố của đối thủ thấp hơn điểm số mà người chơi có thể đạt được hoặc đối thủ đã nhận hình phạt chung (thua hố)).

Xem Luật 21.1b(1), 21.2b(1) và 21.3b(1) Và 23.3c (Khi người chơi đã hoàn thành hố các thể thức đấu gậy khác và ở thể thức Four-Ball).