Luật 4 - Trang Thiết Bị Của Người Chơi

Mục Đích Của Luật:

Luật 4 quy định các trang thiết bị người chơi có thể sử dụng trong vòng đấu. Dựa trên nguyên tắc golf là môn thể thao đầy thử thách theo đó thành công sẽ phụ thuộc vào sự phán đoán, các kỹ năng và khả năng của người chơi, người chơi:

Phải sử dụng gậy và bóng hợp chuẩn,

Có không nhiều hơn 14 gậy và thường không được thay thế gậy bị hư hỏng hoặc mất, và

Bị hạn chế trong việc sử dụng các trang thiết bị khác để hỗ trợ cuộc chơi của họ một cách không bình thường.

Đối với các yêu cầu chi tiết về gậy, bóng và các trang thiết bị khác và quy trình xin tư vấn và nộp trang thiết bị để xem xét tính hợp chuẩn, xem Luật Về Trang Thiết Bị.

4.1 Gậy

4.1a Gậy Được Phép Sử Dụng Để Thực Hiện Cú Đánh

(1) Gậy Hợp Chuẩn. Khi thực hiện cú đánh, người chơi phải sử dụng gậy phù hợp với các yêu cầu của Luật Về Trang Thiết Bị:

“Đặc tính hoạt động” nghĩa là bất kỳ phần nào của gậy có ảnh hưởng đến cách nó hoạt động khi thực hiện cú đánh, như là tay nắm gậy, thân gậy, đầu gậy hoặc góc nghiêng gậy (lie) hoặc góc mở mặt gậy (loft) (kể cả góc nghiêng gậy và góc mở mặt gậy của gậy có thể điều chỉnh được).

(2) Sử Dụng Hoặc Sửa Chữa Gậy Bị Hư Hỏng Trong Vòng Đấu. Nếu gậy hợp chuẩn bị hư hỏng trong vòng đấu hoặc khi cuộc chơi bị dừng theo Luật 5.7a, người chơi thường không được phép thay thế nó bằng gậy khác. (Trong trường hợp ngoại lệ khi người chơi không gây ra hư hỏng đó, xem Luật 4.1b(3)).

Tuy nhiên, cho dù tính chất hoặc nguyên nhân của hư hỏng là gì, gậy bị hư hỏng được xem là hợp chuẩn cho phần còn lại của vòng đấu (tuy nhiên sẽ không hợp chuẩn khi đánh play-off trong đấu gậy do nó là một vòng đấu mới).

Trong phần còn lại của vòng đấu, người chơi có thể:

 1. Người chơi không được trì hoãn cuộc chơi một cách vô lý (xem Luật 5.6a), và
 2. Bất kỳ hư hỏng nào có sẵn trước vòng đấu phải không được sửa chữa.

“Hư hỏng trong vòng đấu” là khi đặc tính hoạt động của gậy bị thay đổi do bất kỳ hành động nào trong vòng đấu (kể cả khi cuộc chơi bị dừng theo Luật 5.7a):

Tuy nhiên, gậy không bị “hư hỏng trong vòng đấu” nếu đặc tính hoạt động của nó bị thay đổi một cách cố tình bởi người chơi trong vòng đấu, như quy định ở Luật 4.1a(3).

(3) Cố Tình Thay Đổi Đặc Tính Hoạt Động Của Gậy Trong Vòng Đấu. Người chơi không được thực hiện cú đánh với gậy mà họ đã cố tình thay đổi đặc tính hoạt động trong vòng đấu (kể cả khi cuộc chơi bị dừng theo Luật 5.7a):

Ngoại Lệ - Phục Hồi Gậy Điều Chỉnh Được Về Vị Trí Ban Đầu: Nếu đặc tính hoạt động của gậy bị thay đổi bằng việc điều chỉnh một tính năng có thể điều chỉnh được của gậy, trước khi sử dụng gậy đó để thực hiện cú đánh, nếu gậy được phục hồi về vị trí gần với vị trí ban đầu nhất bằng cách điều chỉnh tính năng của gậy về vị trí ban đầu, sẽ không bị phạt và gậy có thể được sử dụng để thực hiện cú đánh.

Hình Phạt Do Thực Hiện Cú Đánh Vi Phạm Luật 4.1a: Truất Quyền Thi Đấu.

4.1b Giới Hạn 14 Gậy: Dùng Chung, Thêm Hoặc Thay Thế Gậy Trong Vòng Đấu

(1) Giới Hạn 14 Gậy. Người chơi không được:

Nếu người chơi bắt đầu vòng đấu với ít hơn 14 gậy, họ có thể thêm gậy trong vòng đấu cho đủ 14 gậy (xem Luật 4.1b(4) quy định các hạn chế khi làm thế).

Khi người chơi nhận ra họ đang vi phạm luật này do có nhiều hơn 14 gậy, người chơi phải lập tức bỏ gậy hoặc các gậy thừa ra khỏi cuộc chơi, theo quy trình của Luật 4.1c(1):

Sau khi bắt đầu vòng đấu, nếu người chơi nhặt gậy của một người chơi khác bị bỏ quên, hoặc một gậy bị bỏ nhầm trong túi gậy của người chơi mà họ không biết, gậy đó không được xem là một gậy của người chơi khi tính giới hạn 14 gậy (nhưng phải không được sử dụng).

(2) Không Dùng Chung Gậy. Người chơi bị giới hạn bởi các gậy mà họ có khi bắt đầu hoặc các gậy được phép thêm vào theo (1):

Xem Luật 22.5 Và 23.7 (Một số ngoại lệ trong các thể thức chơi có đồng đội cho phép đồng đội được dùng chung gậy nếu tổng số gậy họ có cùng nhau không nhiều hơn 14).

(3) Không Thay Thế Gậy Bị Hư Hỏng Hoặc Mất. Nếu người chơi đã bắt đầu với 14 gậy hoặc đã thêm gậy cho đủ 14, rồi làm mất hoặc hư hỏng một gậy trong vòng đấu hoặc khi cuộc chơi bị dừng theo Luật 5.7a, người chơi không được thay thế gậy đó với một gậy khác.

Sẽ không bị phạt theo luật này do chỉ có (nhưng không thực hiện cú đánh với) một gậy không hợp chuẩn hoặc gậy mà đặc tính hoạt động đã bị cố tình thay đổi trong vòng đấu.

Tuy nhiên, gậy đó vẫn được tính vào tổng số gậy (tối đa 14) theo Luật 4.1b(1).

Ngoại Lệ - Thay Thế Gậy Bị Hư Hỏng Khi Người Chơi Không Gây Ra Hư Hỏng Đó: Nếu gậy của người chơi bị hư hỏng trong vòng đấu (kể cả khi cuộc chơi bị dừng theo Luật 5.7a) (xem Luật 4.1a(2)) bởi một tác động bên ngoài hoặc yếu tố tự nhiên hoặc bởi bất kỳ người nào trừ người chơi hoặc caddie của họ:

(4) Hạn Chế Khi Thêm Hoặc Thay Thế Gậy. Khi thêm vào hoặc thay thế gậy theo (1) hoặc (3), người chơi không được:

Hình Phạt Khi Vi Phạm Luật 4.1b: Hình phạt được áp dụng dựa vào thời điểm người chơi nhận ra vi phạm đó:

Hình Phạt Trong Đấu Đối Kháng – Kết Quả Trận Được Điều Chỉnh Bằng Cách Trừ Hố, Tối Đa Hai Hố:

Hình Phạt Trong Đấu Gậy – Hai Gậy Phạt, Tối Đa Bốn Gậy: Người chơi nhận hình phạt chung (hai gậy phạt) cho mỗi hố xảy ra vi phạm, với tối đa bốn gậy phạt trong một vòng đấu (cộng hai gậy phạt mỗi hố ở hai hố đầu tiên xảy ra vi phạm).

4.1c Quy Trình Bỏ Gậy Ra Khỏi Cuộc Chơi

(1) Trong Vòng Đấu. Khi người chơi trong vòng đấu nhận ra rằng họ đang vi phạm Luật 4.1b(1), (2) hoặc (3) do có nhiều hơn 14 gậy hoặc do đã thực hiện cú đánh với gậy của người chơi khác, người chơi đó phải lập tức có hành động để chỉ rõ mỗi gậy đang được bỏ ra khỏi cuộc chơi.

Có thể làm điều này bằng cách:

Ở phần còn lại của vòng đấu, người chơi không được thực hiện cú đánh với bất kỳ gậy nào đã được bỏ ra khỏi cuộc chơi.

Nếu gậy bị bỏ ra khỏi cuộc chơi là của người chơi khác, người chơi đó có thể tiếp tục sử dụng gậy đó.

Hình Phạt Khi Vi Phạm Luật 4.1c(1): Truất Quyền Thi Đấu.

(Người dịch: xem thêm phần Làm Rõ Luật, trang 224).

(2) Trước Vòng Đấu. Nếu người chơi ngay trước khi bắt đầu vòng đấu nhận ra rằng họ vô tình có nhiều hơn 14 gậy, người chơi nên cố gắng bỏ bớt gậy.

Tuy nhiên, có một lựa chọn không bị phạt như sau:

Nếu người chơi cố tình mang nhiều hơn 14 gậy đến khu vực phát bóng đầu tiên và bắt đầu vòng đấu mà không bỏ bớt gậy, họ không được phép sử dụng lựa chọn này và Luật 4.1b(1) sẽ được áp dụng

4.2 Bóng

4.2a Bóng Được Sử Dụng Trong Vòng Đấu

(1) Phải Sử Dụng Bóng Hợp Chuẩn. Khi thực hiện mỗi cú đánh, người chơi phải sử dụng bóng phù hợp với các yêu cầu của Luật Về Trang Thiết Bị.

Người chơi có thể lấy bóng hợp chuẩn từ bất kỳ người nào, bao gồm một người chơi khác trên sân.

(2) Không Sử Dụng Bóng Bị Cố Tình Thay Đổi. Người chơi không được thực hiện cú đánh vào bóng có đặc tính hoạt động đã bị cố tình thay đổi, như là bằng cách cạo hoặc nung nóng bóng hoặc sử dụng các hóa chất (trừ phi để làm sạch bóng).

Hình Phạt Khi Thực Hiện Cú Đánh Vi Phạm Luật 4.2a: Truất Quyền Thi Đấu.

4.2b Bóng Bị Vỡ Thành Nhiều Mảnh Khi Đang Chơi Một Hố

Nếu bóng của người chơi bị vỡ thành nhiều mảnh sau một cú đánh, sẽ không bị phạt và cú đánh đó không được tính.

Người chơi phải đánh một bóng khác từ vị trí của cú đánh đó (xem Luật 14.6).

Hình Phạt Do Đánh Bóng Sai Vị Trí Vi Phạm Luật 4.2b: Hình Phạt Chung Theo Luật 14.7a.

4.2c Bóng Bị Cắt Hoặc Nứt Khi Đang Chơi Một Hố

(1) Nhấc Bóng Để Kiểm Tra Nếu Bị Cắt Hoặc Nứt. Nếu người chơi có cơ sở hợp lý để tin rằng bóng của họ đã bị cắt hoặc nứt khi đang chơi một hố:

Nếu người chơi nhấc bóng mà không có cơ sở hợp lý (trừ khi trên khu vực gạt bóng nơi người chơi có thể nhấc bóng theo Luật 13.1b), không đánh dấu vị trí bóng trước khi nhấc hoặc làm sạch bóng khi không được phép, người chơi sẽ nhận một gậy phạt.

Nếu có nhiều vi phạm với cùng một gậy phạt do một hành động đơn lẻ hoặc nhiều hành động có liên quan với nhau, xem Luật 1.3c(4).

(2) Khi Nào Có Thể Thay Thế Bóng Khác. Người chơi chỉ có thể thay thế một bóng khác nếu bóng gốc bị cắt hoặc nứt một cách rõ ràng và hư hỏng đó xảy ra ở hố đang chơi – tuy nhiên, sẽ không được thay thế nếu bóng chỉ bị trầy xước, bong tróc hoặc sơn chỉ bị hư hỏng hoặc mất màu.

Luật này không cấm người chơi thay thế bóng theo luật khác hoặc thay bóng giữa hai hố.

Hình Phạt Khi Đánh Bóng Được Thay Thế Không Đúng Hoặc Đánh Bóng Sai Vị Trí Vi Phạm Luật 4.2c: Hình Phạt Chung Theo Luật 6.3b Hoặc 14.7a.

Nếu có nhiều vi phạm do một hành động đơn lẻ hoặc nhiều hành động có liên quan với nhau, xem Luật 1.3c(4).

4.3 Sử Dụng Trang Thiết Bị

Luật 4.3 được áp dụng cho tất cả các loại trang thiết bị mà người chơi có thể sử dụng trong một vòng đấu, trừ các yêu cầu với gậy và bóng hợp chuẩn đã được quy định ở Luật 4.1 và 4.2, không phải ở luật này.

Luật này chỉ quan tâm đến cách sử dụng các trang thiết bị. Nó không hạn chế các trang thiết bị mà người chơi có thể mang theo trong vòng đấu.

4.3a Cách Sử Dụng Được Phép Và Bị Cấm Của Trang Thiết Bị

Người chơi có thể sử dụng trang thiết bị để hỗ trợ cuộc chơi của họ trong vòng đấu, tuy nhiên người chơi không được tạo lợi thế bằng việc:

Luật này không ảnh hưởng đến việc áp dụng các luật khác để hạn chế các hành động mà người chơi được phép với gậy, bóng hoặc các trang thiết bị khác (như là đặt gậy hoặc vật thể khác xuống đất để hỗ trợ người chơi chỉnh hướng, xem Luật 10.2b(3)).

Các ví dụ thông thường của việc sử dụng được phép và không được phép của trang thiết bị trong vòng đấu theo luật này là:

(1) Các Thông Tin Về Khoảng Cách Và Hướng.

 1. Đo sự thay đổi cao độ, hoặc
 2. Minh giải thông tin về khoảng cách và hướng (như là sử dụng thiết bị để có các gợi ý về hướng đánh hoặc chọn gậy dựa vào vị trí bóng của người chơi).

Xem Quy Chế Hội Đồng, Phần 8; Luật Địa Phương Mẫu G-5 (Hội Đồng có thể đưa ra Luật Địa Phương cấm sử dụng các thiết bị đo khoảng cách).

(2) Thông Tin Về Gió Và Các Điều Kiện Thời Tiết Khác.

 1. Lấy bất kỳ thông tin về thời tiết nào (bao gồm hướng gió) có sẵn từ các dự báo thời tiết, hoặc
 2. Đo nhiệt độ và độ ẩm ở sân.
 1. Đo tốc độ gió ở sân, hoặc
 2. Sử dụng vật thể nhân tạo để lấy thông tin về gió (như là sử dụng bột để ước tính hướng gió).

(3) Thông Tin Thu Thập Trước Hoặc Trong Vòng Đấu.

 1. Sử dụng thông tin thu thập trước vòng đấu (như là thông tin từ các vòng đấu trước, các hướng dẫn swing hoặc các gợi ý chọn gậy), hoặc
 2. Ghi lại (để sử dụng sau vòng đấu) thông tin thi đấu và sinh lý của vòng đấu (như là khoảng cách gậy, thống kê thi đấu hoặc nhịp tim).
 1. Xử lý hoặc minh giải thông tin thi đấu của vòng đấu (như là các gợi ý chọn gậy dựa vào các khoảng cách của vòng đấu hiện tại), hoặc
 2. Sử dụng bất kỳ thông tin sinh lý nào được ghi lại trong vòng đấu đó.

(4) Âm Thanh Và Hình Ảnh.

 1. Nghe hoặc xem hình ảnh của các vấn đề không liên quan đến giải đấu đang tham gia (như là bản tin hoặc nhạc nền).
 2. Tuy nhiên, khi làm thế, phải lưu tâm đến những người khác (xem Luật 1.2).
 1. Nghe nhạc hoặc nguồn âm thanh khác nhằm triệt tiêu sự phiền toái hoặc để hỗ trợ nhịp độ swing, hoặc
 2. Xem hình ảnh thi đấu của người chơi hoặc các người chơi khác trong giải đấu để hỗ trợ người chơi trong việc chọn gậy, thực hiện cú đánh, hoặc quyết định chơi như thế nào trong vòng đấu.

Xem Quy Chế Hội Đồng, Phần 8; Luật Địa Phương Mẫu G-8 (Hội Đồng có thể đưa ra Luật Địa Phương cấm hoặc hạn chế sử dụng các thiết bị âm thanh và hình ảnh trong vòng đấu).

(5) Găng Tay Và Các Chất Hỗ Trợ Cầm Nắm.

 1. Sử dụng găng tay trơn phù hợp yêu cầu của Luật Về Trang Thiết Bị,
 2. Sử dụng nhựa thông, bột hoặc các hóa chất giữ ẩm hoặc làm khô khác, hoặc
 3. Quấn khăn tắm hoặc khăn tay xung quanh tay nắm gậy.
 1. Sử dụng găng tay không phù hợp yêu cầu của Luật Về Trang Thiết Bị, hoặc
 2. Sử dụng các trang thiết bị khác để tạo lợi thế một cách không công bằng đối với vị trí của bàn tay hoặc áp lực lên tay cầm gậy

(6) Các Thiết Bị Giúp Giãn Cơ Và Hỗ Trợ Tập Luyện Hoặc Swing.

 1. Sử dụng trang thiết bị để làm giãn cơ một cách bình thường (trừ việc thực hiện cú swing nháp), mà trang thiết bị đó được thiết kế để làm giãn cơ, sử dụng trong môn golf (như là cây chỉ hướng đặt ngang vai) hoặc cho bất kỳ mục đích nào không liên quan đến golf (như là ống cao su hoặc một đoạn ống).
 1. Sử dụng bất kỳ thiết bị hỗ trợ tập luyện hoặc swing (như là cây chỉ hướng hoặc cục nặng gắn thân gậy hoặc bọc đầu gậy) hoặc một gậy không hợp chuẩn để thực hiện cú swing nháp hoặc bằng một cách khác nhằm tạo lợi thế cho người chơi trong việc chuẩn bị hoặc thực hiện cú đánh (như là hỗ trợ cho mặt phẳng swing, tay nắm gậy, chỉnh hướng, vị trí bóng hoặc tư thế).

Xem thêm các hướng dẫn khác của việc sử dụng trang thiết bị được mô tả ở trên và các trang thiết bị khác (như là quần áo hoặc giày) trong Luật Về Trang Thiết Bị.

Người chơi không chắc chắn về việc sử dụng trang thiết bị theo một cách nào đó nên yêu cầu Hội Đồng xử lý (xem Luật 20.2b).

Xem Quy Chế Hội Đồng, Phần 8; Luật Địa Phương Mẫu G-6 (Hội Đồng có thể đưa ra Luật Địa Phương cấm sử dụng phương tiện vận chuyển cơ giới trong vòng đấu).

4.3b Trang Thiết Bị Cho Mục Đích Y Tế

(1) Ngoại Lệ Về Y Tế. Người chơi không vi phạm Luật 4.3 nếu họ sử dụng trang thiết bị để hỗ trợ về mặt y tế, miễn là:

(2) Băng Dán Hoặc Các Loại Băng Che Khác. Người chơi có thể sử dụng băng dán hoặc một loại băng che tương tự cho mục đích y tế (như là để ngừa chấn thương hoặc hỗ trợ một chấn thương có sẵn), tuy nhiên băng dán và băng che phải không:

Người chơi không chắc chắn về nơi và cách sử dụng băng dán và các loại băng che tương tự nên yêu cầu Hội Đồng xử lý (xem Luật 20.2b).

Hình Phạt Khi Vi Phạm Luật 4.3:

Hình Phạt Cho Vi Phạm Đầu Tiên Từ Một Hành Động Đơn Lẻ Hoặc Nhiều Hành Động Có Liên Quan Với Nhau: Hình Phạt Chung.

Hình Phạt Cho Vi Phạm Thứ Hai Không Liên Quan Đến Vi Phạm Đầu Tiên: Truất Quyền Thi Đấu. Hình phạt này được áp dụng cho dù nếu tính chất của vi phạm khác hẳn so với vi phạm lần đầu.